Porządek obrad


PORZĄDEK OBRAD

L SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

24 WRZEŚNIA 2018 r. /godz.1200/

 

 1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór sekretarzy obrad.
 4. Informacja Zarządu Województwa Wielkopolskiego o: przebiegu wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2018 roku, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2018 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2018 roku.
 5. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej Uchwałę nr XXXIX/939/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2018 (+ autopoprawka).
 6. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej Uchwałę nr XXXIX/938/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2018 i lata następne (+ autopoprawka).
 7. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: emisji obligacji Województwa Wielkopolskiego. 
 8. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego w ramach VI edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”.
 9. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego (dział 630 "Turystyka").
 10. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę nr XLIV/994/18 SWW z dnia 26 marca 2018 roku ws. wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach naboru wniosku na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury sportowej (Dział 926 "Kultura Fizyczna").
 11. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę nr XLVIII/1085/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Programu "Szatnia na Medal" (Dział 926 „Kultura Fizyczna”). 
 12. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej Gminie Ostrów Wielkopolski w ramach Programu "Szatnia na Medal" (Dział 926 „Kultura Fizyczna”). 
 13. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Programu "Szatnia na Medal" (Dział 926 „Kultura Fizyczna”).
 14. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie: zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
 15. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na realizację murali inspirowanych 100. Rocznicą Odzyskania Niepodległości oraz 100. Rocznicą Wybuchu Powstania Wielkopolskiego. 
 16. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań własnych gmin w zakresie działalności bieżącej i majątkowej, realizowanej w celu upamiętnienia 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego.
 17. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: wyrażenia zgody na powierzenie zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190 w granicach administracyjnych Gminy miejskiej Wągrowiec, Gminie miejskiej Wągrowiec. 
 18. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: wyrażenia zgody na powierzenie zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski. 
 19. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich, odcinka drogi na terenie miasta Jarocina, przebiegającego ul. Św. Ducha od skrzyżowania z ul. Poznańską do węzła na drodze ekspresowej nr 11. 
 20. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie określenia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracją miasta Poznań, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny, położonych wzdłuż autostrady A2 od km 107+900 do km 257+219, obejmującego aktualizację Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dwóch odcinków autostrady A2.
 21. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie określenia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów wzdłuż odcinków dróg wojewódzkich znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego, obejmującego aktualizację Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg wojewódzkich o natężeniu ruchu ponad 3 000 000 pojazdów na rok znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego na lata 2014-2023. 
 22. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie określenia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów wzdłuż linii kolejowych znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego obejmującego aktualizację Programu ochrony środowiska przed hałasem dla linii kolejowych o natężeniu ruchu ponad 30 000 pociągów na rok znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego na lata 2014-2023. 
 23. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie określenia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów wzdłuż odcinków dróg powiatowych znajdujących się na terenie powiatu poznańskiego. 
 24. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie ustalenia treści Porozumienia między Województwem Wielkopolskim a Regionem Bretanii o współpracy międzynarodowej.
 25. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: uzupełnienia składu Rady Muzeum przy Muzeum Okręgowym w Lesznie.
 26. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu.
 27. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu.
 28. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu.
 29. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu.
 30. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Rady Społecznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu.
 31. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Poznaniu. 
 32. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Ludwika Perzyny w Kaliszu. 
 33. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wierzyciela Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Poznaniu.
 34. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego Rodzinnych Ogrodów Działkowych. 
 35. Informacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: zmiany Statutu Województwa Wielkopolskiego.
 36. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: zmiany Statutu Województwa Wielkopolskiego. 
 37. Informacja dotyczącej Budowy Ośrodka Protonoterapii w Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Poznaniu (INPRONKO).
 38. Informacja na temat stanu wdrażania Działań Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanych przez Departament Wdrażania EFS (wg stanu na 30.06.2018 r.).
 39. Informacja o sytuacji w ochronie zdrowia.
 40. Sprawozdanie z realizacji interpelacji i zapytań zgłoszonych przez Radnych Województwa Wielkopolskiego V kadencji oraz wniosków zgłoszonych na Komisjach Sejmiku w I półroczu 2018 roku. 
 41. Sprawozdanie Zarządu Województwa Wielkopolskiego z realizacji uchwał Sejmiku Województwa Wielkopolskiego V kadencji podjętych w II kwartale 2018 roku (Sesje XLV, XLVI, XLVII). 
 42. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w okresie pomiędzy sesjami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
 43. Interpelacje i zapytania radnych.
 44. Zamknięcie posiedzenia.
pdf    drukuj    drukuj