Rejestr BDO


Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami „BDO”


W dniu 24 stycznia 2018 r. Minister Środowiska ogłosił w Monitorze Polskim komunikat o utworzeniu rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.). Rejestr stanowi integralną część bazy danych o produktach, i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami „BDO”.

Przedsiębiorcy zobowiązani do złożenia wniosku o wpis do rejestru:

 • z zakresu ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1478 ze zm.):

• wprowadzający na terytorium kraju produkty (opony, oleje smarowe),
• prowadzący odzysk lub recykling odpadów powstałych z produktów,
• organizacje odzysku,
• dokonujący eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi;

 • z zakresu ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 803 ze zm.):

• wprowadzający pojazdy,
• prowadzący punkty zbierania pojazdów,
• prowadzący stacje demontażu,
• prowadzący strzępiarki;

 • z zakresu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688 ze zm.):

• wprowadzający sprzęt lub autoryzowani przedstawiciele;
• zbierający zużyty sprzęt,
• prowadzący zakład przetwarzania,
• organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
• prowadzący działalność w zakresie recyklingu,
• prowadzący działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku;

 • z zakresu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1803 ze zm.):

• wprowadzający baterie lub akumulatory,
• prowadzący zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,
• podmioty pośredniczące;

 • z zakresu ustawy o odpadach:

• posiadacze odpadów prowadzący przetwarzanie odpadów zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów,
z wyjątkiem wymienionych w art. 45 ust. 1 pkt 2 i 3,
• transportujący odpady,
• sprzedawcy odpadów i pośrednicy w obrocie odpadami, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie pkt 1 i 3 lub z urzędu,
• prowadzący zakłady recyklingu statków,
• wytwórcy odpadów obowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem posiadaczy odpadów wymienionych
w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2;

 • z zakresu ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 150 ze zm.)

• organizacje samorządu gospodarczego, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy, a także przedsiębiorcy:

 • organizacje odzysku opakowań,
 • dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy: odpadów opakowaniowych, produktów w opakowaniach,
 • eksportujący: odpady opakowaniowe, opakowania, produkty w opakowaniach,
 • prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych,
 • wprowadzający opakowania,
 • wprowadzający produkty w opakowaniach.

Wniosek o wpis do rejestru, o zmianę wpisu lub o wykreślenie z rejestru należy złożyć w formie pisemnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru (Dz. U. z 2017 r., poz. 2458).

Wnioski w wersji edytowalnej znajdują się również na stronie internetowej pod adresem: www.bdo.mos.gov.pl

Podmioty objęte obowiązkiem złożenia wniosku o wpis do rejestru są obowiązane do złożenia tego wniosku w terminie 6 miesięcy od daty utworzenia rejestru (art. 234 ust. 2 ustawy o odpadach), tj. do 24 lipca 2018 r.

Zakres wniosku o wpis do rejestru został określony w art. 53 ust. 5 ww. ustawy o odpadach.

Marszałek województwa, po otrzymaniu wniosku od podmiotu i po stwierdzeniu, że wniosek nie zawiera braków formalnych (wymogi formalne określone zostały szczegółowo w art. 53 ust. 7 i ust. 8), dokona wpisu do rejestru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania w formie pisemnej.

Marszałek województwa, dokonując wpisu do rejestru, nadaje podmiotowi indywidualny numer rejestrowy i zawiadamia podmiot o tym fakcie.
Wpis do rejestru oznacza utworzenie indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Marszałek województwa zawiadamia podmiot o aktywacji tego konta, jak również o identyfikatorze (loginie) i haśle dostępu.
Podmiot wykonujący działalność w więcej niż jednym zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach, składa jeden wniosek o wpis do rejestru.

Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru z urzędu:

 • posiadacza odpadów, który uzyskał pozwolenie zintegrowane,
 • posiadacza odpadów, który uzyskał pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
 • posiadacza odpadów, który uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
 • podmiotu, który uzyskał decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
 • podmiotu, który uzyskał koncesję na podziemne składowanie odpadów na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze,
 • podmiotu, który uzyskał wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – na podstawie ustawy z dnia
  13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.) – jeżeli nie uzyskali wpisu do rejestru na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy o odpadach.

Z urzędu wpisywane do rejestru są także podmioty posiadające na podstawie przepisów dotychczasowych wpis do rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (art. 234 ust. 3).

OPŁATY – REJESTROWA I ROCZNA
Opłacie rejestrowej podlegają wpisy do rejestru dla:

1) wprowadzających sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli,
2) wprowadzających baterie lub akumulatory,
3) wprowadzających pojazdy,
4) producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań,
5) wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
6) wprowadzających na terytorium kraju opony,
7) wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe.

Ww. podmioty, które zostały wpisane do rejestru uiszczają w terminie do końca lutego każdego roku opłatę roczną za dany rok.
Wysokość opłaty rejestrowej i wysokość opłaty rocznej wynosi dla mikroprzedsiębiorców 100 zł, a dla pozostałych podmiotów 300 zł, co zostało określone w drodze rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 184).
W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności w więcej niż jednym zakresie, przedsiębiorca ten uiszcza jedną opłatę rejestrową, najwyższą.

Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa.

Podmioty, które posiadają w dniu wejścia w życie przepisów ustawy o odpadach wpis do dotychczasowych rejestrów, są zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty rejestrowej.
Opłaty rejestrowej nie uiszcza przedsiębiorca wpisany do rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. z 2011 r. Nr 178, poz. 1060), który składając wniosek o wpis do rejestru przedłoży informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS).
Przedsiębiorcy, którzy przed dniem utworzenia rejestru, złożyli marszałkowi województwa zawiadomienie zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, oraz przedsiębiorcy, którzy złożyli zawiadomienie na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, są zwolnieni z obowiązku uiszczenia opłaty rejestrowej i opłaty rocznej w roku, w którym złożyli wniosek o wpis do rejestru.

Nr rachunku bankowego, na który należy wnosić opłatę rejestrową i opłatę roczną:

PKO BP O/Poznań 95 1020 4027 0000 1002 1329 5771

Nieuiszczenie wymaganej opłaty rejestrowej skutkuje odmową wpisu do rejestru.

Osoby do kontaktu:

 • Maciej Borowczyk nr tel.: 61 626 64 24
 • Małgorzata Hain nr tel.: 61 626 64 66
 • Joanna Halamunda nr tel.: 61 626 64 59
 • Katarzyna Jażdżewska nr tel.: 61 626 64 39
 • Lidia Lipska nr tel.: 61 626 64 40
 • Jakub Müller nr tel.: 61 626 64 69
 • Patrycja Paszczyńska nr tel.: 61 626 64 85
 • Magdalena Siejak nr tel.: 61 626 64 47
 • Aneta Sobczak nr tel.: 61 626 64 33
 • Kinga Ulatowska nr tel.: 61 626 64 92

 

Rejestr stanowi integralną część bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami zwanej „BDO” i jest prowadzony w systemie teleinformatycznym. Minister Środowiska jest administratorem „BDO”. Natomiast prowadzenie rejestru zostało powierzone marszałkom województw.
Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu informuje zainteresowane podmioty, że mogą wystąpić niezamierzone opóźnienia w nadawaniu numerów rejestrowych.


pdf    drukuj    drukuj