Plan Pracy


PORZĄDEK OBRAD
XVIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
24 lutego 2020 r. godz.12:00

1.Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Wybór sekretarzy obrad.

4.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIV/270/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2020.

5.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIV/269/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2020 rok i lata następne.

6.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Województwo Wielkopolskie do spółki działającej pod firmą Międzynarodowe Targi Poznańskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczenia w trybie bezprzetargowym w budynku położonym w Kościanie przy pl. Paderewskiego 1.

8.Podjęcie uchwały w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Wielkopolskie oraz warunków i zasad korzystania z nich.

9.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu.

10.Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespole Pałacowo-Parkowym.

11.Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie.

12.Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej w Kaliszu.

13.Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Okręgowym w Koninie.

14.Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Pierwszych Piastówna Lednicy.

15.Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Okręgowym w Lesznie.

16.Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Okręgowym im. Stanisława Staszica w Pile.

17.Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Martyrologicznym w Żabikowie.

18.Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania tej dotacji i sposobu jej rozliczenia. 

19.Podjęcie uchwały w sprawie apelu Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w kwestii bardzo trudnej sytuacji mieszkańców w kontekście podwyżek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Wielkopolski.

20.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – Samorządowej Karty Praw Rodzin.

21.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przekazania zgodnie z właściwością rzeczową skargi na brak działań władz Swarzędza w zakresie likwidacji smogu w tym mieście.

22.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

23.Informacja w sprawie wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego – zgodnie z art. 30a karty Nauczyciela.

24.Sprawozdanie Zarządu Województwa Wielkopolskiego z realizacji uchwał Sejmiku Województwa Wielkopolskiego VI kadencji podjętych w IV kwartale 2019 roku (Sesje XII, XIII, XIV).

25.Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w okresie pomiędzy sesjami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

26.Interpelacje i zapytania radnych.

27.Zamknięcie posiedzenia.

pdf    drukuj    drukuj