trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Rok 2020

  Przedsięwzięcia realizowane w roku 2020 przez Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (Departament Środowiska) dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu:

  Organizacja etapu okręgowego XXXV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

  Olimpiada Wiedzy Ekologicznej przeprowadzana jest na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1036) oraz powołania akceptowanego pismem Ministra Edukacji Narodowej sygn. DKO-53427/93/KW dot. PR-112/93 z dnia 16 kwietnia 1993 r. Organizowana jest od 1985 r. jako najpopularniejsza, wśród 34 istniejących aktualnie w Polsce i zarejestrowanych w Ministerstwie Edukacji Narodowej, olimpiad. Olimpiada Wiedzy Ekologicznej skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych. Jest olimpiadą interdyscyplinarną, łączącą treści programów takich jak: biologia, geografia, chemia, fizyka. Tematyka jej obejmuje: ekologię klasyczną, wody i ich ochronę, gleby i ich ochronę, gospodarkę rolną i leśną, żywność i zdrowie, ochronę przyrody, ochronę powietrza, gospodarkę odpadami, hałas, rekultywację, normy prawne obowiązujące w dziedzinie ochrony środowiska oraz bieżące zagadnienia z dziedziny ekologii i ochrony środowiska w Polsce, Europie i na świecie.

  Opracowanie dokumentów dotyczących ochrony powietrza dla województwa wielkopolskiego oraz zakup oprogramowania niezbędnego do prowadzenia stałego monitoringu realizacji działań naprawczych wynikających z programów ochrony powietrza, a także dokonywania analiz i sprawozdań zbiorczych przekazywanych do Ministerstwa Klimatu

  Programy ochrony powietrza mają na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych lub docelowych substancji w powietrzu m. in. poprzez analizę, monitoring i diagnozę jakości powietrza oraz wskazanie podstawowych kierunków i zakresów działań niezbędnych do przywrócenia standardów jakości powietrza w określonych strefach dla pyłu PM10, pyłu PM 2,5, a także osiągnięcia i utrzymania poziomu docelowego dla B(a)P oraz 03, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031 ze zm.).

  W ramach przedsięwzięcia:

  • powstały 3 dokumenty dotyczące ochrony powietrza dla województwa wielkopolskiego, tj. Program ochrony powietrza dla strefy aglomeracja poznańska (w zakresie pyłu PM10 oraz B(a)P), Program ochrony powietrza dla strefy miasto Kalisz (w zakresie pyły PM10, B(a)P oraz O3) i Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej (w zakresie pyły PM10, PM 2,5 oraz B(a)P);
  • zakupiono oprogramowanie niezbędne do prowadzenia stałego monitoringu realizacji działań naprawczych wynikających z programów ochrony powietrza, a także dokonywania analiz i sprawozdań zbiorczych przekazywanych ministrowi właściwemu do spraw środowiska. Oprogramowanie, stanowi narzędzie informatyczne do sprawozdawczości z programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych, tj. pozyskiwania informacji (online), wykonywania analiz i zestawień zbiorczych sprawozdań z realizacji programów ochrony powietrza. Narzędzie informatyczne umożliwia wykonanie sprawozdania zbiorczego za dowolny okres w układzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa określającymi zakres i sposób przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza.