Plan Pracy


PORZĄDEK OBRAD

V SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

25 marca 2019 r. /godz.1200/

 

1.Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Wybór sekretarzy obrad.

4.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/26/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2019.

5.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/25/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne.

6.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: zaciągnięcia pożyczki ze środków zwrotnych inżynierii finansowej w ramach Inicjatywy JESSICA wdrażanej w ramach WRPO na lata 2007-2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem”.

7.Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2019 roku.

8.Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej przez Województwo Wielkopolskie Miastu Poznań.

9.Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Pomorskiemu na działalność bieżącą Europejskiego Centrum Solidarności.

10.Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego wraz z Planem zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania.

11.Podjęcie uchwały w sprawie: w sprawie oceny sytuacji na wielkopolskim rynku pracy i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2018 roku.

12.Podjęcie uchwały w sprawie: określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę makui konopi włóknistych na terenie województwa wielkopolskiego w 2019 roku oraz rejonizacji tych upraw.

13.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: uchwalenia Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.

14.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: nadania statutu Zakładowi Opiekuńczo – Leczniczemu w Śremie.

15.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: zatwierdzenia zmiany w Regulaminie Rady Społecznej działającej przy SPZOZ Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie.

16.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: powołania Rady Społecznej działającej przy SPZOZ Wielkopolskim Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu.

17.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie.

18.Podjęcie uchwały w sprawie: wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Ordynatora Oddziału Psychiatrycznego Willa II i Ordynatora Oddziału Psychiatrycznego im. Mazurkiewicza Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. O. Bielawskiego w Kościanie.

19.Podjęcie uchwały w sprawie: wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. A. Piotrowskiego w Gnieźnie.

20.Podjęcie uchwały w sprawie: wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Ordynatora Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej i Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. A. Piotrowskiego w Gnieźnie.

21.Podjęcie uchwały w sprawie: określenia szczegółowych wymogów dotyczących opracowania Raportu o stanie województwa.

22.Informacja nt. współpracy Województwa Wielkopolskiego z zagranicą w 2018 roku.

23.Plan współpracy Województwa Wielkopolskiego z zagranicą w 2019 roku.

24.Raport z wykonania w roku 2018 Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2015-2019.

25.Regionalny transport lotniczy w Wielkopolsce.

26.Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w okresie pomiędzy sesjami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

27.Interpelacje i zapytania radnych

28.Zamknięcie posiedzenia.

pdf    drukuj    drukuj