trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Zbiorcze zestawienia danych o odpadach i komunalnych osadach ściekowych

  Posiadacz odpadów zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji odpadów z zastosowaniem karty ewidencji odpadów prowadzonej odrębnie dla każdego rodzaju odpadu oraz/lub karty przekazania odpadu.

  Posiadacz odpadów prowadzący ewidencję zobowiązany jest do:

  • sporządzania i przekazania zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów;
  • sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o komunalnych osadach ściekowych.

  Posiadacz odpadów, prowadzący ewidencję odpadów oraz wytwórca komunalnych osadów ściekowych są obowiązani sporządzić na formularzu zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach odpadów oraz przekazać je marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

  Posiadacz odpadów zobowiązany do sporządzenia zbiorczego zestawienia danych wypełnia i przekazuje marszałkowi województwa tylko te działy, które go dotyczą.

  Podmioty zobowiązane do przedłożenia marszałkowi województwa sprawozdań w zakresie gospodarki odpadami przesyłają wszystkie sprawozdania za lata 2014 - 2018 na dotychczasowych zasadach.