trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami

  W dniu 24 stycznia 2018 r. Minister Środowiska ogłosił w Monitorze Polskim komunikat o utworzeniu rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Rejestr stanowi integralną część bazy danych o produktach, i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami „BDO”.

  Przedsiębiorcy zobowiązani do złożenia wniosku o wpis do rejestru:

  z zakresu ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej:

  • wprowadzający na terytorium kraju produkty (opony, oleje smarowe),
  • prowadzący odzysk lub recykling odpadów powstałych z produktów,
  • organizacje odzysku,
  • dokonujący eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi;

  z zakresu ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji:

  • wprowadzający pojazdy,
  • prowadzący punkty zbierania pojazdów,
  • prowadzący stacje demontażu,
  • prowadzący strzępiarki;

  z zakresu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:

  • wprowadzający sprzęt lub autoryzowani przedstawiciele;
  • zbierający zużyty sprzęt,
  • prowadzący zakład przetwarzania,
  • organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  • prowadzący działalność w zakresie recyklingu,
  • prowadzący działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku;

  z zakresu ustawy o bateriach i akumulatorach:

  • wprowadzający baterie lub akumulatory,
  • prowadzący zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,
  • podmioty pośredniczące;

  z zakresu ustawy o odpadach:

  • posiadacze odpadów prowadzący przetwarzanie odpadów zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wyjątkiem wymienionych w art. 45 ust. 1 pkt 2 i 3,
  • transportujący odpady,
  • sprzedawcy odpadów i pośrednicy w obrocie odpadami, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie pkt 1 i 3 lub z urzędu,
  • prowadzący zakłady recyklingu statków,
  • wytwórcy odpadów obowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem posiadaczy odpadów wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2;

  z zakresu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi:

  • organizacje samorządu gospodarczego, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy, a także przedsiębiorcy:
   - organizacje odzysku opakowań,
   - dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy: odpadów opakowaniowych, produktów w opakowaniach,
   - eksportujący: odpady opakowaniowe, opakowania, produkty w opakowaniach,
   - prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych,
   - wprowadzający opakowania,
   - wprowadzający produkty w opakowaniach.

  Wniosek o wpis do rejestru, o zmianę wpisu lub o wykreślenie z rejestru należy złożyć w formie pisemnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru (Dz. U. z 2017 r., poz. 2458).

  Wnioski w wersji edytowalnej znajdują się również na stronie internetowej pod adresem: www.bdo.mos.gov.pl

  Zakres wniosku o wpis do rejestru został określony w art. 53 ust. 5 ww. ustawy o odpadach.

  Marszałek województwa, dokonując wpisu do rejestru, nadaje podmiotowi indywidualny numer rejestrowy i zawiadamia podmiot o tym fakcie.

  Wpis do rejestru oznacza utworzenie indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Marszałek województwa zawiadamia podmiot o aktywacji tego konta, jak również o identyfikatorze (loginie) i haśle dostępu.

  Podmiot wykonujący działalność w więcej niż jednym zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach, składa jeden wniosek
  o wpis do rejestru.

  Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru z urzędu:

  • posiadacza odpadów, który uzyskał pozwolenie zintegrowane,
  • posiadacza odpadów, który uzyskał pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
  • posiadacza odpadów, który uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
  • podmiotu, który uzyskał decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
  • podmiotu, który uzyskał koncesję na podziemne składowanie odpadów na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze,
  • podmiotu, który uzyskał wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – jeżeli nie uzyskali wpisu do rejestru na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy o odpadach.

  Z urzędu wpisywane do rejestru są także podmioty posiadające na podstawie przepisów dotychczasowych wpis do rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (art. 234 ust. 3).

  OPŁATY – REJESTROWA I ROCZNA

  Opłacie rejestrowej podlegają wpisy do rejestru dla:

  1. wprowadzających sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli,
  2. wprowadzających baterie lub akumulatory,
  3. wprowadzających pojazdy,
  4. producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań,
  5. wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
  6. wprowadzających na terytorium kraju opony,
  7. wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe.

  Ww. podmioty, które zostały wpisane do rejestru uiszczają w terminie do końca lutego każdego roku opłatę roczną za dany rok.

  Wysokość opłaty rejestrowej i wysokość opłaty rocznej wynosi dla mikroprzedsiębiorców 100 zł, a dla pozostałych podmiotów 300 zł.

  W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności w więcej niż jednym zakresie, przedsiębiorca ten uiszcza jedną opłatę rejestrową, najwyższą.

  Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym
  z dwóch ostatnich lat obrotowych:

  1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości
   w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości
   w złotych 2 milionów euro.

  Opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa.

  Podmioty, które posiadają w dniu wejścia w życie przepisów ustawy o odpadach wpis do dotychczasowych rejestrów, są zwolnione
  z obowiązku uiszczenia opłaty rejestrowej.

  Opłaty rejestrowej nie uiszcza przedsiębiorca wpisany do rejestru, o którym mowa w ustawie o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS), który składając wniosek o wpis do rejestru przedłoży informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS).

  Przedsiębiorcy, którzy przed dniem utworzenia rejestru, złożyli marszałkowi województwa zawiadomienie zgodnie z art. 9 ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, oraz przedsiębiorcy, którzy złożyli zawiadomienie na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, są zwolnieni z obowiązku uiszczenia opłaty rejestrowej i opłaty rocznej w roku, w którym złożyli wniosek o wpis do rejestru.