trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Gospodarka

  Wielkopolska jest jednym z najlepiej rozwiniętych gospodarczo województw w Polsce. Charakteryzuje się wysoką koncentracją zaangażowanego kapitału zagranicznego w regionie oraz wysokimi nakładami inwestycyjnymi na 1 mieszkańca. Sytuacja gospodarcza regionu stanowi konsekwencję równomiernego rozwoju przy znacznym stopniu uprzemysłowienia oraz wysokim poziomie technologicznym. Czynnikami sprzyjającymi szybkiemu rozwojowi gospodarczemu pozostają wysoki potencjał lokalnego kapitału ludzkiego, jak również dobre połączenia komunikacyjne, rozbudowane otoczenie biznesu oraz tradycje kultury przemysłowej i handlowej.
  fabryka solarisW województwie wielkopolskim działa 448 670 podmiotów gospodarki narodowej (stan: 31.03.2020 r.), bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie. Wiodącą grupę podmiotów gospodarki narodowej stanowią nadal osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (76%). Blisko 12% stanowią spółki handlowe, natomiast 6,5% spółki cywilne.

  Województwo wielkopolskie odznacza się znacznym udziałem w produkcji krajowej w wielu rodzajach przemysłu m.in. 28% produkcji napojów, 23% produkcji wyrobów tekstylnych, 22% produkcji urządzeń elektrycznych i in. Wielkopolska to także liczący się producent mebli, odzieży i artykułów spożywczych.

  Województwo Wielkopolskie zajmuje 3. miejsce w skali kraju pod względem wysokości udziału w tworzeniu PKB – 9,8% (207,1 mld PLN w 2018 r. tj. 48,6 mld EUR). PKB na 1 mieszkańca wyniosło w 2018 r. 59 355 PLN. Wysokość PBK województwa wielkopolskiego jest porównywalna lub wyższa od PKB szeregu państw Unii Europejskiej (Bułgarii, Litwy lub Słowenii) oraz od rozwiniętych regionów europejskich (Pikardia/Francja, Marche/Włochy lub Styria/Austria).

  W Wielkopolsce główną rolę w stymulowaniu rozwoju gospodarczego przypisuje się kapitałowi ludzkiemu, który tworzą ludzie wyposażeni w wiedzę oraz umiejętności, doświadczenie, kompetencje, kreatywność, czyli cechy, które mogą być wykorzystane w działalności praktycznej oraz w tworzeniu i wprowadzaniu innowacji do gospodarki.

  Istotną rolę w dynamicznym rozwoju województwa oraz wzroście jego konkurencyjności gospodarczej odgrywa nauka, która wraz z biznesem i samorządami lokalnymi przekształca Wielkopolskę w region innowacyjny, rozwijający swoją gospodarkę w oparciu o wiedzę. Wielkopolska rozwija zaawansowane technologie m.in. w obszarach informatyki, przemysłu motoryzacyjnego oraz wysoko specjalistycznych usług. Pojawiły się również propozycje nowych filarów rozwoju regionu opartych o odnawialne źródła energii (energia wiatrowa, fotowoltaika oraz energia zeroemisyjna) oraz o wykorzystanie wodoru. Wyzwania wynikające ze zmian klimatycznych, ich konsekwencje ekonomiczne i społeczne, leżą u podstaw realizowanych obecnie procesów restrukturyzacji potencjału gospodarczego regionu. Wielkopolska stawia na elektromobilność, większe niż dotychczas uniezależnienie od węgla, przy równoczesnym racjonalnym wykorzystaniu dostępnych innych źródeł energii.

  Samorząd Województwa Wielkopolskiego uznaje ważną rolę inwestycji sektora prywatnego w tworzeniu miejsc pracy i wzroście silnej gospodarki regionu. Dlatego skupia się na współpracy z szeregiem krajowych i międzynarodowych partnerów społeczno-gospodarczych działających na rzecz gospodarki nisko i zeroemisyjnej w takich obszarach jak między innymi gospodarka wodorowa, w tym rozwój łańcucha dostaw i wartości. Gospodarka wodorowa kreuje środowisko zrównoważonego wzrostu ekonomicznego w regionie, tworząc podstawę budowy globalnej pozycji konkurencyjnej.
  Termin gospodarka wodorowa odnosi się do wizji wykorzystania wodoru jako niskoemisyjnego nośnika energii w szczególności do ogrzewania, sezonowego magazynowania energii i transportu energii na duże odległości. Ogniwa paliwowe i wodór mogą przynieść znaczne korzyści dla środowiska w całym systemie energetycznym.
  Obok oczywistych korzyści środowiskowych, przy realizacji założeń produkcji i użytkowania wodoru pochodzącego z odnawialnych źródeł - tzw. zielonego wodoru, ważnym aspektem są kwestie społeczno-gospodarcze, tj. wzrost zatrudnienia w sektorach rozwoju, produkcji, instalacji i usług oraz eksport technologii. To także wiele szans biznesowych dla firm, które jeszcze dzisiaj nie widzą siebie bezpośrednio w łańcuchu dostaw i wartości tej gospodarki , ale po analizie szans i swojego potencjału, ze wsparciem kierunkowym regionu, mogą takie prace realizować.

  Koncentracja rozwoju gospodarczego w obszarach inteligentnych specjalizacji regionuuniwersytet medyczny stomatologia
  Badanie istniejącego potencjału gospodarczego, jak również możliwości jego wzbogacenia, pozwoliło na wskazanie obszarów specjalizacji, w których ów potencjał może stanowić mocną stronę regionu. Rozwój gospodarczy Wielkopolski koncentruje się wokół następujących inteligentnych specjalizacji:

  1. Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów, wynika z naszej silnej pozycji na rynku, ale też dobrej jakości surowców, stosowania nowoczesnych metod i technologii, skutecznej sprzedaży i dystrybucji czy właściwego zagospodarowania odpadów.
  2. Wnętrza przyszłości, oparte o branżę meblarską, wyposażenia wnętrz oraz projektowanie i wzornictwo przemysłowe.
  3. Przemysł jutra, skoncentrowany na produkcji i naprawie maszyn, przemyśle motoryzacyjnym, branży lotniczej i pojazdach szynowych.
  4. Wyspecjalizowane procesy logistyczne (logistyka, transport i gospodarka magazynowa, wynikają z dobrej lokalizacji regionu, zwiększającej jego atrakcyjność inwestycyjną).
  5. Rozwój oparty na ICT, związany z potencjałem w produkcji komputerów i elektroniki, technologiach informacyjno-komunikacyjnych i zautomatyzowanych systemach dla biznesu.
  6. Nowoczesne technologie medyczne, ze względu na powolne starzenie się społeczeństwa i coraz częstsze występowanie chorób cywilizacyjnych.

  Intensyfikacja inwestycji zagranicznych w Wielkopolsce:
  W gospodarczym krajobrazie regionu obecne są znane światowe i europejskie firmy. W regionie funkcjonują 6044 spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego (stan: 31.03.2020 r.). Pod względem liczby podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego region plasuje się na trzecim miejscu w kraju. Ze względu na rodzaj działalności gospodarczej najliczniejszą grupę tworzyły jednostki z sekcji: handel, naprawa pojazdów samochodowych, przetwórstwo przemysłowe, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, budownictwo oraz obsługa rynku nieruchomości.
  Województwo wielkopolskie jest jednym z wiodących regionów o najwyższej atrakcyjności inwestycyjnej w Polsce. Mocnymi stronami regionu w tym kontekście pozostają wielkość i jakość zasobów rynku pracy, chłonność rynku, dostępność transportowa, rozwinięta infrastruktura gospodarcza oraz ogólny poziom rozwoju gospodarki.

  Wielkopolska należy do najlepiej rozwiniętych przemysłowych regionów Polski. W strukturze przemysłu województwa wielkopolskiego jest widoczna silna pozycja przemysłu spożywczego (20% wartości produkcji sprzedanej całego przemysłu województwa przypadało w 2019 roku na produkcję artykułów spożywczych). Wyróżnia się w niej także produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (14%), produkcja urządzeń elektrycznych (7%), mebli (8%) oraz wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (6%). Jako ważny region przemysłowy Polski województwo wielkopolskie odznacza się znacznym udziałem w krajowej produkcji w wielu rodzajów przemysłu.
  Województwo wielkopolskie charakteryzuje się ponadprzeciętną krajową ogólną atrakcyjnością inwestycyjną, świadczy o tym przyznanie województwu klasy C wskaźnika potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej (PAI2) dla gospodarki narodowej. Region uzyskał także wysokie oceny potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej przemysłu kapitałochłonnego i pracochłonnego (klasa C), handlu i napraw (klasa C), zakwaterowania i gastronomii (klasa C), a także działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (klasa C).

  Eksport
  fabryka unileverW okresie ostatnich lat (2016-2019) najpoważniejszymi odbiorcami towarów eksportowanych przez wielkopolskie firmy pozostają państwa Unii Europejskiej: Republika Federalna Niemiec (11,8% w skali kraju), Francja (12,5%), Holandia (12,7%), Wielka Brytania (9,7%) oraz Szwecja (14,0%). Wartość eksportu województwa wielkopolskiego charakteryzuje się stałą tendencją wzrostową. Do wiodących grup towarów eksportowych należą wyroby branży maszynowej (motoryzacyjnej), meble, artykuły z drewna i pochodne, artykuły spożywcze oraz produkty chemiczne, farmaceutyczne, tworzywa sztuczne w formach podstawowych, płyty, arkusze, rury i kształtowniki z tworzyw sztucznych, żeliwo, stal i żelazostopy, sprzęt oświetleniowy i lampy elektryczne, wyroby metalowe, papier i tektura oraz aluminium i wyroby z aluminium.
  Samorząd Województwa Wielkopolskiego wspiera rozwój działalności proeksportowej lokalnych przedsiębiorców poprzez m.in. organizację misji gospodarczych, wspólnych stoisk targowych i wystawienniczych, pozwalających na prezentację oferty i możliwości współpracy gospodarczej (COIE, www.markaw.pl, www.iw.org.pl).

  Rozbudowa podstref wielkopolskich Specjalnych Stref Ekonomicznych oraz ośrodków wsparcia biznesu
  Najwięcej środków inwestycyjnych trafia do sektora przemysłowego, jednak silną pozycję ma również produkcja pojazdów mechanicznych, maszyn, aparatury elektrycznej oraz mebli. Pełne wykorzystanie potencjału regionu możliwe jest m.in. dzięki obecności podstref Specjalnych Stref Ekonomicznych, jak również aktywności lokalnych parków inwestycyjnych, w których inwestorzy znajdują doskonałe zaplecze logistyczno-techniczne dla swojej działalności, a także otrzymują ulgi podatkowe. Na terenie województwa wielkopolskiego działa łącznie 36 podstref pięciu Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE) - Kamiennogórskiej SSE, Kostrzyńsko – Słubickiej SSE, Łódzkiej SSE, Pomorskiej SSE oraz Wałbrzyskiej SSE „Invest Park".

  Istotną rolę we wspieraniu inicjatyw gospodarczych w regionie odgrywają ośrodki innowacji oraz inkubatory przedsiębiorczości, których sieć w województwie wielkopolskim obejmuje 14 jednostek (centra transferu technologii, inkubatory przedsiębiorczości, inkubatory technologiczne, akademickie inkubatory przedsiębiorczości oraz parki naukowo-technologiczne).

  Oferty inwestycyjne
  Wielkopolska jest jednym z najlepiej rozwiniętych gospodarczo regionów kraju i charakteryzuje się wysoką koncentracją zaangażowanego kapitału zagranicznego. Sytuacja gospodarcza regionu stanowi konsekwencję równomiernego rozwoju przy znacznym stopniu uprzemysłowienia oraz wysokim poziomie technologicznym. Fitch Ratings, międzynarodowa agencja ratingowa, w 2020 roku potwierdziła krajowy rating długoterminowy dla województwa wielkopolskiego na poziomie „AAA(pol)”. Atrakcyjność inwestycyjną województwa potwierdzają kolejne duże inwestycje lokowane w regionie. Na ten efekt wpływ mają takie czynniki jak wysoki poziom specjalistycznego kształcenia na wielkopolskich uczelniach, a także liczba potencjalnych kooperantów i dostawców.
  Przedsiębiorcy zainteresowani ulokowaniem swojej działalności w Wielkopolsce mają do dyspozycji wiele dobrze przygotowanych terenów inwestycyjnych. Informacje na temat ofert inwestycyjnych znajdują się na stronach www.eboi.umww.pl, www.investinwielkopolska.pl