Plan Pracy


PORZĄDEK OBRAD
XXXV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
25  września 2017 r. /godz.12:00/

 

 1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór sekretarzy obrad.
 4. Informacja Zarządu Województwa Wielkopolskiego o: przebiegu wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2017 roku, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2017 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2017 roku.
 5. Podjęcie uchwały SWW zmieniającej Uchwałę Nr XXV/702/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2017.
 6. Podjęcie uchwały SWW zmieniającej Uchwałę Nr XXV/701/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2017 rok i lata następne.
 7. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Województwa Wielkopolskiego za 2017 r. i 2018 r.
 8. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w stosunku do należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
 9. Podjęcie uchwały SWW w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny nieruchomości, dokonanej na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie.
 10. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej gminie Wieleń (dział 630 „Turystyka”).
 11. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego (dział 926 „Kultura Fizyczna”).
 12. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: wyznaczenia aglomeracji Krzemieniewo.
 13. Podjęcie uchwały SWW w sprawie wyznaczenia aglomeracji Krzymów.
 14. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXI/811/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016 – 2022 wraz z planem inwestycyjnym.
 15. Podjęcie uchwały SWW zmieniającej uchwałę w sprawie: nadania statutu Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
 16. Podjęcie uchwały SWW zmieniającej uchwałę w sprawie: określenia zadań, na które w 2017 roku przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane samorządowi województwa.
 17. Podjęcie uchwały SWW zmieniającej uchwałę w sprawie: powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu.
 18. Podjęcie uchwały SWW zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu.
 19. Podjęcie uchwały SWW zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.
 20. Podjęcie uchwały SWW zmieniającej uchwałę w sprawie: powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Aleksandra Piotrowskiego „Dziekanka” w Gnieźnie.
 21. Podjęcie uchwały SWW zmieniającej uchwałę w sprawie: powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej.
 22. Podjęcie uchwały SWW zmieniającej uchwałę w sprawie: powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Wielkopolskim Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu.
 23. Podjęcie uchwały SWW zmieniającej uchwałę w sprawie: nadania statutu Wielkopolskiemu Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Poznaniu.
 24. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Śremie.
 25. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: powierzenia Powiatowi Pleszewskiemu zadań samorządu województwa dotyczących działania na rzecz modernizacji istniejącej bazy placówek prowadzących leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych, a także wspieranie stwarzania warunków sprzyjających powstawaniu nowych placówek i ich wyposażaniu oraz poprawy stanu psychofizycznego i funkcjonowania społecznego osób uzależnionych od alkoholu.
 26. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko: Ordynatora Oddziału Psychiatrycznego Siekowo Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie.
 27. Informacja na temat stanu wdrażania Działań Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (wg stanu na 30. 06. 2017 r.).
 28. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w okresie pomiędzy sesjami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego obejmujące okres od 10 lipca do 10 września 2017 roku.
 29. Interpelacje i zapytania radnych.
 30. Zamknięcie posiedzenia.

 Poznań, 18 września 2017 r.

pdf    drukuj    drukuj