Z prac sejmikuZaopiniowane pozytywnie korekty w tegorocznych finansach województwa, ale przede wszystkim projekt budżetu na 2019 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej regionu – były tematami grudniowego posiedzenia sejmikowej Komisji Budżetowej.Założenia tych dokumentów oraz metodykę ich konstruowania przedstawiła radnym skarbnik województwa Elżbieta Kuzdro-Lubińska. Zwracała uwagę m.in. na bardzo proinwestycyjny kształt budżetu na 2019 rok – wydatki majątkowe przekroczą w nim 50 procent! W dużej mierze dzięki wykorzystaniu pieniędzy unijnych, województwo zamierza wydać na więcej
 

Najważniejsze inwestycje samorządu województwa realizowane w służbie zdrowia poznali podczas pierwszego posiedzenia w tej kadencji (13 grudnia) radni z sejmikowej Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego. Dyrektor Departamentu Zdrowia UMWW Marlena Sierszchulska omówiła przygotowania i początek budowy Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Poznaniu. Na szpital pediatryczny zarezerwowano kwotę 426 mln zł, która pochodzi z trzech źródeł: 237 mln zł to fundusze z WRPO 2014+, 101 mln zł to wkład budżetu państwa więcej
 

Od kilkunastu lat władze województwa starają się przekonywać wielkopolskie firmy do ekspansji zagranicznej, inicjują kontakty uczelni z przedstawicielami renomowanych ośrodków badawczo-rozwojowych na świecie, wspierają wreszcie lokalne samorządy w promocji ich oferty inwestycyjnej i poszukiwaniu inwestorów. Przykłady? To m.in. organizowane przy współfinansowaniu z pieniędzy UE wyjazdy na targi zagraniczne, wizyty studyjne, szkolenia, konferencje. O takich przedsięwzięciach oraz o innych aktywnościach samorządu promujących wielkopolski biznes opowiadała radnym Beata Łozińska, dyrektor Departamentu Gospodarki więcej
 

12 grudnia odbyło się pierwsze w tej kadencji samorządu posiedzenie sejmikowej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej. Z tej okazji dla nowych radnych przygotowano krótką prezentację wojewódzkich instytucji działających na rzecz rynku pracy i wsparcia polityki społecznej. – Nasze zadania można podzielić na kilka grup: dofinansowanie działalności zakładów aktywności zawodowej; wspieranie budowy i remontów obiektów służących rehabilitacji; organizowanie otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych; zadania zlecone przez administracje rządową; projekty realizowane więcej
 

Podczas pierwszego w tej kadencji, grudniowego posiedzenia sejmikowej Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki, radni poznali strukturę i zakres działania Departamentu Sportu i Turystyki UMWW. Dyrektor Tomasz Wiktor omówił budżet przeznaczony na te dziedziny w 2019 r. (18,8 mln zł) oraz najważniejsze aspekty działalności, m.in.: współpracę z samorządami i organizacjami pozarządowymi, organizację otwartych konkursów ofert, system nagród i stypendiów dla sportowców, promocję walorów krajoznawczo-turystycznych. Wspomniano też o programach, realizowanych przy współpracy więcej
 

Prezentacja oraz dyskusja nad projektami budżetu województwa na 2019 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej regionu zdominowały grudniowe obrady sejmikowej Komisji Kultury, która 10 grudnia zebrała się po raz pierwszy w VI kadencji samorządu. Skarbnik województwa Elżbieta Kuzdro-Lubińska omówiła m.in. strukturę dochodów, największe wydatki, wskaźniki zadłużenia w budżecie regionu i WPF. Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano w 2019 r. ponad 147 mln zł. W tej kwocie znajdują się wydatki więcej
 

Radni z sejmikowej Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaopiniowali podczas grudniowego posiedzenia projekt uchwały sejmiku w sprawie informacji o stanie środowiska w regionie w 2017 roku. Najważniejsze informacje na ten temat przedstawiła Małgorzata Koziarska, zastępca Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Omówiono wyniki badań m.in.: jakości wody, poziomu hałasu, zanieczyszczeń powietrza, zwracając uwagę przede wszystkim na konieczność ograniczenia tzw. niskiej emisji, mającej znaczący wpływ na powstawanie smogu.Ponadto skarbnik województwa Elżbieta więcej
 

Jak przebiegały tegoroczne Wielkopolskie Dni Energii? – zastanawiali się 12 grudnia radni z sejmikowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi podczas grudniowego posiedzenia. Sprawozdanie na ten temat przedstawił im dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Beer. Poinformował o wydarzeniach zorganizowanych w Gołaszynie, Kole, Poznaniu i Zbiersku oraz konkursach plastycznych, w których wzięły udział dzieci i młodzież z Wielkopolski.Z kolei skarbnik województwa Elżbieta Kuzdro-Lubińska zapoznała radnych z projektami budżetu województwa na więcej
 

Swoje pierwsze w VI kadencji posiedzenie sejmikowa Komisja Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej odbyła 11 grudnia. Najważniejszym punktem obrad było zapoznanie się radnych z projektami kluczowych dokumentów: budżetu województwa na 2019 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej regionu, a także zaopiniowanie zmian w tegorocznym planie dochodów i wydatków.Dyskutując nad tymi propozycjami, członkowie komisji najwięcej pytań mieli o działania dotyczącej sfery współpracy zagranicznej województwa. Rozmawiano więc między innymi o zakresie planowanej więcej
 

Zakres działań Departamentu Edukacji i Nauki UMWW został przedstawiony przez jego dyrektor Dorotę Kinal radnym z sejmikowej Komisji Edukacji i Nauki. Okazją było pierwsze, grudniowe posiedzenie tego gremium w nowej kadencji samorządu województwa.Centra kształcenia zawodowego i ustawicznego, ośrodki doskonalenia nauczycieli, biblioteki pedagogiczne, specjalne placówki w Cerekwicy i Starej Łubiance, centra wsparcia rzemiosła, kształcenia dualnego i zawodowego – to jednostki z szeroko rozumianej edukacji podległe samorządowi województwa. Ponadto do zakresu działań więcej
 

Porządkowanie tegorocznych finansów oraz zapoznanie się z projektami budżetu województwa na rok 2019 i wieloletniej prognozy finansowej regionu – były tematami pierwszego w VI kadencji posiedzenia sejmikowej Komisji Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej, które odbyło się 10 grudnia.W sposób szczególny radni zwracali uwagę na te wydatki z wojewódzkiej kasy, które dotyczą tematyki prac komisji, a więc szeroko rozumianego transportu. Ten zaś, co podkreślano, stanowi od lat dziedzinę, na którą samorząd więcej
 

Podczas pierwszej sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego VI kadencji, która rozpoczęła się w Poznaniu 23 listopada, radni wybrali (w tajnych głosowaniach) nowe prezydium, zarząd województwa oraz marszałka. Najpierw przewodniczącym sejmiku został Wiesław Szczepański (SLD), natomiast stanowiska wiceprzewodniczących objęli: Marek Gola (KO), Jarosław Maciejewski (PSL) oraz Małgorzata Waszak (KO).Następnie radni zadecydowali o tym, że Marek Woźniak (KO) ponownie został marszałkiem. Jego współpracownikami w zarządzie województwa będą kolejny raz Wojciech Jankowiak i Krzysztof więcej
 

Październikowe obrady sejmikowej Komisji Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej były okazją do krótkiego podsumowania dotychczasowej, kilkumiesięcznej działalności Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. PKM (system regularnych połączeń kolejowych w regionie, działa formalnie od 10 czerwca 2018 r.) to jedno z najbardziej odczuwalnych dla mieszkańców przedsięwzięć, w które zaangażowany jest samorząd województwa. Pierwsze pociągi (kursują w godzinach komunikacyjnego szczytu co 30 minut) jadą na liniach Poznań – Jarocin, Poznań – Wągrowiec, Poznań – Nowy więcej
 

Jak wygląda samorząd terytorialny w wybranych krajach europejskich? Czym jego funkcjonowanie różni się od polskich rozwiązań? – m.in. o tym dyskutowali radni w trakcie październikowych obrad sejmikowej Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej. – W jednym zdaniu mogłabym stwierdzić: co kraj, to obyczaj – tak ogromne różnice w podejściu do samorządności, obserwowane w różnych krajach Europy, podsumowała Anna Markiewicz, dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej w UMWW. – Ciekawe rozwiązania i więcej
 

Obszary inteligentnych specjalizacji to – w pewnym skrócie – dziedziny, w których dany region jest mocny oraz innowacyjny i w których może z powodzeniem konkurować na rynkach światowych. Przykład znaczącej inwestycji w jednym z takich obszarów naszego województwa mieli okazję zobaczyć radni z sejmikowej Komisji Gospodarki.Wyjazdowe posiedzenie komisji w październiku odbyło się w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym STER w Swadzimiu koło Poznania. O działalności firmy radni rozmawiali z jej prezesem oraz głównymi więcej
 

Sejmikowa Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki podsumowała w trakcie październikowych obrad efekty pierwszej edycji wdrażania samorządowego programu „Szatnia na medal”. – Zainteresowanie lokalnych samorządów trzykrotnie przekroczyło zaplanowany na ten program budżet. Zgłoszono 95 wniosków, w których aplikowano o łączne dofinansowanie w kwocie 6 mln zł. 74 wnioski dotyczyły remontów szatni, a 21 wniosków zakładało ich budowę od podstaw. Ostatecznie województwo wesprze realizację 60 takich projektów w 29 powiatach – wyliczał więcej
 

Podczas październikowych obrad sejmikowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi dyskutowano m.in. o promocji zdrowej żywności. Przykładem takich działań jest funkcjonująca u nas od 2009 roku Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska. – Sieć liczy już 134 członków, a w 2018 roku przyjęliśmy do niej 10 nowych podmiotów. Charakterystyczne niebiesko-białe logo ma ułatwić konsumentom i turystom odnalezienie oraz spróbowanie lokalnej i regionalnej żywności, wytwarzanej na bazie sprawdzonych i ekologicznych surowców – przypomniał radnym więcej
 

Podczas pięćdziesiątej już w tej kadencji sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, która odbyła się 24 września, radni m.in. przyjęli dwie uchwały będące zwieńczeniem wcześniejszych aktywności sejmikowych.Radni wyrazili zgodę na przekazanie przez województwo pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na realizację murali inspirowanych 100. rocznicą odzyskania niepodległości oraz wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Przedsięwzięcie to jest realizacją pomysłów uczniów uczestniczących w tegorocznych obradach Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego. Projekt obejmuje 67 miast i gmin, a jego więcej
 

Informacja oraz dyskusja o sytuacji kadrowej i finansowej w trzech podległych samorządowi województwa placówkach służby zdrowia zdominowała wrześniowe posiedzenie sejmikowej Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego. Marek Czaplicki, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie poinformował radnych m.in. o kłopotach z pilotażem projektu pn. „Centrum zdrowia psychicznego”, który pozwalałby na uzyskanie ryczałtu rocznego z NFZ w wysokości 8 mln zł. – Wzrastają oczekiwania płacowe pracowników, brakuje nam więcej
 

Omówienie wykonania budżetu województwa i kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej regionu w I półroczu 2018 r. było przedmiotem obrad sejmikowej Komisji Edukacji i Nauki podczas posiedzenia, które odbyło się 11 września. Radni zapoznali się ponadto z informacją o działaniach realizowanych w ramach programu „Łączy nas Polska”. Zaopiniowali też propozycje zmian w tegorocznym budżecie województwa.Po zakończeniu obrad w siedzibie UMWW, radni odwiedzili Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy Nowej. Była to okazja więcej
 

« Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 63 Następny »