O Sejmiku


UWAGA!

Informacja o terminach najbliższych posiedzeń Komisji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz o terminie kolejnej Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zostanie podana niezwłocznie, po zaistnieniu takiej możliwości i dokonaniu stosownych ustaleń.

 

Sejmik Województwa jest organem stanowiącym i kontrolnym samorządu województwa. W jego skład wchodzi 39 radnych, którzy wybierani są w wyborach bezpośrednich co 5 lat. Sejmik, jako organ stanowiący, realizuje zadania określone w ustawach. Decyzje podejmuje na sesjach w formie uchwał. Uchwały Sejmiku zapadają zwykłą większością głosów, w obecności przynajmniej połowy ustawowego składu Sejmiku, w głosowaniu jawnym lub jawnym imiennym, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Funkcje kontrolne realizuje poprzez uprawnienia kontrolne Komisji Rewizyjnej i innych komisji stałych oraz przez interpelacje i zapytania radnych.

Sejmik Województwa wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Sejmiku, który organizuje pracę sejmiku i prowadzi obrady – sesje.


Galeria zdjęć:

  • Sejmik Województwa Wielkopolskiego
  • Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
  • Prezydium Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
  • Marszałek Województwa Wielkopolskiego
  • Zarząd Województwa Wielkopolskiego
pdf    drukuj    drukuj