Plan Pracy


PORZĄDEK OBRAD

XLVIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

23 LIPCA  2018 r. /godz.1200/

 

  1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Wybór sekretarzy obrad.
  4. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej Uchwałę nr XXXIX/939/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2018.
  5. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej Uchwałę nr XXXIX/938/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2018 i lata następne.
  6. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
  7. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie   pomocy   finansowej   jednostkom   samorządu   terytorialnego   w ramach Programu "Szatnia na Medal" (Dział 926 „Kultura Fizyczna”). – dotyczy zadań remontowych. 
  8. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 roku.
  9. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego.
  10. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/811/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym.
  11. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie przyjęcia projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów wzdłuż linii kolejowych znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego obejmującego aktualizację Programu ochrony środowiska przed hałasem dla linii kolejowych o natężeniu ruchu ponad 30 000 pociągów na rok znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego na lata 2014-2023.
  12. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie zmiany Policealnej Szkoły Służb Społecznych i Medycznych im. Karol Marcinkowskiego w Koninie.
  13. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę nr XLV/1023/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego.
  14. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie nadania statutu Orkiestrze Kameralnej Polskiego Radia Amadeus.
  15. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie przyjęcia projektu statutu Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespołu Pałacowo-Parkowego.
  16. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu.
  17. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Ordynatora Oddziału Obserwacyjno - Zakaźnego z Pododdziałem Zakaźnym dla Dzieci Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie.
  18. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.
  19. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu.
  20. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie: ustanowienia „Odznaki honorowej za zasługi dla województwa wielkopolskiego”.
  21. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Koninie.
  22. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie powierzenia Powiatowi Pleszewskiemu realizacji zadań samorządu województwa dotyczących zwiększania dostępności i podnoszenia jakości specjalistycznych świadczeń w zakresie leczenia uzależnienia od alkoholu.
  23. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: wyrażenia zgody na powierzenie zarządzania w zakresie pielęgnacji zieleni przydrożnej drogi wojewódzkiej położonej w granicach administracyjnych miasta Rogoźno, Gminie Rogoźno.
  24. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich, odcinka drogi na terenie gminy Kleszczewo stanowiącego przedłużenie drogi wojewódzkiej nr 434 do węzła „Kleszczewo” na drodze ekspresowej S5.
  25. Informacja o sytuacji spółek prawa handlowego z udziałem Województwa Wielkopolskiego w 2017 roku.
  26. Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Województwo Wielkopolskie jest podmiotem tworzącym.
  27. Informacja o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2017 roku.
  28. Informacja dotycząca Budowy Ośrodka Protonoterapii w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu (INPRONKO).
  29. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w okresie pomiędzy sesjami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
  30. Interpelacje i zapytania radnych.
  31. Zamknięcie posiedzenia.
pdf    drukuj    drukuj