trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

  Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami „BDO”

   

  UWAGA

  Kontakt w sprawie rejestru BDO jest możliwy:

  • pod numerem telefonu: 61 62 67 530,
  • poprzez adres e-mail: bdo@umww.pl,
  • w punkcie konsultacyjnym BDO w siedzibie urzędu.

   

  ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH EWIDENCJI ODPADÓW

  W dniu 16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875), która wprowadza istotne zmiany dotyczące ewidencji odpadów i sprawozdawczości, objętych systemem BDO:

  1. Podmioty podlegające wpisowi na wniosek lub z urzędu do rejestru BDO, mogą prowadzić ewidencję odpadów w formie papierowej przed uzyskaniem wpisu do rejestru.
  2. W związku z uchyleniem przepisu nakładającego obowiązek wprowadzania do BDO dokumentów ewidencji odpadów sporządzonych w formie papierowej najpóźniej do dnia 31 stycznia 2021 r., podmioty są zwolnione z obowiązku wprowadzania do BDO wystawionych w formie papierowej kart ewidencji odpadów.
   W uzasadnieniu tej zmiany napisano: „Zaproponowano uchylenie art. 236a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, który zobowiązuje podmioty prowadzące ewidencję papierową do wprowadzenia informacji zawartych w tej ewidencji do BDO. Dzięki tej zmianie podmioty prowadzące ewidencję w formie papierowej nie będą musiały uzupełniać tych danych w BDO, co zmniejszy obciążenie tych podmiotów”.
  3. W terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. do podmiotów, o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach, które złożyły wniosek o wpis do rejestru, nie stosuje się przepisów dot. obowiązku uzyskania wpisu do rejestru przed rozpoczęciem działalności, dot. uzależnienia prowadzenia działalności od figurowania w rejestrze oraz dot. kary pieniężnej.
  4. Do dnia 11 września 2020 r. przedłużono termin składania sprawozdań za 2019 r., o których mowa w art. 73, art. 74a i art. 75 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy o odpadach, przez podmioty obowiązane do ich sporządzenia.
  5. Do dnia 31 października 2020 r. przedłużono termin składania sprawozdań za 2019 r., o których mowa w art. 75 ustawy
   o odpadach, przez podmioty obowiązane do ich sporządzenia (z wyjątkiem przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu pojazdów oraz przedsiębiorcy prowadzącego strzępiarkę, których obowiązuje termin 11 września 2020 r.).

   Jednocześnie nie zostały zmienione terminy wnoszenia opłat objętych ww. sprawozdaniami!!!

   Powyższe oznacza, że opłaty te wnosi się w terminach wynikających z obowiązujących przepisów (na dotychczasowych zasadach).
   Nadal obowiązuje również termin na złożenie zaświadczenia lub oświadczenia o pomocy de minimis (15 marca) wynikający z ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r.o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
    
  6. Roczne sprawozdanie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, wskazane w art. 9q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) za 2019 r., jest przekazywane marszałkowi województwa i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w terminie do dnia 31 października 2020 r.

  Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2020 r. wnioski o wpis do rejestru BDO będą składane wyłącznie przy użyciu rejestrowego formularza elektronicznego za pośrednictwem strony internetowej https://rejestr-bdo.mos.gov.pl.
  Od 1 stycznia 2020 r. wnioski rejestrowe, aktualizacyjne, wykreślające z rejestru BDO jak również przekazywanie sprawozdań za 2019 r. wynikających z ustawy o odpadach (o których mowa w art. 73, art. 74a i art. 75 tej ustawy) można będzie sporządzić i przedłożyć tylko i wyłącznie poprzez indywidualne konto w BDO.
  Jednocześnie informujemy że każdy podmiot posiadający konto w BDO musi posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis osobisty.
  Podpis zaufany można założyć m.in. logując się do konta w swoim systemie banku lub innego przedsiębiorcy, który ma zgodę na potwierdzanie profilu zaufanego.
  Więcej informacji na stronie: http://www.pz.gov.pl
  Profil zaufany można uzyskać w punkcie informacyjnym (na parterze) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34 oraz w innych punktach, których lista znajduje się pod adresem: https://pz.gov.pl/pz/confirmationPointAddressesList

  Jednocześnie informujemy, że:

  W przypadku wystąpienia problemów z obsługą systemu należy kontaktować się z infolinią BDO, poprzez numery telefonów:
  22 340 40 50
  22 375 05 00
  22 255 94 50
  lub poprzez formularz kontaktowy, znajdujący się pod adresem: https://bdo.mos.gov.pl/kontakt/

  Rejestr stanowi integralną część bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami zwanej „BDO” i jest prowadzony w systemie teleinformatycznym.
  Minister Środowiska jest administratorem „BDO”.
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu nie odpowiada za kształt i funkcjonowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce opakowaniami (BDO).
  Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu informuje zainteresowane podmioty, że mogą wystąpić niezamierzone opóźnienia w nadawaniu numerów rejestrowych.


  W dniu 24 stycznia 2018 r. Minister Środowiska ogłosił w Monitorze Polskim komunikat o utworzeniu rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 797). Rejestr stanowi integralną część bazy danych o produktach, i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami „BDO”.
  Przedsiębiorcy zobowiązani do złożenia wniosku o wpis do rejestru:

  1. z zakresu ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1932):
  • wprowadzający na terytorium kraju produkty (opony, oleje smarowe),
  • prowadzący odzysk lub recykling odpadów powstałych z produktów,
  • dokonujący eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi;
  1. z zakresu ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1610):
  • wprowadzający pojazdy,
  • prowadzący punkty zbierania pojazdów,
  • prowadzący stacje demontażu,
  • prowadzący strzępiarki;
  1. z zakresu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1895 ze zm.):
  • wprowadzający sprzęt lub autoryzowani przedstawiciele;
  • zbierający zużyty sprzęt,
  • prowadzący zakład przetwarzania,
  • prowadzący działalność w zakresie recyklingu,
  • prowadzący działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku;
  1. z zakresu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 521 ze zm.):
  • wprowadzający baterie lub akumulatory,
  • prowadzący zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,
  • podmioty pośredniczące;
  1. z zakresu ustawy o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 797):
  • posiadacze odpadów prowadzący przetwarzanie odpadów zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wyjątkiem wymienionych w art. 45 ust. 1 pkt 2 i 3,
  • transportujący odpady,
  • sprzedawcy odpadów i pośrednicy w obrocie odpadami, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie pkt 1 i 3 lub z urzędu,
  • prowadzący zakłady recyklingu statków,
  • wytwórcy odpadów obowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem posiadaczy odpadów wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2;
  1. z zakresu ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 542 ze zm.)
   - organizacje samorządu gospodarczego, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy, a także przedsiębiorcy:
  • będący organizacjami odzysku opakowań,
  • dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy: odpadów opakowaniowych, produktów w opakowaniach,
  • eksportujący: odpady opakowaniowe, opakowania, produkty w opakowaniach,
  • prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych,
  • wprowadzający opakowania,
  • wprowadzający produkty w opakowaniach,
  • prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;
  1. z zakresu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.):
  • punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonych samodzielnie przez gminę lub wspólnie z inną gminą lub gminami,
  • podmiotów, które uzyskały wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

  Zakres wniosku o wpis do rejestru został określony w art. 53 ust. 5 ww. ustawy o odpadach.
  Marszałek województwa, po otrzymaniu wniosku od podmiotu i po stwierdzeniu, że wniosek nie zawiera braków formalnych (wymogi formalne określone zostały szczegółowo w art. 53 ust. 7 i ust. 8), dokona wpisu do rejestru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania.
  Marszałek województwa, dokonując wpisu do rejestru, nadaje podmiotowi indywidualny numer rejestrowy i zawiadamia podmiot o tym fakcie.
  Wpis do rejestru oznacza utworzenie indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Marszałek województwa zawiadamia podmiot o aktywacji indywidualnego konta drogą elektroniczną.
  Podmiot wykonujący działalność w więcej niż jednym zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach, składa jeden wniosek o wpis do rejestru.

  Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru z urzędu:

  • posiadacza odpadów, który uzyskał pozwolenie zintegrowane,
  • posiadacza odpadów, który uzyskał pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
  • posiadacza odpadów, który uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
  • podmiotu, który uzyskał decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
  • podmiotu, który uzyskał koncesję na podziemne składowanie odpadów na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze,
  • z urzędu wpisywane do rejestru są także podmioty posiadające na podstawie przepisów dotychczasowych wpis do rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (art. 234 ust. 3).

  OPŁATY – REJESTROWA I ROCZNA

  Opłacie rejestrowej podlegają wpisy do rejestru dla:

  1. wprowadzających sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli,
  2. wprowadzających baterie lub akumulatory,
  3. wprowadzających pojazdy,
  4. producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań,
  5. wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
  6. wprowadzających na terytorium kraju opony,
  7. wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe.

  Ww. podmioty, które zostały wpisane do rejestru uiszczają w terminie do końca lutego każdego roku opłatę roczną za dany rok. Wysokość opłaty rejestrowej i wysokość opłaty rocznej wynosi dla mikroprzedsiębiorców 100 zł, a dla pozostałych podmiotów 300 zł, co zostało określone w drodze rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 184).
  W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności w więcej niż jednym zakresie, przedsiębiorca ten uiszcza jedną opłatę rejestrową, najwyższą.
  Zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
  a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;

  Opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa.

  Podmioty, które posiadają w dniu wejścia w życie przepisów ustawy o odpadach wpis do dotychczasowych rejestrów, są zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty rejestrowej.
  Opłaty rejestrowej nie uiszcza przedsiębiorca wpisany do rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. z 2011 r. Nr 178, poz. 1060), który składając wniosek o wpis do rejestru przedłoży informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS).Przedsiębiorcy, którzy przed dniem utworzenia rejestru, złożyli marszałkowi województwa zawiadomienie zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, oraz przedsiębiorcy, którzy złożyli zawiadomienie na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, są zwolnieni z obowiązku uiszczenia opłaty rejestrowej i opłaty rocznej w roku, w którym złożyli wniosek o wpis do rejestru.

  Nr rachunku bankowego, na który należy wnosić opłatę rejestrową i opłatę roczną:
  PKO BP O/Poznań 95 1020 4027 0000 1002 1329 5771

  Nieuiszczenie wymaganej opłaty rejestrowej skutkuje odmową wpisu do rejestru.

  Dodatkowe informacje znajdują się na stronach:
  https://bdo.mos.gov.pl/news/nie-wszyscy-przedsiebiorcy-musza-dokonac-wpisu-do-rejestru-bdo/
  https://bdo.mos.gov.pl/news/objasnienia-prawne-ministra-klimatu-dotyczace-obowiazku-rejestracji-w-bdo/
  https://bdo.mos.gov.pl/wp-content/uploads/2019/12/Objaśnienia-prawne-Ministra-Klimatu-dot-wpisu-do-rejestru-BDO.pdf