Z prac sejmikuRadykalny w niektórych miejscach wzrost cen za wywóz śmieci zwrócił uwagę radnych województwa. Podczas lutowej sesji sejmik wystosował apel do rządu i parlamentu „w kwestii bardzo trudnej sytuacji mieszkańców w kontekście podwyżek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Wielkopolski”. Radni wymienili w dokumencie, że na wyższe koszty funkcjonowania całego systemu wpływ mają m.in. takie czynniki, jak podwyżka opłaty za korzystanie ze środowiska, wzrost kosztów pracy (rosnąca płaca minimalna), monitoringu więcej
 

Zaledwie kilkadziesiąt minut trwało lutowe posiedzenie sejmikowej Komisji Budżetowej. Radni zaopiniowali pozytywnie projekty uchwał sejmiku w sprawie zmiany tegorocznego budżetu oraz WPF. Korekta dotyczy m.in. przesunięć wydatków między działami. Na przykład Polski Teatr Tańca w Poznaniu otrzyma z budżetu województwa blisko 60 tys. zł na realizację projektu pn. „Pogranicze tańca”, dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Z kolei Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, który inwestuje w „Rozbudowę i modernizację więcej
 

Komisja Edukacji i Nauki Sejmiku Województwa Wielkopolskiego podczas swojego lutowego posiedzenia zapoznała się z przedstawioną przez Departament Edukacji UMWW coroczną informacją o nauczycielskich zarobkach. Radni wysłuchali sprawozdania za 2019 rok z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez województwo wielkopolskie.Ponadto członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt zmiany w budżecie województwa i wieloletniej prognozie finansowej regionu. Radni kontynuowali również dyskusję nad przedstawionymi im miesiąc więcej
 

Odnawialne źródła energii oraz technologia wodorowa – były głównymi tematami posiedzenia sejmikowej Komisji Gospodarki, które odbyło się 14 lutego.Przedstawiciel specjalizującej się w tej tematyce kancelarii prawnej przedstawił radnym różne aspekty ustawy o odnawialnych źródłach energii. Z kolei Departament Gospodarki UMWW przygotował prezentację dotyczącą technologii wodorowej jako paliwa przyszłości, omawiając jej zastosowania i potencjalne szanse dla Wielkopolski w tym zakresie. Zaprezentowano również koncepcję i proces tworzenia Regionalnej Strategii Innowacji 2030 dla więcej
 

Obradująca 13 lutego sejmikowa Komisja Rewizyjna postanowiła przyjrzeć się działalności Teatru Wielkiego w Poznaniu, instytucji kultury podległej samorządowi województwa. Kontrola kompleksowa objęła informację na temat: kadry (w tym liczby pracowników z podziałem na poszczególne grupy zawodowe) oraz wynagrodzeń; spektakli (liczba premier w latach 2015-2019, wpływy z biletów, frekwencja), a także skarg dotyczących działalności teatru w ostatnich czterech latach. O szczegółach dotyczących tych zagadnień informowała komisję dyrektor poznańskiej Opery Renata Borowska-Juszczyńska. więcej
 

Informacja na temat programu naprawczego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu zdominowała lutowe posiedzenie sejmikowej Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego.Zgodnie z przepisami program naprawczy musiał zostać opracowany ze względu na wysokość zadłużenia placówki (strata za 2018 rok wyniosła 21,5 mln zł, o ponad 14 mln zł przewyższając amortyzację). O specyfice i skali działalności szpitala (ponad 1700 pracowników), przyczynach zadłużenia i elementach programu naprawczego mówił radnym dyrektor jednostki Radosław więcej
 

Podczas posiedzenia sejmikowej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, które odbyło się 12 lutego, radni zapoznali się z dwoma dokumentami, opisującymi m.in. problemy wielkopolskich firm związane z brakiem rąk do pracy. Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu Sławomir Wąsiewski omówił „Barometr potrzeb kadrowych”, skupiający się na deficytach pracowników na lokalnym rynku pracy, a także „Barometr zawodów”, tj. kompleksowe badanie pozwalające oszacować zapotrzebowanie na konkretne zawody. Jakie wnioski zawarto w tych opracowaniach? więcej
 

Obrady sejmikowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które odbyły się 12 lutego, zdominowała informacja oraz dyskusja o szerzącej się w Wielkopolsce chorobie ptasiej grypy. To odmiana wirusowa, która zagraża ptakom hodowlanym i wolno żyjącym. Wirus nie stanowi dużego zagrożenia dla ludzi pod warunkiem przestrzegania zasad higieny. Jak wyjaśniał przedstawiciel wielkopolskiego wojewódzkiego lekarza weterynarii, źródłem zakażenia jest najczęściej zanieczyszczona ściółka. Od 3 do 29 stycznia w Wielkopolsce odnotowano 8 ognisk ptasiej więcej
 

Najważniejsze przedsięwzięcia oraz zadania i projekty realizowane przez Departament Kultury UMWW i instytucje kultury samorządu województwa były dominującym tematem lutowego posiedzenia sejmikowej Komisji Kultury. Podsumowanie tego, co wydarzyło się w 2019 roku, a przede wszystkim zamierzenia dotyczące 2020 roku przedstawił radnym dyrektor wspomnianego departamentu Włodzimierz Mazurkiewicz.Coroczne konkursy na dotacje z zakresu działalności kulturalnej oraz ochrony zabytków, udział w projektach instytucji zewnętrznych, wspieranie zamierzeń artystycznych i inwestycyjnych podległych jednostek to część więcej
 

Radni z sejmikowej Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej, którzy obradowali 11 lutego, pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez województwo wielkopolskie do spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie. Jak wyjaśniał wicemarszałek Wojciech Jankowiak, do 2023 roku samorząd regionu obejmie w spółce MTP około 4,5 proc. udziałów, wykupując je za ponad 13 mln zł. Jednocześnie samorządy województwa oraz miasta Poznania (właściciela MTP) mają w najbliższych latach więcej
 

Plan promocji turystycznej Wielkopolski na 2020 rok był głównym tematem lutowego posiedzenia sejmikowej Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki. Informację na ten temat przedstawił radnym dyrektor biura Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej Artur Krzysztofiak.WOT, której wiodącym podmiotem jest samorząd województwa, liczy obecnie 94 członków, wśród których około połowy stanowią gminy i powiaty z naszego regionu; są tam zrzeszone także inne podmioty zainteresowane rozwojem branży turystycznej w województwie. Wiadomo, że wśród promowanych w bieżącym więcej
 

Dyskusja o przyczynach powstawania smogu, zanieczyszczeniu powietrza, metodach palenia w piecach oraz konieczności czyszczenia kominów zdominowała lutowe obrady sejmikowej Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wzięli w nich udział m.in. przedstawiciele organizacji ekologicznych z Poznania i Mosiny, którzy przekonywali radnych o konieczności zmiany sposobu palenia w kotłach i kominkach. Wyliczali korzyści rozpalania „od góry”: mniejszą emisję zanieczyszczeń, oszczędność czasu, niższe koszty zużycia opału. Początkowo zaproponowano zmiany zapisów w uchwale antysmogowej, więcej
 

Sprawozdanie z działalności Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu w 2019 roku oraz dyskusja na ten temat zdominowały lutowe posiedzenie sejmikowej Komisji Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej. Dyrektor WBPP Marek Bryl oraz zastępca dyrektora Grażyna Łyczkowska zaprosili radnych do swojej siedziby, by zaprezentować najważniejsze sprawy i dokumenty, którymi w ubiegłym roku zajmowali się planiści. Jednym z nich był uchwalony przez sejmik w marcu 2019 roku „Plan zagospodarowania przestrzennego województwa Wielkopolska więcej
 

27 stycznia sejmik zebrał się na nadzwyczajnej sesji, poświęconej sytuacji w służbie zdrowia. O jej zwołanie wnioskowali radni z klubu PiS.Najpierw radni wysłuchali informacji o liczbie i powodach kontroli przeprowadzonych w 2019 roku w placówkach opieki medycznej, dla których podmiotem tworzącym jest województwo wielkopolskie. Następnie dyskutowano nad etapami i harmonogramem prac związanych z modyfikacją planów naprawczych w szpitalach wojewódzkich w Kaliszu, Koninie, Lesznie i w Poznaniu.Zdaniem radnych PiS niewłaściwy nadzór więcej
 

Radni z sejmikowej Komisji Gospodarki spotkali się 17 stycznia w Pile, by porozmawiać o nowych technologiach z zakresu pozyskiwania energii oraz o inwestycjach związanych z tzw. inteligentnymi specjalizacjami regionu. Najpierw Tomasz Wojciechowski, prezes zarządu spółki Gwda, pilskiej firmy komunalnej, zaprezentował członkom komisji projekt Centrum Badawczo-Rozwojowego OZE w Pile. Centrum wyposażono m.in. w wieżę wiatrakową wraz z turbiną siłowni wiatrowej oraz dwa rzędy paneli fotowoltaicznych. Oprócz tego działa tam laboratorium, symulator więcej
 

Jak wygląda system pobierania opłat za zajęcie pasa drogowego w przypadku tras podlegających województwu? Informację na ten temat przedstawił 17 stycznia radnym z sejmikowej Komisji Budżetowej dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Paweł Katarzyński. Wyjaśnił, jakie są widełki cen za zajęcie metra kwadratowego drogi, chodnika lub pobocza za dzień w przypadku prowadzonych prac lub za rok w przypadku umieszczenia infrastruktury technicznej. Porównano też stawki obowiązujące w Wielkopolsce i w ościennych województwach.Komisja więcej
 

Sejmikowa Komisja Rewizyjna postanowiła przyjrzeć się na styczniowym posiedzeniu marszałkowskim placówkom kultury. Ile kosztuje przygotowanie premiery w Teatrze Wielkim im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu? Jaka jest liczba przedstawień z nią związanych? W jakiej wysokości honoraria otrzymują artyści i statyści w poznańskiej operze? To tylko część zagadnień, które omawiano 16 stycznia. Radnych zainteresowały też przychody własne, wpływy z biletów oraz umowy sponsorskie, które w swoich sprawozdaniach finansowych wykazały podlegające samorządowi województwa więcej
 

Mimo iż 20 grudnia radni podczas sesji odrzucili poprawkę, by 600 tys. zł na ten cel wpisać do budżetu na 2020 rok, sejmikowa Komisja Rodziny i Polityki Społecznej omówiła 15 stycznia wstępne założenia do programu „Mama wraca do pracy”, który miałby pomagać w zatrudnieniu młodych kobiet w roli asystenta rodziny. Podczas dyskusji podkreślano, że projekt powinien być realizowany we współpracy z powiatowymi urzędami pracy na tych terenach, gdzie aktywność zawodowa więcej
 

Dyskusja na temat funkcjonowania Muzeum Okręgowego w Lesznie, instytucji kultury samorządu województwa, zdominowała styczniowe posiedzenie sejmikowej Komisji Kultury. Dyrektor placówki Kamila Szymańska opowiedziała radnym o działalności muzeum (zbiorach, wystawach, wydarzeniach, aktywności edukacyjnej, frekwencji), a także o trudnej sytuacji lokalowej w budynku przy placu Jana Metziga. – W pomieszczeniach jest ciasno, brakuje nam magazynu i odpowiednich warunków do ekspozycji i przechowywania cennych obiektów muzealnych, remontu wymagają toalety, trzeba też zlikwidować bariery więcej
 

Podczas styczniowego posiedzenia radni z sejmikowej Komisji Edukacji i Nauki zapoznali się z informacją na temat wyników egzaminów zewnętrznych (ósmoklasisty, gimnazjalny, maturalny i zawodowy) w 2019 roku w województwie wielkopolskim. Analizę dotyczącą tego zagadnienia przedstawił wicedyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu Marcin Jakubowski. Niestety, ogólna konstatacja dotycząca porównania wyników uczniów z Wielkopolski i innych części kraju jest od lat taka sama – wypadamy słabo. Właściwie w każdej kategorii analizowanych wyników więcej
 

« Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 71 Następny »