AktualnościW Poznaniu 11.10.2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego odbyło się ostatnie spotkanie realizowane w ramach konsultacji społecznych projektu Strategii województwa wielkopolskiego do roku 2030 (Strategia Wielkopolska 2030). Słowami wstępu do dyskusji Pan Marek Woźniak, Marszalek Województwa Wielkopolskiego, przedstawił wyzwania jakie stoją przed naszym województwem w najbliższych latach - wzrost innowacyjności, zmiany klimatu i dobra jakość życia Wielkopolan. Podkreślone zostało jaką wagę ma efektywne wykorzystanie mniejszych środków finansowych i więcej
 

Trzecie już spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku (Strategia Wielkopolska 2030) odbyło się 10 października br. w Koninie, w Centrum Konferencyjnym Factoria. Dyskusja została otwarta przez Pana Marka Woźniaka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, który w kontekście specyfiki subregionu konińskiego, podkreślił jak istotną rolę dla rozwoju Wielkopolski Wschodniej odgrywa transformacja energetyczna oraz dążenie do zmiany charakteru lokalnej gospodarki. Rozwój sektora MŚP jest, w opinii Pana Marszałka, sposobem więcej
 

Kolejne spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu Strategii rozwoju Wielkopolski do 2030 roku odbyło się w piątek 5 października br. w Pile, w Hotelu Gromada. Pan Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, w ramach inauguracji debaty, wskazał najważniejsze wyzwania stanowiące o przyszłości Wielkopolski: zmiany klimatu i związane z tym przejście od gospodarki silnie węglowej do gospodarki opartej na odnawialnych źródłach energii, wzrost gospodarczy oraz rozwój społeczny i związana z nim poprawa warunków życia więcej
 

We wtorek 24 września br. w Lesznie, w Wyższej Szkole Humanistycznej odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu Strategii Wielkopolska 2030. Pan Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, w ramach inauguracji debaty, wskazał na trzy elementarne zagadnienia, które stanowić będą o randze Wielkopolski co najmniej na kolejną dekadę: innowacyjność, czyste środowiskowo i dobra jakość życia Wielkopolan. W ramach spotkania zaprezentowano przybyłym uczestnikom wizję województwa do 2030 roku, przedstawiono główne wyzwania, cele rozwojowe więcej
 

Spotkanie inauguracyjne cykl konsultacji społecznych odbyło się w 18 września w Kaliskim Inkubatorze Przedsiębiorczości. W ramach przeprowadzonego konferencji istniała możliwość zapoznania się oraz wyrażenia opinii i uwag do treści projektu Strategia Wielkopolska 2030. W Spotkaniu wzięli udział Posłowie RP, Radni Sejmiku WW, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, partnerzy społeczno-gospodarczych, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy subregionu kaliskiego. Przedstawione im zostały m.in. główne wyzwania jakie stoją przed Wielkopolską, wizja województwa do 2030 roku, więcej
 

Za nami kolejne owocne spotkanie w ramach prac nad projektem Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2030 roku. Tym razem 9 lipca Radni Województwa Wielkopolskiego oraz ich goście dyskutowali nad wyzwaniami, diagnozą sytuacji społeczno-gospodarczej regionu oraz jego potrzebami. Jako wprowadzenie do dyskusji zaprezentowano zakres projektu Strategii, propozycje wizji, misji i modelu rozwoju, a także układu celów. Radni zgłosili uwagi m.in. do proponowanej wizji rozwoju, diagnozy sytuacji, zidentyfikowano silne i słabe strony więcej
 

Rynek pracy, edukacja oraz włączenie społeczne były tematami warsztatów diagnostycznych zorganizowanych 11 czerwca 2019 roku, które przeprowadzono dla partnerów społeczno-gospodarczych, NGO, jednostek zrzeszających lub koordynujących NGO należących do takich gremiów jak: Wielkopolska Rada 30, Komitet ds. Ekonomii Społecznej, Wojewódzka Rada Rynku Pracy, Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego. Dyskusja w gronie 26 uczestników nad Strategią rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku, przeprowadzona metoda scenariuszową, pozwoliła wskazać najważniejsze mocne i słabe strony województwa, więcej
 

W związku z trwającymi pracami nad Strategią rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku (Strategią Wielkopolska 2030) oraz Regionalnym Programem Operacyjnym dla województwa wielkopolskiego na lata 2021-2027 (WRPO 2021+) Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego wraz z Zarządem Województwa zaprasza do składania propozycji projektów o strategicznym znaczeniu dla Wielkopolski. Przygotowanie listy projektów istotnych z punktu rozwoju regionu, przewidzianych do realizacji po 2020 roku zarówno z poziomu regionalnego, jak i krajowego, ma na celu więcej
 

Ewaluacja Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego jest jednym z etapów opracowania głównego dokumentu strategicznego jakim jest Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku (Strategia Wielkopolska 2030). Aktualna Strategia rozwoju województwa została przygotowana w 2012 roku i swoim zakresem czasowym sięga 2020 roku. Zatem niezależnie od uwarunkowań zewnętrznych Zarząd Województwa, nie mogąc dopuścić do sytuacji, w której Samorząd Województwa nie ma aktualnej Strategii, rozpoczął prace nad opracowaniem nowego dokumentu. Celem przeprowadzenia badania była więcej
 

11 lutego br. na posiedzeniu Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej Sejmiku WW zaprezentowane zostały Założenia Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku, które formułują główne założenia nowej Strategii, proponują najważniejsze zasady ich formułowania, ustalają podstawowe ramy formalne oraz techniczne. Zaprezentowano w nim główne przesłanki prac nad nowym dokumentem strategicznym dla regionu, horyzont czasowy, zakresy przedmiotowy i podmiotowy strategii oraz wstępną jej zawartość z propozycjami odniesień do takich elementów więcej
 

28 stycznia br. Wykonawca Ewaluacji Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku przeprowadził warsztat z przedstawicielami Departamentu Polityki Regionalnej UMWW, poświęcony wstępnym wnioskom i rekomendacjom, które będą zawarte w pierwszej wersji Raportu końcowego z ewaluacji. Ewaluacja Strategii Wielkopolska 2020 ma m.in. wspomóc etap przygotowania Strategii Wielkopolska 2030, w szczególności odnośnie zakresu kluczowych elementów nowej Strategii. więcej
 

28 stycznia 2019 roku Sejmik Województwa Wielkopolskiego określił zasady, tryb i harmonogram prac nad  Strategią rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku, najważniejszego dokumentu strategicznego zarządzania rozwojem województwa, określającego model, wizję, cele i kierunki rozwoju oraz główne sposoby ich osiągania w kontekście występujących uwarunkowań. więcej
 

Rok 2020 będzie kluczowy dla programowania rozwoju Wielkopolski. W tym czasie formalnie straci ważność nie tylko obecnie obowiązująca Strategia rozwoju województwa do 2020 roku, ale także część regionalnych sektorowych dokumentów strategicznych i operacyjnych. W związku z tym, że prace nad wcześniejszymi strategiami trwały około dwóch lat, Zarząd Województwa Wielkopolskiego zainicjował prace nad aktualizacją Strategii w bieżącym roku dialogiem z partnerami społeczno-gospodarczymi podczas serii spotkań w Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile i więcej
 

Ankieta dotycząca rozwoju społeczno-gospodarczego województwa wielkopolskiego Rok 2020 będzie kluczowy dla programowania rozwoju Wielkopolski. W tym czasie straci ważność obecnie obowiązująca Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020. Ponadto, w tym samym czasie zakończy się obecnie realizowana w Unii Europejskiej perspektywa finansowa 2014–2020. Ważną cechą dotychczasowych prac nad poprzednimi „edycjami” strategii regionalnej było partnerstwo społeczne. Zespoły przygotowujące projekty kolejnych dokumentów uwzględniały zbierane w różny sposób opinie i propozycje. więcej
 

Zapraszamy Państwa do udziału ostatnim z cyklu spotkań subregionalnych województwa wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 22 czerwca br. w Lesznie w Sali wykładowej Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego przy ul. Opalińskich 1 (w godz. 12:00-16:00). Debata poświęcona będzie potencjałom i problemom rozwojowym Wielkopolski Zachodniej – wyłącznie umownie, dla potrzeb organizacji spotkania i dystrybucji zaproszeń do uczestnictwa w niej, obejmującej miasto Leszno oraz powiaty: gostyński, grodziski, więcej
 

Zapraszamy Państwa do udziału w kolejnym ze spotkań subregionalnych, które odbędzie się w dniu 21 czerwca br. w Poznaniu w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przy al. Niepodległości 34 (w godz. 12:00-16:00). Debata poświęcona będzie potencjałom i problemom rozwojowym Wielkopolski Centralnej – wyłącznie umownie, dla potrzeb organizacji spotkania i dystrybucji zaproszeń do uczestnictwa w niej, obejmującej miasto Poznań oraz powiaty: gnieźnieński, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, poznański, szamotulski, średzki, śremski, wągrowiecki więcej
 

Zapraszamy Państwa do udziału w kolejnym ze spotkań subregionalnych, które odbędzie się w dniu 11 czerwca br. w Kaliszu w auli budynku Collegium Oecologicum Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, na terenie kampusu przy ul. Poznańskiej 201-205 (w godz. 10:00-14:00). Debata poświęcona będzie potencjałom i problemom rozwojowym Wielkopolski Południowej – wyłącznie umownie, dla potrzeb organizacji spotkania i dystrybucji zaproszeń do uczestnictwa w niej, obejmującej miasto Kalisz oraz powiaty: więcej
 

Kontynuując podjęty temat organizacji dyskusji diagnostycznej nad kierunkami rozwoju województwa wielkopolskiego (wstęp do prac nad aktualizacją strategii rozwoju województwa po 2020 roku), którą planujemy przeprowadzić w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Forum Terytorialnego, pragniemy zaprosić Państwa do udziału w spotkaniach subregionalnych. Zgodnie z wcześniej przedstawionymi informacjami spotkania te odbędą się w największych miastach Wielkopolski, tj. w Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile i Poznaniu w maju i czerwcu br., obejmując w swym zakresie merytorycznym więcej
 

Nawiązując do podjętego tematu organizacji dyskusji diagnostycznej nad kierunkami rozwoju województwa wielkopolskiego (wstęp do prac nad aktualizacją strategii rozwoju województwa po 2020 roku), którą planujemy przeprowadzić w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Forum Terytorialnego, a której inauguracja będzie miała miejsce w ramach spotkania regionalnego w dniu 23 maja br. w Poznaniu, pragniemy zaprosić Państwa do udziału w spotkaniach subregionalnych. Zgodnie z wcześniej przedstawionymi informacjami spotkania te odbędą się w największych miastach Wielkopolski, więcej
 

Rok 2020 będzie kluczowy dla programowania rozwoju Wielkopolski. W tym czasie straci ważność obecnie obowiązująca Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020. Ponadto, w tym samym czasie zakończy się obecnie realizowana w Unii Europejskiej perspektywa finansowa 2014 – 2020. Biorąc pod uwagę czas niezbędny do przygotowania Strategii, który w przypadku dokumentów uchwalanych w 2000, 2005 oraz 2012 roku wynosił około 24 miesiące, aktualnie prace należy podjąć niezwłocznie. Tym więcej
 

1