Z prac sejmikuPaździernikowe obrady sejmikowej Komisji Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej były okazją do krótkiego podsumowania dotychczasowej, kilkumiesięcznej działalności Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. PKM (system regularnych połączeń kolejowych w regionie, działa formalnie od 10 czerwca 2018 r.) to jedno z najbardziej odczuwalnych dla mieszkańców przedsięwzięć, w które zaangażowany jest samorząd województwa. Pierwsze pociągi (kursują w godzinach komunikacyjnego szczytu co 30 minut) jadą na liniach Poznań – Jarocin, Poznań – Wągrowiec, Poznań – Nowy więcej
 

Jak wygląda samorząd terytorialny w wybranych krajach europejskich? Czym jego funkcjonowanie różni się od polskich rozwiązań? – m.in. o tym dyskutowali radni w trakcie październikowych obrad sejmikowej Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej. – W jednym zdaniu mogłabym stwierdzić: co kraj, to obyczaj – tak ogromne różnice w podejściu do samorządności, obserwowane w różnych krajach Europy, podsumowała Anna Markiewicz, dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej w UMWW. – Ciekawe rozwiązania i więcej
 

Obszary inteligentnych specjalizacji to – w pewnym skrócie – dziedziny, w których dany region jest mocny oraz innowacyjny i w których może z powodzeniem konkurować na rynkach światowych. Przykład znaczącej inwestycji w jednym z takich obszarów naszego województwa mieli okazję zobaczyć radni z sejmikowej Komisji Gospodarki.Wyjazdowe posiedzenie komisji w październiku odbyło się w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym STER w Swadzimiu koło Poznania. O działalności firmy radni rozmawiali z jej prezesem oraz głównymi więcej
 

Sejmikowa Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki podsumowała w trakcie październikowych obrad efekty pierwszej edycji wdrażania samorządowego programu „Szatnia na medal”. – Zainteresowanie lokalnych samorządów trzykrotnie przekroczyło zaplanowany na ten program budżet. Zgłoszono 95 wniosków, w których aplikowano o łączne dofinansowanie w kwocie 6 mln zł. 74 wnioski dotyczyły remontów szatni, a 21 wniosków zakładało ich budowę od podstaw. Ostatecznie województwo wesprze realizację 60 takich projektów w 29 powiatach – wyliczał więcej
 

Podczas październikowych obrad sejmikowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi dyskutowano m.in. o promocji zdrowej żywności. Przykładem takich działań jest funkcjonująca u nas od 2009 roku Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska. – Sieć liczy już 134 członków, a w 2018 roku przyjęliśmy do niej 10 nowych podmiotów. Charakterystyczne niebiesko-białe logo ma ułatwić konsumentom i turystom odnalezienie oraz spróbowanie lokalnej i regionalnej żywności, wytwarzanej na bazie sprawdzonych i ekologicznych surowców – przypomniał radnym więcej
 

Podczas pięćdziesiątej już w tej kadencji sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, która odbyła się 24 września, radni m.in. przyjęli dwie uchwały będące zwieńczeniem wcześniejszych aktywności sejmikowych.Radni wyrazili zgodę na przekazanie przez województwo pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na realizację murali inspirowanych 100. rocznicą odzyskania niepodległości oraz wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Przedsięwzięcie to jest realizacją pomysłów uczniów uczestniczących w tegorocznych obradach Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego. Projekt obejmuje 67 miast i gmin, a jego więcej
 

Informacja oraz dyskusja o sytuacji kadrowej i finansowej w trzech podległych samorządowi województwa placówkach służby zdrowia zdominowała wrześniowe posiedzenie sejmikowej Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego. Marek Czaplicki, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie poinformował radnych m.in. o kłopotach z pilotażem projektu pn. „Centrum zdrowia psychicznego”, który pozwalałby na uzyskanie ryczałtu rocznego z NFZ w wysokości 8 mln zł. – Wzrastają oczekiwania płacowe pracowników, brakuje nam więcej
 

Omówienie wykonania budżetu województwa i kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej regionu w I półroczu 2018 r. było przedmiotem obrad sejmikowej Komisji Edukacji i Nauki podczas posiedzenia, które odbyło się 11 września. Radni zapoznali się ponadto z informacją o działaniach realizowanych w ramach programu „Łączy nas Polska”. Zaopiniowali też propozycje zmian w tegorocznym budżecie województwa.Po zakończeniu obrad w siedzibie UMWW, radni odwiedzili Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy Nowej. Była to okazja więcej
 

Stan wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego był przedmiotem analizy radnych z sejmikowej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej. Podczas jej wrześniowego posiedzenia przedstawiciele UMWW zapewniali, że nie ma zagrożeń dotyczących osiągnięcia odpowiednich wskaźników wykonania programu w poszczególnych priorytetach, choć są takie dziedziny, gdzie trzeba nieco zmieniać reguły udzielania wsparcia lub organizować ponowne konkursy, bo chętnych do sięgnięcia po unijną pomoc jest mniej niż więcej
 

Wykonanie budżetu województwa za pierwsze półroczne 2018 r., a także kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej regiony w tym okresie – były przedmiotem obrad sejmikowej Komisji Gospodarki podczas wrześniowego jej posiedzenia. Przedstawione radnym informacje na ten temat stały się również pretekstem do nieco szerszej dyskusji o stanie krajowej i wielkopolskiej gospodarki oraz o prognozowanych kierunkach jej rozwoju.Radni zaopiniowali ponadto szereg propozycji zmian w budżecie województwa i WPF. Jedną z nich był więcej
 

Radni z sejmikowej Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaopiniowali pozytywnie podczas wrześniowego posiedzenia kilka projektów uchwał w sprawie ochrony terenów przed hałasem. Dlaczego? Ustawa o ochronie środowiska nakazuje aktualizować co najmniej raz na pięć lat specjalne programy, dostosowujące poziom hałasu do dopuszczalnego. Proponowane przez sejmik programy dotyczą m.in. ochrony przed hałasem obszarów położonych wzdłuż linii kolejowych (o ruchu powyżej 30 tys. pociągów rocznie), terenów przy drogach powiatowych na terenie więcej
 

Największą część wrześniowych obrad sejmikowej Komisji Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej zajęły omówienie oraz dyskusja na temat realizacji zadań na drogach wojewódzkich w pierwszej połowie 2018 r. Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Paweł Katarzyński wymienił duże przedsięwzięcia, m.in. budowę nowego mostu nad Wartą w Międzychodzie (koszt 21,1 mln zł, z tego 17 mln zł z WRPO 2014+) oraz kilku odcinków trasy wojewódzkiej nr 305. Przypomniał też mniejsze programy więcej
 

Informacja przedstawicieli Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o sytuacji na rynkach rolnych oraz o gospodarowaniu państwowymi nieruchomościami rolnymi zdominowała wrześniowe posiedzenie sejmikowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. – Sprzedaż ziemi pozostającej w gestii Skarbu Państwa została praktycznie wstrzymana, priorytetem jest teraz dzierżawa areału, przede wszystkim na rzecz małych, rodzinnych gospodarstw rolnych – wyjaśniał radnym przedstawiciel poznańskiego oddziału KOWR. Omówiono także średnie ceny skupu i sprzedaży zbóż, mięs i produktów mlecznych.Radni zapoznali więcej
 

Podczas wrześniowych obrad sejmikowej Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej radni zapoznali się m.in. z informacją na temat miejskich obszarów funkcjonalnych. Okazją do szerszej dyskusji na ten temat było omówienie MOF dla Piły (jako stolicy subregionu). Zajmuje on obszar położony w granicach administracyjnych 7 gmin i 3 powiatów, zamieszkały przez 140 tys. osób. Dyrektor Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu Marek Bryl przekonywał, że opracowanie zawiera mocne i słabe więcej
 

Kolejne wielkopolskie gminy mają szansę zrealizować inwestycje w ramach samorządowego programu „Szatnia na medal”. Projekty uchwał w sprawie przekazania dotacji z budżetu województwa na ten cel zaakceptowali pozytywnie radni podczas wrześniowego posiedzenia sejmikowej Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki. Nowe lub wyremontowane obiekty (szatnie, sanitariaty) powstaną w gminach: Ostrów Wielkopolski, Kleszczewo, Nowy Tomyśl i Wieleń.Jak podkreślano w trakcie dyskusji, program samorządu województwa cieszy się dużym zainteresowaniem. Dotychczas podpisano 49 umów na więcej
 

– Działkowcy potrafią współpracować, szybko organizują się i są skuteczni w działaniach. Przykładem jest akcja zbierania podpisów sprzed kilku lat w sprawie projektu uchwały o działalności rodzinnych ogrodów działkowych, gdy zebrano ponad 900 tys. podpisów (w tym 60 tys. w Wielkopolsce) – podkreśliła, witając gości, przewodnicząca sejmiku Zofia Szalczyk, inicjatorka specjalnej sesji.Podczas części oficjalnej, poprzedzającej obrady (które odbyły się 10 września w siedzibie samorządu województwa), nagrodzono organizacje zrzeszające działkowców oraz więcej
 

W poniedziałek, 10 września o godz. 12.00 w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu rozpocznie się sesja sejmiku, poświęcona rodzinnym ogródkom działkowym. Sejmik Województwa Wielkopolskiego poza zwykłą, przewidzianą ustawami i aktami prawa działalnością, regularnie inicjuje i organizuje nadzwyczajne wydarzenia. 10 września swoje plany, możliwości rozwoju i chęć zacieśnienia współpracy z samorządem województwa przedstawią reprezentanci z trzech okręgów (poznańskiego, pilskiego i kaliskiego) Polskiego Związku Działkowców. Omówione zostaną także więcej
 

Jak radziły sobie w 2017 roku spółki prawa handlowego, w których udziały ma województwo wielkopolskie? Dyskutowali na ten temat, rozpatrując stosowną informację, radni z sejmikowej Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu, które odbyło się 23 lipca.Członkowie komisji pytali m.in. o porównanie stopnia rentowności obu spółek kolejowych, o zmniejszanie się udziału poznańskiego lotniska w rynku krajowym i o pogarszające się wyniki portu, o potrzebę dokapitalizowania Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią. Więcej czasu poświęcono też więcej
 

Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej sejmiku postuluje, by program współpracy województwa z organizacjami pozarządowymi objął też inicjatywy związane z ochroną środowiska i edukacją ekologiczną.Radni dyskutowali na ten temat podczas posiedzenia 23 lipca. Kwestia ta – jak podkreślono – została wywołana licznymi zapytaniami organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (m.in. alarmy antysmogowe, szkoły, uniwersytety III wieku, ogrody działkowe, organizacje harcerskie) o możliwość wsparcia finansowego ich działań proekologicznych, więcej
 

Sytuacja finansowa i kadrowa Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, propozycje zmian reorganizacyjnych tej placówki, a także sytuacja w tamtejszym szpitalnym oddziale ratunkowym – tymi zagadnieniami szczegółowo zajęli się radni z sejmikowej Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego. Na posiedzeniu, które odbyło się 13 lipca, z członkami komisji spotkała się dyrektor poznańskiej placówki Małgorzata Piotrowska-Błochowiak.Po dyskusji radni pozytywnie zaopiniowali istotne propozycje dotyczące finansowania podległych placówek, a dotyczące pomocy finansowej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego więcej
 

« Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 62 Następny »