Kalendarium wydarzeń


12 kwietnia 2019 r. Ewaluacja Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020
17 grudnia 2012 r.   Uchwalenie zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020 przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego (uchwała nr XXIX/559/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r.)
Grudzień 2012 r.   Dyskusja w komisjach Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nad projektem zaktualizowanej Strategii przedstawionym przez Zarząd Województwa
Listopad 2012 r.   Przyjęcie przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego projektu zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020, uwzględniającego uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji społecznych, a także wynikające z wykonanej oceny ex-ante
Sierpień - Listopad 2012 r.   Przeprowadzenie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i konsultacji społecznych prognozy oddziaływania na środowisko projektu zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa   wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020
Sierpień - Wrzesień 2012 r.   Konsultacje społeczne projektu zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020
Sierpień 2012 r.   Przyjęcie przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego projektu zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020 (uchwała ZWW nr 2293 z dnia 2 sierpnia 2012r.)
Czerwiec 2012 r.   Konsultacje wstępnego projektu Strategii z jednostkami organizacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego i jednostkami podległymi
Grudzień 2011 r. – Styczeń 2012 r.   Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Wielkopolskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym
Listopad 2011 r.   Przyjęcie przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego w dniu 28 listopada 2011 roku informacji o wnioskach z diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej województwa oraz założeniach aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku

Pozytywne zaopiniowanie w dniu 23 listopada 2011 roku Założeń Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku oraz Diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie wielkopolskim przez Komisję Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej

Podpisanie Porozumienia z Wielkopolskim Biurem Planowania Przestrzennego w Poznaniu w sprawie sporządzenia opracowania pt. „Prognoza oddziaływania na środowisko aktualizacji Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku”

Przyjęcie przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego dnia 10 listopada 2011 roku Założeń Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku oraz Diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie wielkopolskim

Październik – Listopad 2011 r.   Wykonanie ekspertyz specjalistycznych, dotyczących wybranych aspektów rozwoju województwa wielkopolskiego
Maj 2011 r.   Pozytywne zaopiniowanie w dniu 18 maja 2011 roku Założeń prac nad aktualizacją Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku przez Komisję Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej

Przyjęcie przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 12 maja 2011 roku Założeń prac nad aktualizacją Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku

Kwiecień 2011 r.   Przyjęcie Uchwały nr VI/88/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 kwietnia 2011 roku w sprawie: określenia zasad, trybu i harmonogramu prac nad aktualizacją Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku
pdf    drukuj    drukuj