trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

O przyszłości i rozwoju Europy w Poznaniu

  W Poznaniu w dniach 24 – 25 listopada miały miejsce najważniejsze wydarzenia polskiej prezydencji w obszarze polityki spójności. Nieformalnemu spotkaniu ministrów odpowiedzialnych za politykę spójności UE, rozwój terytorialny i miejski towarzyszyła konferencja: „Zintegrowane podejście do rozwoju - klucz do inteligentnej, zrównoważonej i sprzyjającej włączeniu Europy”. Tematy omawiane podczas konferencji stanowiły doskonałe wprowadzenie do dyskusji podejmowanej w trakcie spotkania ministerialnego.

  Podczas tego spotkania, przedstawiciele europejskich instytucji, świata nauki oraz biznesu, zaprezentowali swoje wizje i idee dotyczące przyszłości Europy, sił napędowych europejskiego rozwoju w najbliższej dekadzie, roli UE i strategii Europa 2020 w podejmowaniu globalnych wyzwań. Wydarzenie miało za zadanie wzmocnienie strategicznego myślenia i zintegrowanego podejścia w procesie podejmowania decyzji zapewniających lepszą przyszłość naszego kontynentu. W obliczu stojących przed nami wyzwań gospodarczych i społecznych kluczowe jest efektywne wykorzystanie europejskiego potencjału.

  - Dzisiejsza konferencja jest jednocześnie początkiem nieformalnego spotkania ministrów. To przykład realizacji zintegrowanego podejście w praktyce - powiedziała minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska. - Zintegrowane podejście do rozwoju jest naszą odpowiedzią zarówno na te bieżące, ale i przyszłe wyzwania, które stają przed nami. Jest ono warunkiem sine qua non rozwoju Europy. Pozwoli, by nie tylko pokonała ona kryzys, ale stała się aktywnym graczem śmiało konkurującym na rynku globalnym oraz rozwijała się zgodnie celami nakreślonymi w strategii Europa 2020.

  Minister Bieńkowska dodała, że kluczowymi celami podczas polskiej prezydencji było wzmocnienie atrybutów polityki spójności przez zintegrowane i terytorialnie ukierunkowane podejście do rozwoju oraz zorientowanie tej polityki na rezultaty. Zagadnienia te stały się głównym punktem agendy prac grup roboczych państw członkowskich, grup roboczych Rady, komitetów.

  W swoim wystąpieniu, Danuta Hübner przewodnicząca komisji rozwoju regionalnego Parlamentu Europejskiego, podkreślała, że nie ma innej drogi dla Europy jak dalsza integracja i wzrost. Podobnego zdania był obecny na konferencji Staffan Nilsson, przewodniczący Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego.

  Główne przemówienie podczas konferencji wygłosił wybitny naukowiec prof. Richard Florida z Uniwersytetu w Toronto. Jest on twórcą pojęcia „klasy kreatywnej” (creative class) oraz kwestii lokalizacji w kształtowaniu polityki rozwoju.

  Podczas panelu „Od koncepcji do realizacji – w kierunku polityk zintegrowanych”, przedstawiciele świata nauki, biznesu, organizacji społecznych i decydentów rozmawiali o najnowszych trendach w dziedzinie rozwoju opisując najlepsze sposoby dojścia do inteligentnej, zrównoważonej i sprzyjającej włączeniu społecznemu Europy. W ostatniej części konferencji ministrowie oraz unijni komisarze podczas politycznej dyskusji zastanawiali się nad praktycznymi sposobami promowania zintegrowanego podejścia. -Aby to osiągnąć niezbędne są inwestycje w rozwój oraz wzrost, pomimo ciężkiej sytuacji budżetowej. Ważne jest również powiązanie polityki spójności z celami Startegii Europa 2020 oraz dopasowanie finansowanych działań do potencjałów i wyzwań rozwojowych naszych regionów, miast, obszarów wiejskich i innych terytoriów - podsumowała minister Elżbieta Bieńkowska.

  25 listopada odbyło się nieformalne spotkanie ministrów odpowiedzialnych za politykę spójności UE (politykę regionalną), rozwój terytorialny i miejski. To najważniejsze wydarzenie polskiej prezydencji w obszarze polityki spójności. Spotkaniu przewodniczyła minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska.

  Celem spotkania była dyskusja na temat polityki spójności na lata 2014-2020 w oparciu o przedstawione przez Komisję Europejską 6 października 2011 r. projekty nowych rozporządzeń. Ministrowie spotkali się w szerokim gronie, aby omówić rozwiązania wzmacniające terytorialny i miejski wymiar polityki spójności, w tym mapę drogową dla wzmocnienia i promowania zintegrowanego, terytorialnego podejścia w oparciu o Agendę Terytorialną Unii Europejskiej 2020.

  Podczas spotkania minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska przedstawiła konkluzje polskiej prezydencji na temat terytorialnego wymiaru unijnych polityk i przyszłości polityki spójności, które podsumowują bogatą debatę państw członkowskich prowadzoną przez prezydencję od początku lipca 2011 r. Celem tej debaty było poszukiwanie rozwiązań wzmacniających efektywność polityki spójności oraz lepiej odzwierciedlających specyficzne potrzeby różnych terytoriów i miast.

  Źródło: www.pl2011.eu