Z prac sejmikuPodczas listopadowej sesji sejmiku radni rozpatrzyli w pierwszym czytaniu projekty budżetu województwa na 2020 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej regionu. Planowane w przyszłym roku dochody województwa mają wynieść 1 mld 788 mln zł, a wydatki 1 mld 985 mln zł. Najwięcej pieniędzy przeznaczono tradycyjnie na transport, ochronę zdrowia i kulturę. Prezentująca projekty dokumentów skarbnik województwa Elżbieta Kuzdro-Lubińska podkreślała, że to jeden z najbardziej proinwestycyjnych budżetów w historii samorządu województwa. Z więcej
 

Od połowy grudnia podróżni znów będą korzystać z bezpośredniego połączenia kolejowego z Leszna do Głogowa. Pociągi pasażerskie przejadą odcinek przebiegający przez trzy województwa (wielkopolskie, lubuskie, dolnośląskie), w około 55 minut. Trasę, wykorzystywaną w ostatnich latach wyłącznie do obsługi przewozów towarowych, zrewitalizowano i przystosowano do potrzeb ruchu pasażerskiego. Takie informacje przekazał radnym podczas listopadowych obrad Komisji Budżetowej sejmiku wicemarszałek województwa Wojciech Jankowiak. Wielkopolska przekaże na ten cel samorządowi lubuskiemu 500 tys. więcej
 

Głównie tym, co przyniesie kolejny rok, zajmowali się podczas listopadowego posiedzenia radni z sejmikowej Komisji Gospodarki. Członkowie komisji zapoznali się z projektem budżetu województwa na 2020 rok oraz projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2020 rok i lata następne. Oba dokumenty omówiła skarbnik województwa Elżbieta Kuzdro-Lubińska, odpowiadając również na pytania radnych dotyczące największych potencjalnych zagrożeń dla planowania i płynnego realizowania dochodów i wydatków w regionalnych finansach. Ponadto radni wstępnie więcej
 

Jak kształtują się zarobki na poszczególnych stanowiskach pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego? Jak są skonstruowane karty stanowisk pracy zwłaszcza w odniesieniu do kadry zarządzającej? Odpowiedzi m.in. na te pytania szukali członkowie sejmikowej Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu, które odbyło się 21 listopada.Podczas analizy przedstawionych danych przewodniczący komisji Zbigniew Czerwiński pytał o różnice w wysokości płac na podobnych stanowiskach oraz zwracał uwagę na różnice w wymogach (np. dotyczących stażu na stanowiskach więcej
 

Samorząd województwa i podległe mu instytucje kontynuują we współpracy z samorządami lokalnymi realizowany w regionie od 2017 roku program „Razem Skuteczniej – BIS”, skierowany do osób długotrwale bezrobotnych, które jednocześnie korzystają z pomocy społecznej. W ostatniej edycji przedsięwzięcia uczestniczyły powiatowe urzędy pracy oraz ośrodki pomocy społecznej z dziesięciu wielkopolskich powiatów, w których odnotowano największą liczbę osób długotrwale bezrobotnych. Podczas listopadowych obrad sejmikowej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej radni poznali trzech więcej
 

Zaopiniowanie zmian w tegorocznym budżecie województwa i w WPF, a także omówienie projektów budżetu na 2020 rok oraz WPF na kolejne lata – były tematami listopadowych obrad sejmikowej Komisji Edukacji i Nauki.Radni pozytywnie zaopiniowali proponowane korekty obowiązujących dokumentów finansowych. Z kolei skarbnik województwa Elżbieta Kuzdro-Lubińska przedstawiła członkom komisji najważniejsze założenia nowych planów finansowych regionu, szczególnie zwracając uwagę na wydatki dotyczące realizowanych i planowanych inwestycji w podległych samorządowi województwa placówkach oświatowych.Podczas więcej
 

Skąd wziąć pieniądze za wzrost wynagrodzeń dla personelu zatrudnionego w podległych samorządowi województwa placówkach służby zdrowia? Jak podwyższyć pensje w tych zawodach, których nie objęły obowiązkowe regulacje narzucone przez Ministerstwo Zdrowia? W jaki sposób zapobiec nadmiernej rotacji pracowników w szpitalach? To część pytań, na które starali się odpowiedzieć radni podczas listopadowego posiedzenia sejmikowej Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego. Radni, dostrzegając problemy wynikające z braku pielęgniarek i lekarzy oraz ich stosunkowo więcej
 

Środowisko przyrodnicze, demografia, wydatki inwestycyjne gmin, mieszkalnictwo, dostęp do transportu publicznego – to tytuły zaledwie kilku spośród 15 rozdziałów „Raportu o stanie zagospodarowania i rozwoju województwa wielkopolskiego”. Nad dokumentem przygotowanym przez Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu pochylili się podczas listopadowych obrad radni z sejmikowej Komisji Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej. W trakcie dyskusji zwracano m.in. uwagę na konieczność dalszych inwestycji w rozwój transportu publicznego, zwłaszcza kolei, by umożliwić sprawny więcej
 

„Ocena stanu środowiska na podstawie badań prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska na obszarze województwa wielkopolskiego w roku 2018” – to tytuł dokumentu, z którym zapoznali się radni podczas listopadowego posiedzenia sejmikowej Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przedstawicielka Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska omówiła wyniki badań m.in.: jakości wody, poziomu hałasu, zanieczyszczeń powietrza, zwracając uwagę przede wszystkim na konieczność ograniczenia tzw. niskiej emisji, mającej znaczący wpływ na powstawanie smogu więcej
 

Czego można dowiedzieć się z „Raportu o stanie zagospodarowania i rozwoju województwa”? Przekonali się o tym radni z Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej sejmiku, którzy na listopadowym posiedzeniu zapoznali się z tym dokumentem, przygotowanym przez Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego. W porównaniu do edycji z poprzednich lat opracowanie zostało poszerzone o nowy dział dotyczący rewitalizacji. Z ciekawostek zaprezentowanych radnym można odnotować fakt, że w ostatnich latach województwo wielkopolskie cieszy więcej
 

Podczas posiedzenia, które odbyło się 18 listopada, sejmikowa Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatrywała petycję, której autor postulował wprowadzenie dokumentu pod nazwą „Polityka Zarządzania Konfliktem Interesów”, który miałby dotyczyć radnych województwa.Członkowie komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały sejmiku uznający wspomnianą petycję za bezzasadną. W uzasadnieniu do projektu uchwały napisano m.in., że przyjęcie dokumentu spełniającego role kodeksu, na podstawie którego można by sankcjonować określone zachowania radnego, stanowiłoby naruszeniem prawa. więcej
 

Joanna Fiodorow, Karolina Nadolska, Paweł Warszawski, Kacper Majchrzak, Tomasz Kaczor, Marta Walczykiewicz, Michał Kudła, Wiktor Chabel, Tadeusz Michalik, Małgorzata Cybulska oraz Patrycja Wyciszkiewicz – to wielkopolscy zawodnicy, którzy zdobyli już nominacje olimpijskie, a tym samym są pierwszymi sportowcami, którzy otrzymali od marszałka Marka Woźniaka ustanowione w tym roku stypendium olimpijskie. Ich sylwetki poznali radni z sejmikowej Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki, którzy podczas listopadowych obrad omówili informację o stypendiach sportowych więcej
 

W przyszłym roku rozpocznie się pierwszy etap prac związanych z modernizacją sceny głównej Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu. Przedsięwzięcie pozwoli dostosować obiekt do aktualnych wymagań technicznych i wymogów bezpieczeństwa. O szczegółach tej inwestycji dyskutowali radni podczas listopadowych obrad sejmikowej Komisji Kultury. Jak wyjaśniał Włodzimierz Mazurkiewicz, dyrektor Departamentu Kultury w UMWW, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało w październiku, że zamiast obiecanych 20 milionów złotych na ten cel w więcej
 

Październikowa sesja sejmiku była okazją do złożenia ślubowania przez pięcioro nowych radnych. Przypomnijmy, że w wyborach parlamentarnych, które odbyły się 13 października, startowało aż 20 spośród 39 radnych sejmiku. Pięcioro z nich odniosło sukces i zostało posłami: Romuald Ajchler (SLD, okręg Piła), Joanna Jaśkowiak (KO, Poznań), Marlena Maląg (PiS, Kalisz/Leszno), Tadeusz Tomaszewski (SLD, Konin/Gniezno) i dotychczasowy przewodniczący sejmiku Wiesław Szczepański (SLD, Kalisz/Leszno).– Gdyby polski parlament działał tak jak nasz sejmik, więcej
 

Radni z sejmikowej Komisji Budżetowej podczas październikowego posiedzenia zapoznali się (podobnie jak wcześniej członkowie Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego) z informacją dotyczącą sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których województwo wielkopolskie jest organem tworzącym. I ponownie usłyszeli, że w 2019 roku straty przyniesie prawdopodobnie co najmniej 10 podległych samorządowi regionu szpitali, w tym wszystkie zespolone.I choć podczas dyskusji podkreślano, że duży wpływ na kondycję szpitali mają umiejętności i więcej
 

W trakcie październikowego posiedzenia sejmikowej Komisji Gospodarki radni poznali kilka przykładów inwestycji w wielkopolskich firmach (Solaris, Biofarm, VOX, Utal, spółka Gwda), związanych z inteligentnymi specjalizacjami regionu. Zrealizowane projekty otrzymały dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ lub z innych programów unijnych, wyróżniają się innowacyjnością, dlatego radni postanowili obejrzeć w najbliższym czasie jeden z takich przykładów. Przy okazji zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki UMWW Jakub Jackowski, przypomniał, że wielkopolskie specjalizacje to: biosurowce więcej
 

Podczas posiedzenia sejmikowej Komisji Edukacji i Nauki, które odbyło się 16 października, jej członkowie szczegółowo przeanalizowali przedstawioną im informację o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019, w tym o wynikach egzaminów zewnętrznych w szkołach, których prowadzenie należy do zadań własnych samorządu województwa.Komisja zapoznała się również ze sprawozdaniem z konsultacji projektu współpracy województwa z organizacjami pozarządowymi na przyszły rok i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały sejmiku w tej sprawie. Po więcej
 

Co charakteryzuje Wojewódzki Specjalistyczny Zespół ZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy? Co przynosi dochody, a co sprawia, że trudno spiąć budżet jednostki? Jakie są pomysły na poprawę sytuacji finansowej placówki? O tym mówiono podczas październikowego posiedzenia sejmikowej Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego. Informację na ten temat – w ramach cyklu podobnych, dotyczących realizacji programów naprawczych w szpitalach podległych samorządowi województwa – przedstawił radnym dyrektor placówki w Wolicy Sławomir Wysocki.Ponadto więcej
 

Październikowe posiedzenie sejmikowej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej było okazją do dyskusji o sytuacji na wielkopolskim rynku pracy. – Trzeba aktywizować osoby niepracujące. Wielkopolska, tak jak cały kraj, ma niski wskaźnik aktywności zawodowej ludności. Wynosi on u nas poniżej 60 proc., a w wielu krajach Europy wskaźnik ten przekracza 70 proc. Liczba niepracujących osób w wieku produkcyjnym przekracza w Wielkopolsce 400 tysięcy. Aktywizacja połowy z nich to 200 tysięcy nowych więcej
 

– Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska zrzesza obecnie 115 członków. Wśród nich są producenci żywności, jej przetwórcy oraz punkty (restauracje, gościńce, itp.), które ją sprzedają. W 2019 roku przyjęliśmy do sieci 11 nowych podmiotów, choć jednocześnie 30 wykreśliliśmy po weryfikacji, m.in. ze względu na niepłacenie składek czy zaprzestanie działalności – wyliczała podczas październikowego posiedzenia sejmikowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Monika Paczyńska, dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW. Sieć Dziedzictwa więcej
 

« Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 69 Następny »