Plan Pracy


PORZĄDEK OBRAD
XVI SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
27 stycznia 2020 r. /godz.12:00/

1.Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Wybór sekretarzy obrad.

4.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIV/270/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2020.

5.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIV/269/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2020 rok i lata następne.

6.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku. Wielkopolska 2030.

7.Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru i przyczyn podziału Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespołu Pałacowo-Parkowego.

8.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie: uchwalenia Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

9.Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Województwu Pomorskiemu realizacji zadań dotyczących rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód – wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa wielkopolskiego w latach 2020-2022.

10.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach.

11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu.

12.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XIV/280/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie: przyjęcia Planu Pracy Sejmiku Województwa Wielkopolskiego na 2020 rok.

13.Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia składu osobowego komisji stałych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

14.Podjęcie uchwały w sprawie: apelu Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie rozpoczęcia prac nad wprowadzeniem zmian do uchwały Nr XXXIX/942/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia, na obszarze Miasta Poznania, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

15.Informacja o stanie i perspektywach inwestycji na liniach kolejowych w Wielkopolsce.

16.Informacja o działalności Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i jego komisji w 2019 roku.

17.Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w okresie pomiędzy sesjami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

18.Interpelacje i zapytania radnych.

19.Zamknięcie posiedzenia.

 

 

PORZĄDEK OBRAD
NADZWYCZAJNEJ XVII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
27 stycznia 2020 r. /godz.16:00/

1.Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie kworum.

2.Wybór sekretarzy obrad.

3.Przedstawienie informacji o ilości i powodach kontroli przeprowadzonych w 2019 roku w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Wielkopolskie.

4.Debata nad przedstawioną informacją.

5.Przedstawienie etapów i harmonogramu prac nad modyfikacją planów naprawczych następujących podmiotów leczniczych: Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie, Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego Koninie, Szpitala Wojewódzkiego Poznaniu i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego Kaliszu w roku 2019.

6.Debata nad przedstawioną informacją.

7.Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia stanowiska Sejmiku wnioskującego do Marszałka Województwa o odwołanie Marzeny Wodzińskiej z funkcji członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

8.Zamknięcie posiedzenia.

 

pdf    drukuj    drukuj