Z prac sejmikuPodczas posiedzenia sejmikowej Komisji Edukacji i Nauki, które odbyło się 16 października, jej członkowie szczegółowo przeanalizowali przedstawioną im informację o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019, w tym o wynikach egzaminów zewnętrznych w szkołach, których prowadzenie należy do zadań własnych samorządu województwa.Komisja zapoznała się również ze sprawozdaniem z konsultacji projektu współpracy województwa z organizacjami pozarządowymi na przyszły rok i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały sejmiku w tej sprawie. Po więcej
 

Co charakteryzuje Wojewódzki Specjalistyczny Zespół ZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy? Co przynosi dochody, a co sprawia, że trudno spiąć budżet jednostki? Jakie są pomysły na poprawę sytuacji finansowej placówki? O tym mówiono podczas październikowego posiedzenia sejmikowej Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego. Informację na ten temat – w ramach cyklu podobnych, dotyczących realizacji programów naprawczych w szpitalach podległych samorządowi województwa – przedstawił radnym dyrektor placówki w Wolicy Sławomir Wysocki.Ponadto więcej
 

Październikowe posiedzenie sejmikowej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej było okazją do dyskusji o sytuacji na wielkopolskim rynku pracy. – Trzeba aktywizować osoby niepracujące. Wielkopolska, tak jak cały kraj, ma niski wskaźnik aktywności zawodowej ludności. Wynosi on u nas poniżej 60 proc., a w wielu krajach Europy wskaźnik ten przekracza 70 proc. Liczba niepracujących osób w wieku produkcyjnym przekracza w Wielkopolsce 400 tysięcy. Aktywizacja połowy z nich to 200 tysięcy nowych więcej
 

– Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska zrzesza obecnie 115 członków. Wśród nich są producenci żywności, jej przetwórcy oraz punkty (restauracje, gościńce, itp.), które ją sprzedają. W 2019 roku przyjęliśmy do sieci 11 nowych podmiotów, choć jednocześnie 30 wykreśliliśmy po weryfikacji, m.in. ze względu na niepłacenie składek czy zaprzestanie działalności – wyliczała podczas październikowego posiedzenia sejmikowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Monika Paczyńska, dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW. Sieć Dziedzictwa więcej
 

Podczas październikowych obrad sejmikowej Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej radni pozytywnie zaopiniowali kilka projektów uchwał w sprawie ochrony terenów przed hałasem. Proponowane przez sejmik rozwiązania, które podczas wakacji poddano konsultacjom społecznym, dotyczą ochrony przed hałasem obszarów położonych w Koninie, w Lesznie oraz terenów wzdłuż dróg krajowych i wielkopolskiego odcinka autostrady A2. Jak wyjaśniała Marzena Andrzejewska-Wierzbicka, zastępca dyrektora Departamentu Środowiska UMWW, ustawa o ochronie środowiska wymaga od samorządów, by aktualizowały więcej
 

„Analiza stanu dróg wojewódzkich i mostów” – nad tym tematem debatowano podczas październikowych obrad sejmikowej Komisji Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej. Jak wyliczał Paweł Katarzyński, dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w naszym regionie mamy 2730 km dróg wojewódzkich. Wśród nich są trasy o charakterze podstawowym (łączące miasta, charakteryzujące się dużym ruchem samochodów), drogi uzupełniające oraz jezdnie obsługujące przede wszystkim ruch lokalny (np. w Puszczy Noteckiej). Zdaniem dyrektora WZDW więcej
 

Październikowe posiedzenie sejmikowej Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej poświęcono m.in. na podsumowanie działań realizowanych przez samorząd województwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Informację na ten temat (nabory wniosków, liczba podpisanych umów z beneficjentami, przykłady przedsięwzięć) przedstawiła radnym Anna Jakubowska, zastępca dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich. Z danych wynika, że od początku realizacji PROW 2014-2020 samorząd województwa przeznaczył 132 miliony złotych na wsparcie inwestycji więcej
 

Tegoroczna, druga już odsłona samorządowego programu „Szatnia na medal” przyniosła odnowienie aż 68 takich obiektów w całym regionie. Samorząd województwa dofinansował tyle zadań (na terenie 27 wielkopolskich powiatów), przeznaczając na to ponad 4,5 miliona złotych. Okazją do podsumowań aktualnego programu były październikowe obrady sejmikowej Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki, podczas których radni pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał przyznających pomoc finansową w ramach „Szatni na medal” trzem ostatnim gminom. – Będziemy rekomendować więcej
 

Funkcjonowanie Muzeum Okręgowego w Koninie było głównym punktem październikowych obrad sejmikowej Komisji Kultury. Prezentację na ten temat przedstawiła radnym dyrektor tej instytucji kultury samorządu województwa Elżbieta Barszcz. Mówiła miedzy innymi o tym, co udało jej się zrobić przez półtora roku szefowania placówce, o statystykach frekwencji, organizowanych w muzeum wystawach i wydarzeniach. Nie zabrakło też tematyki zamierzeń i potrzeb inwestycyjnych, między innymi związanych z adaptacją i wykorzystaniem na wystawy czasowe budynku więcej
 

30 września jednej z sal obrad w siedzibie samorządu województwa uroczyście nadano imię Stefana Mikołajczaka – w latach 1999-2005 pierwszego marszałka województwa wielkopolskiego. Jak przypomniał przewodniczący sejmiku Wiesław Szczepański, ten sposób uczczenia zmarłego 1 kwietnia 2019 roku, po długiej walce z ciężką chorobą, samorządowca był wypełnieniem uchwały przyjętej przez radnych w lipcu. Odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonały wdowa po zmarłym Maria oraz córki Ewa, Dorota i Iwona. Ojca we wzruszającym przemówieniu wspominała ostatnia więcej
 

Ile wynosi nasz regionalny PKB? Jaką mamy stopę bezrobocia w Wielkopolsce, ile zarejestrowanych przedsiębiorstw, jak wysokie jest średnie wynagrodzenie? Odpowiedzi m.in. na tego typu pytania poznali z sejmikowej Komisji Gospodarki, którzy w trakcie wrześniowych obrad zapoznali się z informacją na temat stanu gospodarki w naszym województwie w 2018 i 2019 roku. Z zestawień tych wynika, że Wielkopolska utrzymuje się tradycyjnie w gronie najsilniejszych ekonomicznie polskich regionów. Jesteśmy atrakcyjnym terenem, zarówno więcej
 

Wrześniowe posiedzenie sejmikowej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej zdominowały informacja i dyskusja na temat stanu wdrażania działań Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. – Do 31 lipca 2019 roku przeprowadziliśmy łącznie 94 nabory wniosków i podpisaliśmy 841 umów o wartości ponad 1,2 mld zł. Beneficjentom wypłacono już 617 mln zł – wyliczała Kamila Orzechowska, zastępca dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWW. – W ramach trzech więcej
 

„Termin zakończenia likwidacji Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu ustala się na 30 września 2020 roku” – tak brzmi zapis w projekcie uchwały sejmiku, którą podczas wrześniowych obrad pozytywnie zaopiniowali radni z sejmikowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przypomnijmy, że 1 stycznia 2018 roku zadania wojewódzkich zarządów melioracji (podlegających dotąd samorządom województw) przejęło Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie. Jak wyjaśniał radnym dyrektor WZMiUW w Poznaniu Arkadiusz Błochowiak, przedłużenie więcej
 

Podczas wrześniowych obrad sejmikowej Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej radni pozytywnie zaopiniowali wnioski dotyczące zmian w tegorocznym budżecie regionu. To efekt bilansu i porządkowania wojewódzkich finansów, tj. dochodów i wydatków w I półroczu 2019 roku. Zmiany wynikają z kilku czynników: przesunięcia harmonogramu prac, zmniejszania lub zwiększania ich zakresu, wprowadzenia dodatkowych wydatków albo rezygnacji z części kosztów. Przedstawione radnym korekty dotyczyły m.in. projektu „Czas zawodowców” oraz budowy Wielkopolskiego Centrum więcej
 

Sejmikowa Komisja Edukacji i Nauki na swoim wrześniowym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał sejmiku w sprawie nadania statutów ośrodkom doskonalenia nauczycieli w Kaliszu i Poznaniu oraz centrom doskonalenia nauczycieli w Koninie, Lesznie i Pile. Jak tłumaczono, chodziło o ujednolicenie tekstów tych dokumentów po wcześniej dokonanych zmianach. Wniosek o wycofanie tych punktów z porządku obrad zgłosiła radna Łucja Zielińska, kwestionując kompetencje sejmiku do nadawania statutów oraz przywołaną w uchwałach podstawę prawną, więcej
 

Kwestie zmian w wydatkach dotyczących podległych samorządowi województwa szpitali zdominowały posiedzenie sejmikowej Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego, które odbyło się 18 września. Radni zapoznali się z informacjami o przebiegu wykonania budżetu województwa i WPF w I półroczu oraz zaopiniowali szereg zmian budżetowych związanych ze służbą zdrowia.Jak tłumaczyła radnym skarbnik województwa Elżbieta Kuzdro-Lubińska, w sumie w tej dziedzinie zmniejszone zostają wydatki na kwotę 36 mln zł (przedsięwzięcia, które nie zostaną zrealizowane więcej
 

Podczas wrześniowych obrad sejmikowej Komisji Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej radni zapoznali się m.in. z informacją o realizacji zadań na drogach wojewódzkich w pierwszej połowie 2019 r. Paweł Katarzyński, dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, wymienił kilka największych zadań, m.in. oddanie do użytku nowego mostu nad Wartą w Międzychodzie, budowę tzw. małej obwodnicy Obornik, modernizację trasy wojewódzkiej nr 305, budowę drogi nr 123. Ponadto WZDW realizuje też mniejsze przedsięwzięcia. więcej
 

Radni z sejmikowej Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapoznali się podczas wrześniowych obrad z informacją o pracach nad audytem krajobrazowym województwa wielkopolskiego. Omówiono przykładowy krajobraz w gminie Śmigiel, w Grodzisku Wielkopolskim i w Rogalinie. Jak zaznaczył przedstawiciel Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu, ustawa nakłada na samorządy województw obowiązek przygotowania audytów krajobrazowych, a dokumenty mają być wskazówką dla samorządów niższych szczebli, np. gmin, sporządzających miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Pozwoli więcej
 

Jakie zadania zlecone przez administrację rządową z zakresu usług turystycznych i hotelarskich wykonuje Urząd Marszałkowski? Podczas wrześniowego posiedzenia sejmikowej Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki opowiadali o tym radnym urzędnicy z Departamentu Sportu i Turystyki UMWW. Chodzi tu m.in. o prowadzenie wojewódzkiego rejestru biur podróży (jest ich tam obecnie 361), wpisywanie i wykreślanie tych podmiotów, ich kontrolowanie, a w skrajnych przypadkach sprowadzanie do kraju klientów niewypłacalnych biur podróży. Urzędnicy zajmują się więcej
 

Tradycyjne wrześniowe prace sejmiku dotyczą w dużej mierze porządkowania kwestii wojewódzkich finansów, będących efektem podsumowania dochodów i wydatków w I półroczu. Podczas wrześniowego posiedzenia sejmikowej Komisji Kultury efekty takiego bilansu w skali makro przedstawiła radnym skarbnik województwa Elżbieta Kuzdro-Lubińska.Komisja zaopiniowała również pozytywnie kilkanaście wniosków finansowych dotyczących konkretnych zadań związanych z podlegającymi samorządowi województwa instytucjami kultury (zmniejszanie lub zwiększanie zakresu prac, czasami przesuwanie pewnych zamierzeń w czasie, rezygnacja z jednych planów, więcej
 

« Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 68 Następny »