Porządek obrad


PORZĄDEK OBRAD
XX SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
29 czerwca 2020 r. godz.11:00

 

1.Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Wybór sekretarzy obrad.

4.Przedstawienie raportu o stanie województwa.

5.Debata nad raportem o stanie województwa.

6.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Województwa Wielkopolskiego wotum zaufania.

7.Informacja o stanie mienia.

8.Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za rok 2019.

9.Podjęcie uchwały w sprawie: absolutorium dla Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

10.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIV/270/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2020.

11.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIV/269/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2020 rok i lata następne.

12.Podjęcie uchwały w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze.

13.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXII/815/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie: zakresu i formy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego za I półrocze w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

14.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXII/816/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury oraz innych samorządowych osób prawnych za I półrocze.

15.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Miastem Leszno a Województwem Wielkopolskim.

16.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego (dział 630 „Turystyka”).

17.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej Gminie Krotoszyn na zadanie inwestycyjne z zakresu infrastruktury sportowej (Dział 926 „Kultura Fizyczna”).

18.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej Gminie Śrem w ramach naboru wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury sportowej (lekkoatletycznej), realizowanych przez samorządy województwa wielkopolskiego w 2020 roku (Dział 926 „Kultura Fizyczna”).

19.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Programu "Szatnia na Medal" na zadania inwestycyjne (Dział 926 „Kultura Fizyczna”).

20.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XIX / 326 / 20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 maja 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Programu "Szatnia na Medal" na zadania remontowe (Dział 926 „Kultura Fizyczna”).

21.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Programu "Szatnia na Medal" na zadania remontowe (Dział 926 „Kultura Fizyczna”).

22.Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego w ramach X edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

23.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego Gminie Kościan.

24.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Poznań na zadania z zakresu kultury.

25.Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie.

26.Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Ordynatora Oddziału Neurochirurgicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie.

27.Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie.

28.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej województwa wielkopolskiego za rok 2019 w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.

29.Informacja o działalności Samorządowych Kolegiów Odwoławczych w Poznaniu, Lesznie, Kaliszu, Koninie i Pile.

30.Informacja o stanie realizacji WRPO 2014+.

31.Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w okresie pomiędzy sesjami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

32.Interpelacje i zapytania radnych

33.Zamknięcie posiedzenia.

pdf    drukuj    drukuj