trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (WODGiK Poznań)

  Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej funkcjonuje w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Biurze Geodety Województwa. Do zadań Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej należy w szczególności:

  Oddział Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (WODGiK Poznań) realizuje następujące zadania:

  1. przyjmowanie zamówień na materiały z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
  2. gromadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym jego pozyskiwanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, udostępnianie oraz zabezpieczanie materiałów i zbiorów danych w zasobie,
  3. wykonywanie czynności materialno-technicznych związanych z realizacją zadań Geodety Województwa tj.:
  • współdziałaniem z Głównym Geodetą Kraju w prowadzeniu państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, w tym prowadzenie bazy danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, w części dotyczącej obszaru województwa,
  • przekazywaniem do wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego kopii zabezpieczających baz danych prowadzonych przez marszałka województwa,
  • sporządzaniem licencji w związku z udostępnianymi materiałami zasobu,
  • przekazywaniem i wymianą danych pomiędzy Organami Służby Geodezyjnej i Kartograficznej,
  • wyłączeniem materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z zasobu, w szczególności przeprowadzanie oceny przydatności użytkowej materiałów zasobu, udział w pracach komisji powołanej do wyłączania z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego materiałów, które utraciły przydatność użytkową, w tym współpraca z Archiwum Zakładowym i Archiwum Państwowym,
  • przyjmowaniem opracowań do wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
  • opatrywaniem materiałów zasobu stosownymi klauzulami,
  1. ustalanie wysokości należnej opłaty oraz wydawanie i podpisywanie Dokumentu Obliczenia Opłaty,
  2. wykonywanie czynności związanych z ochroną i nieuprawnionym wykorzystaniem udostępnionych materiałów zasobu,
  3. wykonywanie sprawozdawczości i raportowania realizowanych czynności,
  4. przygotowywanie decyzji administracyjnych o odmowie udostępnienia materiałów zasobu,
  5. zasilenie zasobu centralnego danymi z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.