trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Opłata produktowa - opakowania i produkty w opakowaniach

  Przedsiębiorcy podlegający przepisom ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi:

  • wprowadzający opakowania bądź produkty w opakowaniach,
  • dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy bądź eksportujący produkty w opakowaniach lub odpady opakowaniowe,
  • dystrybuujący produkty w opakowaniach - których rodzaje określone zostały w załączniku nr 1 do ustawy,
  • prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych.

  Obowiązki przedsiębiorców:

  • zapewnienie odzysku, w tym recyklingu odpadów opakowaniowych tego samego rodzaju jak opakowania, w których zostały wprowadzone produkty,
  • sporządzenie i przedłożenie marszałkowi województwa rocznego sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi oraz wniesienie ewentualnej opłaty produktowej w terminie do dnia do 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, którego opłata dotyczy,
  • prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych.

  Pomoc de minimis

  • ulga dla przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach o łącznej masie < 1 Mg w danym roku kalendarzowym;
  • nie zwalnia to z obowiązku przedłożenia sprawozdania;
  • opłata produktowa naliczana z zastosowaniem stawki maksymalnej – 4,50 zł/kg bez względu na rodzaj opakowania;
  • należna opłata produktowa pokrywana jest z puli pomocy de minimis przysługującej każdemu przedsiębiorcy;
  • warunkiem udzielenia pomocy de minimis jest przedłożenie formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz ewentualnych zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał przedsiębiorca w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch lat poprzedzających - w terminie do dnia 15 marca;
  • korzystanie z pomocy de minimis od roku 2015 nie jest obowiązkowe,
  • w przypadku korzystania z pomocy de minimis nie wpłaca się obliczonej opłaty produktowej.

   

  Kampanie edukacyjne

  Każdy wprowadzający produkty w opakowaniach ma obowiązek realizowania kampanii edukacyjnych. Przedmiotowy obowiązek można realizować:

  • samodzielnie:
  • przeznaczając na publiczne kampanie edukacyjne lub
  • przekazując na odrębny rachunek bankowy marszałka województwa łącznie co najmniej 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym,
  • za pośrednictwem organizacji odzysku (na podstawie podpisanej umowy).

   

  Numer konta, na który należy uiszczać opłatę produktową w przypadku nieosiągania wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów powstałych z opakowań, określonego przepisami ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi:

  PKO BP S.A. O/POZNAŃ 96 1020 4027 0000 1602 1271 0549

  ŚRODKI NA PUBLICZNE KAMPANIE EDUKACYJNE PRZEKAZYWANE PRZEZ WPROWADZAJĄCYCH PRODUKTY W OPAKOWANIACH należy wnosić na konto:

  PKO BP S.A. O/POZNAŃ 86 1020 4027 0000 1402 1441 6863

   

  Od roku 2019 sprawozdania o produktach i opakowaniach oraz o gospodarowaniu odpadami należy przedkładać w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu BDO.

  Pod poniższym linkiem znajdują się instrukcje obsługi systemu BDO: https://bdo.mos.gov.pl/instrukcje-krok-po-kroku-system-bdo/

  Szczegółowe informacje w ww. zakresie znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej

   

  KONTAKT:

  Maciej Borowczyk (powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, obornicki, pilski)
  tel.: 61 626 64 24
  e-mail: maciej.borowczyk@umww.pl

   

  Karolina Górczak (powiaty; leszczyński, wągrowiecki, wrzesiński, podmioty spoza województwa)
  tel.: 61 626 64 50
  e-mail: karolina.gorczak@umww.pl

   

  Małgorzata Hain – Kotowska (powiaty: kolski, pleszewski, rawicki, śremski)
  tel.: 61 626 64 66
  e-mail:malgorzata.hain@umww.pl

   

  Joanna Halamunda (powiat poznański)
  tel.: 61 626 64 59
  e-mail: joanna.halamunda@umww.pl

   

  Justyna Kliber (powiaty: kępiński, koniński, wolsztyński)
  tel. 61 626 64 91
  e-mail: justyna.kliber@umww.pl

   

  Lidia Lipska (powiaty: kaliski, m. Kalisz, m. Konin, m. Leszno)
  tel.: 61 626 64 40
  e-mail: lidia.lipska@umww.pl

   

  Jakub Müller (m. Poznań)
  tel.: 61 626 64 69
  e-mail: jakub.muller@umww.pl

   

  Katarzyna Jażdżewska (powiaty: gostyński, krotoszyński, międzychodzki, nowotomyski)
  tel. 61 626 64 39
  e-mail: katarzyna.jazdzewska@umww.pl

   

  Paulina Grams (powiaty: grodziski, jarociński, ostrzeszowski, średzki)
  tel. 61 626 75 27)
  e-mail: paulina.grams@umww.pl

   

  Magdalena Siejak (powiaty: ostrowski, turecki, złotowski)
  tel.: 61 626 64 47
  e-mail: magdalena.siejak@umww.pl

   

  Aneta Sobczak (powiaty: gnieźnieński, kościański, słupecki, szamotulski)
  tel. 61 626 64 33
  e-mail:aneta.sobczak@umww.pl