Plan Pracy


PORZĄDEK OBRAD

XXXVII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

23 października 2017 r. /godz.1200/

 

 1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór sekretarzy obrad.
 4. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę Nr XXV/702/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2017. /druk nr 1/
 5. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę Nr XXV/701/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2017 rok i lata następne (+ autopoprawka). /druk nr 2/
 6. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego w ramach V edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”. /druk nr 3/
 7. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Województwo Wielkopolskie Miastu Poznań. /druk nr 4/
 8. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. /druk nr 5/
 9. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: uchwalenia Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. /druk nr 6/
 10. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: aktualizacji programu usuwania azbestu dla województwa wielkopolskiego. /druk nr 7/
 11. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie powierzenia Powiatowi Krotoszyńskiemu, Powiatowi Pilskiemu, Powiatowi Wągrowieckiemu i Powiatowi Złotowskiemu zadań samorządu województwa w zakresie realizacji programu profilaktycznego na rzecz zapobiegania używaniu alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci i młodzież. /druk nr 8/
 12. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie likwidacji Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu. /druk nr 9/
 13. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wijewo. /druk nr 10/
 14. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: zmiany statutu Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu. /druk nr 11/
 15. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy. /druk nr 12/
 16. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Centrum Rehabilitacji im. prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej. /druk nr 13/
 17. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działania Instytucji Zarządzającej WRPO na lata 2014-2020. /druk nr 14/
 18. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017, w tym           o wynikach egzaminów zewnętrznych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego. /druk nr 15/
 19. Informacja na temat oświadczeń majątkowych radnych i informacja w sprawie oświadczeń majątkowych złożonych przez wicemarszałków województwa, członków zarządu województwa, skarbnika województwa, kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Marszałka Województwa. /druk nr 16/
 20. Sprawozdanie z realizacji interpelacji i zapytań zgłoszonych przez Radnych Województwa Wielkopolskiego V kadencji oraz wniosków zgłoszonych na Komisjach Sejmiku w I półroczu 2017. /druk nr 17/
 21. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego
  w okresie pomiędzy sesjami Sejmiku. /druk nr 18/
 22. Interpelacje i zapytania radnych.
 23. Zamknięcie posiedzenia.

 

Poznań, 16 października 2017 r.

pdf    drukuj    drukuj