Z prac sejmikuSejmikowa Komisja Budżetowa na czerwcowym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała propozycje zmian w tegorocznym budżecie województwa oraz w wieloletniej prognozie finansowej regionu, a także kilku innych uchwał związanych z wydatkami budżetowymi.Wśród tych ostatnich znalazła się korekta zasad udzielania pomocy finansowej sportowcom z naszego regionu startującym w igrzyskach olimpijskich. Zamiast dotychczasowej jednorazowej nagrody będą oni mogli teraz liczyć na wypłacane co miesiąc stypendium. Tacy sportowcy, reprezentujący wielkopolskie kluby, będą otrzymywać miesięcznie po 3.000 więcej
 

Podczas posiedzenia, które odbyło się 14 czerwca, sejmikowa Komisja Gospodarki zajęła się zaopiniowaniem projektów uchwał sejmiku dotyczących wyrażenia zgody na dokonanie darowizn nieruchomości na rzecz samorządów oraz na wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym. Radni dopytywali o okoliczności wynajmu terenów w Kowanówku, które są wykorzystywane na postawienie tam garaży przez osoby prywatne. Pytali, dlaczego mimo prób nie udało się sprzedać tej nieruchomości, jaka jest wartość tych gruntów, jaką przewiduje się stawkę więcej
 

„Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” to program realizowany wraz z partnerami przez samorząd województwa, a współfinansowany z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+. Jednym z jego elementów jest funkcjonowanie laboratoriów, w których uczniowie z różnych części regionu mogą zdobywać praktyczne doświadczenia niezbędne do wykonywania zawodów, których się uczą. Takie miejsca funkcjonują na Politechnice Poznańskiej i to właśnie tam odbyło się 12 czerwca wyjazdowe posiedzenie sejmikowej Komisji Edukacji i Nauki.Poza zapoznaniem więcej
 

W jaki sposób podległe samorządowi województwa placówki zachowują dziedzictwo ludowej kultury? Mogli się o tym przekonać na własne oczy radni z sejmikowej Komisji Kultury podczas wyjazdowego posiedzenia, które odbyło się 11 czerwca w Osieku nad Notecią na północy regionu. Komisja zapoznała się z informacją na temat funkcjonowania Muzeum Okręgowego im. Stanisława Staszica w Pile ze szczególnym uwzględnieniem Muzeum Kultury Ludowej w Osieku. Oczywiście, nie zabrakło tez zwiedzania tej placówki i więcej
 

– Nie mamy morza, nie mamy gór, ale tego, że tu się zaczęła polska państwowość, nikt nam nie zabierze. I musimy o tym przypominać – mówił podczas czerwcowego posiedzenia sejmikowej Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki UMWW Tomasz Wiktor. Okazja ku temu był rozpatrywany przez radnych temat „komercjalizacja szlaków turystyki kulturowej na przykładzie Szlaku Piastowskiego”. Przedstawiono, co i kiedy zrobiono, decydując się kilka lat temu na więcej
 

Informację o sytuacji swojej placówki oraz o realizacji programu naprawczego przedstawił radnym podczas czerwcowego posiedzenia Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Leszek Sobieski – dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie. Zwrócił on uwagę m.in. na fakt, że skutki wzrostu płac nie są równoważone wzrostem dochodów. Przypomniał też, że w szpitalu – ze względu na nowe wymogi dotyczące liczby personelu pielęgniarskiego – od 2019 roku zlikwidowano 124 łóżka na różnych oddziałach.Komisja ponadto więcej
 

Radni z Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej podczas czerwcowego posiedzenia zapoznali się z bieżącym stanem realizacji WRPO 2014+ oraz z wynikami raportu dotyczącego ewaluacji strategii rozwoju województwa do roku 2020.Najwięcej jednak czasu poświęcono omówieniu projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”. Radni zgłosili kilka propozycji zmian do przedstawionego im dokumentu, który będą ostatecznie uchwalać po przeprowadzeniu więcej
 

W trakcie czerwcowych obrad radni z Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaopiniowali pozytywnie projekty uchwał sejmiku w sprawie programów ochrony środowiska przed hałasem dla Konina i Leszna, a także aktualizacji programów ochrony powietrza dla Poznania i Kalisza. Dwa ostatnie dokumenty zmierzają do ograniczenia emisji do atmosfery szkodliwych pyłów i spalin, wskazują np. na konieczność wymiany kotłów węglowych na ekologiczne, przyłączenie większej liczby domów do sieci ciepłowniczej, a także ograniczenie więcej
 

Przedstawiciele sejmikowej Komisji Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej zaopiniowali pozytywnie podczas czerwcowych obrad kilka projektów uchwał w sprawie ochrony terenów przed hałasem. Dlaczego? Ustawa o ochronie środowiska wymaga od samorządów, by aktualizowały co najmniej raz na pięć lat specjalne programy, dostosowujące poziom hałasu do dopuszczalnego. W zależności od potrzeb, powstają także nowe programy dla terenów, gdzie normy hałasu są przekraczane. Proponowane przez sejmik w czerwcu rozwiązania dotyczą m.in. ochrony przed więcej
 

Czerwcowe posiedzenie sejmikowej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej zdominowała analiza oraz dyskusja na temat wpływu cudzoziemców na wielkopolski rynek pracy. W obradach wzięli udział m.in. przedstawiciele pracodawców (Jacek Silski) oraz związków zawodowych (Jarosław Lange).W Wielkopolsce bezrobocie sięga obecnie 2,9 proc. Przedsiębiorcy mają w tej sytuacji znaczące problemy z obsadzeniem stanowisk pracy, a tym samym pojawiają się u nich ograniczenia w zwiększaniu lub utrzymaniu produkcji czy usług. Jeśli do tego od więcej
 

Radni z sejmikowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozmawiali podczas czerwcowego posiedzenia m.in. o kolejnej edycji konkursu organizowanego przez samorząd województwa pn. „Pięknieje wielkopolska wieś". – W tym roku do naszego konkursu, który cieszy się coraz większą popularnością, zgłoszono 283 wnioski. 7 z nich wycofali sami potencjalni beneficjenci, a 32 aplikacje odrzucono ze względów formalnych (przekroczenie terminów, brak zabezpieczonych pieniędzy w budżetach gmin) – wyliczał Dariusz Młynarczyk, zastępca dyrektora Departamentu więcej
 

Obradujący pod koniec maja w Płocku Konwent Przewodniczących Sejmików Województw RP przyjął stanowisko w sprawie roli samorządu terytorialnego w Polsce.Samorządowcy, nawiązując do rocznicy wyborów z 4 czerwca 1989 r., stwierdzili, że zapoczątkowały one przemiany ustrojowe, które upodmiotowiły obywateli i ich wspólnoty. Podkreślili pozytywną rolę, jaką w ostatnich dziesięcioleciach odegrały w Polsce samorządy, także w kontekście efektywnego wykorzystania funduszy strukturalnych z Unii Europejskiej.„Konwent Przewodniczących Sejmików uważa, że poprzez wzmacnianie samorządów skutecznie więcej
 

3 czerwca w gmachu PWSZ w Koninie podczas nadzwyczajnej sesji sejmiku radni województwa przyjęli specjalne stanowisko, wspierające „sprawiedliwą transformację regionu wschodniej Wielkopolski”.„Sejmik Województwa Wielkopolskiego, w trosce o dobro społeczno-gospodarcze i przyszłość regionu, wnosi o podjęcie wszelkich działań zmierzających do czynnego wspierania inicjatywy Sprawiedliwej Transformacji Regionu Wielkopolski Wschodniej. W świetle braku decyzji o budowie odkrywki „Ościsłowo”, wyczerpujących się źródeł kopalnianych, a tym samym możliwą zapaścią społeczno-gospodarczą i kryzysem zatrudnienia w branży więcej
 

Radni z sejmikowej Komisji Budżetowej pozytywnie zaopiniowali podczas majowego posiedzenia kilka propozycji zmian w budżecie województwa i wieloletniej prognozie finansowej regionu. Wśród nich był m.in. projekt uchwały sejmiku w sprawie przekazania pomocy finansowej powiatom gnieźnieńskiemu, pilskiemu i średzkiemu oraz miastu i gminie Śmigiel. To pieniądze, które jak co roku województwo przyznaje na wsparcie działających na tych terenach kolejek wąskotorowych.Komisja zaopiniowała także sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu województwa, wysłuchała informacji o więcej
 

„Barometr zawodów – tendencje na wielkopolskim rynku pracy” – z takim opracowaniem zapoznali się podczas majowego posiedzenia radni z sejmikowej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej. Co z niego wynika? W Wielkopolsce zidentyfikowano w 2019 roku aż 54 zawody deficytowe. Na brak fachowców narzekają zwłaszcza branże: transportowo-logistyczna, budowlana, usługowa i meblarska. Tam, oprócz specjalistów, brakuje również robotników, wykonujących prace proste i fizyczne. W większości wielkopolskich powiatów będzie brakowało też dobrze wykwalifikowanych więcej
 

Podczas majowych obrad sejmikowej Komisji Gospodarki dyskutowano m.in. o kondycji finansowej Centrum Wyszkolenia Jeździeckiego Hipodrom Wola. Okazją był projekt zmian w budżecie regionu na 2019 r., zakładający dokapitalizowanie należącej do samorządu województwa spółki kwotą 3,5 mln zł. Pieniądze mają zwiększyć kapitał zakładowy CWJ, umożliwić spłatę dwóch pożyczek (po 1 mln zł każda) oraz pozwolić na remonty zniszczonych obiektów, wpisanych do rejestru zabytków.– Hipodrom od lat generuje straty, m.in. ze względu więcej
 

Wyjątkowo krótko, zaledwie 30 minut, trwało majowe posiedzenie sejmikowej Komisji Rewizyjnej. W porządku obrad znalazły się bowiem tylko trzy punkty. Najpierw radni zapoznali się z informacją o wynikach kontroli problemowej, przeprowadzonej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie w zakresie umów na świadczenie obsługi prawnej i zastępstwa procesowego. Komisja nie wniosła uwag do tego opracowania. Następnie radni zadecydowali o utworzeniu zespołu kontrolnego, który 13 czerwca odwiedzi Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy, więcej
 

Majowe posiedzenie sejmikowej Komisji Kultury przebiegało w nietypowy sposób. Najpierw radni w siedzibie samorządu województwa w Poznaniu (na zdjęciu) omówili i zaopiniowali projekty kilku uchwał sejmiku. Następnie pojechali busem do Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu, jednostki kultury podległej samorządowi regionu. Obejrzeli tam, w ramach LIX Kaliskich Spotkań Teatralnych, spektakl: „Pod presją” (reżyseria Maja Kleczewska, Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach). Następnie udali się do pałacu Książąt Radziwiłłów w więcej
 

Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego zapoznała się podczas majowych obrad z informacją Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej w województwie wielkopolskim w 2018 r. Dyrektor wielkopolskiego Sanepidu Andrzej Trybusz zwrócił szczególną uwagę na kilka kwestii: konieczność dalszej poprawy bazy lokalowej w szpitalach (remonty starszych budynków, dbanie o higienę); nadużywanie antybiotyków zarówno wśród dzieci, jak i osób dorosłych (obniżają odporność organizmu w przypadku kolejnych infekcji); rosnącą liczbę więcej
 

Samorząd województwa rozpoczął realizację drugiej edycji programu „Szatnia na medal”. W 2018 r. w ramach tego przedsięwzięcia w Wielkopolsce odnowiono 60 obiektów za 10,5 mln zł. Obecnie złożono 74 wnioski, z czego 58 stanowią zadania remontowe, a 16 projektów – to nowe inwestycje. Wnioski samorządów lokalnych opiewają łącznie na kwotę 5,2 mln zł, a w budżecie regionu zagwarantowano na ten cel 4 mln zł. Takie informacje poznali radni podczas majowego więcej
 

« Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 67 Następny »