Porządek obrad


PORZĄDEK OBRAD
XI SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
30 września 2019 r. /godz.12:00/

 

 

1.Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Wybór sekretarzy obrad.

4.Wystąpienie Ambasadora Gruzji w Polsce Ilia Darchiashvili oraz Zastępcy Gubernatora Regionu Imeretia Ioseb Khakhaleishvili.

5.Przyjęcie informacji Zarządu Województwa Wielkopolskiego o:
- przebiegu wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2019 roku,
- kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich
- o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2019 roku Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, Samorządowych Instytucji Kultury, Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.

6.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/26/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2019.

7.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/25/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne.

8.Podjęcie uchwały w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego.

9.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: zaciągnięcia pożyczki ze środków zwrotnych inżynierii finansowej w ramach Inicjatywy JESSICA wdrażanej w ramach WRPO na lata 2007-2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem”.

10.Podjęcie uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

11.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr VI/89/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego.

12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej Gminie Zaniemyśl, na zadanie w zakresie bezpieczeństwa publicznego.

13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Województwo Wielkopolskie do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Koleje Wielkopolskie Sp. z o. o. wkładu niepieniężnego na pokrycie udziałów obejmowanych w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki.

14.Podjęcie uchwały w sprawie: umorzenia należności cywilnoprawnej przypadającej Województwu Wielkopolskiemu od Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „ANZUS” Błażej Rusin.

15.Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia wniosku Pani Marleny Gręzickiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MADOMIX o umorzenie należności cywilnoprawnej przypadającej Województwu Wielkopolskiemu.

16.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXIII/840/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 lipca 2017 roku w sprawie: gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.

17.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego (dział 630 „Turystyka).

18.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Programu "Szatnia na Medal" na zadania remontowe (Dział 926 „Kultura Fizyczna”).

19.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Programu "Szatnia na Medal" na zadania inwestycyjne (Dział 926 „Kultura Fizyczna”).

20.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr VI/86/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie nagród za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym oraz za szczególne zasługi dla sportu.

21.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr VI/85/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych.

22.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Pile, przy al. Wojska Polskiego 49A.

23.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych w Poznaniu, przy ul. Dojazd 32 i ul. Sanatoryjnej 2.

24.Podjęcie uchwały w sprawie: powierzenia Gminie Koźmin Wielkopolski zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej nr 438 na czas realizacji inwestycji.

25.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Wielkopolskiemu Centrum Medycyny Pracy.

26.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Poznaniu.

27.Podjęcie uchwały w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Rozwoju, Usług i Innowacji Medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

28.Podjęcie uchwały w sprawie: wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowiska: Ordynatora Oddziału Neurochirurgicznego i Ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie.

29.Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego w Cerekwicy Nowej funkcjonującego w ramach Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej.

30.Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące Specjalne funkcjonujące w ramach Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej.

31.Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące funkcjonujące w ramach Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance.

32.Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum w pięcioletnie Technikum funkcjonujące w ramach Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance.

33.Podjęcie uchwały w sprawie: nadania Statutu Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu.

34.Podjęcie uchwały w sprawie: nadania Statutu Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.

35.Podjęcie uchwały w sprawie: nadania Statutu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile.

36.Podjęcie uchwały w sprawie: nadania Statutu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie.

37.Podjęcie uchwały w sprawie: nadania Statutu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.

38.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu.

39.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Ministrowi Środowiska skargi na Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

40.Podjęcie uchwały w sprawie skargi na niewłaściwe zachowanie Radnego Województwa Wielkopolskiego Pana Roberta Popkowskiego.

41.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 26 lipca 2019 r. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Obra-Warta na Zarząd Województwa Wielkopolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem działalności Wicemarszałka Krzysztofa Grabowskiego, w przedmiocie nieumiejętnego wdrażania programów europejskich, powierzonych do zarządzania Krzysztofowi Grabowskiemu na terenie Wielkopolski.

42.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 30 lipca 2019 r. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Obra-Warta na Zarząd Województwa Wielkopolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem działalności Wicemarszałka Krzysztofa Grabowskiego, w związku z wdrożeniem Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze".

43.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego nierównego traktowania przewoźników kolejowych przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

44.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

45.Informacja na temat stanu wdrażania Działań Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanych przez Departament Wdrażania EFS (wg stanu na 31.07.2019 r.).

46.Sprawozdanie Zarządu Województwa Wielkopolskiego z realizacji uchwał Sejmiku Województwa Wielkopolskiego VI kadencji podjętych w II kwartale 2019 roku.

47.Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w okresie pomiędzy sesjami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

48.Interpelacje i zapytania radnych

49.Zamknięcie posiedzenia.

pdf    drukuj    drukuj