trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Opłata produktowa - produkty (opony, oleje, preparaty smarowe)

  Przepisom ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej podlegają przedsiębiorcy wprowadzający na terytorium kraju (również w drodze importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia):

  • produkty, których rodzaje określa załącznik nr 4a do ustawy (opony, oleje, preparaty smarowe);
  • towary, których częściami składowymi lub przynależnościami są opony, oleje, preparaty smarowe.

  Obowiązki przedsiębiorców:

  1. Zapewnienie odzysku, w tym recyklingu odpadów takiego samego rodzaju jak odpady powstałe z produktów wprowadzonych na terytorium kraju - przy obliczaniu osiągniętych poziomów odzysku/recyklingu nie uwzględnia się masy produktów wprowadzonych w drodze importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia, które zostały wywiezione z terytorium kraju w tym samym roku kalendarzowym.
  2. Potwierdzenie osiągnięcia poziomów odzysku/recyklingu – wyłącznie na podstawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk oraz recykling DPO/DPR, (trzeci egzemplarz do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska).
   W celu uzyskania dokumentów DPO/DPR lub EDPO/EDPR należy w terminie 30 dni od upływu kwartału, w którym odpady poużytkowe zostały przekazane do odzysku/recyklingu złożyć wniosek o wystawienie przedmiotowych dokumentów.
  3. Prowadzenie ewidencji obejmującej informacje o rodzaju i masie produktów, wprowadzonych do obrotu oraz przechowywanie jej przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, którego dotyczą informacje.
  4. Sporządzenie i przedłożenie marszałkowi województwa sprawozdania rocznego OŚ-OP1 o wysokości należnej opłaty produktowej oraz wniesienie ewentualnej opłaty produktowej w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, którego opłata dotyczy;