trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Ulgi dla podmiotów korzystających ze środowiska

  Stosowanie ulg na podstawie ustawy ordynacja podatkowa w zakresie ponoszenia:

  • opłat za korzystanie ze środowiska,
  • opłat produktowych,
  • opłat produktowych za zużyte baterie przenośne i zużyte akumulatory przenośne.

  W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym marszałek województwa, na wniosek podatnika, w drodze decyzji, w odniesieniu do wyżej wymienionych opłat może:

  • odroczyć termin płatności należnej opłaty lub rozłożyć zapłatę na raty;
  • odroczyć lub rozłożyć na raty zaległą opłatę wraz z odsetkami za zwłokę;
  • umorzyć w całości lub w części zaległą opłatę, odsetki za zwłokę.

  Stosowanie ulg na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska w zakresie odraczania terminu płatności oraz zmniejszania i umarzania opłaty podwyższonej za korzystanie ze środowiska

  • Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, podmiot korzystający ze środowiska może złożyć wniosek do marszałka województwa o odroczenie terminu płatności opłaty podwyższonej jeżeli realizuje terminowo przedsięwzięcie, którego wykonanie zapewni usunięcie przyczyn ponoszenia opłat podwyższonych, w okresie nie dłuższym niż 5 lat od dnia złożenia wniosku. Złożenie wniosku nie zwalnia wnioskodawcy z obowiązku uiszczenia opłaty za korzystanie ze środowiska, w części w jakiej nie może podlegać odroczeniu.
  • Przedmiotowy wniosek musi zostać złożony przed upływem terminu, w którym powinny być one uiszczone, tj. do dnia 31 marca następnego roku po roku, którego korzystanie ze środowiska dotyczy.
  • Odroczenie terminu płatności może dotyczyć części albo całości opłaty, jednak najwyżej w części w jakiej przewyższa ono kwotę opłaty, jaką ponosiłby podmiot korzystający ze środowiska w przypadku, gdyby posiadał pozwolenie albo inną wymaganą decyzję. Termin płatności może być odroczony wyłącznie na okres niezbędny do zrealizowania wyżej wspomnianego przedsięwzięcia.
  • Jeżeli podmiot terminowo zrealizował przedsięwzięcie będące podstawą odroczenia płatności, które usunęło przyczyny ponoszenia opłat podwyższonych, marszałek województwa orzeka w drodze decyzji o:
   - zmniejszeniu odroczonych opłat o sumę środków własnych wydatkowanych na realizację tego przedsięwzięcia,
   - umorzeniu odroczonych opłat, w przypadku gdy odroczeniu podlegały opłaty lub kary wymierzone w związku ze składowaniem lub magazynowaniem odpadów bez uzyskania decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów lub bez decyzji określającej miejsce i sposób magazynowania odpadów albo wymierzone za przekroczenie warunków określonych w decyzji.
  • W przypadku gdy terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności nie usunęło przyczyn ponoszenia opłat, marszałek województwa orzeka o obowiązku uiszczenia odroczonych opłat wraz z opłatą prolongacyjną, o której mowa w przepisach działu III ustawy - Ordynacja podatkowa.
  • Jeżeli przedsięwzięcie będące podstawą odroczenia płatności nie zostanie zrealizowane w terminie, marszałek województwa orzeka w drodze decyzji, obowiązek uiszczenia odroczonych opłat wraz z określonymi w przepisach działu III ustawy - Ordynacja podatkowa odsetkami za zwłokę naliczanymi za okres odroczenia.
  • Marszałek województwa może wydać decyzję, także przed upływem terminu odroczenia w razie stwierdzenia, że przedsięwzięcie będące podstawą odroczenia nie jest realizowane zgodnie z harmonogramem.