trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Podsumowanie - Pierwsze spotkanie informacyjne Wielkopolskiej Sieci Współpracy Zagranicznej w Poznaniu

  Wielkopolska Sieć Współpracy Zagranicznej 8 maja 2015 roku w Poznaniu odbyło się spotkanie inaugurujące projekt „Wielkopolska Sieć Współpracy Zagranicznej” (WSWZ) realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w ramach mechanizmu wsparcia samorządowego i obywatelskiego wymiaru polskiej polityki zagranicznej.

  W spotkaniu wzięło udział blisko pięćdziesięciu pracowników samorządowych starostw powiatowych, urzędów gminnych oraz miejskich subregionu poznańskiego koordynujących kontakty z partnerami z zagranicy. Nie zabrakło również przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Poznaniu, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu.

  Otwierając spotkanie Anna Markiewicz, Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej UMWW, podkreśliła, że efektem projektu WSWZ ma być zbudowanie takiej sieci współpracy wielkopolskich j.s.t., która pomoże pracownikom samorządowym prowadzić aktywności na polu regionalnej współpracy międzynarodowej. Ponadto realizacja projektu ma przede wszystkim przyczynić się do wzmocnienia dobrego przepływu informacji na linii urząd marszałkowski – gminy – powiaty, stąd kładziemy nacisk na to, by umożliwić udział w działaniach projektowych jak najszerszemu gronu przedstawicieli wielkopolskich jednostek samorządu terytorialnego. Anna Markiewicz zapowiedziała również, że celem UMWW jest zachowanie trwałości projektu, któremu służyły będą profil WSWZ na Facebooku oraz podstrona serwisu internetowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, zawierające szereg użytecznych informacji, w tym bazę wielkopolskich j.s.t. prowadzących współpracę zagraniczną oraz kontaktów do pracowników samorządowych koordynujących realizację tej współpracy. Bardzo ważnym działaniem projektowym będzie również badanie ankietowe skierowane do wszystkich wielkopolskich j.s.t. pod kątem prowadzonej współpracy międzynarodowej. Wyniki badania zostaną opracowane przez zespół naukowo-badawczy w formie raportu, który zostanie zaprezentowany podczas debaty podsumowującej projekt zaplanowanej na 6 listopada br. w Poznaniu.

  Zasadniczą część spotkania zatytułowaną „Udział i znaczenie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji polskiej polityki zagranicznej” rozpoczęła Agata Czyrsznic-Dobrowolska, Naczelnik w Departamencie Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, która przedstawiła informacje na temat mechanizmu wsparcia wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej. Jak podkreśliła, klasyczna dyplomacja to tylko część stosunków międzynarodowych, które rozwijają się na tyle dynamicznie, że prowadzone są przez różne instytucje i osoby. Dla zagwarantowania spójności działań i ich ukierunkowania na jeden cel, którym jest budowanie marki Polski na świecie, konieczne jest informowanie wszystkich partnerów, jakie cele stawia sobie Polska na arenie międzynarodowej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych otwiera się na partnerów w kraju, by uzyskać efekt synergii, stąd informowanie o celach i zadaniach polskiej polityki zagranicznej w regionach. Realizacja tego założenia stała się możliwa dzięki stworzeniu mechanizmu wsparcia wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej. Do tego zadania powołany został w MSZ specjalny zespół, który prowadzi działania na trzech płaszczyznach:

  • w wymiarze administracyjnym, związanym z koniecznością uzyskania zgody ministra właściwego ds. zagranicznych na szereg inicjatyw zagranicznych realizowanych przez j.s.t. (przede wszystkim regiony)
  • w wymiarze współpracy za pośrednictwem rozmaitych gremiów i organizacji skupiających samorządy (np. korporacje samorządowe, Zespół ds. Międzynarodowych w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego)
  • mechanizmy bezpośrednio wspierające samorządy (komunikacyjne oraz finansowe).

  W dalszej części wystąpienia Agata Czyrsznic-Dobrowolska przedstawiła informację na temat wieloletniego dokumentu, jakim są „Priorytety Polskiej Polityki Zagranicznej”, przypominając, że coroczne exposé Ministra Spraw Zagranicznych doprecyzowuje kierunki ppz na dany rok. Prelegentka odniosła się również do celów polskiej polityki zagranicznej, wskazując, że zgodnie z nimi, na przykład jeśli chodzi o promocję Polski za granicą, wszystkie wysiłki powinny zmierzać do pokazywania Polski jako kraju nowoczesnego i dynamicznego. Na zakończenie Agata Czyrsznic-Dobrowolska podkreśliła, że wspólne działania partnerów w regionie pomagają podnieść potencjał osobowy oraz skutecznie reagować na problemy. MSZ nie jest w stanie koordynować współpracy zagranicznej ponad 3 tysięcy partnerów samorządowych w skali Polski, stąd wszelkie mechanizmy ułatwiające tę współpracę są przez MSZ doceniane.

  Następnym ważnym punktem spotkania, było zaprezentowanie przez Annę Markiewicz, Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej, „Priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Wielkopolskiego” i ich realizacji. Przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w skondensowanej formie opisała ewolucję kontaktów zagranicznych Województwa Wielkopolskiego oraz celów tej współpracy, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów prowadzonych kontaktów oraz regionów partnerskich Wielkopolski, zaprezentowała również kilka projektów zrealizowanych przez Biuro Współpracy Międzynarodowej przy wsparciu MSZ w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej.

  Na zakończenie pierwszej części spotkania głos zabrała Karolina Atraszkiewicz z Departamentu Gospodarki UMWW, przedstawiając założenia „Marki Wielkopolski” jako instrumentu kształtowania wizerunku i promocji gospodarczej regionu.

  Druga część spotkania – „Możliwości zewnętrznego finansowania międzynarodowych projektów jednostek samorządu terytorialnego” – miała na celu zapoznanie uczestników z rozmaitymi programami, stwarzającymi jednostkom samorządu terytorialnego możliwości ubiegania się o dofinansowanie projektów z ich partnerami zagranicznymi. U podłoża realizacji projektu WSWZ leży bowiem założenie, że dla prowadzenia spójnej i skutecznej współpracy zagranicznej w regionie, konieczne jest umożliwienie przedstawicielom j.s.t. dostępu do informacji na temat źródeł zewnętrznego finansowania projektów. W związku z tym przedstawione zostały informacje na temat takich programów jak: Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (Piotr Bajda, Przedstawiciel Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na Polskę), Europa dla Obywateli, Inicjatywa Środkowoeuropejska (CEI), Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży, Program Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej (Igor Ksenicz, Biuro Współpracy Międzynarodowej UMWW).

  Przedstawiony został również zakres wsparcia dotacyjnego w zakresie konkursów MSZ w obszarze współpracy z Polonią i Polakami zagranicą, dyplomacji publicznej i kulturalnej, wsparcia wymiaru samorządowego i obywatelskiego ppz (Agata Czyrsznic-Dobrowolska, Naczelnik w Departamencie Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych), ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia w obszarze pomocy rozwojowej (Janina Moryc, Naczelnik w Departamencie Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych).

  W spotkaniu wzięła udział także Iwona Matuszczak-Szulc, Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta, przedstawiając case study – projekt „Cities of change – cooperation of cities in the field of city development” realizowany przez Urząd Miasta Poznania w latach 2013 – 2015 dzięki dofinansowaniu z programu „Europa dla Obywateli”. Projekt został przygotowany z myślą o stworzeniu sieci współpracy pomiędzy samorządami miast europejskich i środowiskiem naukowym w celu wymiany spostrzeżeń z zakresu nowoczesnego zarządzania miastem zarówno w wymiarze naukowym, jak i praktycznym, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki monitoringu strategicznego, metod konsultacji społecznych oraz badań jakości życia mieszkańców.

  Po spotkaniu uczestnicy mieli możliwość udziału w dwustronnych konsultacjach z prelegentami, w ramach których zadawali dodatkowe pytania na temat najbardziej interesujących ich programów.

  Kolejne spotkania informacyjne Wielkopolskiej Sieci Współpracy Zagranicznej odbędą się w Kaliszu (18 czerwca 2015 roku – subregion kaliski), Koninie (24 czerwca – subregion koniński), Lesznie (9 września – subregion leszczyński) oraz Pile (7 października – subregion pilski).

  logotyp Ministerstwa Spraw ZagranicznychProjekt realizowany jest w ramach mechanizmu wsparcia samorządowego i obywatelskiego wymiaru polskiej polityki zagranicznej. Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.


  Galeria zdjęć: