trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

  Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami „BDO”

   

  UWAGA

  Kontakt w sprawie rejestru BDO jest możliwy:

  • pod numerem telefonu: 61 62 67 530,
  • poprzez adres e-mail: bdo@umww.pl


  Od 1 stycznia 2020 r. wnioski rejestrowe, aktualizacyjne, wykreślające z rejestru BDO jak również sprawozdania (począwszy od 2019 roku) wynikające z ustawy o odpadach (o których mowa w art. 73, art. 74a i art. 75 tej ustawy) należy i przedkładać  tylko i wyłącznie poprzez indywidualne konto w BDO, za pośrednictwem strony internetowej https://rejestr-bdo.mos.gov.pl

  Jednocześnie informujemy że każdy podmiot posiadający konto w BDO musi posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis osobisty.
  Podpis zaufany można założyć m.in. logując się do konta w swoim systemie banku lub innego przedsiębiorcy, który ma zgodę na potwierdzanie profilu zaufanego.
  Więcej informacji na stronie: http://www.pz.gov.pl
  Profil zaufany można uzyskać w punkcie informacyjnym (na parterze) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34 oraz w innych punktach, których lista znajduje się pod adresem: https://pz.gov.pl/pz/confirmationPointAddressesList

  Jednocześnie informujemy, że:

  W przypadku wystąpienia problemów z obsługą systemu należy kontaktować się z infolinią BDO, poprzez numery telefonów:
  22 340 40 50
  22 375 05 00
  22 255 94 50
  lub poprzez formularz kontaktowy, znajdujący się pod adresem: https://bdo.mos.gov.pl/kontakt/

  Rejestr stanowi integralną część bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami zwanej „BDO” i jest prowadzony w systemie teleinformatycznym.
  Minister Środowiska jest administratorem „BDO”.
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu nie odpowiada za kształt i funkcjonowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce opakowaniami (BDO).


  W dniu 24 stycznia 2018 r. Minister Środowiska ogłosił w Monitorze Polskim komunikat o utworzeniu rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Rejestr stanowi integralną część bazy danych o produktach, i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami „BDO”.
  Przedsiębiorcy zobowiązani do złożenia wniosku o wpis do rejestru:

  1. z zakresu ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej:
   • wprowadzający na terytorium kraju produkty (opony, oleje smarowe),
   • prowadzący odzysk lub recykling odpadów powstałych z produktów,
   • dokonujący eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi;
  2. z zakresu ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji:
   • wprowadzający pojazdy,
   • prowadzący punkty zbierania pojazdów,
   • prowadzący stacje demontażu,
   • prowadzący strzępiarki;
  3. z zakresu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:
   • wprowadzający sprzęt lub autoryzowani przedstawiciele;
   • zbierający zużyty sprzęt,
   • prowadzący zakład przetwarzania,
   • prowadzący działalność w zakresie recyklingu,
   • prowadzący działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku;
  4. z zakresu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach:
   • wprowadzający baterie lub akumulatory,
   • prowadzący zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,
   • podmioty pośredniczące;
  5. z zakresu ustawy o odpadach:
   • posiadacze odpadów prowadzący przetwarzanie odpadów zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wyjątkiem wymienionych w art. 45 ust. 1 pkt 2 i 3,
   • transportujący odpady,
   • sprzedawcy odpadów i pośrednicy w obrocie odpadami, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie pkt 1 i 3 lub z urzędu,
   • prowadzący zakłady recyklingu statków,
   • wytwórcy odpadów obowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem posiadaczy odpadów wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2;
  6. z zakresu ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi - organizacje samorządu gospodarczego, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy, a także przedsiębiorcy:
   • będący organizacjami odzysku opakowań,
   • dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy: odpadów opakowaniowych, produktów w opakowaniach,
   • eksportujący: odpady opakowaniowe, opakowania, produkty w opakowaniach,
   • prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych,
   • wprowadzający opakowania,
   • wprowadzający produkty w opakowaniach,
   • prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;
  7. z zakresu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
   • punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonych samodzielnie przez gminę lub wspólnie z inną gminą lub gminami,
   • podmiotów, które uzyskały wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

  Zakres wniosku o wpis do rejestru został określony w art. 53 ust. 5 ww. ustawy o odpadach.
  Marszałek województwa, po otrzymaniu wniosku od podmiotu i po stwierdzeniu, że wniosek nie zawiera braków formalnych (wymogi formalne określone zostały szczegółowo w art. 53 ust. 7 i ust. 8), dokona wpisu do rejestru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania.
  Marszałek województwa, dokonując wpisu do rejestru, nadaje podmiotowi indywidualny numer rejestrowy i zawiadamia podmiot o tym fakcie.
  Wpis do rejestru oznacza utworzenie indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Marszałek województwa zawiadamia podmiot o aktywacji indywidualnego konta drogą elektroniczną.
  Podmiot wykonujący działalność w więcej niż jednym zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach, składa jeden wniosek o wpis do rejestru.

  Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru z urzędu:

  • posiadacza odpadów, który uzyskał pozwolenie zintegrowane,
  • posiadacza odpadów, który uzyskał pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
  • posiadacza odpadów, który uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
  • podmiotu, który uzyskał decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
  • podmiotu, który uzyskał koncesję na podziemne składowanie odpadów na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze,

  OPŁATY – REJESTROWA I ROCZNA

  Opłacie rejestrowej podlegają wpisy do rejestru dla:

  1. wprowadzających sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli,
  2. wprowadzających baterie lub akumulatory,
  3. wprowadzających pojazdy,
  4. producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań,
  5. wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
  6. wprowadzających na terytorium kraju opony,
  7. wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe.

  Ww. podmioty, które zostały wpisane do rejestru uiszczają w terminie do końca lutego każdego roku opłatę roczną za dany rok. Wysokość opłaty rejestrowej i wysokość opłaty rocznej wynosi dla mikroprzedsiębiorców 100 zł, a dla pozostałych podmiotów 300 zł, co zostało określone w drodze rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 184).
  W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności w więcej niż jednym zakresie, przedsiębiorca ten uiszcza jedną opłatę rejestrową, najwyższą.
  Zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

  1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;

  Opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa.

  Podmioty, które posiadają w dniu wejścia w życie przepisów ustawy o odpadach wpis do dotychczasowych rejestrów, są zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty rejestrowej.
  Opłaty rejestrowej nie uiszcza przedsiębiorca wpisany do rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. z 2011 r. Nr 178, poz. 1060), który składając wniosek o wpis do rejestru przedłoży informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS).Przedsiębiorcy, którzy przed dniem utworzenia rejestru, złożyli marszałkowi województwa zawiadomienie zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, oraz przedsiębiorcy, którzy złożyli zawiadomienie na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, są zwolnieni z obowiązku uiszczenia opłaty rejestrowej i opłaty rocznej w roku, w którym złożyli wniosek o wpis do rejestru.

  Nr rachunku bankowego, na który należy wnosić opłatę rejestrową i opłatę roczną:
  PKO BP O/Poznań 95 1020 4027 0000 1002 1329 5771

  Nieuiszczenie wymaganej opłaty rejestrowej skutkuje odmową wpisu do rejestru.

  Dodatkowe informacje znajdują się na stronach:
  https://bdo.mos.gov.pl/news/nie-wszyscy-przedsiebiorcy-musza-dokonac-wpisu-do-rejestru-bdo/
  https://bdo.mos.gov.pl/news/objasnienia-prawne-ministra-klimatu-dotyczace-obowiazku-rejestracji-w-bdo/
  https://bdo.mos.gov.pl/wp-content/uploads/2019/12/Objaśnienia-prawne-Ministra-Klimatu-dot-wpisu-do-rejestru-BDO.pdf