Z prac sejmikuPodczas sesji sejmiku 19 czerwca przyjęte zostały m.in. uchwały związane z działalnością Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Dotyczyły one nowego statutu instytucji, a także zmian w radzie nadzorczej WFOŚiGW (na jej wiceprzewodniczącą wybrano radną Tatianę Sokołowską). Dokumenty te związane są z niedawną zmianą ustawy Prawo ochrony środowiska, zakładającą przejęcie przez stronę rządową wpływu na funkcjonowanie wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Podczas sesji najwięcej dyskusji więcej
 

Radni z sejmikowej Komisji Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej podczas czerwcowego posiedzenia pozytywnie zaopiniowali kilka propozycji zmian w budżecie województwa i wieloletniej prognozie finansowej regionu. Jako ze większość z nich dotyczyła inwestycji drogowych, była to tez okazja do dyskusji o cenach usług budowlanych uzyskiwanych w przetargach w stosunku do zakładanych kosztorysów.Komisja zaopiniowała tez projekt uchwały sejmiku w sprawie przekazania pomocy finansowej powiatom gnieźnieńskiemu, pilskiemu i średzkiemu oraz miastu i gminie więcej
 

Podczas czerwcowego posiedzenia Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyjęła projekt stanowiska sejmiku krytycznego wobec prób odebrania rybakom śródlądowym rekompensat wodno-środowiskowych (miałyby one trafiać wyłącznie na wsparcie rybołówstwa morskiego). Inspiracją było wcześniejsze podobne stanowisko przyjęte przez sejmik lubelski. Jak podkreślano podczas dyskusji, pod względem powierzchni stawów hodowlanych województwo wielkopolskie zajmuje trzecie miejsce w kraju, w produkcji karpia jesteśmy drudzy wśród regionów, a pstrąga – trzeci.Ponadto radni pozytywnie zaopiniowali kilka propozycji zmian więcej
 

Komisja Budżetowa sejmiku na czerwcowym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała projekty dokumentów, na podstawie których do wielkopolskich sołectw (poprzez odpowiednie gminy) trafi dofinansowanie w ramach VII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. W sumie na ten cel z budżetu województwa przeznaczono ponad 3,2 mln zł. Dofinansowane projekty (na jeden pójdzie maksymalnie 30.000 zł) to najlepsze spośród 303 zgłoszonych do tegorocznej edycji konkursu. Przypomnijmy, że głównym celem tego przedsięwzięcia samorządu województwa jest aktywizacja mieszkańców więcej
 

Funkcjonowanie Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie, a zwłaszcza jego oddziału, jakim jest muzeum byłego niemieckiego obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem – było głównym tematem obrad czerwcowego posiedzenia sejmikowej Komisji Kultury.Dyrekcja placówki przedstawiła informacje o działaniach inwestycyjnych i merytorycznych, podejmowanych w Chełmnie od czasu przejęcia tego obiektu przez muzeum w Żabikowie, a także o potrzebach w tym zakresie (jedną z najpilniejszych jest zabezpieczenie pomnika w Lesie Rzuchowskim). Tylko w ubiegłym więcej
 

Czerwcowe obrady sejmikowej Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego zdominowała informacja Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o stanie sanitarnym oraz sytuacji epidemiologicznej w województwie wielkopolskim. Szczegółowe informacje na ten temat (liczba zakażeń, groźnych chorób, sytuacja w szpitalach w tym zakresie) przedstawił radnym Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Andrzej Trybusz. – Największym problemem jest obecnie wzrastająca liczba dzieci, których rodzice nie pozwalają szczepić przeciwko groźnym chorobom. W latach 2012-2013 mieliśmy ich po 500 rocznie, więcej
 

Podczas czerwcowego posiedzenia sejmikowa Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozytywnie zaopiniowała m.in. projekty uchwał sejmiku, związane z działalnością Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Projektowane zapisy dotyczą nowego statutu instytucji, a także zmian w radzie nadzorczej WFOŚiGW w Poznaniu. Dokumenty te związane są z niedawną zmianą ustawy Prawo ochrony środowiska, zakładającą przejęcie przez stronę rządową wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Najpierw ich rad nadzorczych, więcej
 

Zasilony kilkudziesięcioma milionami złotych z funduszy unijnych program „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020” bezpośrednio obejmie około 600 wielkopolskich szkół, umożliwiając korzystanie w nich z nowoczesnych technologii w nauczaniu. Stąd stałe zainteresowanie radnych realizacją tego projektu. O postępach w jego przygotowywaniu rozmawiano także podczas posiedzenia sejmikowej Komisji Edukacji i Nauki, które odbyło się 13 czerwca. Jak przekazała radnym członek zarządu województwa Marzena Wodzińska, trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na dostawę sprzętu komputerowego. Problemem, więcej
 

Wielka Pętla Wielkopolski to szlak wodniacki, przebiegający m.in. Wartą i Notecią. O tym, jak promowano tę atrakcję naszego regionu, rozmawiali radni z Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki podczas posiedzenia, które odbyło się 12 czerwca.Informację o podejmowanych działaniach (m.in. akcjach promocyjnych, wizytach studyjnych, działaniach reklamowych, udziale w targach branżowych) zaprezentowała przedstawicielka Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej. Jak podkreślano, najintensywniejsze działania promocyjne odbywały się kilka lat temu, dzięki projektom współfinansowanym z funduszy unijnych. Podczas więcej
 

Debata o sytuacji osób z zawodem sprzedawcy na wielkopolskim rynku pracy zdominowała czerwcowe posiedzenie sejmikowej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.Zwracano uwagę m.in. na brak rąk do pracy w tej branży i zapełnianie tej luki pracownikami z Ukrainy. Jednocześnie uczestnicy posiedzenia zastanawiali się nad statystykami z niektórych powiatów, gdzie mimo wielu ofert zatrudnienia w zawodzie sprzedawcy widnieje spora grupa zarejestrowanych bezrobotnych z tym fachem w ręku.Komisja omówiła tez stan wdrażania programu więcej
 

Informacja oraz dyskusja o realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zdominowały czerwcowe posiedzenie sejmikowej Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej. Szczegółowe dane na temat wdrażania WRPO 2014+ (liczby ogłoszonych konkursów, przyjętych wniosków, ocenionych aplikacji, zatwierdzonych list projektów, podpisanych umów i rozliczeń z Komisją Europejską) przedstawił radnym Grzegorz Potrzebowski, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu.– Wielkopolska jest na trzecim miejscu w kraju, jeśli wziąć pod więcej
 

Sejmik Młodzieży Województwa Wielkopolskiego pn. „Marzenia młodzieży o Wielkopolsce 2020+” to projekt, który został przygotowany przez przewodniczącą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Zofię Szalczyk. Do współpracy przy jego powstawaniu zostali zaproszeni również starostwie oraz prezydenci miast na prawach powiatu. Oferta współpracy przy projekcie została wysłana także do wszystkich szkół ponadgimnazjalnych w województwie wielkopolskim.I etapem całego projektu było przygotowanie przez dwuosobowe zespoły uczniowskie pracy pt. „Stąd jesteśmy! Nasza „Mała Ojczyzna” w naszych marzeniach”, więcej
 

Drodzy Samorządowcy, Szanowni Państwo! Z okazji Dnia Samorządu, obchodzonego 27 maja, składam wszystkim wójtom, burmistrzom, prezydentom miast oraz radnym podziękowania za pracę na rzecz całej lokalnej społeczności. Dzięki Państwa zaangażowaniu zarówno nasze „małe ojczyzny” jak i cała Wielkopolska zmieniają się na lepsze, rozwijają, a przede wszystkim pięknieją. Dzięki naszym wspólnym wysiłkom udaje nam się realizować kolejne projekty oraz podejmować wiele inicjatyw dla dobra wszystkich mieszkańców regionu. Życzę Państwu pomyślności oraz nieustającej satysfakcji z więcej
 

Reprezentanci radnych wojewódzkich z wszystkich polskich regionów spotkali się na pierwszym wspólnym posiedzeniu. 18 maja w Łodzi odbył się I Kongres Sejmików Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Obrady tego „sejmiku sejmików” toczyły się pod hasłem „Samorządowe oblicza regionów”.Wśród kilkuset zgromadzonych samorządowców z całej Polski znaleźli się też przedstawiciele Wielkopolski, na czele z wicemarszałkiem Wojciechem Jankowiakiem i przewodniczącą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Zofią Szalczyk. Z radnymi spotkali się przedstawiciele prezydenta RP, resortów spraw wewnętrznych więcej
 

Po szczegółowym rozliczeniu dochodów i wydatków za 2016 r. okazało się, że budżet województwa zamknął się stukilkudziesięciomilionową nadwyżką. Wpływ na to miało m.in. niewykonanie niektórych zaplanowanych zadań oraz wyższe od pierwotnie zakładanych wpływy z podatków. Sprawozdaniem finansowym wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu zajęła się na majowym posiedzeniu sejmikowa Komisja Budżetowa. Radni (przy jednym głosie wstrzymującym) pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały sejmiku w sprawie zatwierdzenia tegoż sprawozdania.Ponadto komisja opiniowała (pozytywnie) liczne więcej
 

Podczas majowych obrad sejmikowej Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego radni dyskutowali m.in. o przyszłości Szpitala Rehabilitacyjno-Kardiologicznego w Kowanówku w kontekście planowanych zmian w sieci szpitali. Przypomnijmy, że w kwietniu sejmik (na wniosek klubu PiS) przyjął uchwałę intencyjną w sprawie połączenia placówki w Kowanówku ze Szpitalem Wojewódzkim w Poznaniu.– Chcąc ratować kardiologię w Kowanówku, zostaliśmy zmuszeni do tego połączenia – wyjaśniał Maciej Sytek z zarządu województwa.Dyrektor wielkopolskiego oddziału NFZ Agnieszka Pachciarz więcej
 

Majowe posiedzenie sejmikowej Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zdominowała informacja na temat tegorocznych programów, skierowanych do mieszkańców Wielkopolski, przygotowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Prezes zarządu funduszu Hanna Grunt szczegółowo przedstawiła radnym zasady tych przedsięwzięć, podkreślając, że PIECYK, TERMO I OZE mają poprawić efektywność energetyczną w sektorze mieszkaniowym, a w konsekwencji – ograniczyć emisję dwutlenku węgla. Program „TERMO – 2017” umożliwia wykonanie prac termomodernizacyjnych więcej
 

O pieniądzach (tych już przekazanych w przeszłości i tych, które wkrótce trafią do zainteresowanych) na sferę, którą się zajmuje, debatowała sejmikowa Komisja Kultury podczas swojego majowego posiedzenia.Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z realizacji ubiegłorocznego programu współpracy województwa z organizacjami pozarządowymi. Jak podkreślano, zawarte w nim wydatki na kulturę, to około 1/5 wartości całego budżetu zaplanowanego na współpracę z NGO. Niemal; 3 miliony złotych zostały podzielone pomiędzy beneficjentów po rozpatrzeniu 439 więcej
 

Majowe posiedzenie Komisji Edukacji i Nauki poświęcono m.in. sprawozdaniu z realizacji projektów unijnych „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020” oraz „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”.Ideę tego pierwszego programu, który bezpośrednio obejmie około 600 wielkopolskich szkół, przypomniał radnym jego koordynator - Piotr Waśko z poznańskiego ODN: – Dziś często już w II, III klasie dziecko dostaje urządzenie spełniające funkcje komputera, jak laptop czy smartfon. Gdy przychodzi z nim do szkoły, słyszy, że musi więcej
 

Jednym z działań samorządu województwa służących wsparciu rozwoju firm z regionu jest pomoc w ekspansji na rynki zagraniczne. O dwóch takich kierunkach rozmawiano podczas majowego posiedzenia sejmikowej Komisji Gospodarki. Radni zostali zapoznani z informacjami o nawiązywaniu kontaktów gospodarczych wielkopolskich firm w Angoli, a także o niedawnym podpisaniu listu intencyjnego o współpracy pomiędzy Wielkopolską a ukraińskim obwodem czernihowskim.Komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie ubiegłorocznego budżetu województwa, a także propozycje zmian w budżecie tegorocznym, więcej
 

« Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 54 Następny »