Z prac sejmikuSejmikowa Komisja Budżetowa w trakcie kwietniowych obrad pozytywnie zaopiniowała kilka projektów uchwał w sprawie przekazania lokalnym samorządom dotacji z budżetu województwa na działalność zakładów aktywności zawodowej. Wsparcie trafi do powiatu ostrzeszowskiego, a także do gmin: Żerków, Mieścisko, Lisków, Koźmin Wielkopolski, Borek Wielkopolski.Radni przyjęli także projekt uchwały wskazującej zadania, które w 2019 r. otrzymają wsparcie na inwestycje w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ponadto komisja zaakceptowała inne wnioski finansowe, więcej
 

Radni z sejmikowej Komisji Gospodarki zapoznali się podczas kwietniowego posiedzenia z informacją o działaniach samorządu regionalnego na rzecz innowacji w 2018 roku. Sprawozdanie na ten temat przestawiła Beata Łozińska, dyrektor Departamentu Gospodarki UMWW. Najwięcej uwagi poświęcono Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020 (oraz konieczności aktualizacji tego dokumentu) ze szczególnym uwzględnieniem inteligentnych specjalizacji. Przypomnijmy, że to wyłonione przez ekspertów najbardziej obiecujące obszary regionalnej gospodarki: biosurowce i żywność dla świadomych więcej
 

Jakie prace budowlane i remontowe były i są przeprowadzane w podległych samorządowi województwa jednostkach związanych z edukacją? Rozmawiali o tym podczas kwietniowego posiedzenia radni z sejmikowej Komisji Edukacji i Nauki. Została im zaprezentowana informacja o realizacji zadań inwestycyjnych przez jednostki oświatowe w 2018 roku. Wynika z niej, że wykonywane były m.in. termomodernizacje budynków, ich przystosowanie do przepisów przeciwpożarowych, modernizacje instalacji, uporządkowanie otoczenia. W ubiegłym roku na wszystkie te prace wydano więcej
 

Sejmikowa Komisja Rewizyjna przygotowuje opinię na temat wykonania ubiegłorocznego budżetu województwa. Z tego względu podczas posiedzenia 11 kwietnia radni przez kilka godzin przyglądali się sprawozdaniu z wykonania planu dochodów i wydatków w 2018 roku. Dyrektorzy poszczególnych departamentów UMWW oraz wybranych jednostek podległych samorządowi województwa informowali zarówno o najważniejszych wydatkach, jak i powodach, przez które części zaplanowanych płatności nie udało się zrealizować w ubiegłym roku. Komisja przyjrzała się też wydatkom członków więcej
 

Informacja Państwowej Inspekcji Pracy o nadużyciach przy zatrudnianiu cudzoziemców oraz towarzysząca temu dyskusja zdominowały kwietniowe posiedzenie sejmikowej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej. Przedstawicielka Okręgowego Inspektoratu Pracy PIP w Poznaniu poinformowała radnych, że w 2018 roku przeprowadzono 825 kontroli dotyczących legalności zatrudnienia cudzoziemców, a badanie objęło 3960 osób. Większość kontrolowanych wykonuje proste prace, a ponad połowa z nich pracuje w budownictwie i przetwórstwie przemysłowym. Wśród naruszeń stwierdzono m.in. brak wymaganych zezwoleń więcej
 

Za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny należą się wypłaty odszkodowań. W 2018 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego wypłacił ze środków budżetu państwa 59 odszkodowań na kwotę przekraczającą 216 tys. zł, natomiast w 2017 roku była to kwota 368 tys. zł. Takie dane zaprezentowano radnym podczas kwietniowych obrad sejmikowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W ustawie Prawo łowieckie wskazano dwie grupy podmiotówodpowiedzialnych za więcej
 

Lepiej zapobiegać niż leczyć – ta maksyma dobrze podsumowuje dyskusję podczas kwietniowego posiedzenia Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego. Radni zapoznali się z informacją o realizacji programów polityki zdrowotnej finansowanych z budżetu województwa w 2018 roku oraz o działaniach w tej dziedzinie zaplanowanych na rok 2019. W poprzednim roku realizowano sześć tego typu projektów, głównie o charakterze profilaktycznym (dotyczyły np. chorób płuc, układu pokarmowego, prostaty).Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały sejmiku dotyczący więcej
 

Jak wygląda popularyzowanie sportu i współzawodnictwa młodych zawodników na terenach wiejskich i w małych miasteczkach naszego regionu? Rozmawiali o tym radni z sejmikowej Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki na posiedzeniu, które odbyło się 8 kwietnia. Okazją do rozmowy na ten temat była przedstawiona radnym informacja na temat działalności Wielkopolskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe.Ponadto komisja zapoznała się z informacją o rozstrzygnięciach, jaki zapadły w otwartych konkursach ofert w dziedzinie sportu i więcej
 

Informacja oraz dyskusja na temat promocji województwa wielkopolskiego na rynkach zagranicznych w 2018 roku zdominowała kwietniowe posiedzenie sejmikowej Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej. Szczegółowe dane o aktywności samorządu województwa w tym zakresie przedstawiła Beata Łozińska, dyrektor Departamentu Gospodarki UMWW. Oprócz koordynowanych przez ten departament przedsięwzięć gospodarczych (udziału w targach, wystawach, promocji potencjału regionu), do których samorząd zaprasza m.in. przedstawicieli biznesu i naukowców, zwracano także uwagę na działalność naszych więcej
 

Samorząd województwa co roku rozdysponowuje pulę pieniędzy dla podmiotów, które planują podjęcie prac przy znajdujących się w Wielkopolsce zabytkach. Warunkiem uzyskania dotacji jest jednak wpisanie obiektu do rejestru zabytków. Do 1 marca 2019 r. do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu złożono 117 wniosków opiewających na kwotę 9,1 mln zł. Komisja konkursowa zaproponowała przyznanie dotacji 81 podmiotom na łączną kwotę 1,7 mln zł. Projekt uchwały sejmiku w sprawie udzielania wsparcia na prace więcej
 

Kwietniowe posiedzenie sejmikowej Komisji Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej odbyło się w siedzibie Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. Radni zapoznali się z informacjami o organizacji, zakresie i sposobie działania tej samorządowej jednostki, a także z podsumowaniem jej pracy w ubiegłym roku i planami na 2019 rok. Dyrektor WZDW Paweł Katarzyński wyjaśniał, że do zadań zarządu należy nie tylko prowadzenie inwestycji drogowych, ale również bieżące utrzymanie dróg i mostów, w więcej
 

Obradująca 15 marca sejmikowa Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia ponad 23 mln zł dotacji dla wielkopolskich samorządów, m.in. na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. Najwięcej pieniędzy, ponad 21 mln zł, wesprze przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Lokalne samorządy złożyły w tej sprawie łącznie 174 wnioski. Na zakup sadzonek drzew miododajnych przeznaczono 923 tys. zł, które otrzymają 64 samorządy. Ponadto samorząd więcej
 

Radni z sejmikowej Komisji Rewizyjnej zaprosili na marcowe obrady dyrekcję i pracowników Departamentu Zdrowia UMWW. Chcieli dowiedzieć się, jak wygląda proces raportowania i analizowania danych finansowych, które co miesiąc trafiają do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu z ponad dwudziestu samorządowych placówek służby zdrowia. Ujemne wyniki finansowe kilku szpitali budzą niepokój radnych, dlatego Komisja Rewizyjna poprosiła o informację dotyczącą „realizacji obowiązków nadzorczych przez Departament Zdrowia i członków zarządu województwa w stosunku do więcej
 

Informacja oraz dyskusja na temat działalności Ośrodka Integracji Europejskiej w Rokosowie zdominowała marcowe posiedzenie sejmikowej Komisji Gospodarki. Historię pałacu, zmiany własnościowe i przekształcenia związane z funkcjonowaniem tej placówki przedstawił radnym jej dyrektor Waldemar Jagiełło. Pałac wraz z 10-hektarowym parkiem był przez kilka pokoleń rezydencją książąt Czartoryskich, których spadkobiercy odzyskali atrakcyjny obiekt, bo powojenna nacjonalizacja okazała się niezgodna z prawem. Od kilkunastu lat w Rokosowie mieści się podległy samorządowi województwa Ośrodek więcej
 

– Czy młodzież po skończeniu nauki w szkole umie posługiwać się suwmiarką? Czy kształcenie zawodowe w Wielkopolsce jest prowadzone na odpowiednim poziomie? Jak najlepiej przygotować kandydatów do podjęcia pierwszej pracy? – zastanawiali się radni podczas marcowych obrad sejmikowej Komisji Edukacji i Nauki. Okazją do dyskusji o umiejętnościach młodych inżynierów i absolwentów szkół branżowych była wizyta przedstawicieli organizacji pozarządowych z Poznania, m.in. z Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Zadeklarowali oni zorganizowanie zajęć więcej
 

Marcowe posiedzenie sejmikowej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej zdominowała informacja oraz dyskusja o sytuacji na wielkopolskim rynku pracy. – Mamy najniższe bezrobocie w kraju, wynoszące 3,1 proc. pod koniec 2018 roku. Łącznie w regionie bez pracy pozostaje 50,8 tys. osób i ta liczba spadła o 13,6 proc. w porównaniu z końcem 2017 roku – wyliczała Barbara Kwapiszewska, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. – 60 proc. bezrobotnych to kobiety, połowa więcej
 

Marcowe posiedzenie sejmikowej Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego zdominowała dyskusja nad raportem z wykonania w ubiegłym roku Wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii dla województwa wielkopolskiego na lata 2015-2019. Informację na ten temat przekazała radnym Marlena Sierszchulska, dyrektor Departamentu Zdrowia UMWW, która stwierdziła m.in., że obok problemów z narkotykami coraz groźniejszym zjawiskiem społecznym jest zażywanie środków psychoaktywnych, tzw. dopalaczy. Młodzież, ulegając reklamom promującym dopalacze jako środki bezpieczne, nie traktuje ich jako substancji, więcej
 

Podczas marcowych obrad sejmikowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi radni zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały sejmiku w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w Wielkopolsce w 2019 roku. Dlaczego samorząd województwa zajmuje się tym tematem? Taki obowiązek nakłada na sejmik ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Zezwolenie na uprawę maku lub konopi włóknistych wydaje wójt (burmistrz, prezydent miasta), ale jednym z warunków wydania takiej więcej
 

Obradująca 11 marca sejmikowa Komisja Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały sejmiku w sprawie uchwalenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa Wielkopolska 2020+ wraz z Planem zagospodarowania miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania. Dokument trafi 25 marca pod obrady sejmiku i jeśli zostanie przyjęty, zakończy się długotrwała procedura. Przedstawiciele Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu omówili najważniejsze zapisy planu, uwagi i uzgodnienia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska (dotyczące m.in. odkrywki więcej
 

Podczas marcowych obrad sejmikowej Komisji Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej radni zapoznali się m.in. z informacją o regionalnym transporcie lotniczym w Wielkopolsce. Przy tej okazji podsumowano ubiegłoroczną działalność Portu Lotniczego Poznań Ławica. Najważniejsze liczby lotniska w 2018 roku to: prawie 2,5 mln obsłużonych pasażerów, dynamika ich przyrostu na poziomie 33 procent, połączenia z 16 państwami liniami niskokosztowymi, a z 17 krajami – czarterami. To dobre wiadomości dla lotniska, ale spora więcej
 

« Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 65 Następny »