Porządek obrad


PORZĄDEK OBRAD
XIV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
20 grudnia 2019 r. /godz.12:00/

1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wybór sekretarzy obrad.

4. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/26/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2019.

5. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/25/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne.

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: emisji obligacji Województwa Wielkopolskiego.

7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2020 rok i lata następne (wraz z autopoprawką).

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2020 rok (wraz z autopoprawką).

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/31/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030.

10. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Miastu Leszno na zadanie w zakresie kultury.

11. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Zakrzewo na zadania z zakresu kultury.

12. Podjęcie uchwały w sprawie: wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie województwa wielkopolskiego.

13. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2020 – 2024.

14. Podjęcie uchwały w sprawie: wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Ordynatora Oddziału Wewnętrznego Psychosomatycznego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. A. Piotrowskiego w Gnieźnie.

15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Ludwika Przyny w Kaliszu.

16. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Planu Pracy Sejmiku Województwa Wielkopolskiego na 2020 rok.

17. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Planu Pracy komisji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego na rok 2020. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących komisji stałych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

19. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie niewłaściwego wykonywania nadzoru nad podmiotami leczniczymi, dla których organem tworzącym jest Województwo Wielkopolskie.

20. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w okresie pomiędzy sesjami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

21. Interpelacje i zapytania radnych.

22. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

13 grudnia 2019 r.

pdf    drukuj    drukuj