trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Społeczeństwo i rynek pracy

  Społeczeństwo

  W województwie wielkopolskim obserwuje się stały przyrost liczby ludności. Na koniec 2018 roku w regionie mieszkało niemal 3 494 tys. osób. Pod względem liczby ludności Wielkopolska niezmiennie zajmuje trzecie miejsce w kraju, po województwie mazowieckim i śląskim. Wielkopolanie stanowią 9,1% ogółu ludności kraju, przy czym udział ten w ostatnich latach rośnie.

  W strukturze ludności według miejsca zamieszkania przeważała ludność miejska. W roku 2018 mieszkańcy miast stanowili 54,3% mieszkańców regionu. Nie uległa zmianie struktura ludności według płci, kobiety nadal dominują wśród mieszkańców województwa. Ich udział kształtował się na poziomie 51,3%.

  W województwie wielkopolskim, podobnie jak w kraju, obserwuje się niekorzystne dla rynku pracy zmiany w strukturze ludności według ekonomicznych grup wieku. W 2018 roku ponownie wzrósł udział ludności w wieku poprodukcyjnym do 19,9%. Udział ludności w wieku produkcyjnym spadł do 60,7% mieszkańców regionu. W ciągu dekady liczba ludności w wieku poprodukcyjnym wzrosła o 39,3% (lata 2018/2008).

  Ludność Wielkopolski wg wieku w latach 2014 2018

  Rynek pracy

  Województwo wielkopolskie to jeden z najdynamiczniej rozwijających się regionów kraju. Duży potencjał produkcyjny, rozwinięty sektor usług, wysoka produktywność rolnictwa, wysoki poziom przedsiębiorczości to tylko niektóre z czynników rozwoju gospodarczego województwa. Potencjał Wielkopolski sprawia, że jest regionem atrakcyjnym dla polskich i zagranicznych inwestorów.

  Zmiany demograficzne zachodzące w Wielkopolsce, choć przebiegają mniej dynamicznie niż w kraju, wskazują, iż struktura ludności z zastojowej przejdzie w regresywną, charakteryzującą się niską liczbą urodzeń przy równoczesnym wydłużaniu się przeciętnego trwania życia. Wiąże się to ze wzrostem udziału ludności starszej w ogólnej liczbie ludności. Sytuacja ta będzie miała swoje bezpośrednie przełożenie na sytuację na rynku pracy, ponieważ zmianie ulegną proporcje w grupach wiekowych, co wpłynie na dostępność siły roboczej. Procesy starzenia się społeczeństwa będą wpływać na obciążenie demograficzne regionu, co będzie wymuszało zmiany na rynku pracy, w systemach edukacji i zdrowia oraz w opiece społecznej.

  Rok 2019 był najlepszym od kilkunastu lat, jeśli chodzi o sytuację na rynku pracy, stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku wyniosła 2,8%. W tym samym okresie w Polsce stopa bezrobocia wyniosła 5,2%, a najwyższy wskaźnik odnotowano w województwie warmińsko – mazurskim 9,0 %. Jednocześnie w regionie występuje zróżnicowanie pod względem skali bezrobocia w poszczególnych powiatach tj. od 1,1% w powiecie poznańskim do 7,2% w powiecie konińskim.

  Bezrobocie rejestrowane w regionie kształtuje się na poziomie 46 313 osób, jest to o 9% mniej niż w grudniu poprzedniego roku.

  Stopa bezrobocia w Polsce i w Wielkopolsce

  Udział wybranych kategorii bezrobotnych w ogólnej liczbie bezrobotnych w 2019 r.(w %)

  Udział wybranych kategorii bezrobotnych w ogólnej liczbie bezrobotnych w 2019 rMieszkańców regionu cechuje wysoka aktywność zawodowa. W 2018 r. współczynnik aktywności zawodowej dla Wielkopolan w wieku produkcyjnym wyniósł 78,3% (3. wartość w kraju). Jednocześnie należy podkreślić, że Wielkopolskę charakteryzuje jeden z najwyższych w kraju wskaźników zatrudnienia, który w 2018 r. ukształtował się na poziomie 76,5% (dot. populacji w wieku 18-59/64 lata).

  W ostatnich latach w województwie wielkopolskim obserwowany jest systematyczny wzrost liczby pracujących. W 2018 r. grupa ta liczyła ponad 1,60 mln osób. Najwięcej osób pracuje w szeroko pojętych usługach (51,3%), blisko co trzeci mieszkaniec Wielkopolski (36,6%) jest pracownikiem sektora przemysłowo – budowlanego, zaś najmniejsza grupę stanowią pracownicy sektora rolno-leśnego (11,5%).

  W 2019 roku pracodawcy zgłosili do wielkopolskich urzędów pracy 92 314 ofert pracy, tj. o 11,1% mniej niż w 2018 roku. Najczęściej poszukiwani byli pracownicy wykonujący prace proste, sprzedawcy, magazynierzy, robotnicy gospodarczy, robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle, kierowcy samochodów dostawczych, pracownicy zajmujący się sprzątaniem, pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne, pomocniczy robotnicy budowlani, technicy prac biurowych, pomocniczy robotnicy w przemyśle przetwórczym, kierowcy operatorzy wózków jezdniowych (widłowych).

  Na podstawie przeprowadzonego w 2019 roku badania eksperckiego „Barometr zawodów” szacunki na 2020 rok identyfikują na poziomie regionu 46 zawodów deficytowych. Większość z tych zawodów jest poszukiwana w regionie od dłuższego czasu, a wśród nich są takie, które zasilają kluczowe branże m.in. transportowo-logistyczną, budowlaną, usługową i meblarską. Badanie przeprowadzone w 2019 roku wskazało dodatkowe zawody, których nie było rok wcześniej: ratownik medyczny, nauczyciel praktycznej nauki zawodu oraz zaopatrzeniowiec i dostawca.
  Prognoza sformułowana przez ekspertów jesienią ubiegłego roku wymaga korekty z uwagi na zaskoczenie pracodawców pandemią COVID-19. Z pewnością zmniejszeniu ulegnie liczba zawodów deficytowych, zwłaszcza w obszarze usług gastronomicznych, fryzjersko-kosmetycznych, fizjoterapeutycznych i sportowo-rekreacyjnych. Zwolnienia pracowników dotyczą także handlu i turystyki. Utrzyma się zapotrzebowanie na zawody związane z branżą transportową, informatyczną i medyczną. Z obserwacji wynika, że ulegnie znacznemu wyhamowaniu również branża budowlana.

  Przeciętne wynagrodzenie brutto w Wielkopolsce w 2018 r. wyniosło 4 382,96 zł, co stanowiło 90,7% przeciętnego wynagrodzenia w skali kraju (4 834,76 zł). Jedynie w powiecie Miasto Poznań przeciętne wynagrodzenie przewyższało średnią krajową i wyniosło 5 355,57 zł.