Kodeks etyki


Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego realizował w partnerstwie z Instytutem Rachunkowości i Podatków sp. z o.o. projekt pn. „Wykwalifikowana i odpowiedzialna kadra jednostki samorządowej gwarancją sprawnego funkcjonowania urzędu”. Projekt ten współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V – Dobre rządzenie, Działanie 5.2 – Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. – Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.
 
Głównym celem projektu było usprawnienie systemu zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego poprzez podniesienie kompetencji kadr. Do osiągnięcia tego celu przyczyniła się realizacja celu szczegółowego jakim było opracowanie i wdrożenie Kodeksu Etyki Pracowników UMWW, który określa wartości i standardy zachowania pracowników Urzędu związane z pełnieniem przez nich obowiązków. Kodeks Etyki jest zbiorem zasad opartych na fundamentalnych wartościach, których należy przestrzegać wykonując obowiązki pracownika samorządowego.
 
Kodeks został wprowadzony Zarządzeniem Nr 27/2011 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 lipca 2011r. w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Kodeksu Etyki Pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
 
Wszelkie informacje, spostrzeżenia, sugestie i opinie dotyczące Kodeksu Etyki Pracowników UMWW można przesyłać na adres skrzynki pocztowej - etyka@umww.pl.Pliki do pobrania:pdf    drukuj    drukuj