Strategia Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu realizując zadania samorządu województwa w zakresie opracowania, aktualizowania i realizacji strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej opracował i od listopada 2010 roku wdraża Strategię Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do roku 2020. Stanowi ona jeden z najważniejszych Dokumentów wyznaczających główne kierunki rozwoju i wdrażania polityki społecznej w regionie. Będąc integralną częścią Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego, Dokument podejmuje również próbę odpowiedzi na pytanie o działania, które należałoby podjąć, by skutecznie podnosić poziom życia mieszkańców Wielkopolski oraz zaspokajać ich różnorodne potrzeby.

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Feliksa Nowowiejskiego 11
61-731 Poznań

Sekretariat
pokój 208
tel.: 61 856 73 00
tel./fax 61 851 56 35
e-mail: rops@rops.poznan.pl


pdf    drukuj    drukuj