EWT


EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA

logo ewtEuropejska Współpraca Terytorialna (EWT) stanowi Cel 2 nowej polityki spójności Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Stanowi ona kontynuacją Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III z okresu 2000-2006 oraz Programów EWT z okresu 2007-2013. EWT ma służyć wspieraniu, promocji i realizacji wspólnych projektów o charakterze międzynarodowym na terytorium całej Unii Europejskiej. Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020 opiera się na następujących komponentach:

  1. współpraca transgraniczna - której celem powinno być rozwiązywanie wspólnych problemów, zidentyfikowanych w regionach przygranicznych oraz uruchomienie niewykorzystanego potencjału w obszarze przygranicznym;
  2. współpraca transnarodowa - zmierzająca do wzmocnienia współpracy za pomocą działań polityki spójności;
  3. współpraca międzyregionalna – która powinna dążyć do wzmocnienia skuteczności polityki spójności, zachęcając do wymiany doświadczeń między regionami w celu poprawy planowania i realizacji programów operacyjnych.

Środki na finansowanie projektów w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - na lata 2014-2020 przewidziano kwotę 8,9 mld EUR.
Zasady dotyczące realizacji projektów EWT:

  • projekty przygotowane i realizowane wspólnie z partnerami zagranicznymi,
  • co do zasady projekt realizuje przynajmniej 3 partnerów, w tym 2 z UE (różnice w poszczególnych programach operacyjnych),
  • jeden z partnerów – tzw. wiodący – bierze na siebie odpowiedzialność za cały projekt, w tym za działania realizowane za granicą,
  • językiem roboczym – język angielski,
  • projekty „miękkie", co do zasady nie inwestycyjne,
  • dofinansowanie z EFRR dla polskich partnerów do 85% kosztów kwalifikowalnych.

Partnerami projektów w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej mogą być m.in.: jednostki publiczne szczebla regionalnego i lokalnego (jednostki samorządu terytorialnego), instytucje publiczne, stowarzyszenia oraz organizacje non-profit, posiadające osobowość prawną i nie działające w celu osiągnięcia zysku. W niektórych przypadkach możliwy jest także udział partnerów prywatnych (na warunkach określonych w danym programie operacyjnym).

W okresie 2014-2020 Beneficjenci z Wielkopolski będą mogli realizować projekty w ramach następujących programów:

Serwis programów EWT prowadzony przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju: http://www.ewt.gov.pl/

pdf    drukuj    drukuj