Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej na rzecz poprawy i rozwoju bazy sportowej w roku 2018


(doposażenie w sprzęt sportowy i specjalistyczną odzież sportową)

Uchwała wraz z uzasadnieniem - kultura fizyczna 2018 - doposażenie - pobierz
Załącznik - kultura fizyczna 2018 - doposażenie - pobierz

 1. Oferta 2018 - pobierz
  1a. Oświadczenie do oferty 2018 - pobierz
 2. Oświadczenie o braku zaległych zobowiązań publiczno – prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym 2018 - pobierz
 3. Oświadczenie kościelnej osoby prawnej o braku obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy podatkowe, a w konsekwencji sporządzania sprawozdań finansowych 2018 - pobierz
 4. Zaktualizowany harmonogram realizacji zadania publicznego 2018 - pobierz
 5. Zaktualizowany kosztorys realizacji zadania publicznego 2018 - pobierz
 6. Oświadczenie o numerze rachunku bankowego, NIP, REGON i osobach upoważnionych 2018 - pobierz
 7. Sprawozdanie 2018 - pobierz
 8. Propozycja wzoru – Oświadczenie wolontariusza 2018 - pobierz
 9. Propozycja wzoru – Ewidencja czasu pracy członka organizacji pozarządowej 2018 (wzór 1) - pobierz
 10. Propozycja wzoru – Ewidencja czasu pracy członka organizacji pozarządowej 2018 (wzór 2) - pobierz
 11. Instrukcja opisu faktur – rachunków - pobierz
 12. Przykładowy wzór opisu faktury - pobierz
 
pdf    drukuj    drukuj