trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Opłata produktowa - produkty (opony, oleje, preparaty smarowe)

  Przepisom ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej podlegają przedsiębiorcy wprowadzający na terytorium kraju (również w drodze importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia):

  • produkty, których rodzaje określa załącznik nr  4a do ustawy (opony, oleje, preparaty smarowe);
  • towary, których częściami składowymi lub przynależnościami są opony, oleje, preparaty smarowe.

  Obowiązki przedsiębiorców:

  1. Zapewnienie odzysku, w tym recyklingu odpadów takiego samego rodzaju jak odpady powstałe z produktów wprowadzonych na terytorium kraju - przy obliczaniu osiągniętych poziomów odzysku/recyklingu nie uwzględnia się masy produktów wprowadzonych w drodze importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia, które zostały wywiezione z terytorium kraju w tym samym roku kalendarzowym.
  2. Potwierdzenie osiągnięcia poziomów odzysku/recyklingu – wyłącznie na podstawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk oraz recykling DPO/DPR, (trzeci egzemplarz do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska).
   W celu uzyskania dokumentów DPO/DPR lub EDPO/EDPR należy w terminie 30 dni od upływu kwartału, w którym odpady poużytkowe zostały przekazane do odzysku/recyklingu złożyć wniosek o wystawienie przedmiotowych dokumentów.
  3. Prowadzenie ewidencji obejmującej informacje o rodzaju i masie produktów, wprowadzonych do obrotu oraz przechowywanie jej przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, którego dotyczą informacje.
  4. Sporządzenie i przedłożenie marszałkowi województwa sprawozdania rocznego OŚ-OP1 o wysokości należnej opłaty produktowej oraz wniesienie ewentualnej opłaty produktowej w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, którego opłata dotyczy;

   

  Numer konta, na który należy uiszczać opłatę produktową, dodatkową opłatę produktową ponoszoną przed podmioty w przypadku nieosiągania wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów powstałych z produktów, określonego przepisami ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.

  PKO BP S.A. O/POZNAŃ 71 1020 4027 0000 1902 1080 9749

  Od roku 2019 sprawozdania o produktach i opakowaniach oraz o gospodarowaniu odpadami należy przedkładać w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu BDO.

  Pod poniższym linkiem znajdują się instrukcje obsługi systemu BDO: https://bdo.mos.gov.pl/instrukcje-krok-po-kroku-system-bdo/

  Szczegółowe informacje w ww. zakresie znajdują się  w Biuletynie Informacji Publicznej

   

  KONTAKT:

  Maciej Borowczyk
  tel.: 61 626 64 24
  e-mail: maciej.borowczyk@umww.pl
  (powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, obornicki, pilski)

  Paulina Grams
  tel.: 61 626 75 27
  e-mail: paulina.grams@umww.pl
  (powiaty: kaliski, M. Kalisz, leszczyński, ostrzeszowski, szamotulski, średzki, wągrowiecki, wrzesiński)

  Małgorzata Hain – Kotowska
  tel.: 61 626 64 66
  e-mail: malgorzata.hain@umww.pl
  (powiaty: kolski, pleszewski, rawicki, śremski)

  Joanna Halamunda
  tel.: 61 626 64 59
  e-mail: joanna.halamunda@umww.pl
  (powiaty: ostrowski, poznański, pilski, turecki, złotowski)

  Katarzyna Jażdżewska
  tel. 61 626 64 39
  e-mail: katarzyna.jazdzewska@umww.pl
  (powiaty: gostyński, krotoszyński, międzychodzki, nowotomyski, M. Leszno, M. Konin, słupecki, podmioty spoza województwa)

  Justyna Kliber
  tel. 61 626 64 91
  e-mail: justyna.kliber@umww.pl
  (powiaty: kępiński, koniński, wolsztyński)

  Jakub Müller
  tel.: 61 626 64 69
  e-mail: jakub.muller@umww.pl
  (powiaty: M. Poznań, grodziski, jarociński, gnieźnieński, kościański)