Z prac sejmikuAnaliza wykonania budżetu województwa w I półroczu 2020 roku, kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej w tym okresie oraz przebieg wykonania planów finansowych w samorządowych jednostkach – to główne kwestie, o których rozmawiali radni podczas posiedzenia sejmikowej Komisji Budżetowej, która w trybie zdalnym odbyła się 18 września. – Do końca sierpnia obowiązywały tarcze antykryzysowe i dopiero za dwa miesiące, w listopadzie, będzie wiadomo, jaka jest sytuacja firm, czy wzrośnie bezrobocie itp. więcej
 

Przedstawienie i omówienie działalności Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Poznaniu w zakresie instrumentów finansowego wsparcia oferowanych przedsiębiorcom zdominowała wrześniowe (prowadzone w trybie zdalnym) posiedzenie sejmikowej Komisji Gospodarki. Jak wyjaśniał prezes WARP Krzysztof Urbaniak, rekordowym zainteresowaniem firm cieszyły się granty na kapitał obrotowy, tj. pula ponad 94 mln zł z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014+. 24 sierpnia o godz. 9.00 ogłoszono elektroniczny nabór wniosków: należało kliknąć w specjalny link, więcej
 

Czekamy teraz wszyscy, jak zachowa się gospodarka bez wspomagania różnymi programami i tarczami osłonowymi – mówiła skarbnik województwa Elżbieta Kuzdro-Lubińska podczas wrześniowego posiedzenia sejmikowej Komisji Rewizyjnej. 17 września jej członkowie rozpatrywali informacje o przebiegu wykonania budżetu województwa, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2020 roku.Dyskusję zdominowała tematyka wpływu kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa na kondycję budżetu regionu. Mówiono m.in. o poziomach spadku wpływów z więcej
 

Już ponad miliard złotych został wypłacony beneficjentom programów korzystających ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego będących w dyspozycji samorządu województwa w obecnej perspektywie finansowej UE. Dzięki temu wsparciem mogło zostać objętych ponad ćwierć miliona Wielkopolan. Informację na temat stanu wdrażania działań WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanych z EFS przekazała radnym Sylwia Wójcik, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWW. Wysłuchali jej członkowie sejmikowej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej na posiedzeniu, które więcej
 

16 września podczas odbywającego się w trybie zdalnym posiedzenia sejmikowej Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego radni zapoznali się m.in. z informacją o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej w Wielkopolsce w 2019 roku. Sprawozdanie na ten temat zaprezentowała członkom komisji nowa dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu Jadwiga Kuczma-Napierała. Dane sanitarne (ilość zakażeń w szpitalach, choroby dzieci, higiena żywności, komunalna i radiacyjna) za ubiegły rok nie budzą wątpliwości, mieszczą się w więcej
 

Podczas posiedzenia sejmikowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które w trybie zdalnym odbyło się 16 września, radni pozytywnie zaopiniowali m.in. projekt uchwały w sprawie przekazania z budżetu województwa do samorządów lokalnych puli pieniędzy na realizację projektów sołeckich zgłoszonych w ramach 8. edycji samorządowego programu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”. Jak poinformowała dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Monika Paczyńska, do konkursu można było zgłosić małe projekty (warte od 2,5 więcej
 

Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 oraz Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska – ze sprawozdaniem dotyczącym realizacji tych dwóch projektów zapoznali się radni z sejmikowej Komisji Edukacji i Nauki podczas posiedzenia 15 września. Informację o tych przedsięwzięciach samorządu województwa, finansowanych z WRPO 2014+, przedstawiła Dorota Kinal, dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki UMWW.Opisywany wielokrotnie pierwszy z projektów, jak podkreślił przewodniczący komisji Filip Kaczmarek, wyjątkowo „wstrzelił się” w potrzeby regionalnej oświaty związane z więcej
 

Debata o kosztach i funkcjonowaniu prowadzonego przez samorząd województwa portalu kulturaupodstaw.pl zdominowała wrześniowe (odbywające się w trybie zdalnym) posiedzenie sejmikowej Komisji Kultury. Przyczynkiem do dyskusji na ten temat był wniosek o zmiany w wieloletniej prognozie finansowej regionu, które umożliwiałyby funkcjonowanie portalu przez kolejne dwa lata, do 31 grudnia 2022 roku. Jak wyjaśniali przedstawiciele Departamentu Kultury UMWW, na stronę internetową, na której publikowane są teksty o tematyce kulturalnej, fotoreportaże, relacje filmowe, więcej
 

„Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz z planem inwestycyjnym” był przedmiotem wrześniowych obrad sejmikowej Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały sejmiku w sprawie przyjęcia tego dokumentu.Jak podkreślił członek zarządu województwa Jacek Bogusławski, Wielkopolska jest pierwszym polskim regionem, który przygotował tak dużą aktualizację planu systematyzującego gospodarkę odpadami w województwie. Podczas dyskusji podkreślano, że nowy dokument m.in. zwiększa dopuszczalne moce przerobowe podmiotów zajmujących więcej
 

Informacja dotycząca realizacji zadań w sporcie wyczynowym i powszechnym oraz w sporcie osób z niepełnosprawnościami w pierwszym półroczu 2020 roku zdominowała wrześniowe (prowadzone w trybie zdalnym) posiedzenie sejmikowej Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki. Jak poinformował dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki w UMWW Tomasz Wiktor, kluczowe dla finansowania sportu w regionie okazały się umowy wieloletnie. W okresie od połowy marca do końca sierpnia odwołano w naszym regionie (podobnie jak w Polsce, więcej
 

Z informacją o realizacji zadań na drogach wojewódzkich w pierwszej połowie 2020 roku zapoznali się radni podczas wrześniowych (zdalnych) obrad sejmikowej Komisji Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej. Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Paweł Katarzyński wymienił kilka zadań, prowadzonych obecnie przez drogowców. To m.in. budowa obwodnicy Wronek, modernizacja drogi nr 306 między Stęszewem a Dymaczewem Nowym, przygotowania do budowy nowego mostu przez Wartę w Rogalinku, modernizacja trasy wojewódzkiej nr więcej
 

Głównie kwestiami budżetowymi zajęli się radni z sejmikowej Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej na posiedzeniu, które w trybie zdalnym odbyło się 14 września.Zaprezentowane przez skarbnik województwa Elżbietę Kuzdro-Lubińską podsumowanie I półrocza w wojewódzkich finansach było okazją do dyskusji o wpływie gospodarczych skutków pandemii na sytuację ekonomiczną regionu i stan budżetu. Z analiz wynika, że wielkopolska gospodarka, ze względu na jej charakterystykę, jest nieco bardziej niż średnio cały kraj więcej
 

Podczas sesji sejmiku, która odbyła się 13 lipca, punktem obrad, który wzbudził najwięcej emocji, był wybór nowego członka zarządu województwa, w miejsce Marzeny Wodzińskiej, której rezygnację sejmik przyjął na czerwcowej sesji. Po gorącej dyskusji między przedstawicielami koalicji rządzącej a opozycyjnym PiS, ostatecznie za powołaniem na to stanowisko zaproponowanej przez marszałka Marka Woźniaka Pauliny Stochniałek w tajnym głosowaniu było 23 radnych, przy 10 przeciw.Sejmik podsumował także realizację samorządowego programu „Wielkopolska Odnowa więcej
 

Po raz pierwszy w naszym budżecie pojawi się kredyt z instytucji zagranicznej – mówiła radnym skarbnik województwa Elżbieta Kuzdro-Lubińska podczas posiedzenia sejmikowej Komisji Budżetowej, które odbyło się – w trybie zdalnym – 10 lipca. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt sejmikowej uchwały w sprawie zaciągnięcia przez województwo długoterminowego kredytu ramowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Chodzi o kwotę 700 mln zł, którą w miarę potrzeb samorząd będzie mógł wykorzystać w latach 2020-2023 na więcej
 

Jakie działania podejmuje samorząd województwa na rzecz wdrażania i popularyzacji technologii wodorowej w regionie? Z informacją na ten temat zapoznali się radni z sejmikowej Komisji Gospodarki, którzy obradowali na zdalnym posiedzeniu 10 lipca. Jak mówiła dyrektor Departamentu Gospodarki UMWW Beata Łozińska, te działania wpisują się w politykę Zielonego Ładu UE. A różnorakie możliwości daje nie tylko sama produkcja tego paliwa, ale cały szeroki łańcuch dostaw związanych z jego wykorzystaniem. Członkom więcej
 

Informacja o sytuacji spółek prawa handlowego z udziałem województwa wielkopolskiego w 2019 roku była przedmiotem obrad podczas lipcowego, zdalnego posiedzenia sejmikowej Komisji Rewizyjnej.Rozmawiano jednak nie tylko o sytuacji ubiegłorocznej, ale i o bieżącej, zwłaszcza o funkcjonowaniu w warunkach pandemii podmiotów działających w obszarze transportu (województwo jest udziałowcem Kolei Wielkopolskich, POLREGIO i Portu Lotniczego Poznań Ławica). Jak przekazano radnym, poznańskie lotnisko w I półroczu odnotowało spadek liczby pasażerów w stosunku do więcej
 

Podczas lipcowych obrad sejmikowej Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego dyskutowano m.in. o największej inwestycji samorządu województwa w służbę zdrowia, tj. budowie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Poznaniu. Nowy szpital będzie jednym z największych tego typu obiektów w Polsce. Na siedmiu kondygnacjach o łącznej powierzchni użytkowej 30 tys.m kw. znajdzie się 2 tysiące pomieszczeń. Jednoosobowe sale chorych (każda z własnymwęzłem sanitarnym) przeznaczone będą dla 354 dzieci i ich opiekunów. Leczenie w więcej
 

O programie wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wielkopolsce, a także o sprawozdaniu z jego realizacji w 2019 roku rozmawiano podczas lipcowego (zdalnego) posiedzenia sejmikowej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej. Najważniejsze dane na ten temat zaprezentował radnym Grzegorz Grygiel, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. W 2019 roku w Wielkopolsce funkcjonowały 64 placówki opiekuńczo-wychowawcze, w których przygotowano 1160 miejsc. Ze wsparcia skorzystało w ubiegłym roku 1072 dzieci. Średni więcej
 

Podsumowanie realizacji samorządowego programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” oraz zaopiniowanie projektu uchwały sejmiku w sprawie przyjęcia programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” były tematami lipcowego posiedzenia sejmikowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.Ten ostatni dokument radni zaopiniowali pozytywnie, wcześniej chwaląc program. – Dzięki niemu nie tylko rozwijamy wieś, ale też promujemy samorząd województwa – mówiono podczas posiedzenia. W dyskusji zwracano uwagę na potrzebę lepszego wyeksponowania faktu realizacji różnych przedsięwzięć dzięki programowi, a więcej
 

Każdego roku samorząd regionu rezerwuje w swoim budżecie pieniądze na stypendia. I właśnie o pomocy stypendialnej wojewódzkiego samorządu, wspierającej uczniów, słuchaczy i studentów, dyskutowano 7 lipca podczas zdalnego posiedzenia sejmikowej Komisji Edukacji i Nauki. Dorota Kinal, dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki w UMWW, poinformowała radnych o trzech rodzajach takiego wsparcia. To jednorazowe stypendia naukowe (dla uczniów i studentów – autorów prac naukowych, laureatów i finalistów olimpiad oraz konkursów), stypendia marszałka więcej
 

« Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 74 Następny »