trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Opłata recyklingowa

  Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce, jest obowiązany pobrać opłatę recyklingową od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.

  Opłatę recyklingową pobiera się od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości powyżej 15 mikrometrów.

  Przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową są obowiązani do złożenia wniosku o wpis do rejestru BDO, w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku.

  Wniosku nie składa przedsiębiorca, który posiada już numer rejestrowy BDO w zakresie innej działalności wymaganej wpisem. Taki przedsiębiorca będzie zobowiązany złożyć wniosek aktualizacyjny po 1 stycznia 2020 roku.

  Przedsiębiorca nie posiadający numeru BDO składa wniosek w zakresie działu I, dokonując na nim adnotacji: „Dotyczy pobierającego opłatę recyklingową”. W momencie ukazania się aktualnego wniosku (1 kwartał 2020 r.), który będzie zawierał wymagane dane dla przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, wówczas ww. przedsiębiorcy będą zobowiązani do złożenia wniosku aktualizacyjnego.

  W przypadku gdy przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego prowadzi działalność podlegającą pozostałym działom wniosku (np. wytwarza odpady) wówczas zobowiązany jest wypełnić wniosek ogólny uzupełniony o odpowiednie tabele.

  Wpis do rejestru BDO w zakresie opłaty recyklingowej jest bezpłatny. Do składanego wniosku każdorazowo należy dołączyć oświadczenie (wzór do pobrania poniżej).

  Stawka opłaty recyklingowej, wynosi 0,20 zł za jedną sztukę lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego.

  Opłatę wnosi się na rachunek:
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
  Al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań
  PKO BP S.A. O/POZNAŃ 90 1020 4027 0000 1702 1517 4602

  Od 1 stycznia 2020 roku pobraną opłatę recyklingową za torby na zakupy z tworzywa sztucznego wnosi się w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana.
  Opłatę recyklingową pobraną w 2019 roku przekazuje na rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa na zasadach dotychczasowych tj. do 15 marca 2020 roku.

  Pierwsze sprawozdanie z zakresu nabytych i wydanych lekkich oraz pozostałych toreb z tworzyw sztucznych przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową składa za 2019 rok w terminie do 15 marca 2020 roku.

  Od 1 września 2019 roku przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, jest obowiązany prowadzić ewidencję liczby nabytych i wydanych lekkich i pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego w danym roku kalendarzowym w postaci elektronicznej albo papierowej (oddzielnie dla każdej jednostki handlowej). Informacje zawarte w ewidencji ma obowiązek przechowywać przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, którego informacje dotyczą.