trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Gospodarka

  SYTUACJA GOSPODARCZA  WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

  nowoczesna gospodarkaWojewództwo wielkopolskie jest jednym z najbardziej rozwiniętych gospodarczo województw w Polsce. Charakteryzuje się wysoką koncentracją zaangażowanego kapitału zagranicznego w regionie oraz wysokimi nakładami inwestycyjnymi na 1 mieszkańca. Sytuacja gospodarcza regionu stanowi konsekwencję równomiernego rozwoju przy znacznym stopniu uprzemysłowienia oraz wysokim poziomie technologicznym. Czynnikami sprzyjającymi szybkiemu rozwojowi gospodarczemu pozostają wysoki potencjał lokalnego kapitału ludzkiego, jak również dobre połączenia komunikacyjne, rozbudowane otoczenie biznesu oraz tradycje kultury przemysłowej i handlowej.

  Podstawowe ekonomiczne dane statystyczne (30.11.2020 r.)

  Ludność (stan w dniu 30 VI 2020 r.) - 3 500 361
  Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw - 4 998,86 zł
  Stopa bezrobocia - 3,7%
  Mieszkania oddane do użytkowania (I–XI 2020 r.) - 20 335*
  Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu - 104,1**
  Dynamika produkcji budowlano-montażowej - 121,9**
  Podmioty gospodarki narodowej - 460 576

  *Dane wstępne
  **Analogiczny okres roku poprzedniego = 100

  Wiodącą grupę podmiotów gospodarki narodowej stanowią osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (76%). Blisko 12% stanowią spółki handlowe, natomiast 6,5% spółki cywilne. Województwo wielkopolskie odznacza się znacznym udziałem w produkcji krajowej w wielu rodzajach przemysłu m.in. 28% produkcji napojów, 23% produkcji wyrobów tekstylnych, 22% produkcji urządzeń elektrycznych i in. Wielkopolska to także liczący się producent mebli, odzieży i artykułów spożywczych.

   

  Produkt krajowy brutto

  Wartość produktu krajowego brutto (PKB) wytworzonego w Polsce w 2018 r. wyniosła 2121555 mln zł w cenach bieżących (dane wg stanu w dniu 23.12.2020 r.). W porównaniu z 2017 r. zwiększyła się o 6,6%, a licząc w cenach stałych – o 5,4%. W województwie wielkopolskim wartość PKB kształtowała się na poziomie 208190 mln zł, co w skali roku oznacza wzrost odpowiednio o 5,7% (w cenach bieżących) i o 4,6% (w cenach stałych).

  Wielkopolska znajduje się w gronie 5 województw, które generują 61% całkowitej wartości PKB: mazowieckie (22,5%), śląskie (12,3%), wielkopolskie (9,8%), dolnośląskie (8,3%) i małopolskie (8,1%). W 2018 r. największą część wartości dodanej brutto (WDB) w województwie wielkopolskim wytworzyły jednostki z sekcji: handel; naprawa pojazdów samochodowych, transport i gospodarka magazynowa, zakwaterowanie i gastronomia oraz informacja i komunikacja (łącznie 30,4%), a następnie przemysł (28,8%).

  Wielkość PBK województwa wielkopolskiego jest porównywalna lub wyższa od PKB szeregu państw Unii Europejskiej (Bułgarii, Litwy lub Słowenii) oraz od szeregu rozwiniętych regionów europejskich (Pikardia/Francja, Marche/Włochy lub Styria/Austria).

   

  Cechy gospodarki regionu

   

  H2 Wielkopolska

  Istotną rolę w dynamicznym rozwoju województwa oraz wzroście jego konkurencyjności gospodarczej odgrywa nauka, która wraz z biznesem i samorządami lokalnymi przekształca Wielkopolskę w region innowacyjny, rozwijający swoją gospodarkę w oparciu o wiedzę. Wielkopolska rozwija zaawansowane technologie m.in. w obszarach informatyki, przemysłu motoryzacyjnego oraz wysoko specjalistycznych usług. Pojawiły się również propozycje nowych filarów rozwoju regionu opartych o odnawialne źródła energii oraz o wykorzystanie wodoru. Wyzwania wynikające ze zmian klimatycznych, ich konsekwencje ekonomiczne i społeczne, leżą u podstaw realizowanych obecnie procesów restrukturyzacji potencjału gospodarczego regionu. Wielkopolska stawia na elektromobilność, większe niż dotychczas uniezależnienie od węgla, przy równoczesnym racjonalnym wykorzystaniu dostępnych innych źródeł energii.

  Samorząd Województwa Wielkopolskiego uznaje ważną rolę inwestycji sektora prywatnego w tworzeniu miejsc pracy i wzroście silnej gospodarki regionu. Dlatego skupia się na współpracy z szeregiem krajowych i międzynarodowych partnerów społeczno-gospodarczych działających na rzecz gospodarki nisko i zeroemisyjnej, w takich obszarach jak między innymi gospodarka wodorowa, w tym rozwój łańcucha dostaw i wartości. Gospodarka wodorowa kreuje środowisko zrównoważonego wzrostu ekonomicznego w regionie, tworząc podstawę budowy globalnej pozycji konkurencyjnej. Termin gospodarka wodorowa odnosi się do wizji wykorzystania wodoru jako niskoemisyjnego nośnika energii, w szczególności do magazynowania i transportu energii oraz do ogrzewania. Ogniwa paliwowe i wodór mogą przynieść znaczne korzyści dla środowiska w całym systemie energetycznym.

   

  Zatrudnienie

  Zbiorowość aktywnych zawodowo mieszkańców województwa obejmuje 1641 tys. osób (stan 30.09.2020 r.) -  o 1,8% mniej niż w analogicznym okresie 2019 r. Populacja pracujących, licząca 1608 tys. osób, w ciągu roku zmniejszyła się o 2,0%. Biernych zawodowo jest 1158 tys., tj. o 2,9% więcej niż w 2019 r. Liczba bezrobotnych wyniosła 33 tys., czyli o 10,0% więcej niż w III kwartale 2019 r. Stosunek liczby osób niepracujących do pracujących pogorszył się w ujęciu rocznym. W III kwartale 2020 r. na 1000 pracujących przypadało 741 niepracujących (801 w miastach i 674 na wsi), podczas gdy w analogicznym kwartale 2019 r.  – 704 (odpowiednio 798 oraz 605). Współczynnik ten kształtuje się na poziomie niższym niż średnia krajowa (833 wobec 822). W sektorze przedsiębiorstw zatrudnionych jest (30.11.2020 r.) łącznie 811 900 osób.

  Wiodącymi sektorami gospodarki pozostają (pod względem liczby zatrudnionych):

  • przetwórstwo przemysłowe (38,9% ogółem zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw),
  • handel; naprawa pojazdów samochodowych (32,9%),
  • transport i gospodarka magazynowa (9,3%),
  • budownictwo (4,9%),
  • administrowanie i działalność wspierająca (3,8%).

   

  Pandemia Covid-19 i jej wpływ na gospodarkę regionu

  Sytuacja gospodarcza regionu w 2020 r. uległa znacznej zmianie w wyniku odczuwalnego wpływu epidemii Covid-19 w życiu publicznym oraz związanych z tym restrykcji rynkowych wpływających na gospodarkę regionu. Skutki tych restrykcji najbardziej odczuł sektor usług, w tym:

  • usługi transportu pasażerskiego,
  • usługi turystyczne, kongresowe i wystawiennicze,
  • usługi gastronomiczne świadczone w obiektach,
  • usługi zakwaterowania zbiorowego (szczególnie usługi hotelarskie świadczone w obiektach skategoryzowanych),
  • usługi rekreacji ruchowej i wybranych form turystyki kwalifikowanej, jak również
  • profesjonalne usługi edukacyjne i szkoleniowe.

  Pomimo niekorzystnego stanu rzeczy, od września odnotowany został w regionie ponowny wzrost przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w odniesieniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. W skali roku podniosła się wprawdzie stopa bezrobocia rejestrowanego (listopad: 3,7% wobec 2,8% w analogicznym okresie ub. roku), ale pomimo to, wskaźnik ten wciąż pozostaje najniższy w skali całego kraju (2,4% poniżej przeciętnej wartości
  w kraju).  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw  utrzymało swoją tendencję wzrostową, aczkolwiek wzrost nie był równomierny w skali całego roku.

  Sukcesem gospodarki regionu pozostaje utrzymanie się relatywnie dobrej koniunktury gospodarczej. W większości branż, pomimo obniżenia się wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym (- 2,1 w grudniu 2020 r.), rysują się tendencje powolnego wzrostu, aczkolwiek fakt ten uzależniony będzie od rozwoju sytuacji sanitarnej w kraju. Ponad połowa przedsiębiorców z trzech sektorów (przetwórstwo przemysłowe, budownictwo oraz handel detaliczny) uważa, że negatywne skutki pandemii odbiją się w nieznaczny sposób na ich działalności gospodarczej. Bardziej niepokojąca sytuacja obserwowana jest  w handlu hurtowym oraz na rynku usług,  tym szczególnie zakwaterowania i gastronomii.

   

  Najważniejszym wyzwaniem 2021 roku pozostaje utrzymanie bieżącego tempa wzrostu gospodarczego, wysokiej aktywności gospodarczej i tym samym niskiego poziomu bezrobocia rejestrowanego. Ważnym elementem kształtującym potencjał gospodarczy regionu pozostanie pozyskiwanie nowych inwestorów. Szczególnego znaczenia nabiera w tym kontekście wdrażanie porozumienia na rzecz Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej Wielkopolski Wschodniej. Samorząd Województwa Wielkopolskiego aktywnie działa również na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej oraz popularyzacji i wdrażania technologii wodorowej w regionie, będących motorem podanych zmian w kierunku neutralności klimatycznej województwa wielkopolskiego.