AktualnościNa pierwszym tegorocznym posiedzeniu Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Radni uchwałą nr XVI/287/20 z dnia 27 stycznia 2020 r. przyjęli Strategię rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku – dokument, który jest mapą drogową działań Samorządu na najbliższa dekadę. W Strategii wskazuje się na nowy model rozwoju regionalnego, zwany modelem funkcjonalnym. Ma on przyczynić się do zrównoważonego rozwoju naszego województwa i opowiadać na zidentyfikowane wyzwania, które stoją przed Wielkopolską w najbliższym czasie. Został on więcej
 

Przedstawiamy projekt Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do roku 2030 (Strategia Wielkopolska 2030) w wersji uwzględniającej: uwagi z III spotkania konsultacyjnego z Radnymi Województwa Wielkopolskiego (25 listopada 2019 r.) uwagi z konsultacji społecznych realizowanych w okresie 18 września – 22 październik 2019 r. uwagi w ramach konsultacji projektu Strategii Wielkopolska 2030 z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego rekomendacje Ewaluacji ex-ante projektu Strategii Wielkopolska 2030 uwagi zgłoszone podczas konsultacji społecznych prowadzonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania więcej
 

Działając na podstawie art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1712 ze zm.), w związku z art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2019 poz. więcej
 

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju przed przyjęciem strategii rozwoju zarząd województwa przygotowuje raport ewaluacyjny zawierający uprzednią ewaluację skuteczności i efektywności realizacji strategii. Ocena ex-ante projektu Strategii Wielkopolska 2030 została przeprowadzona przez firmę badawczą w zakresie spójności, przewidywanej skuteczności i efektywności. W ewaluacji wykorzystano dwie metody badawcze - badania gabinetowe (analiza danych zastanych) oraz panel ekspercki. W wyniku przeprowadzonej oceny sformułowano więcej
 

Przebieg procesu uspołecznienia prac nad przygotowaniem projektu Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do roku 2030 (Strategia Wielkopolska 2030) był głównym tematem kolejnego spotkania z Radnymi SWW, które odbyło się 25 listopada 2019 r w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. W ramach wprowadzenia do dyskusji zaprezentowane zostały m.in. informacje z zakończonych w dniu 22 października br. konsultacji społecznych projektu Strategii. Omówione zostały takie elementy, jak: ocena poszczególnych etapów prac nad przygotowaniem Strategii Wielkopolska więcej
 

Przedstawiamy sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do roku 2030 realizowanych w okresie od 18 września do 22 października 2019 roku. więcej
 

W Poznaniu 11.10.2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego odbyło się ostatnie spotkanie realizowane w ramach konsultacji społecznych projektu Strategii województwa wielkopolskiego do roku 2030 (Strategia Wielkopolska 2030). Słowami wstępu do dyskusji Pan Marek Woźniak, Marszalek Województwa Wielkopolskiego, przedstawił wyzwania jakie stoją przed naszym województwem w najbliższych latach - wzrost innowacyjności, zmiany klimatu i dobra jakość życia Wielkopolan. Podkreślone zostało jaką wagę ma efektywne wykorzystanie mniejszych środków finansowych i więcej
 

Trzecie już spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku (Strategia Wielkopolska 2030) odbyło się 10 października br. w Koninie, w Centrum Konferencyjnym Factoria. Dyskusja została otwarta przez Pana Marka Woźniaka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, który w kontekście specyfiki subregionu konińskiego, podkreślił jak istotną rolę dla rozwoju Wielkopolski Wschodniej odgrywa transformacja energetyczna oraz dążenie do zmiany charakteru lokalnej gospodarki. Rozwój sektora MŚP jest, w opinii Pana Marszałka, sposobem więcej
 

Kolejne spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu Strategii rozwoju Wielkopolski do 2030 roku odbyło się w piątek 5 października br. w Pile, w Hotelu Gromada. Pan Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, w ramach inauguracji debaty, wskazał najważniejsze wyzwania stanowiące o przyszłości Wielkopolski: zmiany klimatu i związane z tym przejście od gospodarki silnie węglowej do gospodarki opartej na odnawialnych źródłach energii, wzrost gospodarczy oraz rozwój społeczny i związana z nim poprawa warunków życia więcej
 

We wtorek 24 września br. w Lesznie, w Wyższej Szkole Humanistycznej odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu Strategii Wielkopolska 2030. Pan Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, w ramach inauguracji debaty, wskazał na trzy elementarne zagadnienia, które stanowić będą o randze Wielkopolski co najmniej na kolejną dekadę: innowacyjność, czyste środowiskowo i dobra jakość życia Wielkopolan. W ramach spotkania zaprezentowano przybyłym uczestnikom wizję województwa do 2030 roku, przedstawiono główne wyzwania, cele rozwojowe więcej
 

Spotkanie inauguracyjne cykl konsultacji społecznych odbyło się w 18 września w Kaliskim Inkubatorze Przedsiębiorczości. W ramach przeprowadzonego konferencji istniała możliwość zapoznania się oraz wyrażenia opinii i uwag do treści projektu Strategia Wielkopolska 2030. W Spotkaniu wzięli udział Posłowie RP, Radni Sejmiku WW, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, partnerzy społeczno-gospodarczych, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy subregionu kaliskiego. Przedstawione im zostały m.in. główne wyzwania jakie stoją przed Wielkopolską, wizja województwa do 2030 roku, więcej
 

Za nami kolejne owocne spotkanie w ramach prac nad projektem Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2030 roku. Tym razem 9 lipca Radni Województwa Wielkopolskiego oraz ich goście dyskutowali nad wyzwaniami, diagnozą sytuacji społeczno-gospodarczej regionu oraz jego potrzebami. Jako wprowadzenie do dyskusji zaprezentowano zakres projektu Strategii, propozycje wizji, misji i modelu rozwoju, a także układu celów. Radni zgłosili uwagi m.in. do proponowanej wizji rozwoju, diagnozy sytuacji, zidentyfikowano silne i słabe strony więcej
 

Rynek pracy, edukacja oraz włączenie społeczne były tematami warsztatów diagnostycznych zorganizowanych 11 czerwca 2019 roku, które przeprowadzono dla partnerów społeczno-gospodarczych, NGO, jednostek zrzeszających lub koordynujących NGO należących do takich gremiów jak: Wielkopolska Rada 30, Komitet ds. Ekonomii Społecznej, Wojewódzka Rada Rynku Pracy, Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego. Dyskusja w gronie 26 uczestników nad Strategią rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku, przeprowadzona metoda scenariuszową, pozwoliła wskazać najważniejsze mocne i słabe strony województwa, więcej
 

W związku z trwającymi pracami nad Strategią rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku (Strategią Wielkopolska 2030) oraz Regionalnym Programem Operacyjnym dla województwa wielkopolskiego na lata 2021-2027 (WRPO 2021+) Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego wraz z Zarządem Województwa zaprasza do składania propozycji projektów o strategicznym znaczeniu dla Wielkopolski. Przygotowanie listy projektów istotnych z punktu rozwoju regionu, przewidzianych do realizacji po 2020 roku zarówno z poziomu regionalnego, jak i krajowego, ma na celu więcej
 

Ewaluacja Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego jest jednym z etapów opracowania głównego dokumentu strategicznego jakim jest Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku (Strategia Wielkopolska 2030). Aktualna Strategia rozwoju województwa została przygotowana w 2012 roku i swoim zakresem czasowym sięga 2020 roku. Zatem niezależnie od uwarunkowań zewnętrznych Zarząd Województwa, nie mogąc dopuścić do sytuacji, w której Samorząd Województwa nie ma aktualnej Strategii, rozpoczął prace nad opracowaniem nowego dokumentu. Celem przeprowadzenia badania była więcej
 

11 lutego br. na posiedzeniu Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej Sejmiku WW zaprezentowane zostały Założenia Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku, które formułują główne założenia nowej Strategii, proponują najważniejsze zasady ich formułowania, ustalają podstawowe ramy formalne oraz techniczne. Zaprezentowano w nim główne przesłanki prac nad nowym dokumentem strategicznym dla regionu, horyzont czasowy, zakresy przedmiotowy i podmiotowy strategii oraz wstępną jej zawartość z propozycjami odniesień do takich elementów więcej
 

28 stycznia br. Wykonawca Ewaluacji Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku przeprowadził warsztat z przedstawicielami Departamentu Polityki Regionalnej UMWW, poświęcony wstępnym wnioskom i rekomendacjom, które będą zawarte w pierwszej wersji Raportu końcowego z ewaluacji. Ewaluacja Strategii Wielkopolska 2020 ma m.in. wspomóc etap przygotowania Strategii Wielkopolska 2030, w szczególności odnośnie zakresu kluczowych elementów nowej Strategii. więcej
 

28 stycznia 2019 roku Sejmik Województwa Wielkopolskiego określił zasady, tryb i harmonogram prac nad  Strategią rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku, najważniejszego dokumentu strategicznego zarządzania rozwojem województwa, określającego model, wizję, cele i kierunki rozwoju oraz główne sposoby ich osiągania w kontekście występujących uwarunkowań. więcej
 

Rok 2020 będzie kluczowy dla programowania rozwoju Wielkopolski. W tym czasie formalnie straci ważność nie tylko obecnie obowiązująca Strategia rozwoju województwa do 2020 roku, ale także część regionalnych sektorowych dokumentów strategicznych i operacyjnych. W związku z tym, że prace nad wcześniejszymi strategiami trwały około dwóch lat, Zarząd Województwa Wielkopolskiego zainicjował prace nad aktualizacją Strategii w bieżącym roku dialogiem z partnerami społeczno-gospodarczymi podczas serii spotkań w Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile i więcej
 

Ankieta dotycząca rozwoju społeczno-gospodarczego województwa wielkopolskiego Rok 2020 będzie kluczowy dla programowania rozwoju Wielkopolski. W tym czasie straci ważność obecnie obowiązująca Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020. Ponadto, w tym samym czasie zakończy się obecnie realizowana w Unii Europejskiej perspektywa finansowa 2014–2020. Ważną cechą dotychczasowych prac nad poprzednimi „edycjami” strategii regionalnej było partnerstwo społeczne. Zespoły przygotowujące projekty kolejnych dokumentów uwzględniały zbierane w różny sposób opinie i propozycje. więcej
 

1 2