Porządek obrad


PORZĄDEK OBRAD

IX SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

24 czerwca 2019 r., godz.1230

 

1.Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Wybór sekretarzy obrad.

4.Informacja o III edycji Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego.

5.Informacja o działalności Samorządowych Kolegiów Odwoławczych w Poznaniu, Lesznie, Kaliszu, Koninie i Pile.

6.Informacja Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej w województwie wielkopolskim w 2018 r.

7.Informacja o stanie realizacji płatności obszarowych, ONW, RŚK oraz pozostałych działań PROW 2014-2020 na terenie Wielkopolski.

8.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/26/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiegoz dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2019.

9.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/25/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne.

10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej województwa wielkopolskiego za rok 2018 w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.

11.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie nagród za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowymi krajowym współzawodnictwie sportowym oraz za szczególne zasługi dla sportu.

12.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr VI/85/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych.

13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Programu "Szatnia na Medal" na zadania remontowe (Dział 926 „Kultura Fizyczna”).

14.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Programu "Szatnia na Medal" na zadania inwestycyjne (Dział 926 „Kultura Fizyczna”). 

15.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym położonego w Kowanówku.

16.Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Brzeziny.

17.Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Komorniki.

18.Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego w ramach IX edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

19.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego.

20.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Województwo Wielkopolskie innym jednostkom samorządu terytorialnego i zawarcia w tej sprawie umów.

21.Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Wielkopolskiego dotyczącego wzrostu wynagrodzeń dla pozostałych grup zawodów medycznych, które nie zostały objęte regulacjami przez Ministerstwo Zdrowia.

22.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

23.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Centrum Rehabilitacji im. prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej.

24.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Oskara Bielawskiego w Kościanie.

25.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie.

26.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie.

27.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy.

28.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego w Poznaniu.

29.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu.

30.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu.

31.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu.

32.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu.

33.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie.

34.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu.

35.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach.

36.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Wielkopolskim Ośrodku Reumatologicznym w Śremie.

37.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Śremie.

38.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Wielkopolskim Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu.

39.Podjęcie uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Prosny na terenie województwa wielkopolskiego.

40.Podjęcie uchwały w sprawie określenia „Aktualizacji Programu ochrony powietrza w zakresie pyłu PM10, PM 2,5 oraz B(a)P dla strefy miasto Kalisz, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych w zakresie pyłów”.

41.Podjęcie uchwały w sprawie określenia „Aktualizacji Programu ochrony powietrza w zakresie pyłu PM10 oraz B(a)P dla strefy aglomeracja poznańska, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych w zakresie pyłu PM10”.

42.Podjęcie uchwały w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza w zakresie ozonu dla strefy miasto Kalisz”.

43.Podjęcie uchwały w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza w zakresie ozonu dla strefy wielkopolskiej”.

44.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych i odcinka autostrady A2 (Konin - granica województwa)”.

45.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Leszna”.

46.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Konina”.

47.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Wielkopolskiego dotyczącego 30. rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów, które odbyły się 4 czerwca 1989.

48.Stan realizacji WRPO 2014+.

49.Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w okresie pomiędzy sesjami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

50.Interpelacje i zapytania radnych

51.Zamknięcie posiedzenia.

pdf    drukuj    drukuj