Plan Pracy


PORZĄDEK OBRAD

II SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

19 GRUDNIA 2018 r. /godz.1200/

 

 

1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wybór sekretarzy obrad.

4. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę nr XXXIX/939/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2018. 

5. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę nr XXXIX/938/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2018 i lata następne.

6. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie: zaciągnięcia pożyczki ze środków zwrotnych inżynierii finansowej  w ramach Inicjatywy JESSICA wdrażanej w ramach WRPO na lata 2007 – 2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem”. 

7. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie: emisji obligacji Województwa Wielkopolskiego.

8. Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne (+AUTOPOPRAWKA).

9. Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok (+AUTOPOPRAWKA).

10. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie rozpatrzenia Informacja Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze województwa wielkopolskiego w roku 2017.

11. Raport z realizacji za lata 2015-2016 Programu ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego.

12. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/811/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022  wraz z planem inwestycyjnym.

13. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w Śremie.

14. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

15. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie.

16. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego.

17. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę nr L/1117/2018 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 września 2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań własnych gmin w zakresie działalności bieżącej i majątkowej, realizowanej w celu upamiętnienia 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego.

18. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie nadania statutu Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespołowi Pałacowo-Parkowemu.

19. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie ustanowienia wzoru i regulaminu używania sztandaru Województwa Wielkopolskiego.

20. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: wyboru delegatów do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej.

21. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: ustalenia składu osobowego komisji stałych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

22. Sprawozdanie Zarządu Województwa Wielkopolskiego z realizacji uchwał Sejmiku Województwa Wielkopolskiego V kadencji podjętych w III kwartale 2018 roku (Sesje XLVIII, L). /druk nr /23. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w okresie pomiędzy sesjami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

24. Interpelacje i zapytania radnych. 

25. Zamknięcie posiedzenia.  

 

pdf    drukuj    drukuj