Gospodarka


Charakterystyka gospodarki regionalnej województwa wielkopolskiego

Województwo Wielkopolskie jest jednym z wiodących regionów o najwyższej atrakcyjności inwestycyjnej w Polsce. Mocnymi stronami regionu w tym kontekście pozostają wielkość oraz jakość zasobów rynku pracy, chłonność rynku, dostępność transportowa, rozwinięta infrastruktura gospodarcza oraz ogólny poziom rozwoju gospodarki. W okresie transformacji gospodarczej kraju, w Wielkopolsce zrealizowano wiele dużych inwestycji, które umocniły pozycję gospodarczą regionu.
Koniunktura gospodarcza regionu oceniana jest korzystnie, najlepiej w gronie podmiotów gospodarczych należących do sekcji statystycznej: informacja i komunikacja.
beiersdorfWojewództwo wielkopolskie odznacza się znacznym udziałem w produkcji krajowej w wielu rodzajach przemysłu m.in. 28% produkcji napojów, 23% produkcji wyrobów tekstylnych, 22% produkcji urządzeń elektrycznych i in. Wielkopolska to także liczący się producent mebli, odzieży i artykułów spożywczych.
Niezwykle istotnym elementem świadczącym o potencjale ekonomicznym regionu są zlokalizowane na tym obszarze podmioty gospodarcze.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego zidentyfikował w Regionalnej Strategii Innowacji obszary Inteligentnych Specjalizacji dla Regionu w celu określenia priorytetów gospodarczych w obszarze B+R+I oraz skupienia inwestycji na obszarach zapewniających zwiększenie wartości dodanej gospodarki oraz wzrost jej konkurencyjności na rynkach zagranicznych:

  1. Produkcja biosurowców i żywności, wynika z silnej pozycji Wielkopolski na rynku, ale też z dobrej jakości surowców, stosowania nowoczesnych metod i technologii, skutecznej sprzedaży i dystrybucji czy właściwego zagospodarowania odpadów.
  2. Wnętrza przyszłości, oparte o branżę meblarską, wyposażenia wnętrz oraz projektowanie i wzornictwo przemysłowe.
  3. Przemysł jutra, skoncentrowany na produkcji i naprawie maszyn, przemyśle motoryzacyjnym, branży lotniczej i pojazdach szynowych.
  4. Wyspecjalizowane procesy logistyczne (logistyka, transport i gospodarka magazynowa) - wynikają z dobrej lokalizacji regionu, zwiększającej jego atrakcyjność inwestycyjną.
  5. Rozwój oparty na ICT, związany z potencjałem w produkcji komputerów i elektroniki, technologiach informacyjno-komunikacyjnych i zautomatyzowanych systemach dla biznesu.
  6. Nowoczesne technologie medyczne, ze względu na powolne starzenie się społeczeństwa i coraz częstsze występowanie chorób cywilizacyjnych.

Obszary powyższe stanowią doskonałą płaszczyznę do kolejnych inwestycji w regionie.
Proces identyfikacji inteligentnych specjalizacji jest dynamiczny, angażujący partnerów gospodarczych i naukowych, a także mieszkańców Regionu, w celu umożliwienia odkrywania tych dziedzin, w których Wielkopolska ma szansę na wyróżnienie się na rynku krajowym i międzynarodowym.

Udział Województwa Wielkopolskiego w tworzeniu Produktu Krajowego Brutto

glaxoWojewództwo Wielkopolskie zajmuje 3. miejsce w skali kraju pod względem wysokości udziału w tworzeniu PKB – 9,8% (207,1 mld PLN w 2018 r. tj. 48,6 mld EUR). PKB na 1 mieszkańca wyniosło w 2018 r. 59 355 PLN. Wysokość PBK województwa wielkopolskiego jest porównywalna lub wyższa od PKB szeregu państw Unii Europejskiej (Bułgarii, Litwy lub Słowenii) oraz od rozwiniętych regionów europejskich (Pikardia/Francja, Marche/Włochy lub Styria/Austria).

 

 

Podstawowe dane statystyczne gospodarki regionu (wg stanu 31.03.2020 r.)

Zatrudnienie – 808 800 osób

W strukturze zatrudnienia dominują dwie sekcje: przetwórstwo przemysłowe (39,7% ogółu zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw) oraz handel; naprawa pojazdów samochodowych (32,0%). Na poziomie działów największym zatrudnieniem wyróżniają się przedsiębiorstwa handlu detalicznego (22,0% ogółu zatrudnionych) i hurtowego (8,6%), jednostki związane z transportem lądowym i rurociągowym (7,5%) oraz podmioty zajmujące się produkcją artykułów spożywczych (6,2%) i mebli (5,8%). W I kwartale 2020 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 809,5 tys. osób.

Bezrobocie rejestrowane - 50 600 osób

Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie wielkopolskim wynosi 3,1% i jest najniższa w kraju. Dla porównania wskaźnik bezrobocia rejestrowanego w skali kraju to 5,8%.

Podmioty gospodarki narodowej w województwie wielkopolskim - 448 670

Spółki handlowe: 52 839 (w tym z udziałem kapitału zagranicznego: 6 044), w tym 81,2% spółek kapitałowych oraz 18,8% spółek osobowych.

Struktura wielkości podmiotów gospodarki narodowej (31.12.2019 r.):

Mikro przedsiębiorstwa – 96,0%
Małe przedsiębiorstwa – 3,3 %
Średnie przedsiębiorstwa – 0,6%
Duże przedsiębiorstwa – 0,1%

Struktura własności podmiotów gospodarki narodowej:

Sektor prywatny – 96,5%
Sektor publiczny – 3,5%

Pod względem liczby podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego region plasuje się na trzecim miejscu w kraju. Ze względu na rodzaj działalności gospodarczej najliczniejszą grupę stanowią jednostki z sekcji: handel, naprawa pojazdów samochodowych, przetwórstwo przemysłowe, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, budownictwo oraz obsługa rynku nieruchomości.

Eksport i import
W okresie ostatnich lat (2016-2019) najpoważniejszymi odbiorcami towarów eksportowanych przez wielkopolskie firmy pozostają państwa Unii Europejskiej: Republika Federalna Niemiec (11,8% w skali kraju), Francja (12,5%), Holandia (12,7%), Wielka Brytania (9,7%) oraz Szwecja (14,0%). Wartość eksportu województwa wielkopolskiego charakteryzuje się stała tendencją wzrostową. Do wiodących grup towarów eksportowych należą wyroby branży maszynowej (motoryzacyjnej), meble, artykuły z drewna i pochodne, artykuły spożywcze oraz produkty chemiczne.

Wiodącymi krajami pochodzenia wielkopolskiego importu pozostają natomiast – Republika Federalna Niemiec (blisko 1/3 całego importu), Republika Czeska, Włochy, Francja, Wielka Brytania oraz Belgia. Najważniejsze wśród importowanych produktów to: pojazdy samochodowe, części oraz akcesoria do pojazdów samochodowych i ich silników, leki i wyroby farmaceutyczne, tworzywa sztuczne w formach podstawowych, płyty, arkusze, rury i kształtowniki z tworzyw sztucznych, żeliwo, stal i żelazostopy, sprzęt oświetleniowy i lampy elektryczne, wyroby metalowe, papier i tektura oraz aluminium i wyroby z aluminium.

Specjalne Strefy Ekonomiczne

Hala produkcyjnaNa terenie województwa wielkopolskiego działa łącznie 36 podstref pięciu Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE) - Kamiennogórskiej SSE, Kostrzyńsko – Słubickiej SSE, Łódzkiej SSE, Pomorskiej SSE oraz Wałbrzyskiej SSE „Invest Park", przy równoczesnym zarządzaniu inwestycyjnym w powiatach województwa wielkopolskiego przez sześć SSE.
Wiodącymi branżami w podstrefach pozostały: metalowa, motoryzacyjna, budowlana, wyrobów z tworzyw sztucznych, urządzeń elektrycznych, optyczna, meblarska, chemiczna, wyrobów sanitarnych, konstrukcji stalowych oraz aluminiowych, opakowań i produkcji gazów technicznych. Pierwotne przywileje dla inwestorów działających w Specjalnych Strefach Ekonomicznych miały być zlikwidowane już w 2014 roku, jednakże w dniu 23.07.2013 r. zmienionych zostało 14 rozporządzeń dotyczących SSE, przedłużając okres funkcjonowania stref do 31.12.2026 r.
Specjalne Strefy Ekonomiczne pozostają ważnym instrumentem pomocy publicznej w postaci zwolnień podatkowych, dostępnym dla przedsiębiorców planujących dokonanie na terenie kraju nowych inwestycji, które zgodnie z ustawodawstwem polskim oraz prawem Unii Europejskiej obejmować będą utworzenie nowego zakładu produkcyjnego oraz reinwestycje.

Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska

Samorząd Województwa Wielkopolskiego aktywnie działa na rzecz popularyzacji i wdrażania technologii wodorowej w regionie poprzez realizację dedykowanych działań wspierających rozwój tej niszowej jeszcze, ale bardzo przyszłościowej, ekologicznej technologii.

W ramach Departamentu Gospodarki realizowany jest projekt WRPO „Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska”, zakładający promocję gospodarczą oraz budowę Marki H2Wielkopolska, celem wzmocnienia konkurencyjności wielkopolskich MŚP na arenie międzynarodowej poprzez wspieranie tworzenia regionalnego ekosystemu gospodarki nisko i zeroemisyjnej. Szansę, jaką oferuje wodór w gospodarce świata, Województwo będzie wykorzystywało poprzez tworzenie międzynarodowego rynku dla produktów i usług pod marką H2Wielkopolska. Promocja gospodarcza poprzez tę rozwijającą się – jeszcze niszową, wysoce technologiczną specjalizację, staje się wyróżnikiem najlepszych regionów na świecie. Wielkopolska jako region promujący tworzenie aplikacji biznesowych w obszarze technologii nisko- i zeroemisyjnych, wspiera włączenie wielkopolskich MŚP w światowy łańcuch dostaw i wartości gospodarki wodorowej. Ważnym elementem promocji Marki H2Wielkopolska jest bezpośrednie zaangażowanie jednostek samorządu terytorialnego i innych interesariuszy, inwestujących lokalne zasoby, w rozwój ekosystemu gospodarki opartej na tych nowoczesnych rozwiązaniach.

Budowę systemu, który ma wspierać konkurencyjność wielkopolskich przedsiębiorstw i nauki przy wykorzystaniu tego nośnika energii jakim jest wodór, realizuje projekt WRPO pn.: „Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+I, w szczególności rozwijających technologie nisko i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru”. Planowany system opierać się będzie na trzech filarach: 1. dokumentach strategicznych; 2. działaniach zwiększających popyt i podaż wśród przedsiębiorców na rozwiązania, produkty, usługi zeroemisyjne; 3. sprawnie działającym Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w ramach Wielkopolskiej Platformy Wodorowej.

Wielkopolska Platforma WodorowaWielkopolska Platforma Wodorowa to zespół, który inicjując rozwój nowej międzysektorowej inteligentnej specjalizacji, zajmuje się zagadnieniami energii w kontekście „Europejskiej długoterminowej wizji strategicznej dobrze prosperującej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospodarki Czysta planeta dla wszystkich”. Zespół stanowi ciało doradcze wspierające swoją wiedzą i doświadczeniem działania realizowane przez Urząd Marszałkowski. Obecnie WPW liczy 45 członków, przedstawicieli świata nauki, biznesu, liderów samorządowych i obywateli zainteresowanych tematyką wodorową.

Promocja gospodarcza Marki Wielkopolska na świecie

KapsztadWojewództwo Wielkopolskie przykłada dużą wagę do wzmacniania internacjonalizacji lokalnych przedsiębiorstw. Na regionalnych stoiskach wystawienniczych, organizowanych na różnorodnych rynkach świata, prezentują swoje produkty i usługi wielkopolskie MŚP. Ponadto, małe i średnie przedsiębiorstwa, uczelnie wyższe, inicjatywy klastrowe oraz instytucje otoczenia biznesu mają możliwość prezentacji swojego potencjału podczas międzynarodowych Wystaw Marki Wielkopolska, realizowanych przez Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach projektu WRPO pn: „Gospodarna Wielkopolska”. Wystawy budują pozytywny wizerunek wielkopolskiej gospodarki na świecie oraz wzmacniają rozpoznawalność regionu na arenie międzynarodowej a towarzyszą im spotkania z przedstawicielami władz krajowych i regionalnych, lokalnych instytucji otoczenia biznesu i uczelni wyższych, a także z przedstawicielami polskich placówek dyplomatycznych oraz Zagranicznych Biur Handlowych.
RwandaPrezentacja potencjału gospodarczego oraz naukowego Województwa Wielkopolskiego była dotychczas zorganizowana w krajach Afryki Subsaharyjskiej: w 2017 r. na targach WEST AFRICA AGROFOOD w Akrze (Ghana), w 2018 r. na konferencji E-LEARNING AFRICA towarzyszącej Szczytowi Ministrów ds. Rozwoju, Edukacji i ICT państw afrykańskich w Kigali (Rwanda) oraz w 2019 r. na targach POWERGEN AFRICA w Kapsztadzie (RPA).
W 2020 r. wystawy Marki Wielkopolska przenoszą się do Azji. W sierpniu br. Województwo zaprezentuje swój potencjał na targach VIETFOOD& BEVERAGE VIETNAM w Ho Chi Minh (Wietnam), będących jednymi z największych targów branżowych na kontynencie azjatyckim.
Uzupełnieniem powyższej oferty skierowanej do wielkopolskich przedsiębiorców planujących rozpoczęcie bądź zwiększenie eksportu na rynki zagraniczne jest wsparcie oferowane przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o., będący spółką Samorządu Województwa Wielkopolskiego, w postaci pożyczki ekspansja. Szczegóły dotyczące pożyczki znajdują się na stronie https://www.wfr.org.pl/oferta/pozyczka-ekspansja/


pdf    drukuj    drukuj