Plan Pracy


PORZĄDEK OBRAD
X SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
15 lipca 2019 r. /godz.12:00/

 

1.Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Wybór sekretarzy obrad.

4.Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Wielkopolskiego dotyczącego nadania imienia Stefana Mikołajczaka Sali Posiedzeń nr I Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

5.Informacja o sytuacji spółek prawa handlowego z udziałem Województwa Wielkopolskiego w 2018 roku.

6.Informacja dotycząca Centrów Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego.

7.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/26/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2019.

8.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/25/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne.

9.Podjęcie uchwały w sprawie: wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Województwa Wielkopolskiego.

10.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2019 roku.

11.Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie przez Województwo Wielkopolskie do spółki działającej pod firmą Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie wkładu niepieniężnego na pokrycie akcji obejmowanych w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki.

12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej Gminie Kamieniec.

13.Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej gminie Zbąszyń, na zadanie w zakresie bezpieczeństwa publicznego.

14.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Poznań na zadanie z zakresu kultury.

15.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Programu "Szatnia na Medal" na zadania remontowe (Dział 926 „Kultura Fizyczna”).

16.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej Gminie Miejskiej Wągrowiec w ramach Programu "Szatnia na Medal" na zadanie inwestycyjne (Dział 926 „Kultura Fizyczna”).

17.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej Powiatowi Rawickiemu w ramach naboru wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury lekkoatletycznej (Dział 926 „Kultura Fizyczna”).

18.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego (dział 630 "Turystyka").

19.Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Poznaniu.

20.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu.

21.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Rady Społecznej działającej przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu.

22.Podjęcie uchwały w sprawie: określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli, rozmiaru i zasad udzielania zniżek od tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym nauczycieli szkół zaocznych, pedagogów, psychologów oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.

23.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu „Wielkopolska Karta Rodziny”.

24.Podjęcie uchwały w sprawie Uczczenia Pamięci Ofiar w 76. Rocznicę Zbrodni Wołyńskiej.

25.Informacja o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2018 roku.

26.Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w okresie pomiędzy sesjami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

27.Interpelacje i zapytania radnych

28.Zamknięcie posiedzenia.

pdf    drukuj    drukuj