Plan Pracy


PORZĄDEK OBRAD

VI SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

29 kwietnia 2019 r. /godz.1200/

 

1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wybór sekretarzy obrad.

4. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/26/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2019.

5. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/25/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne.

6. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze Województwa Wielkopolskiego.

8. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego (Dział 630 „Turystyka”).

9. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego.

10. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia zadań, na które w 2019 roku przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane samorządowi województwa.

11. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Powiatowi Ostrzeszowskiemu - organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Książenicach.

12. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Żerków - organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Żerkowie.

13. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Mieścisko - organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie.

14. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Lisków - organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Swobodzie.

15. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Koźmin Wielkopolski - organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wielkopolskim.

16. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Borek Wielkopolski - organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie.

17. Podjęcie uchwały w sprawie: wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Ordynatora Oddziału Obserwacyjno - Zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie.

18. Podjęcie uchwały w sprawie: nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

19. Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania zgodnie z właściwością rzeczową petycji w sprawie odwołania dwóch pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu z zajmowanych stanowisk.

20. Informacja o wykonaniu zadań na drogach Województwa Wielkopolskiego w 2018 roku.

21. Sprawozdanie z wykonania wydatków na wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich w 2018 r.

22. Sprawozdanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu za 2018 rok.

23. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w okresie pomiędzy sesjami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

24. Debata pn.: „Ocena stanu wielkopolskiego rolnictwa”.

25. Podjęcie uchwały w sprawie: stanowiska Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w kwestii zagrożeń dla rolnictwa wobec pogarszającej się sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych.

26. Interpelacje i zapytania radnych

27. Zamknięcie posiedzenia.

pdf    drukuj    drukuj