trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Ulgi dla podmiotów korzystających ze środowiska

  Stosowanie ulg na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie  ponoszenia:

  • opłat za korzystanie ze środowiska,
  • opłat produktowych.

   

  W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, marszałek województwa, na wniosek podatnika, w drodze decyzji, w odniesieniu do wyżej wymienionych opłat może:

  • odroczyć termin płatności należnej opłaty lub rozłożyć zapłatę na raty;
  • odroczyć lub rozłożyć na raty zaległą opłatę wraz z odsetkami za zwłokę;
  • umorzyć w całości lub w części zaległą opłatę, odsetki za zwłokę.

  Szczegółowe informacje dotyczące procedury w ww. zakresie znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

   

  KONTAKT:

  Jolanta Kluczyńska
  tel. 61 62 66 453
  e-mail: jolanta.kluczynska@umww.pl

  Michał Machnicki
  tel. 61 62 66 441
  e-mail:  michal.machnicki@umww.pl

  Edyta Sawko
  tel. 61 62 66 456
  e-mail: edyta.sawko@umww.pl

  Piotr Szklarski
  tel. 61 62 66 442
  e-mail: piotr.szklarski@umww.pl

   

  Stosowanie ulg na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w zakresie:

  odraczania terminu płatności oraz zmniejszania i umarzania opłaty podwyższonej za korzystanie ze środowiska.

  • Podmiot korzystający ze środowiska może złożyć wniosek do marszałka województwa o odroczenie terminu płatności opłaty podwyższonej jeżeli realizuje terminowo przedsięwzięcie, którego wykonanie zapewni usunięcie przyczyn ponoszenia opłat podwyższonych, w okresie nie dłuższym niż 5 lat od dnia złożenia wniosku. Złożenie wniosku nie zwalnia wnioskodawcy z obowiązku uiszczenia opłaty za korzystanie ze środowiska, w części w jakiej nie może podlegać odroczeniu.
  • Przedmiotowy wniosek musi zostać złożony przed upływem terminu, w którym powinny być one uiszczone, tj. do dnia 31 marca następnego roku po roku, którego korzystanie ze środowiska dotyczy.
  • Odroczenie terminu płatności może dotyczyć części albo całości opłaty, jednak najwyżej w części w jakiej przewyższa ono kwotę opłaty, jaką ponosiłby podmiot korzystający ze środowiska w przypadku, gdyby posiadał pozwolenie albo inną wymaganą decyzję. Termin płatności może być odroczony wyłącznie na okres niezbędny do zrealizowania wyżej wspomnianego przedsięwzięcia.
  • Jeżeli podmiot terminowo zrealizował przedsięwzięcie będące podstawą odroczenia płatności, które usunęło przyczyny ponoszenia opłat podwyższonych, marszałek województwa orzeka w drodze decyzji o:
   • zmniejszeniu odroczonych opłat o sumę środków własnych wydatkowanych na realizację tego przedsięwzięcia,
   • umorzeniu odroczonych opłat, w przypadku gdy odroczeniu podlegały opłaty lub kary wymierzone w związku ze składowaniem lub magazynowaniem odpadów bez uzyskania decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów lub bez decyzji określającej miejsce i sposób magazynowania odpadów albo wymierzone za przekroczenie warunków określonych w decyzji.
  • W przypadku gdy terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności nie usunęło przyczyn ponoszenia opłat, marszałek województwa orzeka o obowiązku uiszczenia odroczonych opłat.
  • Jeżeli przedsięwzięcie będące podstawą odroczenia płatności nie zostanie zrealizowane w terminie, marszałek województwa orzeka w drodze decyzji, obowiązek uiszczenia odroczonych opłat wraz z określonymi w przepisach działu III ustawy - Ordynacja podatkowa odsetkami za zwłokę naliczanymi za okres odroczenia.
  • Marszałek województwa może wydać decyzję, także przed upływem terminu odroczenia w razie stwierdzenia, że przedsięwzięcie będące podstawą odroczenia nie jest realizowane zgodnie z harmonogramem.

  Szczegółowe informacje dotyczące procedury w ww. zakresie znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

   

  KONTAKT:

  Michał Machnicki:
  tel. 61 626 64 41
  e-mail:  michal.machnicki@umww.pl

  Jolanta Kluczyńska
  tel. 61 626 64 53
  e-mail: jolanta.kluczynska@umww.pl