trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Departament Administracyjny

  Departament Administracyjny realizuje zadania w zakresie obsługi administracyjnej, finansowo-księgowej Urzędu oraz obsługi teleinformatycznej.

  Do najważniejszych zadań Departamentu należy:

  1. w zakresie obsługi administracyjnej:
   • prowadzenie punktu kancelaryjnego,
   • zaopatrzenia w sprzęt i wyposażenie oraz materiały biurowe i eksploatacyjne,
   • ubezpieczenie mienia Urzędu oraz odpowiedzialności cywilnej województwa wielkopolskiego,
   • obsługa taboru samochodowego Urzędu,
   • koordynowanie oraz nadzór inwestycji i remontów prowadzonych w obiektach Urzędu,
   • utrzymanie techniczno-funkcjonalne użytkowanych obiektów,
   • prowadzenie archiwum zakładowego.
  2. w zakresie finansowo-księgowym:
   • prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie rozdziałów ujętych w planie dochodów i wydatków danego roku,
   • ewidencja majątku ruchomego: środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
   • przeprowadzanie inwentaryzacji rzeczowych składników majątku Urzędu,
   • rozliczanie dotacji pochodzących z różnych źródeł krajowych i zagranicznych
   • prowadzenie ewidencji księgowej majątku Urzędu,
   • prowadzenie gospodarki kasowej,
   • sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych,
   • bieżąca analiza środków finansowych, wydatków i zaangażowania,
   • prowadzenie Centralnego Rejestru Umów,
   • obsługa księgowa projektów unijnych.
  3. w zakresie informatyki i telekomunikacji:
   • administrowanie systemami informatycznymi w tym m.in.: Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją, aplikacjami finansowo- księgowymi, aplikacjami kadrowo-płacowymi oraz innym oprogramowaniem wspomagającym pracę Urzędu,
   • zapewnienie sprawnego funkcjonowania sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych,
   • zaopatrzenie pracowników w sprzęt teleinformatyczny oraz oprogramowanie,
   • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemów baz danych, serwerów i urządzeń sieci komputerowej wraz z jej administrowaniem,
   • zarządzanie systemem telefonii VoIP na potrzeby Urzędu,
   • zapewnienie prawidłowości i ciągłości funkcjonowania całego Urzędu pod kątem ww. zadań, z uwzględnieniem zasad zawartych w przepisach wewnętrznych UMWW oraz przepisach zewnętrznych, regulujących kwestie bezpieczeństwa i informatyzacji Urzędu.

   

  Siedziba Departamentu:
  al. Niepodległości 34
  61-714 Poznań
  sekretariat - piętro VI, część A, pokój 650
  tel.: 61 626 69 00
  fax: 61 626 69 01
  e-mail: da.sekretariat@umww.pl

  Dyrektor Departamentu:
  Jolanta Kozubowicz

  Zastępca Dyrektora Departamentu:
  Marcin Jabłoński

  Zastępca Dyrektora Departamentu:
  Rafał Klimek

  Zastępca Dyrektora Departamentu:
  Joanna Lewińska-Szałek

  Struktura organizacyjna