Działalność Międzynarodowa Marszałka i Zarządu Województwa Wielkopolskiego


 

KOMITET REGIONÓW

komitet regionów logoOd lutego 2006 roku Marszałek Marek Woźniak jest członkiem Europejskiego Komitetu Regionów w Brukseli. W kadencji 2006-2010 uczestniczył w pracach dwóch komisji: Kultury, Edukacji i Badań Naukowych (EDUC) oraz Stosunków Zewnętrznych i Współpracy Zdecentralizowanej (RELEX). W kwietniu 2008 roku objął stanowisko Przewodniczącego delegacji polskiej do Europejskiego Komitetu Regionów, został także wybrany na Wiceprzewodniczącego i członka Prezydium Europejskiego Komitetu Regionów, które to funkcje pełni do tej pory.
W 2010 roku został wybrany Wiceprzewodniczącym Komisji Spójności Terytorialnej (COTER). Od września 2012 roku do początku 2015 roku pełnił funkcję Przewodniczącego tej komisji. Ponadto, Marszałek Woźniak uczestniczył w pracach Komisji Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych (CIVEX), której zakres działań obejmuje również Partnerstwo Wschodnie. Od grudnia 2010 roku jest Wiceprzewodniczącym Grupy Europejskiej Partii Ludowej (EPL) w Europejskim Komitecie Regionów.
Marszałek Woźniak dalej pracuje w komisjach COTER i CIVEX.


Komitet Regionów: Głównym zadaniem Komitetu Regionów jest udział w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej w celu reprezentowania i obrony interesów samorządów terytorialnych za pomocą opinii kierowanych do Komisji Europejskiej, Rady Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego.

Komitet Regionów obok Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego stanowi tzw. organ doradczy (art. 256a Traktatu Lizbońskiego) dla Instytucji Unijnych: Parlamentu Europejskiego, Rady oraz Komisji. Po wejściu w życie traktatu lizbońskiego KR odgrywa o wiele ważniejszą rolę w całym procesie ustawodawczym. Zgodnie z postanowieniami nowego traktatu Komisja Europejska jest zobowiązana konsultować się z władzami lokalnymi i regionalnymi oraz z ich stowarzyszeniami w całej UE już na wczesnym etapie przedlegislacyjnym. Z chwilą złożenia swego wniosku legislacyjnego, Komisja musi obowiązkowo przeprowadzić konsultacje z KR-em, jeżeli jej wniosek dotyczy jednej z wielu dziedzin polityki bezpośrednio dotyczącej władz lokalnych i regionalnych.

W traktacie z Maastricht określono pięć dziedzin obowiązkowych konsultacji Komisji oraz Rady z Komitetem Regionów:

 • spójność społeczno-gospodarcza,
 • ranseuropejskie sieci infrastrukturalne,
 • zdrowie,
 • oświata i kultura.

Traktat amsterdamski rozszerzył tę listę o dalszych pięć dziedzin:

 • politykę zatrudnienia,
 • politykę społeczną,
 • ochronę środowiska,
 • kształcenie zawodowe i transport.

Traktat lizboński rozszerzył zakres zaangażowania Komitetu Regionów jeszcze bardziej, dodając do listy dziedzin strategii politycznych, w związku z którymi należy się konsultować z KR-em: - ochronę ludności,

 • zmiany klimatu,
 • energię,
 • usługi świadczone w interesie ogólnym.

Jednakże zaangażowanie KR-u nie kończy się z chwilą wydania przez niego opinii dotyczącej wniosku Komisji. W traktacie lizbońskim po raz pierwszy wprowadzono obowiązek zasięgnięcia opinii KR-u przez Parlament Europejski, co daje Komitetowi możliwość wypowiedzenia się na temat wszelkich zmian proponowanych przez eurodeputowanych do wniosków ustawodawczych.

KR również ma prawo zadawać pytania Komisji, Parlamentowi i Radzie, jeżeli instytucje te nie uwzględnią w swoich pracach jego opinii, może nawet zażądać ponownych konsultacji, jeżeli początkowy wniosek zostanie znacznie zmieniony przez kolejne instytucje zajmujące się nim.


 KONGRES WŁADZ LOKALNYCH I REGIONALNYCH RADY EUROPY

KONGRES WŁADZ LOKALNYCH I REGIONALNYCH RADY EUROPYNa arenie międzynarodowej Wicemarszałek Wojciech Jankowiak z ramienia Związku Województw RP reprezentuje nasz region w Izbie Regionów będąc jednocześnie Przewodniczącym Polskiej Delegacji do Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy (CLRAE) w Strasburgu. Ponadto jest członkiem Europejskiej Sieci Regionów Podmiejskich PURPLE, a od 2014 roku Członkiem Zarządu pełniącym funkcję Wiceprzewodniczącego tejże Sieci.

logo PURPLEKongres Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy jest organem doradczym, reprezentującym władze lokalne i regionalne państw członkowskich Rady Europy. Składa się z 318 członków oraz 318 zastępców, którzy w sumie reprezentują 200.000 władz lokalnych i regionalnych. Liczba przedstawicieli poszczególnych krajów członkowskich odpowiada liczbie miejsc, jakie przysługują danemu państwu w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. Polska wysyła do Kongresu 24 przedstawicieli (12 członków oraz 12 zastępców).

pdf    drukuj    drukuj