trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Departament Administracyjny

  Departament Administracyjny realizuje zadania w zakresie obsługi administracyjnej, finansowo-księgowej Urzędu oraz obsługi teleinformatycznej.

  Do najważniejszych zadań Departamentu należy:

  a) w zakresie obsługi administracyjnej:

  • prowadzenie punktu kancelaryjnego,
  • zaopatrzenia w sprzęt i wyposażenie oraz materiały biurowe i eksploatacyjne,
  • ubezpieczenie mienia Urzędu oraz odpowiedzialności cywilnej województwa wielkopolskiego,
  • obsługa taboru samochodowego Urzędu,
  • koordynowanie oraz nadzór inwestycji i remontów prowadzonych w obiektach Urzędu,
  • utrzymanie techniczno-funkcjonalne użytkowanych obiektów,
  • prowadzenie archiwum zakładowego.

  b) w zakresie finansowo-księgowym:

  • prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie rozdziałów ujętych w planie dochodów i wydatków danego roku,
  • ewidencja majątku ruchomego: środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • przeprowadzanie inwentaryzacji rzeczowych składników majątku Urzędu,
  • rozliczanie dotacji pochodzących z różnych źródeł krajowych i zagranicznych
  • prowadzenie ewidencji księgowej majątku Urzędu,
  • prowadzenie gospodarki kasowej,
  • sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych,
  • bieżąca analiza środków finansowych, wydatków i zaangażowania,
  • prowadzenie Centralnego Rejestru Umów,
  • obsługa księgowa projektów unijnych.

  c) w zakresie informatyki i telekomunikacji:

  • administrowanie systemami informatycznymi w tym m.in.: Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją, aplikacjami finansowo- księgowymi, aplikacjami kadrowo-płacowymi oraz innym oprogramowaniem wspomagającym pracę Urzędu,
  • zapewnienie sprawnego funkcjonowania sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych,
  • zaopatrzenie pracowników w sprzęt teleinformatyczny oraz oprogramowanie,
  • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemów baz danych, serwerów i urządzeń sieci komputerowej wraz z jej administrowaniem,
  • zarządzanie systemem telefonii VoIP na potrzeby Urzędu,
  • zapewnienie prawidłowości i ciągłości funkcjonowania całego Urzędu pod kątem ww. zadań, z uwzględnieniem zasad zawartych w przepisach wewnętrznych UMWW oraz przepisach zewnętrznych, regulujących kwestie bezpieczeństwa i informatyzacji Urzędu.

   

  Siedziba Departamentu:
  al. Niepodległości 34
  61-714 Poznań
  sekretariat - piętro VI, część A, pokój 650
  tel.: 61 626 69 00
  fax: 61 626 69 01
  e-mail: da.sekretariat@umww.pl

  Dyrektor Departamentu:
  Jolanta Kozubowicz

  Zastępca Dyrektora Departamentu:
  Marcin Jabłoński

  Zastępca Dyrektora Departamentu:
  Rafał Klimek

  Zastępca Dyrektora Departamentu:
  Joanna Lewińska

   

  Struktura organizacyjna
  Zarządzenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego
  Regulamin organizacyjny
  Schemat organizacyjny