Z prac sejmikuRadni z sejmikowej Komisji Gospodarki spotkali się 17 stycznia w Pile, by porozmawiać o nowych technologiach z zakresu pozyskiwania energii oraz o inwestycjach związanych z tzw. inteligentnymi specjalizacjami regionu. Najpierw Tomasz Wojciechowski, prezes zarządu spółki Gwda, pilskiej firmy komunalnej, zaprezentował członkom komisji projekt Centrum Badawczo-Rozwojowego OZE w Pile. Centrum wyposażono m.in. w wieżę wiatrakową wraz z turbiną siłowni wiatrowej oraz dwa rzędy paneli fotowoltaicznych. Oprócz tego działa tam laboratorium, symulator więcej
 

Jak wygląda system pobierania opłat za zajęcie pasa drogowego w przypadku tras podlegających województwu? Informację na ten temat przedstawił 17 stycznia radnym z sejmikowej Komisji Budżetowej dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Paweł Katarzyński. Wyjaśnił, jakie są widełki cen za zajęcie metra kwadratowego drogi, chodnika lub pobocza za dzień w przypadku prowadzonych prac lub za rok w przypadku umieszczenia infrastruktury technicznej. Porównano też stawki obowiązujące w Wielkopolsce i w ościennych województwach.Komisja więcej
 

Sejmikowa Komisja Rewizyjna postanowiła przyjrzeć się na styczniowym posiedzeniu marszałkowskim placówkom kultury. Ile kosztuje przygotowanie premiery w Teatrze Wielkim im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu? Jaka jest liczba przedstawień z nią związanych? W jakiej wysokości honoraria otrzymują artyści i statyści w poznańskiej operze? To tylko część zagadnień, które omawiano 16 stycznia. Radnych zainteresowały też przychody własne, wpływy z biletów oraz umowy sponsorskie, które w swoich sprawozdaniach finansowych wykazały podlegające samorządowi województwa więcej
 

Mimo iż 20 grudnia radni podczas sesji odrzucili poprawkę, by 600 tys. zł na ten cel wpisać do budżetu na 2020 rok, sejmikowa Komisja Rodziny i Polityki Społecznej omówiła 15 stycznia wstępne założenia do programu „Mama wraca do pracy”, który miałby pomagać w zatrudnieniu młodych kobiet w roli asystenta rodziny. Podczas dyskusji podkreślano, że projekt powinien być realizowany we współpracy z powiatowymi urzędami pracy na tych terenach, gdzie aktywność zawodowa więcej
 

Dyskusja na temat funkcjonowania Muzeum Okręgowego w Lesznie, instytucji kultury samorządu województwa, zdominowała styczniowe posiedzenie sejmikowej Komisji Kultury. Dyrektor placówki Kamila Szymańska opowiedziała radnym o działalności muzeum (zbiorach, wystawach, wydarzeniach, aktywności edukacyjnej, frekwencji), a także o trudnej sytuacji lokalowej w budynku przy placu Jana Metziga. – W pomieszczeniach jest ciasno, brakuje nam magazynu i odpowiednich warunków do ekspozycji i przechowywania cennych obiektów muzealnych, remontu wymagają toalety, trzeba też zlikwidować bariery więcej
 

Podczas styczniowego posiedzenia radni z sejmikowej Komisji Edukacji i Nauki zapoznali się z informacją na temat wyników egzaminów zewnętrznych (ósmoklasisty, gimnazjalny, maturalny i zawodowy) w 2019 roku w województwie wielkopolskim. Analizę dotyczącą tego zagadnienia przedstawił wicedyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu Marcin Jakubowski. Niestety, ogólna konstatacja dotycząca porównania wyników uczniów z Wielkopolski i innych części kraju jest od lat taka sama – wypadamy słabo. Właściwie w każdej kategorii analizowanych wyników więcej
 

Informacja oraz dyskusja o przyjętych w 2019 roku programach naprawczych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, nadzorowanych przez samorząd województwa, zdominowała styczniowe posiedzenie sejmikowej Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego. Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej dyrektorzy placówek, w których zanotowano w poprzednim roku obrotowym stratę netto, zobowiązani są przygotować plany naprawcze. W 2018 roku ujemny wynik finansowy odnotowało 8 naszych szpitali: Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, Wielkopolskie Centrum więcej
 

Radni z sejmikowej Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obradowali 14 stycznia w siedzibie firmy SUEZ Zielona Energia, która zaprojektowała, sfinansowała i wybudowała (w partnerstwie z miastem Poznań) Instalację Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych. O funkcjonowaniu poznańskiej spalarni opowiadał dyrektor Szymon Cegielski z SUEZ, który przedstawił kilka istotnych liczb. Instalacja obsługuje około 820 tysięcy mieszkańców, posiada dwie linie spalania, może przyjąć 210 tys. ton odpadów rocznie, które płoną w temperaturze od więcej
 

Dokąd zmierza nasz region? Co jest najważniejsze dla jego rozwoju do 2030 roku i w jaki sposób w niego inwestować? Na tego typu pytania próbowali znaleźć odpowiedź autorzy strategii rozwoju województwa „Wielkopolska 2030”. To jeden z najważniejszych regionalnych dokumentów, który pomaga w kształtowaniu i prowadzeniu przez samorząd województwa polityki gospodarczej czy społecznej. O kształcie strategii oraz o procesie związanym z jej przygotowaniem opowiadał radnym podczas styczniowych obrad sejmikowej Komisji Planowania więcej
 

Obradująca 13 stycznia sejmikowa Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki przyjęła skierowane do minister sportu stanowisko dotyczące stworzenia programu remontów infrastruktury sportowej, w szczególności tej stworzonej w ramach programu „Orlik 2012”. W jego ramach powstawały boiska (przede wszystkim do piłki nożnej), a środki na ten cel pochodziły z budżetu centralnego, samorządu województwa i samorządów lokalnych. Jak przypomnieli radni, w Wielkopolsce udało się wybudować rekordową liczbę aż 300 takich obiektów. Po latach więcej
 

Komisja Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej, obradująca 13 stycznia, przyjrzała się m.in. działalności Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego w Brukseli w latach 2018-2019. Szczegółowo o podejmowanych przez naszą placówkę przedsięwzięciach i inicjatywach opowiadała radnym dyrektor BIWW Izabela Gorczyca. Wśród nich były m.in. spotkania Klubu Wielkopolan, obchody Dnia św. Marcina, wizyta stażystek z Gruzji, wyjazd studyjny radnych województwa, udział w Europejskim Tygodniu Regionów i Miast, konsultacje z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Biuro więcej
 

12 grudnia podczas obrad sejmikowej Komisji Rewizyjnej zaprezentowano informację na temat sposobu oraz terminowości udzielania odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych województwa, składane od początku VI kadencji sejmiku. Pisma trafiają najpierw do przewodniczącego sejmiku, później do marszałka województwa, następnie do Departamentu Organizacyjnego i kadr oraz departamentów merytorycznych UMWW, które przygotowują konkretną odpowiedź. Okazuje się, że do Kancelarii Sejmiku wpływa około 10 interpelacji miesięcznie. Zdecydowana większość z nich załatwiana jest w więcej
 

Radni, chcąc wesprzeć budowę w Wielkopolsce ośrodka radioterapii protonowej, zamierzają zaapelować do premiera i ministra zdrowia o zmiany w specjalnym zespole opracowującym strategię protonoterapii w Polsce. O założeniach projektu opowiadał podczas grudniowych obrad sejmikowej Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego prof. Julian Malicki, dyrektor Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Przy WCO w Poznaniu, dzięki wsparciu specjalistów oraz porozumieniu jednostek klinicznych, naukowców i samorządowców z pięciu województw Polski zachodniej, miałby powstać ośrodek nazywany INPRONKO. więcej
 

Komisja Budżetowa na grudniowym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu województwa na 2020 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej regionu. W porównaniu do pierwotnej wersji, zarząd województwa uwzględnił jedynie (nieco zmodyfikowaną) propozycję radnej Zofii Szalczyk (PSL): 2 mln zł ma zostać przeznaczone na pilotaż programu „Deszczówka”, wspierający małą retencję w regionie.Ponieważ inne poprawki zostały przez zarząd odrzucone, na posiedzeniu komisji ponownie zgłosił je wszystkie radny Zbigniew Czerwiński (PiS) – wszystkie jednak większością więcej
 

O trendach dotyczących rozwoju gospodarczego w 2020 roku dyskutowali radni podczas grudniowego posiedzenia sejmikowej Komisji Gospodarki. Jak wyjaśniał Jakub Jackowski, zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki UMWW, z prognoz Banku Światowego wynika, że w przyszłym roku w gospodarce będzie panował umiarkowany optymizm. Jest to związane z pogarszającą się koniunkturą na świecie i spadającymi wskaźnikami PKB w wielu krajach, także w państwach Unii Europejskiej, które będą borykały się m.in. z brakiem wykwalifikowanych pracowników. więcej
 

Rodło to symbol Związku Polaków w Niemczech. Powstał w 1933 r., a jego nazwa to zbitka pierwszych dwóch liter wyrazu „rodzina” i ostatnich trzech wyrazu „godło”. Znak na czerwonym tle przedstawia białe rodło, które symbolizuje bieg Wisły z zaznaczonym na nim Krakowem. Związek Polaków w Niemczech prowadził działalność gospodarczą, kulturalną i polityczną, bronił też praw i interesów polskiej mniejszości narodowej w Niemczech. Takie informacje przypomniano radnym 10 grudnia podczas posiedzenia więcej
 

Obradująca 11 grudnia sejmikowa Komisja Edukacji i Nauki przyjęła podczas posiedzenia m.in. plan swojej pracy na 2020 rok. Co zaplanowano? Radni chcą się przyjrzeć funkcjonowaniu marszałkowskich placówek oświatowych. W marcu 2020 roku zamierzają odwiedzić Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 na ulicy Mostowej w Poznaniu. W kwietniu 2020 roku z kolei, przy okazji analizy programów wspierających naukę w regionie, komisja zaplanowała wyjazd do siedziby Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół więcej
 

10 grudnia podczas obrad sejmikowej Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej radni dyskutowali na temat konieczności aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym”. Jak wyjaśniał przedstawiciel firmy przygotowującej nowy dokument, zmiany wynikają m.in. z obowiązku dostosowania planu do zapisów znowelizowanej tzw. ustawy śmieciowej, weryfikacji prognoz ilości zbieranych odpadów, a także zwiększenia limitów odpadów zielonych i bioodpadów, które trafiają do biokompostowni. Rozmawiano też o więcej
 

Zaopiniowaniem projektu budżetu województwa na 2020 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej regionu zajmowała się podczas posiedzenia w dniu 11 grudnia sejmikowa Komisja Rodziny i Polityki Społecznej.Po dyskusji radni (3 głosami za, przy 3 wstrzymujących się) postanowili wystąpić do zarządu województwa o wprowadzenie do przyszłorocznego budżetu poprawki polegającej na przeznaczeniu 600 tys. zł (kosztem wydatków zaplanowanych na Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury oraz Teatr Nowy w Poznaniu) na program więcej
 

Informację o stanie i perspektywach inwestycji na liniach kolejowych w Wielkopolsce omówili radni podczas grudniowego posiedzenia sejmikowej Komisji Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej. Dyrektor Departamentu Transportu UMWW Henryk Szczefanowicz podkreślił, że remontami objęto praktycznie wszystkie trasy w obrębie poznańskiego węzła kolejowego. Część przedsięwzięć (np. odcinki do Wągrowca, Wolsztyna i Piły) współfinansował, dzięki wsparciu z funduszy unijnych, samorząd województwa. Te i pozostałe modernizacje tras (np. do Warszawy, Wrocławia czy Szczecina) koordynuje więcej
 

« Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 70 Następny »