trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Gospodarka

  SYTUACJA GOSPODARCZA  WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

  nowoczesna gospodarkaWojewództwo wielkopolskie jest jednym z najbardziej rozwiniętych gospodarczo województw w Polsce. Charakteryzuje się wysoką koncentracją zaangażowanego kapitału zagranicznego w regionie oraz wysokimi nakładami inwestycyjnymi na 1 mieszkańca. Sytuacja gospodarcza regionu stanowi konsekwencję równomiernego rozwoju przy znacznym stopniu uprzemysłowienia oraz wysokim poziomie technologicznym. Czynnikami sprzyjającymi szybkiemu rozwojowi gospodarczemu pozostają wysoki potencjał lokalnego kapitału ludzkiego, jak również dobre połączenia komunikacyjne, rozbudowane otoczenie biznesu oraz tradycje kultury przemysłowej i handlowej.

   

  Cechy gospodarki regionu

  Istotną rolę w dynamicznym rozwoju województwa oraz wzroście jego konkurencyjności gospodarczej odgrywa nauka, która wraz z biznesem i samorządami lokalnymi przekształca Wielkopolskę w region innowacyjny, rozwijający swoją gospodarkę w oparciu o wiedzę. Wielkopolska rozwija zaawansowane technologie m.in. w obszarach informatyki, przemysłu motoryzacyjnego oraz wysoko specjalistycznych usług. Pojawiły się również propozycje nowych filarów rozwoju regionu opartych o odnawialne źródła energii oraz o wykorzystanie wodoru. Wyzwania wynikające ze zmian klimatycznych, ich konsekwencje ekonomiczne i społeczne, leżą u podstaw realizowanych obecnie procesów restrukturyzacji potencjału gospodarczego regionu. Województwo wielkopolskie stawia na elektromobilność, większe niż dotychczas uniezależnienie od węgla, przy równoczesnym racjonalnym wykorzystaniu dostępnych innych źródeł energii.

   

  Aktywność ekonomiczna ludności w województwie wielkopolskim

  • W IV kwartale 2022 r. zbiorowość aktywnych zawodowo obejmowała 1 710 tys. osób, Biernych zawodowo było 1115 tys., tj. o 0,3% mniej niż w IV kwartale 2021 r. Współczynnik aktywności zawodowej wynosi 59,8%, natomiast wskaźnik zatrudnienia 58,6%.

   

  Wskaźniki ogólnej sytuacji ekonomicznej regionu

  • Wydajność pracy w przemyśle, mierzona wartością produkcji sprzedanej przeliczoną na 1 zatrudnionego, w lutym 2023 r. wyniosła 63,1 tys. zł (w cenach bieżących), tj. o 2,0% więcej (w cenach stałych) niż przed rokiem
  • Wydajność pracy w budownictwie, mierzona wartością produkcji sprzedanej na jednego zatrudnionego w tej sekcji, w lutym 2023 r. wyniosła 63,8 tys. zł i była zblizona od notowanej przed rokiem.
  • Wartość sprzedaży detalicznej realizowanej przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe utrzymuje wysoki poziom (w lutym 2023 r. zwiększyła się o 18,1% w stosunku do analogicznego okresu w 2022 r.).

   

  Produkt krajowy brutto

  Wielkość PKB (projekcja w % zgodnie z danymi GUS za 2021 r.)

  1. region warszawski stołeczny (bez województwa mazowieckiego) – 17,5%
  2. województwo śląskie – 12,0%
  3. województwo wielkopolskie – 9,9% (10% w 2020 r.);

  Wielkość PKB (wyrażona w euro zgodnie z danymi Eurostatu za 2019 r.):

  1. miasto stołeczne Warszawa (bez województwa mazowieckiego) – 93,6 mld;
  2. województwo śląskie – 64,2 mld;
  3. województwo wielkopolskie – 52,6 mld (9,9% w skali ogólnokrajowej).

  Wielkość PBK województwa wielkopolskiego jest porównywalna lub wyższa od PKB szeregu państw Unii Europejskiej (Bułgarii, Litwy lub Słowenii) oraz od szeregu rozwiniętych regionów europejskich (Pikardia/Francja, Marche/Włochy lub Styria/Austria).

   

  Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON

  W lutym 2023 r. w rejestrze REGON dla województwa wielkopolskiego ujętych było 492,2 tys. podmiotów gospodarki narodowej (bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie), w tym 358,8 tys. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - 3. miejsce w kraju (po województwach mazowieckim i śląskim).

  Wielkość podmiotów gospodarki narodowej wg liczby zatrudnionych:

  • poniżej 10 pracowników: 96,5%;
  • 10-49 pracowników: 2,9%;
  • 50-249 pracowników: 0,6%;
  • powyżej 250 pracowników: 0,1%. 96,3% podmiotów należy do sektora prywatnego.
  • 88,2 tys. spółek, w tym 6212 z udziałem kapitału zagranicznego) :
  • 62,2 tys. spółek handlowych;
  • 26,0 tys. spółek cywilnych

   

  Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

  w lutym 2023 r. wyniosło 860,9 tys. osób i zmniejszyło się w stosunku do średniego poziomu w 2022 r. o 0,2%.

  Sektory o najwyższym poziomie zatrudnienia:

  • przetwórstwo przemysłowe (37,3%),
  • handel; naprawa pojazdów samochodowych (33,6%) oraz
  • transport i gospodarka magazynowa (10,6%).

  Sektor o najniższym poziomie zatrudnienia:

  • górnictwo i wydobywanie kopalin (0,42% ogółu zatrudnionych).

   

  Ogólna charakterystyka bezrobocia rejestrowanego

  • Województwo wielkopolskie charakteryzuje się najniższym w Polsce poziomem bezrobocia. W końcu lutego 2023 r. w ewidencji powiatowych urzędów pracy znajdowało się 50,9 tys. bezrobotnych - stopa bezrobocia wynosi 3,2%, co stanowi o 2,3 p. proc. poniżej przeciętnego w kraju. Województwo wielkopolskie wyróżnia się najniższą stopą bezrobocia w kraju.

   

  Wynagrodzenia

  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2023 r. wynosiło 6346,65 zł i utrzymuje tendencję wzrostową w skali roku.
  • Sektorami gospodarki o najwyższym poziomie wynagrodzenia brutto pozostają: wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną i pozostałe nośniki ciepła (248%), informacja i komunikacja (172% średniego wynagrodzenia), oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (136%). Najniższe wynagrodzenia występują natomiast w sektorze zakwaterowania i gastronomii (74%).

   

  Koniunktura gospodarcza regionu

  Tendencje negatywne w tempie rozwoju gospodarczego:

  • sektor handlu hurtowego, oraz
  • sektor budownictwa.

  Wskaźniki dodatniego klimatu koniunktury:

  • sektor handlu detalicznego, oraz
  • sektor komunikacji i informacji.

  Najważniejszym kierunkiem eksportu wielkopolskich produktów są Niemcy, odpowiadające za 30% eksportu Wielkopolski. Dwa kolejne miejsca w strukturze eksportu zajmują Wielka Brytania i Francja. Wymienione trzy kraje odpowiadają za prawie połowę wielkopolskiego eksportu. W pierwszej dziesiątce kierunków eksportowych województwa wielkopolskiego znajdują się ponadto: Niderlandy, Szwecja, Republika Czeska, Włochy i Belgia. Spadło znaczenie Rosji i Hiszpanii jako kierunków eksportowych z Wielkopolski. Do czołówki kierunków weszły z kolei w ostatnich latach Węgry i Rumunia.

   

  Atuty inwestycyjne województwa wielkopolskiego

  • duża aktywność inwestycyjna gmin, związana z pozyskaniem środków finansowych z UE oraz samofinansowaniem rozwoju;
  • wysoka wydajność przemysłu;
  • zróżnicowana struktura ekonomiczna;
  • duży udział sektora prywatnego w gospodarce regionu;
  • dobrze rozwinięte instytucje wspierające biznes;
  • Międzynarodowe Targi Poznańskie - miejsce organizacji dużych imprez międzynarodowych (kongresy, konferencje, imprezy sportowe i kulturalne);
  • międzynarodowy Port Lotniczy ;
  • rozwinięta infrastruktura techniczna i system usług dla biznesu;
  • potencjał ludzki, wysoka jakość rynku pracy - duża podaż wykwalifikowanych pracowników posługujących się językami obcymi;
  • wysoka aktywność inwestycyjna województwa: nakłady inwestycyjne w przemyśle stanowią 9,3% nakładów w kraju;
  • dogodne połączenia komunikacyjne: główny korytarz tranzytowy z Europy Zachodniej do Rosji, autostrada A2 między Koninem a Nowym Tomyślem, obwodnica Poznania, modernizowane trasy S5 i S11, dogodne połączenia kolejowe (Warszawa 2,5h, Berlin 3h), system połączeń kolejowych usprawniających mobilność pracowników na terenie Wielkopolski, lotnisko krajowe i międzynarodowe, odrzańska trasa wodna;
  • wykwalifikowana siła robocza: Politechnika Poznańska, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, wyższe szkoły zawodowe oferujące kierunki techniczne;  2 pozycja regionu w kraju pod względem zainwestowanego kapitału firm zagranicznych (11,8% - dane z 2019 r.).
  • największy w kraju areał ziemi rolnej oraz wysoka jakość regionalnych produktów rolnych.