trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Rok 2019

  wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej w poznaniu

  Przedsięwzięcia realizowane w roku 2019 przez Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (Departament Środowiska) dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu:

  1. Organizacja etapu okręgowego XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.
   Olimpiada Wiedzy Ekologicznej przeprowadzana jest na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 ze zm.) oraz powołania akceptowanego pismem Ministra Edukacji Narodowej sygn. DKO-53427/93/KW dot. PR-112/93 z dnia 16 kwietnia 1993 r. Organizowana jest od 1985 r. jako najpopularniejsza, wśród 34 istniejących aktualnie w Polsce i zarejestrowanych w Ministerstwie Edukacji Narodowej, olimpiad. Olimpiada Wiedzy Ekologicznej skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych. Jest olimpiadą interdyscyplinarną, łączącą treści programów takich jak: biologia, geografia, chemia, fizyka. Tematyka jej obejmuje: ekologię klasyczną, wody i ich ochronę, gleby i ich ochronę, gospodarkę rolną i leśną, żywność i zdrowie, ochronę przyrody, ochronę powietrza, gospodarkę odpadami, hałas, rekultywację, normy prawne obowiązujące w dziedzinie ochrony środowiska oraz bieżące zagadnienia z dziedziny ekologii i ochrony środowiska w Polsce, Europie i na świecie.
  2. Opracowanie dokumentów dotyczących ochrony powietrza dla województwa wielkopolskiego.
   Programy ochrony powietrza mają na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych lub docelowych substancji w powietrzu m. in. poprzez analizę, monitoring i diagnozę jakości powietrza oraz wskazanie podstawowych kierunków i zakresów działań niezbędnych do przywrócenia standardów jakości powietrza w określonych strefach dla pyłu PM10, pyłu PM 2,5, a także osiągnięcia i utrzymania poziomu docelowego dla B(a)P oraz 03, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031).
   W ramach przedsięwzięcia powstały 2 programy ochrony powietrza, 2 aktualizacje programów ochrony powietrza wraz z planami działań krótkoterminowych oraz sprawozdanie z realizacji programów ochrony powietrza. Plany działań krótkoterminowych przyczyniają się do zmniejszenia ryzyka wystąpienia przekroczeń poziomów alarmowych, informowania, dopuszczalnych lub docelowych oraz ograniczania ich skutków. We wdrażaniu programów ochrony powietrza konieczna jest systematyczna kontrola i ocena stopnia realizacji działań naprawczych wyznaczonych w programie. Monitorowanie odbywa się poprzez sprawozdania przekazywane Zarządowi Województwa Wielkopolskiego oraz ministrowi właściwemu ds. środowiska.
  3. Opracowanie dokumentów dotyczących ochrony środowiska przed hałasem dla terenów wzdłuż dróg znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego.
   Rezultatem zamierzenia są 3 programy ochrony środowiska przed hałasem: dla miasta Leszna, dla miasta Konina i dróg zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. W programach zostały przedstawione zalecenia o charakterze rozwiązań technicznych jak i organizacyjnych, których realizacja pozwoli na obniżenie hałasu do co najmniej poziomu dopuszczalnego. Celem programów jest określenie priorytetów działań oraz wskazanie niezbędnych zadań dla ograniczenia poziomu hałasu tak, aby doprowadzić do dotrzymania poziomów dopuszczalnych.