trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Pierwszy konwent marszałków w Wielkopolsce: miejsce ważnych deklaracji

  *5 marca 2015 roku w Poznaniu odbyło się posiedzenie Konwentu Marszałków Województw RP. Witając uczestników Konwentu jego przewodniczący Marszałek Marek Woźniak podkreślił, że Konwent odbywa się w wyjątkowym i ważnym czasie - obchodów 25-lecia samorządu w Polsce.*

  W obradach, wraz z szefami regionów, udział wzięli: Maria Wasiak - Minister Infrastruktury i Rozwoju (MIR), Sławomir Neumann - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Marceli Niezgoda - Podsekretarz Stanu w MIR i Witold Sumisławski - prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz Mateusz Balcerowicz z Ministerstwa Środowiska. W spotkaniu uczestniczyli także m.in. Piotr Florek Wojewoda Wielkopolski, Wicemarszałek Wojciech Jankowiak oraz Marzena Wodzińska - Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

  Podczas czwartkowych obrad poruszane były następujące zagadnienia: „Konsekwencje wynikające z projektu nowej ustawy Prawo wodne dla samorządów województw”, „Kluczowe problemy wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem Kontraktów Regionalnych oraz podziału interwencji między nimi, określonego w linii demarkacyjnej”,” i „Rola samorządów terytorialnych w tworzeniu mapy potrzeb zdrowotnych”.

  Marszałek Marek Woźniak podsumowując obrady powiedział: „To było bardzo dobre i merytoryczne spotkanie. Poruszyliśmy trzy zasadnicze tematy, wcześniej zaproponowane ministrom, których gościliśmy. Pierwszy temat to gospodarka wodna i czekające nas zmiany architektury zarządzania nią. Przeniesienie pewnych rzek i cieków w jurysdykcję marszałków, przy jednoczesnym odebraniu nam kompetencji do zajmowania się wałami na głównych rzekach. W naszej opinii jest to logiczna konstrukcja: jeden gospodarz i jedna odpowiedzialność za powierzony zakres kompetencji. Poruszaliśmy m.in. kwestie finansowania naszych działań i sygnalizowaliśmy, że będziemy się domagać jego zagwarantowania” – poinformował Marszałek Woźniak.

  Drugi blok poruszanych dziś spraw dotyczył wdrażania funduszy UE. „Jesteśmy na etapie zbiorowego dopracowywania szczegółów. Przygotowujemy się do tzw. desygnacji, czyli potwierdzenia, że nasza struktura organizacyjna gwarantuje wykonanie tych zadań. Dyskutujemy także, jak mają być skonstruowane wytyczne, na które czekamy ze strony ministerstwa”, podkreślił Marszałek.

  Trzecim, bardzo istotnym była mapa potrzeb zdrowotnych. „Tutaj minister Neumann zadeklarował, że ministerstwo chce ją wykonać jak najszybciej, przynajmniej w wersji wstępnej – jeśli znajdą się tam kluczowe inwestycje w sferze zdrowia, które chcemy w każdym z regionów zrealizować, to będzie to zielone światło do uruchomienia funduszy europejskich w obszarze służby zdrowia. Z czasem dopracowana mapa potrzeb zdrowotnych, która powinna być wykonana jak najszybciej, będzie odzwierciedlała strategię rozwoju opieki medycznej w Polsce. Te deklaracje, które padły dziś zarówno ze strony pana ministra Neumanna, jak i pani minister Wasiak, że zapisy Kontraktów Terytorialnych będą miały priorytet w kontekście Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023, to są bardzo istotne deklaracje i cieszę się, że wybrzmiały w stolicy Wielkopolski podczas pierwszego z trzech posiedzeń, któremu przewodniczę” – powiedział Marszałek Marek Woźniak.

  5 marca 2015 roku Konwent przyjął jednogłośnie następujące stanowiska sprawie:
  • utrzymania na dotychczasowych zasadach określonych w Porozumieniu zawartym w dn. 9 grudnia 2008r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury a Województwami finansowania lub współfinansowania przez samorządy województw zadań w zakresie zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych z Funduszu Kolejowego w latach 2016 - 2019 opracowany przez Województwo Warmińsko – Mazurskie,
  • zmiany ustawy Prawo ochrony środowiska opracowany przez Województwo Wielkopolskie,
  • zmiany ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi opracowany przez Województwo Wielkopolskie,
  • zmiany ustawy Prawo geologiczne i górnicze opracowany przez Województwo Wielkopolskie,
  • zmiany ustawy o odpadach opracowany przez Województwo Wielkopolskie,
  • zmiany ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji opracowany przez Województwo Wielkopolskie,
  • decyzji Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju odnośnie wysokości kwoty dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznawanej dla osób pozostających bez zatrudnienia udzielanych przez podmioty inne niż powiatowe urzędy pracy opracowany przez Województwo Wielkopolskie,
  • zwiększenia zasobów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego opracowany przez Województwo Opolskie,
  • koordynacji interwencji Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych na lata 2014 - 2020 opracowany przez Województwo Wielkopolskie,
  • Kontraktu Terytorialnego opracowany przez Województwo Wielkopolskie,
  • terminu gotowości do poddania się audytowi desygnacyjnemu opracowany przez Województwo Wielkopolskie,
  • projektu Ustawy o zamianie ustawy o usługach turystycznych,
  • utworzenia i określania składu Zespołu ds. Samorządowych Ośrodków Onkologicznych.

  Treść stanowisk poniżej.

  Po konwencie, a przed XXX Zgromadzeniem Ogólnym Związku Województw RP (ZWRP) odbył się briefing prasowy Grzegorza Schetyny, Ministra Spraw Zagranicznych z udziałem Jacka Protasa, Prezesa ZWRP i Marszałka Marka Woźniaka, Przewodniczącego Konwentu Marszałków Województw RP, gdzie poruszono m.in. kwestie wyzwań w kontekście współpracy międzynarodowej ministerstwa i regionów oraz aktualnej sytuacji międzynarodowej.

  Przypomnijmy, powstaniu samorządów województw towarzyszyła idea utworzenia forum, którego rolą byłoby działanie na rzecz efektywnej realizacji polityki rozwojowej i społecznej w regionach. Rolę tę od 1999 roku wypełnia Konwent Marszałków Województw RP, w skład którego wchodzą marszałkowie wszystkich polskich województw, a jego posiedzenia odbywają się zawsze na terenie województwa, którego marszałek aktualnie przewodniczy Konwentowi.

  Zgodnie ze Statutem, Konwent Marszałków Województw RP jest organem opiniodawczo-doradczym Związku Województw RP. Konwent analizuje i opiniuje propozycje zmian legislacyjnych oraz omawia aktualne problemy samorządów województw. Posiedzenia Konwentu kończą się wypracowaniem wspólnych stanowisk, które następnie kierowane są do właściwych urzędów i instytucji centralnych. Spotkania tego reprezentatywnego grona przedstawicieli samorządów regionalnych oraz uczestniczących w nich przedstawicieli administracji rządowej i różnych instytucji centralnych są okazją na wypracowanie kompromisu w sprawach będących przedmiotem wspólnej troski polskich regionów.

  Strona internetowa poświęcona obradom Konwentu: www.konwent.wielkopolskie.pl