trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Opłata produktowa - opakowania i produkty w opakowaniach

  Przedsiębiorcy podlegający przepisom ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi:

  • wprowadzający opakowania bądź produkty w opakowaniach,
  • dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy bądź eksportujący produkty w opakowaniach lub odpady opakowaniowe,
  • dystrybuujący produkty w opakowaniach - których rodzaje określone zostały w załączniku nr 1 do ustawy,
  • prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych.

  Obowiązki przedsiębiorców:

  • zapewnienie odzysku, w tym recyklingu odpadów opakowaniowych tego samego rodzaju jak opakowania, w których zostały wprowadzone produkty,
  • sporządzenie i przedłożenie marszałkowi województwa rocznego sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi oraz wniesienie ewentualnej opłaty produktowej w terminie do dnia do 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, którego opłata dotyczy,
  • prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych.

  Pomoc de minimis

  • ulga dla przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach o łącznej masie < 1 Mg w danym roku kalendarzowym;
  • nie zwalnia to z obowiązku przedłożenia sprawozdania;
  • opłata produktowa naliczana z zastosowaniem stawki maksymalnej – 4,50 zł/kg bez względu na rodzaj opakowania;
  • należna opłata produktowa pokrywana jest z puli pomocy de minimis przysługującej każdemu przedsiębiorcy;
  • warunkiem udzielenia pomocy de minimis jest przedłożenie formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz ewentualnych zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał przedsiębiorca w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch lat poprzedzających - w terminie do dnia 15 marca;
  • korzystanie z pomocy de minimis od roku 2015 nie jest obowiązkowe,
  • w przypadku korzystania z pomocy de minimis nie wpłaca się obliczonej opłaty produktowej.

  Kampanie edukacyjne

  Każdy wprowadzający produkty w opakowaniach ma obowiązek realizowania kampanii edukacyjnych. Przedmiotowy obowiązek można realizować:

  • samodzielnie:
  • przeznaczając na publiczne kampanie edukacyjne lub
  • przekazując na odrębny rachunek bankowy marszałka województwa łącznie co najmniej 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym,
  • za pośrednictwem organizacji odzysku (na podstawie podpisanej umowy).