Porządek obrad


PORZĄDEK OBRAD
XIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
25 listopada 2019 r. /godz.12:00/

1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wybór sekretarzy obrad.

4. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2020 rok i lata następne.

5. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2020 rok.

6. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/26/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2019.

7. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/25/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne.

8. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia na terenie miasta Ostrów Wielkopolski powiat ostrowski kategorii drogi wojewódzkiej, drogi wojewódzkiej nr 490 o przebiegu: Droga 11/Węzeł Ostrów Wielkopolski Wschód/ - Ostrów Wielkopolski - Przygodzice - Droga S11 na odcinku Droga 11/Węzeł Ostrów Wielkopolski Wschód/ - Ostrów Wielkopolski - granica miasta.

9. Podjęcie uchwały w ustalenia przebiegu istniejących dróg wojewódzkich na terenie województwa wielkopolskiego. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie czasowego powierzenia Województwu Lubuskiemu części zadania Województwa Wielkopolskiego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Rady Społecznej działającej przy Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego w Poznaniu. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Rady Społecznej działającej przy Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Oskara Bielawskiego w Kościanie. 

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Poznaniu.

14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Poznańskiemu Ośrodkowi Zdrowia Psychicznego w Poznaniu.

15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Rady Społecznej działającej przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Społecznej Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które w 2019 roku przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane samorządowi województwa. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie Miedzichowskiego Parku Krajobrazowego. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie Parku Krajobrazowego Dolina Kamionki.

23. Podjęcie uchwały w sprawie Sierakowskiego Parku Krajobrazowego.

24. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.

25. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania przedstawicieli Sejmiku Województwa Wielkopolskiego do Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

26. Informacja o działalności Magazynu Samorządowego "Monitor Wielkopolski".

27. Sprawozdanie Zarządu Województwa Wielkopolskiego z realizacji Programu opieki nad zabytkami Województwa Wielkopolskiego na lata 2017-2020 za lata 2017-2018.

28. Sprawozdanie Zarządu Województwa Wielkopolskiego z realizacji uchwał Sejmiku Województwa Wielkopolskiego VI kadencji podjętych w III kwartale 2019 roku. 

29. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w okresie pomiędzy sesjami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

30. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

31. Zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

32. Wybór Przewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
Przyjęcie uchwały w sprawie: wyboru Przewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

33. Interpelacje i zapytania radnych.

34. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

 

18 listopada 2019 r.

pdf    drukuj    drukuj