Plan Pracy


PORZĄDEK OBRAD
XXXII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
19 czerwca 2017 r. /godz.1200/

1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór sekretarzy obrad.
4. Podjęcie uchwały SWW zmieniającej uchwałę Nr XXV/702/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2017. /druk nr 1 /
5. Podjęcie uchwały SWW zmieniającej uchwałę Nr XXV/701/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2017 rok i lata następne. /druk nr 2 /
6. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: zakresu i formy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich. /druk nr 3/
7. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury oraz innych samorządowych osób prawnych za I półrocze. /druk nr 4/
8. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej Powiatowi Gnieźnieńskiemu, Powiatowi Pilskiemu, Powiatowi Średzkiemu oraz Miastu i Gminie Śmigiel. /druk nr 5/
9. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej województwa wielkopolskiego za rok 2016 w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. /druk nr 6/
10. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: zmiany uchwały nr XXX/771/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze Województwa Wielkopolskiego. /druk nr 7/
11. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego w ramach VII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. /druk nr 8/
12. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: udzielenia pomocy finansowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Opatówek. /druk nr 9/
13. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: nadania statutu Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. /druk nr 10/
14. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: wyznaczenia wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. /druk nr 11/
15. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Centrum Rehabilitacji im. prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej. /druk nr 12/
16. Podjęcie uchwały SWW zmieniającej uchwałę w sprawie: powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu. /druk nr 13/
17. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: nadania statutu Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. /druk nr 14/
18. Informacja Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego „Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej Województwa Wielkopolskiego w 2016 r.” /druk nr 15 /
19. Stan realizacji WRPO 2014+. /druk nr 16 /
20. Informacja o działalności Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w 2016 roku. /druk nr 17 /
21. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego
w okresie pomiędzy sesjami Sejmiku. /druk nr 18 /

22. Interpelacje i zapytania radnych.
23. Zamknięcie posiedzenia.

Poznań, 9 czerwca 2017 r.

pdf    drukuj    drukuj