trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Rodzaje map w zasobie WODGiK w Poznaniu

  Materiały nieodpłatne BDOT10k

  RODZAJ MAPY SKALA MAPY UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH MAPA POGLĄDOWA WARSTWY (opis) PRZYKŁAD MAPY OPIS

  Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k)

  1:10 000 PL-1992 Podział wg. powiatów
  Podział wg. gmin
  Zobacz Zobacz Zobacz

  Odpłatne materiały na wniosek - MAPA GLEBOWO-ROLNICZA

  RODZAJ MAPY SKALA MAPY UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH MAPA POGLĄDOWA SKOROWIDZE PRZYKŁAD MAPY OPIS

  MAPA GLEBOWO ROLNICZA - Baza Danych Glebowych (BDG)

  1:5 000 PL-1992 Zobacz Zobacz Zobacz Zobacz

  Odpłatne materiały na wniosek STANDARDOWE OPRACOWANIE TOPOGRAFICZNE

  RODZAJ MAPY SKALA MAPY UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH MAPA POGLĄDOWA SKOROWIDZE PRZYKŁAD MAPY OPIS
  MAPA TOPOGRAFICZNA - STANDARDOWE OPRACOWANIE TOPOGRAFICZNE (BDOT10k) 1:10 000 PL-1992 Zobacz Zobacz Zobacz Zobacz

  Odpłatne materiały na wniosek - NIESTANDARDOWE OPRACOWANIE TOPOGRAFICZNE

  RODZAJ MAPY SKALA MAPY UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH MAPA POGLĄDOWA SKOROWIDZE PRZYKŁAD MAPY OPIS
  MAPA TOPOGRAFICZNA 1:10 000 PL-1992, PL-1942, PL-1992 TBD Zobacz Zobacz Zobacz Zobacz
  MAPA TOPOGRAFICZNA 1:10 000 1965 Zobacz Zobacz Zobacz Zobacz
  MAPA TOPOGRAFICZNA 1:25 000 1965 Zobacz Zobacz Zobacz Zobacz
  MAPA TOPOGRAFICZNA 1:50 000 PL-1992, PL-1942 Zobacz Zobacz Zobacz Zobacz
  MAPA TOPOGRAFICZNA 1:100 000 GUGIK 80 Zobacz Zobacz Zobacz Zobacz

  Odpłatne materiały na wniosek - MAPY TEMATYCZNE

  RODZAJ MAPY SKALA MAPY UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH MAPA POGLĄDOWA SKOROWIDZE PRZYKŁAD MAPY OPIS
  MAPA HYDROGRAFICZNA 1:50 000 PL-1992, PL-1942 Zobacz Zobacz Zobacz Zobacz
  MAPA SOZOLOGICZNA 1:50 000 PL-1992, PL-1942 Zobacz Zobacz Zobacz Zobacz
  MAPA GLEBOWO-ROLNICZA (raster) 1:25 000 PL-1992 Zobacz Zobacz Zobacz Zobacz
  MAPA GLEBOWO-ROLNICZA (raster) 1:5 000 PL-1992 Zobacz Zobacz Zobacz Zobacz

   

  BAZA DANYCH OBIEKTÓW TOPOGRAFICZNYCH BDOT10k (powrót do tabeli)

  BDOT10k to baza danych przestrzennych o szczegółowości odpowiadającej mapie topograficznej w skali 1:10000.

  Podstawą formalną opracowania BDOT10k jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych. (Dz.U. 2011 nr 279 poz. 1642).

   

  Baza BDOT10k zgromadzone są informacje o obiektach topograficznych obejmujące:

  • lokalizację przestrzenną obiektów;
  • charakterystykę obiektów;
  • kody kartograficzne;
  • metadane obiektów.

  Zakres tematyczny BDOT10k:

  • Sieć wodna
  • Sieć komunikacyjna
  • Sieć uzbrojenia terenu
  • Pokrycie terenu
  • Tereny chronione
  • Jednostki podziału terytorialnego
  • Budynki, budowle i urządzenia
  • Kompleksy użytkowania terenu
  • Obiekty inne

   

  Zbiory bazy BDOT10k są dostępne dla obszaru całego województwa wielkopolskiego.

  Aktualność danych 2018-2022 rok.

  Baza udostępniana jest w postaci pełnego zbioru danych BDOT10k, wybranej kategorii lub pojedynczej klasy obiektów.

  Szczegółową klasyfikację obiektów na trzech poziomach szczegółowości, z oznaczeniami kodowymi przedstawia tabela.

  RODZAJ MAPY SKALA MAPY UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH MAPA POGLĄDOWA SKOROWIDZE PRZYKŁAD MAPY

  Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k)

  1:10 000 PL-1992 woj.wielkopolskie Zobacz Zobacz
  WIZUALIZACJA (BDOT10k) 1:10 000 PL-1992 woj.wielkopolskie Projekt w programie QGIS Zobacz

  Dla potrzeb wykonania wizualizacji bazy BDOT10k, na życzenie klientów, udostępniamy biblioteki znaków graficznych w formatach *.svg, *.fsm (GeoMedia) i *.style (ArcGIS) oraz przygotowane pliki projektowe w popularnych programach typu GIS: *. Qgz (QGIS wersja min. 3,0), *.mxd (ArcGIS wersja min.10.1) oraz *.gws (GeoMedia), dzięki którym możliwa jest wizualizacja obiektów bazy BDOT10k, uwzględniająca relacje pomiędzy poszczególnymi klasami obiektów a także symbole kartograficzne i priorytety ich wyświetlania, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych. 

   

  BAZA DANYCH GLEBOWYCH SKALA 1:5 000 (powrót do tabeli)

  Baza danych glebowych przedstawia informacje dotyczące przydatności glebowo-rolniczej terenu, opracowana została na podstawie Mapy glebowo-rolniczej z lat 1970-80. Zawiera syntetyczne informacje dotyczące właściwości fizycznych i przydatności rolniczej gleby. Służy do wykorzystania w opracowaniu analiz przestrzennych przy określaniu kierunków rozwoju wsi, planowaniu przestrzennym, ochronie krajobrazu itp.
  Treść mapy stanowią:

  • kompleksy rolniczej przydatności gleb,
  • typy genetyczne gleb,
  • wydzielenia konturów glebowych wraz z atrybutami określającymi rodzaj kompleksu przydatności rolniczej gleby, typ i podtyp genetyczny gleby oraz skład mechaniczny warstw w profilu glebowym stan na lata 1960-70 (okres, w którym tworzone były analogowe mapy glebowo-rolnicze w skali 1:5 000)

   

  STANDARDOWE OPRACOWANIA KARTOGRAFICZNE (powrót do tabeli)

  Standardowe Opracowania Kartograficzne tworzone są na podstawie danych zawartych w bazie BDOT10k po zastosowaniu procesu generalizacji, wizualizacji i redakcji kartograficznej, których treść stanowią:

  • obiekty przedstawione za pomocą symboli kartograficznych,
  • nazwy i opisy objaśniające, opracowane na podstawie danych BDOT10k oraz PRNG,
  • obiekty rzeźby terenu, opracowane na podstawie Numerycznego Modelu terenu
  • elementy pozaramkowe.

  Standardowe opracowanie kartograficzne jest „tradycyjną” mapą topograficzną zawierającą legendę, opracowaną w podziale na arkusze mapy, w skali 1:10 000 , w układzie współrzędnych prostokątnych PL-1992 i PL-UTM .

  RODZAJ MAPY SKALA MAPY UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH MAPA POGLĄDOWA SKOROWIDZE PRZYKŁAD MAPY
  MAPA TOPOGRAFICZNA (BDOT10k) 1:10 000 PL-1992 Zobacz Zobacz Zobacz

   

  NIESTANDARDOWE OPRACOWANIA TOPOGRAFICZNE (powrót do tabeli)

  Są to tradycyjne papierowe mapy topograficzne, które występują również w postaci rastrowej.

  W WODGIK w Poznaniu dostępne są następujące opracowania topograficzne:

  • Mapa topograficzna 1:10 000 w układzie 1942
  • Mapa topograficzna 1:10 000 w układzie 1965
  • Mapa topograficzna 1:10 000 w układzie 1992
  • Mapa topograficzna 1:10 000 w układzie 1992 TBD
  • Mapa topograficzna 1:25 000 w układzie 1965
  • Mapa topograficzna 1:50 000 w układzie 1942
  • Mapa topograficzna 1:50 000 w układzie 1992
  • Mapa topograficzna 1:100 000 w układzie GUGiK 80

   

  RODZAJ MAPY SKALA MAPY UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH MAPA POGLĄDOWA SKOROWIDZE PRZYKŁAD MAPY
  MAPA TOPOGRAFICZNA 1:10 000 PL-1992, PL-1942, PL-1992 TBD Zobacz Zobacz Zobacz
  MAPA TOPOGRAFICZNA 1:10 000 1965 Zobacz Zobacz Zobacz
  MAPA TOPOGRAFICZNA 1:25 000 1965 Zobacz Zobacz Zobacz
  MAPA TOPOGRAFICZNA 1:50 000 PL-1992, PL-1942 Zobacz Zobacz Zobacz
  MAPA TOPOGRAFICZNA 1:100 000 GUGIK 80 Zobacz Zobacz Zobacz

   

  KARTOGRAFICZNE OPRACOWANIA TEMATYCZNE I SPECJALNE (powrót do tabeli)

   

  MAPA HYDROGRAFICZNA POLSKI

  Tematyczne opracowania w postaci cyfrowych map hydrograficznych przedstawiają w szczególności stan i warunki obiegu wody w powiązaniu ze środowiskiem przyrodniczym oraz przepuszczalność gruntów, głębokość występowania pierwszego poziomu wód podziemnych, rozmieszczenie wód powierzchniowych i zjawisk hydrograficznych, z uwzględnieniem obiektów gospodarki wodnej.

  Mapa Hydrograficzna Polski jest mapą tematyczną przedstawiającą w syntetycznym ujęciu warunki obiegu wody w powiązaniu ze środowiskiem przyrodniczym, jego zainwestowaniem i przekształceniem. Powstaje ona na podkładzie mapy topograficznej, na którą nanoszone są wyniki kartowania terenowego zjawisk i obiektów wodnych, przepuszczalności gruntów oraz liczne informacje związane z gospodarowaniem zasobami wodnymi, oceny jakości wody, a także dane sieci monitoringu hydrosfery.

  Mapa w postaci wydruku analogowego jest jednym z produktów końcowych opracowania kompleksowej bazy danych tematycznych, realizowanego w technologii GIS w środowisku MapInfo Professional. Treść podkładową stanowi sytuacja i nazewnictwo oraz rysunek rzeźby terenu mapy topograficznej w skali 1:50 000.

  Mapa Hydrograficzna Polski nie jest wyłącznie opracowaniem naukowym, mającym na celu rejestrację zjawisk i obiektów wodnych lub wodno-gospodarczych. Zawiera ona również materiały studialne do prac badawczych z zakresu nauk o środowisku przyrodniczym. Mapa ta w świetle nasilającej się degradacji środowiska przyrodniczego nabiera coraz większego znaczenia. Adresowana jest do urzędów i instytucji zajmujących się problematyką wodno-gospodarczą, planowaniem przestrzennym, a także kształtowaniem i ochroną środowiska przyrodniczego.

  Baza danych hydrograficznych jest przydatna w rozwiązywaniu takich zagadnień społeczno-gospodarczych jak: zaopatrzenie w wodę, projektowanie lokalizacji osiedli, inwestycji przemysłowych, hydroenergetycznych i wodno-melioracyjnych, opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, zabezpieczenie przed powodzią, względnie jej skutkami, inne zagadnienia związane z gospodarką wodną.

  Zakres treści Mapy Hydrograficznej Polski
  Na treść tematyczną mapy składają się następujące grupy elementów, uszeregowane w kilku poziomach informacyjnych:

  • topograficzne działy wodne,
  • wody powierzchniowe,
  • wypływy wód podziemnych,
  • wody podziemne pierwszego poziomu,
  • przepuszczalność gruntów,
  • zjawiska i obiekty gospodarki wodnej,
  • punkty hydrometryczne pomiarów stacjonarnych.

  Każdy z tych elementów jest reprezentowany przez grupę zjawisk i obiektów wodnych przedstawionych na mapie za pomocą znaków umownych.

  RODZAJ MAPY SKALA MAPY UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH MAPA POGLĄDOWA SKOROWIDZE PRZYKŁAD MAPY
  MAPA HYDROGRAFICZNA 1:50 000 PL-1992, PL-1942 Zobacz Zobacz Zobacz

   

  MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI

  Mapa sozologiczna jest mapą tematyczną, przedstawiającą stan środowiska przyrodniczego oraz przyczyny i skutki – tak negatywnych, jak i pozytywnych – przemian zachodzących w środowisku pod wpływem różnego rodzaju procesów, w tym przede wszystkim działalności człowieka, a także sposoby ochrony naturalnych wartości tego środowiska.

  Na treść tematyczną składają się następujące grupy elementów, uszeregowane w kilku poziomach informacyjnych:

  1. Formy ochrony środowiska przyrodniczego:
   1. grunty orne chronione i pozostałe oraz łąki i pastwiska chronione i pozostałe, lasy ochronne i pozostałe, zieleń urządzona oraz udokumentowane złoża surowców mineralnych,
   2. parki narodowe i parki krajobrazowe oraz ich otuliny, rezerwaty i pomniki przyrody oraz obszary chronionego krajobrazu,
   3. stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne i zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, ujęcia i strefy ochronne ujęć wód.
  2. Degradacja komponentów środowiska przyrodniczego:
   1. degradacja powierzchni terenu, w tym: grunty podatne na denudację naturogeniczną i uprawową, grunty narażone na zalewy powodziowe lub sztormowe, grunty antropogeniczne obszarów zabudowanych, antropogeniczne formy terenowe (wyrobiska i zwałowiska), deformacje poeksploatacyjne, cmentarze, kanały, wały przeciwpowodziowe, groble, składowiska surowców i paliw, wylewiska i składowiska odpadów,
   2. typy gleb zdegradowanych,
   3. czynniki i klasy uszkodzeń lasów,
   4. degradacja wód powierzchniowych, w tym: zrzuty ścieków, wielkości zrzutów ścieków w m3/dobę, przekroczenia wskaźników zanieczyszczeń, jakość wód w punktach pomiarowych, zanieczyszczone morskie wody przybrzeżne, podpiętrzone wody powierzchniowe, sztuczne zbiorniki wodne, stawy hodowlane, zbiorniki wód przemysłowych, utrata więzi hydraulicznej, antropogeniczne zaburzenia reżimu hydrologicznego cieków i technicznie przekształcone koryta cieków,
   5. degradacja wód podziemnych, w tym: grunty podatne na infiltrację zanieczyszczeń do wód podziemnych, zanieczyszczone lub przypuszczalnie zanieczyszczone wody podziemne, istniejące i prawdopodobne zrzuty ścieków (szamba, rozsączkowanie ścieków),kierunki przenoszenia zanieczyszczeń w wodach podziemnych, sztucznie obniżone lub podniesione zwierciadło wód podziemnych, leje depresyjne,
   6. degradacja powietrza atmosferycznego, w tym: emitory przemysłowe i ich skupiska, emisja całkowita w t/rok, skupiska źródeł niskiej emisji gazów i pyłów, punktowe, strefowei liniowe emitory hałasu i wibracji oraz mitory uciążliwych zapachów (odorów),przekroczenia dopuszczalnych stężeń SO2 i przekroczenia dopuszczalnej zawartości pyłu zawieszonego,
   7. rodzaje przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Prawo ochrony środowiska z dnia 20 czerwca 2001 r., Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r.).
  3. Przeciwdziałanie degradacji środowiska przyrodniczego:
   1. urządzenia odpylające i odsiarczające, oczyszczalnie ścieków, pasy wiatrochronne, ekrany akustyczne, punkty utylizacji odpadów, miejscowości posiadające kanalizację, punkty monitoringu środowiska.
  4. Rekultywacja środowiska przyrodniczego:
   1. formy rekultywacji.
  5. Nieużytki:
   1. typy nieużytków.
  6. Oznaczenia uzupełniające: granice państw, województw, powiatów i gmin, miasta wojewódzkie, powiatowe i siedziby gmin.

  Poszczególne elementy treści tematycznej mapy sozologicznej przedstawione są na mapie za pomocą odpowiednich znaków umownych

  RODZAJ MAPY SKALA MAPY UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH MAPA POGLĄDOWA SKOROWIDZE PRZYKŁAD MAPY
  MAPA SOZOLOGICZNA 1:50 000 PL-1992, PL-1942 Zobacz Zobacz Zobacz

   

  MAPA GLEBOWO ROLNICZA

  Przedstawia w szczególności informacje dotyczące przydatności glebowo-rolniczej terenu charakteryzowanej na podstawie głębokości, tekstury, struktury i zawartości cząstek oraz materiału organicznego, kamienistości, erozji gleb i podglebia i zdolności zatrzymywania wody.

  Na podstawie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2011 r. w sprawie rodzajów kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych

  RODZAJ MAPY SKALA MAPY UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH MAPA POGLĄDOWA SKOROWIDZE PRZYKŁAD MAPY
  MAPA GLEBOWO-ROLNICZA 1:25 000 PL-1992 Zobacz Zobacz Zobacz
  MAPA GLEBOWO-ROLNICZA 1:5 000 PL-1992 Zobacz Zobacz Zobacz

   

  BDOT10k w formacie gml (powrót do tabeli)

  TERYT POWIAT DANE DO POBRANIA - nowy schemat
  3001 Powiat Chodzieski zobacz
  3002 Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki zobacz
  3003 Powiat Gnieźnieński zobacz
  3004 Powiat Gostyński zobacz
  3005 Powiat Grodziski zobacz
  3006 Powiat Jarociński zobacz
  3007 Powiat Kaliski  zobacz
  3008 Powiat Kępiński zobacz
  3009 Powiat Kolski zobacz
  3010 Powiat Koniński  zobacz
  3011 Powiat Kościański  zobacz
  3012 Powiat Krotoszyński  zobacz
  3013 Powiat Leszczyński  zobacz
  3014 Powiat Międzychodzki  zobacz
  3015 Powiat Nowotomyski  zobacz
  3016 Powiat Obornicki  zobacz
  3017 Powiat Ostrowski  zobacz
  3018 Powiat Ostrzeszowski  zobacz
  3019 Powiat Pilski  zobacz
  3020 Powiat Pleszewski  zobacz
  3021 Powiat Poznański zobacz
  3022 Powiat Rawicki zobacz
  3023 Powiat Słupecki zobacz
  3024 Powiat Szamotulski  zobacz
  3025 Powiat Średzki zobacz
  3026 Powiat Śremski  zobacz
  3027 Powiat Turecki  zobacz
  3028 Powiat Wągrowiecki zobacz
  3029 Powiat Wolsztyński  zobacz
  3030 Powiat Wrzesiński zobacz
  3031 Powiat Złotowski zobacz
  3061 Miasto Kalisz zobacz
  3062 Miasto Konin zobacz
  3063 Miasto Leszno zobacz
  3064 Miasto Poznań zobacz