trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa

    Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku przewiduje monitorowanie osiągania jej celów. Zgodnie z zapisami tego dokumentu, co dwa lata, począwszy od 2009 roku, Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyjmować będzie raport na temat postępu osiągnięcia celów Strategii.

    Na etapie tworzenia Strategii w 2005 roku opracowany został pierwszy dokument przedstawiający sytuację społeczno-gospodarczą województwa wielkopolskiego, jego zmiany i dynamikę tych zmian. Celem tego dokumentu nie było tylko sformułowanie strategii rozwoju województwa, ale także przygotowanie bazy informacyjnej do opracowania regionalnego programu operacyjnego na lata 2007-2013 oraz do jego oceny ex ante.

    Zgodnie z zapisami Strategii na temat monitorowania osiągania celów dnia 28 września 2009 roku Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr XXXIX/549/09 przyjął pierwszy „Raport o realizacji Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”, którego integralną częścią jest „Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie wielkopolskim”. Uwzględnia ona zmiany w sytuacji społeczno-gospodarczej województwa, jakie miały miejsce w latach 2006-2007, prezentując jednocześnie większość danych statystycznych od 1999 roku – momentu utworzenia województwa wielkopolskiego.

    W 2011 roku opracowana została kolejna diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego, która poza analizą zmian jakie zachodziły w latach 2006-2009, zawiera m.in. analizę dotychczasowej realizacji celów określonych w Strategii. Diagnoza ta stanowi również materiał wyjściowy do prac nad aktualizacją Strategii: analizy strategicznej oraz formułowania celów i priorytetów.