trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Społeczeństwo i rynek pracy

  Społeczeństwo

  Na koniec roku 2020 terytorium województwa wielkopolskiego zamieszkiwało 3 496 tys. osób. W porównaniu z rokiem 2019 zaobserwowano spadek liczby ludności o 0,1%. Odwrócenie występującego od wielu lat pozytywnego trendu spowodowane było znacznym wzrostem liczby zgonów wywołanym przez pandemię COVID-19. 

  W 2020 roku w strukturze ludności według miejsca zamieszkania przeważała ludność miejska. Stanowili oni 53,07% mieszkańców regionu. Wciąż większość mieszkańców Wielkopolski stanowią kobiety (51,4%), choć ich przewaga względem mężczyzn jest stosunkowo niewielka. 

  W województwie wielkopolskim, podobnie jak w kraju, obserwuje się stopniowe zmiany w strukturze ludności według ekonomicznych grup wieku. W 2020 roku ponownie wzrósł udział ludności w wieku poprodukcyjnym do 20,8%. Systematycznie wzrasta również liczba osób w wieku przedprodukcyjnym (o 0,1 p.proc w porównaniu z rokiem 2019) . Spada natomiast liczba osób w wieku produkcyjnym, którzy w roku 2020 stanowili 59,7% Wielkopolan.

  Grafika obrazująca ludność Wielkopolski według grup wieku w latach 2017 - 2020

  Rynek pracy

  Województwo wielkopolskie to jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się regionów kraju. Duży potencjał produkcyjny, rozwinięty sektor usług, wysoka produktywność rolnictwa, wysoki poziom przedsiębiorczości, to tylko niektóre z czynników rozwoju gospodarczego. Potencjał Wielkopolski sprawia, że jest ona regionem atrakcyjnym zarówno dla polskich, jak i zagranicznych inwestorów.

  Mimo trwającej pandemii SARS-COV-2, sytuacja na wielkopolskim rynku pracy kształtowała się na przestrzeni ostatnich lat bardzo dobrze. Na wysokim poziomie utrzymywał się wskaźnik zatrudnienia osób w wieku produkcyjnym, co wskazuje, że coraz więcej osób w wieku 18-60/65 decyduje się na pracę zarobkową. Choć wyraźnie widać wpływ poszczególnych fal pandemii na wartość tego wskaźnika, w dłuższej perspektywie obserwujemy trend wzrostowy, co dobrze wpłynie na  wielkopolską gospodarkę.

  Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku produkcyjnym w latach 2019-2021

  Również analiza danych dotyczących bezrobocia daje bardzo pozytywną ocenę. W ostatnich latach stopa bezrobocia utrzymywała się na niskim poziomie. Nawet w trakcie trwania pandemii, w naszym regionie odnotowywano najniższą stopę bezrobocia w całym kraju. Warto również zauważyć, że, w porównaniu z rokiem 2020, stopa bezrobocia na koniec 2021 była niższa o 0,6 p.proc. 

  Stopa bezrobocia w latach 2019-2021

  Mimo tak pozytywnego trendu w tym zakresie, nie należy zapominać, że bezrobocie w naszym regionie jest zróżnicowane terytorialnie w zależności od umiejscowienia powiatu na mapie Wielkopolski. Na koniec roku 2021 najniższą stopę bezrobocia odnotowano na terenach powiatów poznańskiego i kępińskiego (1,6%), a najwyższą na terenie powiatu konińskiego (8,3%). Różnica między nimi jest znacząca i wynosi 6,7 p.proc. Dlatego też Publiczne Służby Zatrudnienia działające na terenie naszego województwa rok rocznie prowadzą wytężone działania na rzecz aktywizacji zawodowej, maksymalnie wykorzystując środki otrzymywane z Funduszu Pracy oraz innych źródeł (w tym również z funduszy unijnych czy Krajowego Funduszu Szkoleniowego).

  Stopa bezrobocia według stanu na koniec 2021 roku

  Wysoki wskaźnik zatrudnienia oraz niska stopa bezrobocia wskazują na kurczenie się zasobów ludzkich w Wielkopolsce. Jak wynika z VII edycji badania Barometr Zawodów w Wielkopolsce występuje aż czterdzieści siedem zawodów deficytowych. Szczególnie niepokojące są braki w dwóch ważnych dla przyszłości Wielkopolski obszarach tj. w oświacie, która pomaga kształcić przyszłych pracowników, oraz w medycynie, która staje się kluczowa ze względu na starzenie się społeczeństwa. Z deficytem kadr zderzają się również inne ważne dla regionu branże. Więcej wolnych miejsc pracy niż osób wykwalifikowanych i zainteresowanych podjęciem zatrudnienia występuje w przetwórstwie przemysłowym (w tym meblarskim i spożywczym), branży transportowo-logistycznej i branży budowlanej. Pracodawcy poszukują głównie pracowników o wysokich kwalifikacjach, posiadających aktualne uprawnienia oraz ze znajomością nowych technologii. W wielu zawodach budowlanych warunkiem koniecznym do podjęcia zatrudnienia jest doświadczenie zawodowe.

  Odpowiedzią na te problemy może okazać się zatrudnianie cudzoziemców, których, jeszcze przed rozpoczęciem konfliktu zbrojnego w Ukrainie, przybywało. W roku 2021 powiatowe urzędy pracy wielkopolski zarejestrowały 196 257 oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, co stanowiło 9,9% oświadczeń zarejestrowanych w całym kraju. Natomiast Wojewoda Wielkopolski w roku 2021 wydał 57 582 pozwoleń na pracę typu A, co stanowiło 11,8% wszystkich zezwoleń tego typu wydanych w kraju i stawiało nasz region na drugim miejscu po województwie mazowieckim.