Zasady realizacji programu


SEJMIK MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

z tematem wiodącym:

Młodzi Wielkopolanie o patriotyzmie w XXI w.

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sejmik Młodzieży Województwa Wielkopolskiego jest projektem edukacyjnym i obywatelskim mającym na celu:
  1. popularyzację wiedzy o organizacji samorządu terytorialnego;
  2. zapoznanie młodzieży szkolnej z zakresem działania, organizacją i zasadami funkcjonowania Samorządu Województwa Wielkopolskiego;
  3. rozwijanie zainteresowań kadry pedagogicznej szkół i młodzieży szkolnej działalnością Samorządu Województwa Wielkopolskiego;
  4. rozwijanie postaw obywatelskich młodzieży szkolnej.

 2. Projekt Sejmik Młodzieży Województwa Wielkopolskiego jest skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa wielkopolskiego:
  1. uczniów klas 1 i 2 liceum;
  2. uczniów klas 1 – 3 technikum.

 3. Projektem kieruje Przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

 4. Przy realizacji projektu współpracować będą:
  1. Przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego;
  2. Radni Województwa Wielkopolskiego, w szczególności: Komisja Edukacji i Nauki Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz Komisja Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego;
  3. Marszałek Województwa Wielkopolskiego;
  4. Wielkopolski Kurator Oświaty;
  5. starostowie i prezydenci miast z terenu województwa wielkopolskiego;
  6. dyrektorzy i nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa wielkopolskiego.

 5. Projekt Sejmik Młodzieży Województwa Wielkopolskiego obejmuje następujące etapy:
  1. Upowszechnienie informacji o projekcie.
  2. Rekrutacja uczestników Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego.
  3. Seminarium dla uczniów zakwalifikowanych do udziału w sesji Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego.
  4. Sesja Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego.

 6. Harmonogram realizacji projektu stanowi załącznik nr 1 niniejszego regulaminu.

II. UPOWSZECHNIENIE INFORMACJI O PROJEKCIE

 1. Przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego poinformuje starostów i prezydentów miast o planowanym projekcie oraz zwróci się do nich z prośbą o przeprowadzenie rekrutacji zespołów uczniowskich - uczestników sesji Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego (do 31 stycznia 2017 r.).

 2. Wielkopolski Kurator Oświaty przekaże informacje o projekcie do szkół ponadgimnazjalnych (do 31 stycznia 2017 r.)

III. REKRUTACJA UCZESTNIKÓW SEJMIKU MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 1. Szkoły przesyłają zgłoszenie o przystąpieniu szkoły do projektu do właściwego starosty (do 28 lutego 2017 r.). Kopię zgłoszenia należy przesłać do Kancelarii Sejmiku Województwa Wielkopolskiego na adres: al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań lub e-mail: przewodniczacy.sekretariat@umww.pl.

 2. Szkoły mogą zgłaszać do udziału w projekcie dwuosobowe zespoły uczniowskie. Zgłoszenia i prace indywidualnych uczniów nie będą brane pod uwagę w rekrutacji. Zespół uczniowski musi składać się z uczniów tej samej szkoły lub zespołu szkół.

 3. Przewiduje się organizację spotkań edukacyjnych w szkołach zainteresowanych projektem, których tematem będzie organizacja i zasady funkcjonowania Samorządu Województwa Wielkopolskiego. W spotkaniach mogą uczestniczyć radni Województwa Wielkopolskiego. Zachęca się także organy samorządów powiatowych do organizacji spotkań z młodzieżą ponadgimnazjalną na temat funkcjonowania samorządu terytorialnego.

 4. Zespół uczniowski zgłoszony do projektu zobowiązany jest do:
  1. wykonania zadania rekrutacyjnego;
  2. udziału (w przypadku wyboru przez komisję rekrutacyjną) w seminarium, o którym mowa w pkt. III niniejszego Regulaminu oraz w sesji Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego, które odbędą w Poznaniu w siedzibie Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

 5. Zadanie rekrutacyjne dla zespołu uczniowskiego polega na:
  1. opracowaniu w formie pisemnej pracy na temat: Stąd jesteśmy! Nasza „Mała Ojczyzna” w naszych marzeniach (praca pisemna może zawierać elementy graficzne lub mieć formę prezentacji multimedialnej),
  2. zaprezentowaniu wykonanej pracy przed komisją rekrutacyjną (czas prezentacji: do 15 min).

 6. Zespół uczniowski zobowiązuje się zaplanować i wykonać zadanie rekrutacyjne samodzielnie. Jeden zespół uczniowski może wykonać tylko jedną pracę.

 7. Szkoła przekaże prace wykonane przez zespoły uczniowskie do komisji rekrutacyjnej znajdującej się w starostwie powiatowym lub urzędzie miejskim, na którego terenie funkcjonuje placówka edukacyjna, do dnia 14 kwietnia 2017 r.

 8. Starostowie i prezydenci miast powołają komisje rekrutacyjne w celu wyłonienia zespołów uczniowskich - uczestników sesji spośród uczniów (w terminie do 20 lutego 2017 r.). Do udziału w pracach komisji mogą być zaproszeni m.in. nauczyciele, radni województwa wielkopolskiego oraz radni powiatu.

 9. Zadaniem komisji rekrutacyjnej jest wybór zespołów uczniowskich - uczestników Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego z terenu danego powiatu. Liczba zespołów uczniowskich wybranych do uczestnictwa w seminarium i sesji Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego z poszczególnych powiatów została przedstawiona w załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu.

 10. Komisja rekrutacyjna dokona wyboru zespołów uczniowskich na podstawie oceny prac nt. „Stąd jesteśmy! Nasza „Mała Ojczyzna” w naszych marzeniach. Przy ocenie prac należy uwzględnić następujące kryteria oceny (25 pkt.):
  1. staranność wykonania – od 0 do 5 pkt.;
  2. poprawność merytoryczna – od 0 do 5 pkt.;
  3. zgodność pracy z tematem – od 0 do 5 pkt.;
  4. komunikatywność przekazu – od 0 do 5 pkt.;
  5. pomysłowość i kreatywność, oryginalność – od 0 do 5 pkt.

 11. Ocena wykonanych prac rekrutacyjnych oraz rekrutacja zespołów uczniowskich na Sejmik Młodzieży Województwa Wielkopolskiego przez komisję rekrutacyjną są ostateczne i nie mogą stanowić przedmiotu odwołania.

 12. Informację o wyłonionych zespołach uczniowskich starostowie i prezydenci miast przekażą do Kancelarii Sejmiku Województwa Wielkopolskiego drogą elektroniczną na adres: przewodniczacy.sekretariat@umww.pl w terminie do dnia 26 kwietnia 2017 r.

 13. Zgłoszenie się do udziału w projekcie oznacza wyrażenie zgody przez uczestników (a w przypadku uczestników niepełnoletnich zgodę ich rodziców lub opiekunów prawnych) na przetwarzanie danych osobowych zespołów uczniowskich do celów związanych z rekrutacją i sesją, upublicznienie wizerunku uczniów wchodzących w skład zespołu, a także upublicznienie prac rekrutacyjnych oraz wyników oceny prac z podaniem imion i nazwisk na stronach internetowych organizatora i współorganizatorów sesji.

IV. SEMINARIUM DLA ZESPOŁÓW UCZNIOWSKICH - UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W SESJI SEJMIKU MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 1. Przewiduje się zorganizowanie seminarium dla zespołów uczniowskich zakwalifikowanych do udziału w Sejmiku Młodzieży WW.

 2. Termin seminarium dla uczniów zakwalifikowanych do udziału w sesji Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego planowany jest w pierwszej połowie maja 2017 r.

 3. Celem seminarium będzie praktyczne zapoznanie uczniów z organizacją i funkcjonowaniem organów Województwa Wielkopolskiego (Sejmiku i Zarządu), Strategią rozwoju Województwa Wielkopolskiego oraz przygotowanie uczniów do udziału w sesji Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego.

 4. W seminarium powinni uczestniczyć także opiekunowie zespołów uczniowskich.

V. SESJA SEJMIKU MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 1. Sesja Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego odbędzie się w pierwszej dekadzie czerwca br. w Poznaniu w siedzibie Samorządu Województwa.

 2. Sesja Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego będzie miała temat wiodący: „Marzenia młodzieży o Wielkopolsce 2020+.” Uczniowie - uczestnicy sesji wypracują uchwałę Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego przedstawiającą ocenę sytuacji w województwie w aspekcie potrzeb młodzieży oraz postulaty młodzieży w zakresie kierunków rozwoju Regionu. Uchwała zostanie przekazana przez uczestników sesji do władz samorządu województwa wielkopolskiego.

 3. Program szczegółowy sesji będzie opracowany podczas seminarium, o którym była mowa w powyższym punkcie.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku zmiany zasad rekrutacji uczestników, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zawiadomi o powyższym wszystkie zainteresowane podmioty.

 2. Zasady dotyczące przebiegu sesji Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego zostaną określone odrębnie.

 3. Osobami do kontaktu są:
  1. Przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego: Zofia Szalczyk e-mail: przewodniczacy.sekretariat@umww.pl, tel. 61 626 70 34
  2. Asystentka Przewodniczącej SWW: Kinga Kołodziejczak e-mail: kinga.kolodziejczak@umww.pl, tel. 61 626 70 34, kom. 785 011 909
  3. Sekretarz Komisji Edukacji i Nauki SWW: Jan Hyjek e-mail: jan.hyjek@ummw.pl, tel. 61 626 70 41.

 4. Literaturę pomocniczą obejmującą zagadnienie samorządu terytorialnego stanowią:
  1. Konstytucja RP;
  2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
  3. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym;
  4. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;
  5. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy;
  6. Statut Samorządu Województwa Wielkopolskiego;
  7. Regulamin Sejmiku Województwa Wielkopolskiego;
  8. Strategia rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku.

pdf    drukuj    drukuj