trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Zawody w których kształcimy

  Strona w trakcie aktualizacji

  Wielkopolskie Samorządowe Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego kształcą w następujących zawodach:

   

   

   


    ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA

   

  INFORMACJA O ZAWODZIE:
  Asystentka stomatologiczna zajmuje się przygotowywaniem gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty do pracy. Asystuje lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów. Przygotowuje i przechowuje leki, materiały, narzędzia oraz konserwuje na bieżąco sprzęt stosowany w stomatologii. Poza tym wykonuje czynności administracyjne i prowadzi dokumentację związaną z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego. (źródło: http://new.koweziu.edu.pl/kziu-ppkwz)

  Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017.
  Szkoły, które kształcą w zawodzie asystentka stomatologiczna:

  • Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim - www.msz-ostrow.cba.pl
  • Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu – www.wsck.pl

   


    ASYSTENTKA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

   

  INFORMACJA O ZAWODZIE:
  Asystentka osoby niepełnosprawnej udziela pomocy osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z różnych form kompleksowej rehabilitacji. Świadczy opiekę w zakresie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych oraz pomaga w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Wspiera osobę niepełnosprawną w dążeniu do samodzielności życiowej, motywuje do aktywności społecznej i zawodowej. (źródło: http://new.koweziu.edu.pl/kziu-ppkwz)

  Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017 trwa do sierpnia 2016r.
  Szkoły, które kształcą w zawodzie asystentka osoby niepełnosprawnej:

  • Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu – www.wsck.pl
  • Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie - www.medyk.gniezno.pl
  • Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie - www.medyk.konin.pl
  • Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim - www.msz-ostrow.cba.pl
  • Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu – www.medyk-rawicz.comp.pl
  • Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie – www.wsckziu-zlotow.pl

   


    HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA

   

  INFORMACJA O ZAWODZIE:
  Higienistka stomatologiczna odpowiada za przygotowywanie gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty oraz bieżącą konserwację sprzętu. Organizuje prace związane ze świadczeniem usług z zakresu stomatologii. Wykonuje czynności administracyjne i prowadzi dokumentację związaną z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego. Wykonuje wstępne badania stomatologiczne i zabiegi profilaktyczno-lecznicze pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty. Prowadzi stomatologiczną edukację zdrowotną i promocję zdrowia w różnych środowiskach. (źródło: http://new.koweziu.edu.pl/kziu-ppkwz)

  Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017.
  Szkoły, które kształcą w zawodzie higienistka stomatologiczna:

  • Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie - www.medyk.konin.pl
  • Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim - www.msz-ostrow.cba.pl
  • Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu – www.wsck.pl

   


    OPIEKUN MEDYCZNY

   

  INFORMACJA O ZAWODZIE:
  Opiekun medyczny zajmuje się rozpoznawaniem i rozwiązywaniem problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku. Opiekun medyczny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych. Asystuje pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych. Dokonuje konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów. Podejmuje współpracę z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną. (źródło: http://new.koweziu.edu.pl/kziu-ppkwz)

  Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017.
  Szkoły, które kształcą w zawodzie opiekun medyczny:

  • Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie - www.medyk.gniezno.pl
  • Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie - www.medyk.konin.pl
  • Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim - www.msz-ostrow.cba.pl
  • Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu – www.wsck.pl
  • Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu – www.medyk-rawicz.comp.pl

   


    OPIEKUN OSOBY STARSZEJ

   

  INFORMACJA O ZAWODZIE:
  Opiekun osoby starszej rozpoznaje możliwości oraz ograniczenia w funkcjonowaniu osoby starszej wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności. Opiekun osoby starszej rozpoznaje i interpretuje sytuacje społeczną, warunki życia, relacji z rodziną, grupą i środowiskiem lokalnym osoby starszej oraz wykorzystywania zasobów indywidualnych, środowiska rodzinnego, instytucjonalnego i lokalnego w pracy z osobą starszą. Dobiera metody, techniki, narzędzia i formy realizacji działań opiekuńczo-wspierających do sytuacji życiowej, stanu zdrowia, rozpoznanych problemów i potrzeb osoby starszej. Opiekun osoby starszej udziela wsparcia emocjonalnego i aktywizuje osoby starszej do samodzielności życiowej w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności. Nawiązuje, podtrzymuje i rozwija współpracę z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej w środowisku lokalnym. (źródło: http://new.koweziu.edu.pl/kziu-ppkwz)

  Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017.
  Szkoły, które kształcą w zawodzie opiekun osoby starszej:

  • Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim - www.msz-ostrow.cba.pl
  • Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie – www.wsckziu-zlotow.pl

   


    OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

   

  INFORMACJA O ZAWODZIE:
  Opiekun w DPS pełni rolę osoby pierwszego kontaktu wobec osób niesamodzielnych, chorych, niepełnosprawnych, potrzebujących stałej opieki i pielęgnacji. Opiekun w DPS rozpoznaje i ocenia stan funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego osoby podopiecznej. Opracowuje indywidualny plan procesu pomocy i opieki dla osoby podopiecznej przebywającej w instytucji opiekuńczo-leczniczej, uwzględniającego poziom możliwości psychofizycznych osoby podopiecznej oraz zasoby instytucji. Sprawuje opiekę nad osobą podopieczną niesamodzielną, niepełnosprawną lub przewlekle chorą oraz udziela jej wsparcia emocjonalnego. Utrzymuje sprawność podopiecznych we współpracy z zespołem terapeutycznym. Wspiera oraz motywuje osoby podopiecznej do podejmowania aktywnych form spędzania czasu wolnego umożliwiających samorealizację, rozwijających zainteresowania i usprawniających psychofizycznie oraz społecznie. (źródło: http://new.koweziu.edu.pl/kziu-ppkwz)

  Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017.
  Szkoły, które kształcą w zawodzie opiekun w DPS:

   


    OPIEKUNKA DZIECIĘCA

   

  INFORMACJA O ZAWODZIE:
  Opiekunka dziecięca zajmuje się planowaniem i organizowaniem pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej. Pielęgnuje dziecko zdrowe, chore jak i niepełnosprawne. Prowadzi działania wychowawcze i edukacyjne wspomagające rozwój psychomotoryczny dziecka. Promuje zdrowy tryb życia, prowadzi działania profilaktyczne. Udziela pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego dziecka. (źródło: http://new.koweziu.edu.pl/kziu-ppkwz)

  Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017.
  Szkoły, które kształcą w zawodzie opiekunka dziecięca:

  • Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie - www.medyk.konin.pl
  • Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim - www.msz-ostrow.cba.pl
  • Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie – www.wsckziu-zlotow.pl 

   


    OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

   

  INFORMACJA O ZAWODZIE:
  Opiekunka środowiskowa organizuje opiekę oraz wsparcie społeczne dla osoby podopiecznej. Sprawuje opiekę nad osobą podopieczną niesamodzielna i przewlekle chorą w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa zdrowotnego i higieny osobistej. Pomaga w prowadzeniu gospodarstwa domowego w zakresie: gospodarowania budżetem, dokonywania zakupów, sporządzania posiłków, utrzymania porządku w domu oraz tworzenia optymalnych warunków życia. Opiekunka środowiskowa motywuje osobę podopieczną do samodzielności oraz aktywności intelektualnej, fizycznej i społecznej. (źródło: http://new.koweziu.edu.pl/kziu-ppkwz)

  Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017 trwa do sierpnia 2016r.
  Szkoły, które kształcą w zawodzie opiekunki środowiskowej:

  • Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu – www.wsck.pl
  • Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie - www.medyk.gniezno.pl
  • Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie - www.medyk.konin.pl
  • Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu – www.medyk-rawicz.comp.pl
  • Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie – www.wsckziu-zlotow.pl

   


    ORTOPTYSTKA

   

  INFORMACJA O ZAWODZIE:
  Ortoptystka to pracownik służby zdrowia, którego głównym obszarem zainteresowań jest narząd wzroku. Zawód ten jest integralną częścią okulistyki i strabologii. Ortoptyści zajmują się diagnozą i leczeniem niedowidzenia, zeza oraz zaburzeń widzenia obuocznego u dzieci i dorosłych. Praca ortoptystki wymaga dużej odpowiedzialności oraz umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych w różnych grupach wiekowych. Nieodzownym aspektem pracy ortoptystki jest współpraca interdyscyplinarna, głównie z lekarzem okulistą. (źródło: http://new.koweziu.edu.pl/kziu-ppkwz)

  Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017 trwa do sierpnia 2016r.
  Szkoły, które kształcą w zawodzie ortoptystka:

  • Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu – www.wsckziu1.poznan.pl

   


    TECHNIK DENTYSTYCZNY


  INFORMACJA O ZAWODZIE:
  Technik dentystyczny wykonuje protezy zębowe oraz aparaty ortodontyczne zgodnie z projektem klinicznym oraz na podstawie wycisków wykonanych przez lekarza dentystę, poza tym protezy pooperacyjne, epitezy twarzy i szyny zgodnie z projektem klinicznym oraz na podstawie wycisków wykonanych przez lekarza dentystę. Technik dentystyczny naprawia protezy zębowe i pooperacyjne, szyny, aparaty ortodontyczne i epitezy twarzy. Obsługuje nowoczesne urządzenia i aparaturę w pracowni protetycznej i ortodontycznej. (źródło: http://new.koweziu.edu.pl/kziu-ppkwz)

  Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017.
  Szkoły, które kształcą w zawodzie technik dentystyczny:

  • Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu – www.wsck.pl

   


    TECHNIK ELEKTRONIKI I INFORMATYKI MEDYCZNEJ

   

  INFORMACJA O ZAWODZIE:
  Technik elektroniki i informatyki medycznej jest specjalistą, który posiada interdyscyplinarne kwalifikacje zawodowe. Zajmuje się instalowaniem i uruchamianiem elektronicznej aparatury medycznej. Współpracuje w zespołach diagnostyczno-terapeutycznych w czasie badań i zabiegów. Nadzoruje i kontroluje pracę sprzętu i elektronicznej aparatury stosowanej do badań i zabiegów. Wykonuje pomiary i testuje elektroniczne aparatury medyczne przed dopuszczeniem do użytku. Ocenia stan techniczny elektronicznej aparatury medycznej. Obsługuje urządzenia elektroniki i informatyki medycznej wykorzystywanych w sieciach komputerowych. Posługuje się typowym oprogramowaniem Systemu Informacji Medycznej. (źródło: http://new.koweziu.edu.pl/kziu-ppkwz)

  Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017.
  Szkoły, które kształcą w zawodzie technik elektroniki i informatyki medycznej:

  • Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu – www.wsckziu1.poznan.pl

   


    TECHNIK ELEKTRORADIOLOG


  INFORMACJA O ZAWODZIE:
  Technik elektroradiolog przygotowuje pacjenta do badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii. Wykonuje prace związane z przygotowaniem badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii. Wykonuje samodzielnie lub w zespole badania diagnostyczne i zabiegi terapeutyczne z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, pola magnetycznego, pierwiastków promieniotwórczych, ultradźwięków i badań w diagnostyce elektromedycznej. Zajmuje się analizą wykonanych badań diagnostycznych, zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej, radioterapii i przygotowaniem ich do oceny przez lekarza. Technik elektroradiolog jest przygotowany do wdrażania i koordynowania systemu zarządzania jakością. (źródło: http://new.koweziu.edu.pl/kziu-ppkwz)

  Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017.
  Szkoły, które kształcą w zawodzie technik elektroradiolog:

  • Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu – www.wsckziu1.poznan.pl

   


    TECHNIK FARMACEUTYCZNY


  INFORMACJE O ZAWODZIE:
  Technik farmaceutyczny jest przygotowany do sporządzania i wytwarzania produktów leczniczych. Dodatkowo wykonuje czynności związane z obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu na podstawie ustawy Prawo farmaceutyczne, w szczególności wydawania tych produktów. Technik farmaceutyczny uczestniczy w analizach i procesie kontroli produktów leczniczych i wyrobów medycznych w laboratoriach.

  Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017.
  Szkoły, które kształcą w zawodzie technik farmaceutyczny:

  • Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie - www.medyk.gniezno.pl
  • Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie - www.medyk.konin.pl
  • Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim - www.msz-ostrow.cba.pl 
  • Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu – www.wsckziu1.poznan.pl 

   


    TECHNIK MASAŻYSTA


  INFORMACJE O ZAWODZIE:
  Technik masażysta jest przygotowany do wykonywania masażu medycznego, masażu sportowego, kosmetycznego i profilaktycznego. Prowadzi on działalność profilaktyczną, popularyzującą zachowania prozdrowotne.

  Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017.
  Szkoły, które kształcą w zawodzie technik masażysta:

  • Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie - www.medyk.gniezno.pl
  • Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie - www.medyk.konin.pl
  • Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim - www.msz-ostrow.cba.pl
  • Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu – www.wsckziu1.poznan.pl
  • Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu – www.medyk-rawicz.com.pl

   


    TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ

   

  INFORMACJA O ZAWODZIE:
  Technik sterylizacji medycznej jest odpowiedzialny za kwalifikowanie sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji
  i sterylizacji. Jest on przygotowany do przeprowadzania mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń. Przeprowadza kontrolę procesów dekontaminacji. Prowadzi dokumentację mycia, dezynfekcji i sterylizacji. (źródło: http://new.koweziu.edu.pl/kziu-ppkwz)

  Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017.
  Szkoły, które kształcą w zawodzie technik sterylizacji medycznej:

  • Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu – www.wsckziu1.poznan.pl

   


    TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH


  INFORMACJA O ZAWODZIE:
  Technik usług kosmetycznych przeprowadza diagnozę kosmetyczną, wykonuje zabiegi pielęgnacyjne, upiększające i udziela porad kosmetycznych. Zajmuje się organizowaniem i prowadzeniem gabinetu kosmetycznego. (źródło: http://new.koweziu.edu.pl/kziu-ppkwz)

  Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017.
  Szkoły, które kształcą w zawodzie technik usług kosmetycznych:

  • Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie - www.medyk.konin.plWielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim - www.msz-ostrow.cba.pl
  • Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu – www.medyk-rawicz.com.pl
  • Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu – www.wsckziu1.poznan.pl

   


    TERAPEUTA ZAJĘCIOWY


  INFORMACJA O ZAWODZIE:
  Terapeuta zajęciowy nawiązuje i podtrzymuje kontakt terapeutyczny z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem i zespołem aktywizująco-terapeutycznym. Terapeuta zajęciowy rozpoznaje i diagnozuje potrzeby bio-psycho-społeczne podopiecznego. Planuje indywidualny i grupowy program działań terapeutycznych, uwzględniając diagnozę oraz możliwości, potrzeby i zainteresowania podopiecznego. Organizuje działania w zakresie terapii zajęciowej, w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego oraz jego integracji społecznej i zawodowej. (źródło: http://new.koweziu.edu.pl/kziu-ppkwz)

  Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017.
  Szkoły, które kształcą w zawodzie terapeuta zajęciowy:

  • Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie - www.medyk.gniezno.pl
  • Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie - www.medyk.konin.pl
  • Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim - www.msz-ostrow.cba.pl
  • Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu – www.wsckziu1.poznan.pl

   


    PRACOWNIK SOCJALNY

   

  INFORMACJA O ZAWODZIE:
  Pracownik socjalny to specjalista, który inicjuje i prowadzi działania mające na celu poprawę sytuacji osób, rodzin i grup społecznych znajdujących się w trudnym położeniu, dotkniętych niedostatkiem lub zagrożonych wykluczeniem bądź wykluczonych społecznie. Z jego pomocy korzystają przede wszystkim: osoby starsze, bezrobotne, zaburzone psychicznie, upośledzone umysłowo, dzieci z rodzin patologicznych, osoby będące ofiarami przemocy, niepełnosprawni fizycznie, uzależnieni, bezdomni oraz cudzoziemcy (w pierwszej kolejności – uchodźcy). (źródło: http://new.koweziu.edu.pl/kziu-ppkwz)

  Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017 trwa do sierpnia 2016r.
  Szkoły, które kształcą w zawodzie pracownik socjalny:

  • Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu – www.wsck.pl