Sieci międzynarodowe


partnerstwo odra logoPartnerstwo Odry (Die Oder-Partnerschaft) jest nieformalną, międzynarodową inicjatywą skupiającą zachodnie województwa Rzeczpospolitej Polskiej: Wielkopolskie, Lubuskie, Dolnośląskie oraz Zachodniopomorskie oraz wschodnie kraje związkowe Republiki Federalnej Niemiec: Berlin, Brandenburgię, Meklemburgię-Pomorze Przednie oraz Saksonię. Do współpracy zaproszono również największe miasta z obszaru wspomnianych regionów m.in. Poznań, Wrocław, Szczecin, Gorzów Wielkopolski, Zielona Górę.

Współpraca w ramach Partnerstwa Odry jest forum dialogu przedstawicieli polskich i niemieckich regionów. Służy określeniu i uruchomieniu potencjału intelektualnego, gospodarczego, kulturalnego oraz turystycznego na wspomnianym obszarze.

Strona internetowa: www.oder-partnerschaft.eu
Osoba do kontaktu: Biuro Współpracy Międzynarodowej,
tel. 61 626 66 55, e-mail: inter@umww.pl

 


dziedzictwo kulinarne logoEuropejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego (European Network of Regional Culinary Heritage) jest siecią skupiającą regiony członkowskie z całej Europy, których wspólnym celem jest rozwój poprzez promocję lokalnych i regionalnych produktów spożywczych.

Głównym założeniem inicjatywy jest promocja zwiększonej produkcji i spożycia regionalnej żywności jako sposobu do rozwoju drobnej przedsiębiorczości i turystyki w regionach członkowskich.

Strona internetowa: www.culinary-heritage.com
Osoba do kontaktu: Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
tel. 61 626 65 00, e-mail: dr.sekretariat@umww.pl

 


sieć współpracy regionów erySieć Współpracy Regionów „ERY NETWORK” (European Regions for Youth), założona została przez sygnatariuszy Memorandum ds. polityki młodzieżowej, z 10 regionów: Walencja (Hiszpania), Emilia Romagna (Włochy), Malta, Walia, Akwitania (Francja), Kraj Loary (Francja), Hesja (Niemcy), Vaestergotland (Szwecja), Wielkopolska i Dolny Śląsk.

Sieć stanowi platformę wymiany doświadczeń i transferu wiedzy w obszarze działań dotyczących polityki młodzieżowej w tym m.in.: form i narzędzi funkcjonowania polityki młodzieżowej; sposobu finansowania polityki młodzieżowej; zinstytucjonalizowania podejmowanych działań na rzecz młodzieży; budowania reprezentatywności środowisk młodzieżowych w stosunku do administracji publicznej; organizacji praktyk, staży dla młodzieży w firmach i instytucjach regionów partnerskich.

Strona internetowa: http://erynetwork.wordpress.com/
Osoba do kontaktu: Departament Edukacji i Nauki
tel.: 61 626 65 70, e-mail: edukacja@umww.pl

 


krajowa sieć obszarów wiejskichKrajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW) jest jednym z podmiotów wspierających rozwój obszarów wiejskich w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013 współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach pomocy finansowej Unii Europejskiej.

Głównym celem sieci, zarówno na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym oraz wspólnotowym, jest zapewnienie efektywnego i dynamicznego rozwoju obszarów wiejskich poprzez wymianę informacji i rozpowszechnienie dobrych praktyk w zakresie realizowanych programów/ projektów dotyczących obszarów wiejskich, poprawę wdrażania instrumentów rozwoju obszarów wiejskich oraz zapewnienie efektywnej oceny wdrażania tych instrumentów.

Strona internetowa: www.wielkopolskie.ksow.pl

 


Subsidiarity Monitoring NetworkSieć Monitorująca Stosowanie Zasady Pomocniczości (Subsidiarity Monitoring Network) jest ważnym narzędziem służącym pogłębianiu odpowiedzialności demokratycznej oraz zwiększaniu udziału władz lokalnych i regionalnych w unijnym procesie prawodawczym.

Zadaniem Sieci Monitorującej Stosowanie Zasady Pomocniczości jest ułatwianie wymiany informacji między władzami lokalnymi i regionalnymi w Unii Europejskiej oraz między instytucjami unijnymi w zakresie dokumentów i wniosków ustawodawczych Komisji Europejskiej mających bezpośrednie skutki dla działalności władz lokalnych i regionalnych.

Wielkopolska dołączyła do sieci w 2007 roku.

Strona internetowa: http://portal.cor.europa.eu/subsidiarity/pages/welcome.aspx

 


sieci purple logoSieć PURPLE, czyli Europejska Platforma Regionów Podmiejskich została założona w 2004 roku. W jej skład wchodzi obecnie 15 regionów: Katalonia, Dublin, Flandria, Frankfurt nad Menem, Ile-de-France, Mazowsze, MHAL (Maastricht/Heerlen, Hasselt, Aachen, i Liège), Nord-Pas-de-Calais, Randstad, Rhône-Alpes, South-East England, Kraj Południowomorawski, Sztokholm, West Midlands oraz od 9 października 2012 r – Województwo Wielkopolskie.

Działalność sieci PURPLE związana jest z podniesieniem poziomu znajomości zagadnień podmiejskich w skali europejskiej, narodowej i regionalnej. Sieć pracuje również nad zapewnieniem zrównoważonego rozwoju obszarów podmiejskich, skutkującym podniesieniem poziomu jakości życia zarówno mieszkańców miast, jak i ludności żyjącej na obszarach podmiejskich.

Główne cele działalności PURPLE to przede wszystkim:

  • promowanie pomyślnych przekształceń społeczno-ekonomicznych na obszarach podmiejskich i w ich sektorze rolniczym,
  • wywieranie wpływu na kształtowanie europejskiej polityki regionalnej oraz polityki rozwoju obszarów wiejskich,
  • pełnienie roli głównego rozmówcy z instytucjami unijnymi w Brukseli oraz z politykami i interesariuszami w całej UE w dziedzinach mających szczególne znaczenie dla europejskich regionów „peri-urban"(obszarów podmiejskich), 
  • tworzenie platformy mającej na celu wymianę wiedzy i dobrych praktyk pomiędzy regionami „peri-urban", umożliwianie tworzenia połączeń i efektywnej wymiany wyników pomiędzy istniejącymi projektami, a także promowanie nowych, transeuropejskich inicjatyw na tym polu.

Europejska Platforma Regionów Podmiejskich współpracuje również z innymi sieciami europejskimi: Eurocities (Stowarzyszenie dużych miast europejskich) oraz Metrex (Stowarzyszenie europejskich obszarów metropolitalnych).

Strona internetowa: www.purple-eu.org
Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu,
al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań,
tel. 61 852-28-83
fax. 61 852-32-46
email: sekretariat@wbpp.poznan.pl

 


ERRINEuropejska Sieć Regionów na rzecz Badań i Innowacji (ERRIN) zrzesza ponad 120 podmiotów, w tym 5 z Polski, i ma swoją siedzibę w Brukseli. Działalność sieci skupia się na ułatwianiu wymiany wiedzy i doświadczeń oraz służy nawiązywaniu współpracy oraz partnerstw projektowych. Wielkopolska stała się członkiem sieci ERRIN 1 listopada 2016 r.

Celem sieci jest wzmocnienie potencjału badawczego i innowacyjnego swoich członków, a także wspieranie badań regionalnych. Poprzez swoją lokalizację w Brukseli sieć ma łatwy dostęp do instytucji unijnych, aktywnie angażuje się w konsultacje i debaty reprezentując interesy swoich członków. W ten sposób ERRIN stara się wywierać wpływ na poszczególne polityki unijne w celu ich lepszego dostosowania do potrzeb regionalnych.

W ramach sieci działa 15 grup roboczych. Mając na względzie zainteresowanie podmiotów z regionu, Wielkopolska skupia się na 4 obszarach tematycznych: biogospodarka, otwarta nauka, innowacje i inwestycje oraz inteligentne specjalizacje.

Strona internetowa: www.errin.eu

Osoba do kontaktu: Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli
e-mail: errin@wielkopolska.eu 

 


Europe 2020 Monitoring PlatformPlatforma Monitorowania Strategii Europa 2020 jest siecią działającą w strukturach Europejskiego Komitetu Regionów, skupiającą ponad 160 miast i regionów. Ma na celu promowanie wielopoziomowego podejmowania decyzji w dziedzinie wzrostu i tworzenia miejsc pracy w Europie poprzez ułatwienie wymiany informacji i dobrych praktyk pomiędzy przedstawicielami samorządów. Dzięki swoim działaniom monitorującym, które wpisują się w zadania konsultacyjne Europejskiego Komitetu Regionów, platforma „Europa 2020” wspiera instytucje UE i państwa członkowskie.

Wielkopolska działa w sieci od 2007 roku (wcześniej Platforma Monitorowania Strategii Lizbońskiej).

Strona internetowa: https://portal.cor.europa.eu/europe2020/Pages/welcome.aspx

 


CoralWspólnota regionów na rzecz aktywnego starzenia się i życia w zdrowiu (CORAL) to nieformalna sieć 40 regionów europejskich, której misją jest ulepszanie polityk regionalnych dla aktywnego i zdrowego starzenia się. W ramach wspólnoty regiony wymieniają się doświadczeniami i dobrymi praktykami, składają wspólne wnioski aplikacyjne w naborach i realizują projekty.

Wielkopolska pozostaje członkiem CORAL. Informacje o pojawiających się możliwościach przystępowania do projektów unijnych oraz uczestnictwa w wydarzeniach i inicjatywach na szczeblu unijnym przekazywane są zainteresowanym partnerom z regionu.

Strona internetowa: http://www.coral-europe.eu/

 


EarlallEuropejskie Stowarzyszenie Władz Regionalnych i Lokalnych na rzecz uczenia się przez całe życie (EARLALL) powstało w 2001 roku i ma siedzibę w Brukseli. Skupia 13 regionów (oraz obserwatorów i regiony partnerskie), a jego celem jest wpływanie na europejską politykę w obszarze uczenia się przez całe życie oraz współpraca projektową w tym zakresie.

Wielkopolska współpracuje z siecią EARLALL w obszarze pojawiających się możliwości zaangażowania partnerów z województwa w poszczególne inicjatywy, ale nie jest obecnie członkiem sieci. W 2017 roku przedstawiciele Województwa uczestniczyli natomiast w Zgromadzeniu Ogólnym sieci EARLALL w charakterze obserwatorów.

Strona internetowa: http://www.earlall.eu/

pdf    drukuj    drukuj