Strategia Wielkopolska 2030


Strategia Rozwoju Województwa

StrategiaWlkp2030

Obowiązująca od 2012 roku „Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020” jest trzecim w ponad dwudziestoletniej historii Samorządu Województwa Wielkopolskiego dokumentem tego rodzaju. Pierwszym była strategia z 2000 roku wyznaczająca główne kierunki rozwoju województwa w nowych granicach administracyjnych (swego rodzaju manifest utworzonego samorządu województwa). W 2005 roku powstała strategia „bardziej realizacyjna”, w związku z pojawieniem się możliwości podjęcia realnych działań rozwojowych wynikających z prognozowanego pozyskania przez region środków zewnętrznych. Z kolei Strategia z 2012 roku stanowiła „urealnione narzędzie” zarządzania rozwojem regionu, ponieważ zawiera podstawy wykorzystania środków własnych samorządu województwa oraz przekazanych do jego dyspozycji środków zewnętrznych.

Kończący się okres obowiązywania Strategii rozwoju województwa jest jedną z podstawowych przesłanek do podjęcia prac nad nowym dokumentem. Strategia z 2012 roku odpowiadała na zidentyfikowane wówczas uwarunkowania i wyzwania rozwojowe. Od tego czasu nastąpiły istotne zmiany sytuacji społeczno-gospodarczej województwa, wykształciły się nowe uwarunkowania rozwojowe, które wraz z pojawiającymi się nowymi wyzwaniami, powodują konieczność ich uwzględnienia w planowaniu regionalnej polityki rozwoju po 2020 roku przez władze samorządu.

Opracowanie Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku (Strategia Wielkopolska 2030) to również konsekwencja przyjęcia na poziomie krajowym dokumentu pn. „System zarządzania rozwojem Polski”. Proponuje on wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresach programowym, instytucjonalnym i wdrożeniowym, czyniąc ze strategii rozwojowych dokumenty w większym stopniu planistyczne i zintegrowane niż miało to dotychczas miejsce. Istotne znaczenie dla opracowania Strategii Wielkopolska 2030 ma również „Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)”, czy zapisy projektu „Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030”.

W końcu, przesłanką opracowania nowej strategii dla Wielkopolski jest tocząca się na poziomie wspólnotowym wielowątkowa dyskusja nad kształtem polityki rozwoju Unii Europejskiej po 2020 roku. Negocjacje w sprawie przyszłego budżetu UE odbywają się w okresie wielkich wyzwań stojących przed Unią, do których można zaliczyć bezpieczeństwo militarne i energetyczne, wspólną politykę obronną, walkę z terroryzmem, kryzys uchodźczy, zmiany klimatyczne, a także kwestie związane z Brexit’em. Wybory dokonane w nadchodzących miesiącach w zakresie przyszłego budżetu UE będą miały wpływ na rozwój krajów członkowskich w najbliższych latach.

pdf    drukuj    drukuj