Prognoza oddziaływania na środowisko


Prognoza oddziaływania na środowisko wykonana została dla Projektu Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku, zgodnie z obecnie obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Podstawowym celem prognozy było ustalenie, czy zapisy projektu Strategii nie naruszają zasad prawidłowego funkcjonowania środowiska przyrodniczego. Ważne było, aby względy ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju były rozważane na równi z innymi celami i interesami (gospodarczymi i społecznymi).

Prognoza miała również na celu ułatwienie identyfikacji możliwych do określenia skutków środowiskowych spowodowanych realizacją postanowień ocenianego dokumentu oraz określić, czy przyjęte rozwiązania ochronne w dostateczny sposób zabezpieczają przed powstawaniem konfliktów i zagrożeń w środowisku.


pdf    drukuj    drukuj