trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Kancelaria Sejmiku

  Kompetencje Kancelarii

  Kancelaria Sejmiku jest departamentem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Realizuje zadania związane z obsługą organizacyjną i kancelaryjno-biurową Sejmiku, przewodniczącego, wiceprzewodniczących Sejmiku, komisji i klubów radnych, przygotowuje także projekt rocznego planu pracy Sejmiku i jego komisji. Prowadzi rejestry związane z działalnością Sejmiku Województwa – rejestr uchwał Sejmiku, wniosków komisji, interpelacji i zapytań zgłaszanych przez radnych, oświadczeń majątkowych składanych przez radnych Sejmiku.

  Ważnym zadaniem Kancelarii Sejmiku jest realizacja zadań związanych z wykonywaniem uchwał Sejmiku i wniosków komisji oraz interpelacji radnych. Departament odpowiada za przesyłanie Marszałkowi Województwa uchwał podjętych przez Sejmik, interpelacji i zapytań radnych, wniosków z posiedzeń komisji oraz przesyłanie uchwał Sejmiku – aktów prawa miejscowego do właściwych organów promulgacyjnych oraz Wojewodzie Wielkopolskiemu, a także Regionalnej Izbie Obrachunkowej w zakresie objętym jej nadzorem. Kancelaria nadzoruje realizację uchwał Sejmiku przez departamenty Urzędu Marszałkowskiego i wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne oraz odpowiada za prowadzenie i przechowywanie dokumentacji z działalności Sejmiku, w tym zbiorów: uchwał Sejmiku, wniosków komisji i interpelacji radnych oraz protokołów z sesji Sejmiku i posiedzeń komisji.

  Departament prowadzi także sprawy związane z uczestnictwem Województwa w Związku Województw, współdziała z Delegaturą Wojewódzką Krajowego Biura Wyborczego przy przeprowadzaniu wyborów do Sejmiku Województwa i zmianach w składzie radnych Sejmiku następującymi w trakcie kadencji. Tutaj wydawany jest magazyn samorządowy "Monitor Wielkopolski".

   

  Siedziba Kancelarii:
  al. Niepodległości 34
  61-714 Poznań
  sekretariat - piętro VIII, część A, pokój 846
  tel.: 61 626 70 30
  fax: 61 626 70 31
  e-mail: sejmik@umww.pl

  Dyrektor Kancelarii Sejmiku:
  Ryszard Taciak

  Zastępca Dyrektora:
  Małgorzata Ziarnek

  Struktura organizacyjna