trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Rodzaje map w zasobie WODGiK w Poznaniu

   

  Na wojewódzki zasób geodezyjny i kartograficzny składają się:

  • Baza Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k (BDOT10k) i materiały z nią powiązane (Standardowe Opracowanie Kartograficzne 1: 10 000 oraz wizualizacja BDOT10k),
  • Niestandardowe Opracowania Topograficzne w skalach 1: 10 000 – 1: 100 000,
  • Mapy tematyczne: glebowo–rolnicza, hydrograficzna, sozologiczna.

   

  1. Materiały wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego udostępniane nieodpłatnie:

   1. Baza Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k
    Dane BDOT10k, w formie elektronicznej można samodzielnie pobrać za pomocą e-usługi dostępnej na stronie: https://sipww.pl/pl/aplikacje/dane-bezplatne/

  BDOT10k to wektorowa baza danych zawierająca lokalizację przestrzenną obiektów topograficznych wraz z ich podstawową charakterystyką opisową o szczegółowości odpowiadającej mapie topograficznej w skali 1:10 000.

  Zakres tematyczny bazy BDOT10k:

  • sieć wodna,
  • sieć komunikacyjna,
  • sieć uzbrojenia terenu,
  • pokrycie terenu,
  • tereny chronione,
  • jednostki podziału terytorialnego,
  • budynki, budowle i urządzenia,
  • kompleksy użytkowania terenu,
  • obiekty inne.

  Rodzaj materiału

  Skala mapy

  Układ współrzędnych

  Warstwy (opis)

  Przykład materiału

  Baza BDOT10k

  1:10 000

  PL-1992

  Zobacz

  Zobacz

   

  1. Materiały wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego udostępniane odpłatnie:

   1. WIZUALIZACJA BDOT10k

  Na wniosek klienta możliwe jest przygotowanie wydruku wizualizacji kartograficznej bazy BDOT10k, dla dowolnie wybranego obszaru woj. wielkopolskiego, w formatach A4-A0. Wizualizacja przedstawia lokalizację przestrzenną obiektów topograficznych, jednak nie podlega redakcji kartograficznej i nie zawiera elementów treści mapy takich jak m.in.: siatka kartograficzna, treść pozaramkową, oraz poziomice.

  Rodzaj materiału

  Skala mapy

  Układ współrzędnych

  Przykład materiału

  Wizualizacja BDOT10k

  1:10 000

  PL-1992

  Zobacz

  1. STANDARDOWE OPRACOWANIA KARTOGRAFICZNE

  Standardowe Opracowanie Kartograficzne to tradycyjne przedstawienie mapy topograficznej w skali 1: 10 000, tworzone na podstawie bazy BDOT10k:

  Treść standardowego opracowania kartograficznego:

  • obiekty przedstawione za pomocą symboli kartograficznych,
  • nazwy i opisy objaśniające, opracowane na podstawie danych BDOT10k oraz PRNG,
  • obiekty rzeźby terenu, opracowane na podstawie Numerycznego Modelu Terenu,
  • ramka i elementy pozaramkowe.

  Mapy dostępne są w postaci analogowej (ploterowy wydruk kolorowy) i elektronicznej – w wersji wektorowej (gml) i rastrowej (tiff, geotiff, pdf).

  Rodzaj mapy

  Skala mapy

  Układ współrzędnych

  Mapa poglądowa

  Skorowidze

  Przykład mapy

  Mapa topograficzna - standardowe opracowanie kartograficzne (SOK)

  1:10 000

  PL-1992

  Zobacz

  Zobacz

  Zobacz

   

  1. NIESTANDARDOWE OPRACOWANIA TOPOGRAFICZNE - MAPY TOPOGRAFICZNE

  Niestandardowe opracowania topograficzne to tradycyjne mapy topograficzne. Mapy te udostępniane są w postaci papierowej i w postaci rastrowej (tiff, geotiff). Odzwierciedlają one z odpowiednią do skali szczegółowością, typowe cechy i charakterystyczne właściwości terenu wg stanu na dzień ich sporządzenia.

  Rodzaj mapy

  Skala mapy

  Układ współrzędnych

  Mapa poglądowa

  Skorowidze

  Przykład mapy

  Mapa topograficzna

  1:10 000

  PL-1992, PL-1942, PL-1992 TBD

  zobacz

  zobacz

  zobacz

  Mapa topograficzna

  1:10 000

  1965

  zobacz

  zobacz

  zobacz

  Mapa topograficzna

  1:25 000

  1965

  zobacz

  zobacz

  zobacz

  Mapa topograficzna

  1:50 000

  PL-1992, PL-1942

  zobacz

  zobacz

  zobacz

  Mapa topograficzna

  1:100 000

  GUGIK 80

  zobacz

  zobacz

  zobacz

   

  1. BAZA DANYCH GLEBOWYCH (BDG) ORAZ MAPA GLEBOWO-ROLNICZA W SKALI 1:5000

  Baza danych glebowych (BDG) opracowana została na podstawie mapy glebowo-rolniczej z lat 1970-80. Zawiera syntetyczne informacje dotyczące właściwości fizycznych i przydatności rolniczej gleby. Służy do wykorzystania przy opracowaniach analiz przestrzennych, przy określaniu kierunków rozwoju wsi, planowaniu przestrzennym, ochronie krajobrazu itp. Mapa glebowo-rolnicza stanowiąca opracowanie tematyczne dostępna jest w skali 1:5 000.
   

  Treść mapy glebowo-rolniczej:

  • kompleksy rolniczej przydatności gleb,
  • typy i podtypy genetyczne gleby,
  • skład mechaniczny warstw w profilu glebowym.

  Baza BDG dostępna jest zarówno w wersji wektorowej w podziale na obręby (shp), jak i w wersji rastrowej (tiff, geotiff, pdf). Mapy glebowo-rolnicze udostępniane są w postaci ploterowego wydruku kolorowego (mapy przygotowane na arkuszach zgodnie z siatką podziału PL-1992 w skali 1: 5 000).

  Rodzaj materiału

  Skala mapy

  Układ współrzędnych

  Przykład mapy

  baza danych glebowych (BDG)

  1:5 000

  PL-1992

  Zobacz

  Mapa glebowo rolnicza

  1:5 000

  PL-1992

  Zobacz

   

  1. MAPA GLEBOWO - ROLNICZA W SKALI 1: 25 000

  Mapa glebowo-rolnicza została opracowana w latach 70-dziesiątych XX w. Udostępniana jest w postaci rastrowej (geotiff) w podziale na gminy. Mapa ta przedstawia syntetyczny obraz przestrzennej zmienności siedliska glebowego, zawiera informacje dotyczące ważniejszych właściwości fizycznych oraz przydatności rolniczej gleb.

  Rodzaj mapy

  Skala mapy

  Układ współrzędnych

  Mapa poglądowa

  Skorowidze

  Przykład mapy

  Mapa glebowo-rolnicza

  1:25 000

  PL-1992

  Zobacz

  Zobacz

  Zobacz

   

  1. MAPA HYDROGRAFICZNA

  Mapa hydrograficzna jest tematycznym opracowaniem w postaci cyfrowej, przedstawiającym w szczególności: stan i warunki obiegu wody w powiązaniu ze środowiskiem przyrodniczym oraz przepuszczalność gruntów, głębokość występowania pierwszego poziomu wód podziemnych, rozmieszczenie wód powierzchniowych i zjawisk hydrograficznych, z uwzględnieniem obiektów gospodarki wodnej. Mapa została opracowana w skali 1: 50 000.

  Treść mapy hydrograficznej:

  • topograficzne działy wodne,
  • wody powierzchniowe,
  • wypływy wód podziemnych,
  • wody podziemne pierwszego poziomu,
  • przepuszczalność gruntów,
  • zjawiska i obiekty gospodarki wodnej,
  • punkty hydrometryczne pomiarów stacjonarnych.
  Mapa Hydrograficzna

  Rodzaj mapy

  Skala mapy

  Układ współrzędnych

  Mapa poglądowa

  Skorowidze

  Przykład mapy

  Mapa hydrograficzna

  1:50 000

  PL-1992, PL-1942

  Zobacz

  Zobacz

  Zobacz

   

  1. MAPA SOZOLOGICZNA

  Mapa sozologiczna jest mapą tematyczną, przedstawiającą stan środowiska przyrodniczego oraz przyczyny i skutki zarówno negatywnych, jak i pozytywnych przemian zachodzących w środowisku pod wpływem różnego rodzaju procesów, w tym przede wszystkim działalności człowieka. Zawiera również sposoby ochrony naturalnych wartości środowiska przyrodniczego. Mapa została opracowana w skali 1: 50 000.

  Treść mapy sozologicznej:

  • formy ochrony środowiska przyrodniczego,
  • degradacja środowiska,
  • rekultywacja jego komponentów.

  Rodzaj mapy

  Skala mapy

  Układ współrzędnych

  Mapa poglądowa

  Skorowidze

  Przykład mapy

  Mapa sozologiczna

  1:50 000

  PL-1992, PL-1942

  Zobacz

  Zobacz

  Zobacz