trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Zasady realizacji programu

  REGULAMIN PROJEKTU

  SEJMIK MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTW WIELKOPOLSKIEGO

   

  „15-lecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej okiem wielkopolskiej młodzieży”

   

   

   I. Postanowienia ogólne:

   

   § 1. „Sejmik Młodzieży Województwa Wielkopolskiego” (zwany dalej Projektem) jest przedsięwzięciem o charakterze edukacyjnym i obywatelskim, mającym na celu:

  1. popularyzację wiedzy o organizacji samorządu terytorialnego,
  2. zapoznanie młodzieży szkolnej z zakresem działania, organizacją i zasadami funkcjonowania Samorządu Województwa Wielkopolskiego,
  3. rozwijanie zainteresowań kadry pedagogicznej szkół i młodzieży szkolnej działalnością Samorządu Województwa Wielkopolskiego,
  4. rozwijanie postaw obywatelskich młodzieży szkolnej.

   

  § 2. Projekt jest skierowany do uczniów szkół średnich/ponadgimnazjalnych z terenów województwa wielkopolskiego.

  1. uczniów klas 1-3 liceum,
  2. uczniów klas 1-4 technikum.

   

  § 3. Organizatorem projektu jest Sejmik Województwa Wielkopolskiego, a funkcję jego koordynatora pełni Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

   

  § 4. Przy realizacji projektu Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego współpracuje z:

  1. Komisją Edukacji i Nauki Sejmiku Województwa Wielkopolskiego,
  2. Komisją Kultury Sejmiku Województwa Wielkopolskiego,
  3. Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego,
  4. Wielkopolskim Kuratorem Oświaty,
  5. starostami i prezydentami Miast z terenu Województwa Wielkopolskiego,
  6. dyrektorami i nauczycielami szkół średnich/ponadgimnazjalnych z terenów województwa wielkopolskiego.

   

  § 5. Projekt obejmuje następujące etapy:

  1. upowszechnienie informacji o projekcie,
  2. rekrutacja uczestników Sejmiku Województwa Wielkopolskiego,
  3. sesja Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego (zwana dalej sesją).

   

  § 6. Harmonogram realizacji projektu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

   

   

   II. Upowszechnienie informacji o projekcie:

   

   § 7. Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego poinformuje starostów i prezydentów miast o planowanym projekcie oraz zwróci się do nich z prośbą o przeprowadzenie rekrutacji zespołów uczniowskich – uczestników sesji Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego.

   

  § 8. Wielkopolski Kurator Oświaty przekaże informacje o projekcie do szkół ponadgimnazjalnych.

   

   

  III. Rekrutacja uczestników Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego:

   

   § 9. Szkoły przesyłają zgłoszenia o przystąpieniu szkoły do projektu do właściwego starostwa. Kopię zgłoszenia należy przesłać do Kancelarii Sejmiku Województwa Wielkopolskiego na adres al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań lub e-mail: przewodniczacy.sekretariat@umww.pl. Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

   

  § 10. Szkoły mogą zgłaszać do udziału w projekcie 2-osobowe zespoły uczniowskie. Zgłoszenia i prace indywidualnych uczniów nie będą brane pod uwagę w rekrutacji. Zespół uczniowski musi składać się z uczniów tej samej szkoły lub zespołu szkół.

   

  § 11. Sejmik Województwa Wielkopolskiego wyraża gotowość radnych Województwa Wielkopolskiego do udziału w spotkaniach edukacyjnych odbywających się w szkołach zainteresowanych projektem. Tematyka spotkań dotyczyć będzie organizacji i zasad funkcjonowania Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Prośby w tym zakresie należy kierować do Przewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego na adres al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań lub e-mail: przewodniczacy.sekretariat@umww.pl. Zachęca się także organy samorządów powiatowych do organizacji spotkań z młodzieżą na temat funkcjonowania samorządu terytorialnego.

   

  § 12. Zespół uczniowski zgłoszony do projektu zobowiązany jest do:

  1. wykonania zadania rekrutacyjnego,
  2. uczestnictwa w sesji, w przypadku zakwalifikowania się do dalszego etapu w wyniku procesu rekrutacyjnego

   

  § 13. Zadanie rekrutacyjne dla zespołu uczniowskiego polega na:

  1. opracowaniu w formie pisemnej pracy na temat: „Korzyści płynące z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, na przykładzie Twojego Powiatu” (praca pisemna może zawierać elementy graficzne lub mieć formę prezentacji multimedialnej),
  2. zaprezentowaniu wykonanej pracy przed komisją rekrutacyjną.

   

  § 14. Zespół uczniowski zobowiązuje się zaplanować i wykonać zadanie rekrutacyjne samodzielnie. Jeden zespół uczniowski może wykonać tylko jedna pracę.

   

  § 15. Szkoła przekaże prace wykonane przez zespoły uczniowskie do komisji rekrutacyjnej utworzonej przy starostwie powiatowym lub urzędzie miejskim, na którego terenie znajduje się placówka edukacyjna.

   

  § 16. Starostowie i prezydenci miast powołają komisje rekrutacyjne w celu wyłonienia zespołów uczniowskich. Do udziału w pracach komisji mogą być zaproszeni: nauczyciele, radni Województwa Wielkopolskiego oraz radni powiatu.

   

  § 17. Zadaniem komisji rekrutacyjnej jest wybór zespołów uczniowskich – uczestników projektu z terenu danego powiatu. Liczba zespołów uczniowskich, wybranych do uczestnictwa w sesji z poszczególnych powiatów, została przedstawiona w załączniku nr 2.

   

  § 18. Komisja rekrutacyjna dokona wyboru zespołu uczniowskiego na podstawie oceny pracy pt.: „Korzyści płynące z członkostwa Polski w Unii Europejskiej na przykładzie Twojego Powiatu”. Przy ocenie prac należy uwzględnić następujące kryteria oceny (max. 25 pkt.):

  1. staranność wykonania – 0-5 pkt,
  2. poprawność merytoryczna – 0-5 pkt,
  3. zgodność pracy z tematem – 0-5 pkt,
  4. komunikatywność przekazu – 0-5 pkt,
  5. pomysłowość i kreatywność, oryginalność – 0-5 pkt.

   

  § 19. Ocena wykonanych prac rekrutacyjnych oraz rekrutacja zespołów uczniowskich przez komisję rekrutacyjną są ostateczne i nie mogą stanowić przedmiotu odwołania.

   

  § 20. Informację o wyłonionych zespołach uczniowskich starostowie i prezydenci miast przekażą do Kancelarii Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

   

  § 21. Zgłoszenie się do udziału w projekcie oznacza wyrażenie zgody przez uczestników (a w przypadku uczestników niepełnoletnich, zgodę ich rodziców lub opiekunów prawnych) na przetwarzanie danych osobowych (imienia, nazwiska, adresu mailowego) zespołów uczniowskich do celów związanych z rekrutacją i uczestnictwem w sesji, upublicznieniem wizerunku uczniów wchodzących w skład zespołów a także upublicznieniem prac rekrutacyjnych, wyników ich oceny z podaniem imion i nazwisk na stronnych organizatora i współorganizatorów sesji.

   

   IV. Sesja:

   

  § 22. Sesja odbędzie się 10 maja 2019 r. w Poznaniu w siedzibie samorządu województwa.

   

  § 23. Sesja będzie miała temat wiodący: „15-lecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej okiem wielkopolskiej młodzieży”. Uczniowie - uczestnicy sesji wypracują uchwałę Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego przedstawiającą ich ocenę 15-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej, z podziałem na poszczególne obszary integracji.

   

  § 24. Program szczegółowy sesji zostanie przesłany po zakończeniu procesu rekrutacji uczestników projektu.

   

  V. Postanowienia końcowe:

   

  § 25. Niniejszy regulamin znajduje zastosowanie w procesie rekrutacji uczestników sesji i może zostać zmieniony przez organizatora z zastrzeżeniem poinformowania o zmianach zainteresowanych podmiotów.

   

  § 26. Zasady dotyczące przebiegu sesji określone są w Regulaminie Obrad Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego.

   

  § 27. Osobami do kontaktu w sprawie Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego są pracownicy Kancelarii Sejmiku:

  1. Martyna Rutkowska, e-mail: , telefon: 61 626 70 34
  2. Małgorzata Ziarnek, e-mail: , telefon: 61 626 70 45

   

  § 28. Osobami do kontaktu w sprawie wyłonienia zespołów uczniowskich są osoby powołane przez starostów/prezydentów miast.

   

  § 29. Literaturę pomocniczą obejmującą zagadnienie samorządu terytorialnego stanowią:

  1. Konstytucja RP,
  2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
  3. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym,
  4. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa,
  5. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy,
  6. Statut Województwa Wielkopolskiego,
  7. Regulamin Sejmiku Województwa Wielkopolskiego,
  8. Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku.