Strategia Wielkopolska 2030


znak graficzny trójkąt  Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku

Kontur Województwa Wielkopolskiego

Region przodujący w kraju, liczący się w Europie i szanujący jej uniwersalne wartości, świadomy swojego dziedzictwa przyrodniczego i cywilizacyjnego, spójny, zrównoważony i dostępny terytorialnie, otwarty na nowe idee i ludzi, silny nowoczesną gospodarką, aspiracjami i wiedzą swoich mieszkańców, zapewniający im bardzo dobre warunki życia, pracy i wypoczynku na całym obszarze województwa

Taka ma być właśnie Wielkopolska w 2030 roku, o czym zdecydowali Radni na pierwszym posiedzeniu Sejmiku w 2020 roku. Uchwałą nr XVI/287/20 z dnia 27 stycznia 2020 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyjął Strategię rozwoju województwa do 2030 roku.

znak graficzny trójkąt

 WYZWANIA

Doboru zestawu wyzwań, przed którymi stoi Wielkopolska dokonano na podstawie licznych spotkań z Zespołem roboczym do koordynacji prac nad projektem Strategii, z przedstawicielami środowisk naukowych i społecznych oraz analiz, badań, ewaluacji sytuacji społeczno-gospodarczej, szerzej wyjaśnionych i opisanych w Diagnozie sytuacji społeczno-gospodarczej i przestrzennej województwa wielkopolskiego 2019. Dodatkowo przy określaniu wyzwań uwzględniono także wyzwania rozwojowe kraju sformułowane w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR) oraz Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR). Na podstawie powyższego zidentyfikowano następujące wyzwania:

Wyzwanie 1. Wzrost konkurencyjności, produktywności i innowacyjności gospodarki
Wyzwanie 2. Rozwijanie i efektywne wykorzystanie kapitału ludzkiego
Wyzwanie 3. Przeciwdziałanie negatywnym skutkom procesów demograficznych
Wyzwanie 4. Przeciwdziałanie dezintegracji społecznej i utracie regionalnej tożsamości, rozwijanie kapitału społecznego i kulturowego
Wyzwanie 5. Poprawa warunków życia z poszanowaniem środowiska przyrodniczego
Wyzwanie 6. Przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu
Wyzwanie 7. Przeciwdziałanie i zmniejszenie nierówności terytorialnych
Wyzwanie 8. Zwiększenie efektywności zarządzania regionem.

znak graficzny trójkąt  CELE

W oparciu o zidentyfikowane wyzwania określone zostały cele rozwojowe województwa uwzględniające podejście koncentracji tematycznej. Interwencje podejmowane w ramach Strategii mają zapewnić:

Cel 1. Wzrost gospodarczy wielkopolski bazujący na wiedzy swoich mieszkańców
Cel 2. Rozwój społeczny wielkopolski oparty na zasobach materialnych i niematerialnych regionu
Cel 3. Rozwój infrastruktury z poszanowaniem środowiska przyrodniczego wielkopolski
Cel 4. Wzrost skuteczności wielkopolskich instytucji i sprawności zarządzania regionem

Strategia ma bardziej operacyjne oblicze, dzięki czemu już na poziomie dokumentu strategicznego wskazuje się na kluczowe działania prorozwojowe istotne dla poprawy jakości życia Wielkopolan. W celu uzyskania efektu synergii opracowane zostały również zasady horyzontalne dotyczące priorytetowych kierunków rozwoju. Dzięki tej interakcji zamierzone jest osiągnięcie większej dynamiki zmian społeczno-gospodarczych.

 znak graficzny trójkątMODELE ROZWOJU

W Strategii wskazuje się także nowy model rozwoju regionalnego, zwany modelem funkcjonalnym. Został on tak zaprojektowany, aby zapewnić rozwój naszego województwa jako społecznie, gospodarczo i terytorialnie zrównoważony oraz, dzięki któremu efektywnie będą rozwijane oraz wykorzystywane miejscowe zasoby i potencjały wszystkich obszarów województwa.

znak graficzny trójkąt  WSPÓŁPRACA

Strategia mocno akcentuje aspekt współpracy. Była ona podjęta już na etapie przygotowania dokumentu i będzie kontynuowana na etapie jej wdrażania i monitorowania. Jak pokazuje doświadczenie, wielowymiarowa współpraca aktywizuje, inspiruje i wspiera w osiąganiu celów, przyczynia się do tworzenia dobrej jakości dokumentów i projektów. Strategia tworzy warunki do większego angażowania się samorządów gminnych i powiatowych w realizację wspólnych projektów i we współpracę ponad granicami administracyjnymi, przez co umożliwia zaspokojenie potrzeb nawet najmniejszych społeczności lokalnych.


pdf    drukuj    drukuj