Ogłoszenie Konkursu "Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych"


W związku z podjęciem uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 2115/2016 z dnia 1 czerwca 2016 roku w sprawie przeprowadzenia Konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych”, Samorząd Województwa Wielkopolskiego i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu ZAPRASZAJĄ samorządy gminne i powiatowe z województwa wielkopolskiego w partnerstwie z lokalną organizacją społeczną do udziału w KONKURSIE.

Formularz zgłoszeniowy, zawierający opis pomysłu lub inicjatywy, podpisany przez osoby uprawnione składa jednostka samorządu terytorialnego reprezentująca w konkursie partnerstwo. Formularz należy wypełnić elektronicznie lub czytelnie drukowanymi literami.

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami w wersji papierowej oraz na nośniku danych CD/DVD lub pamięci USB (pendrive) należy złożyć osobiście lub drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) do 20 lipca 2016 roku do godziny 14.00 na adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Feliksa Nowowiejskiego 11
61-731 Poznań
z dopiskiem na kopercie:
„Konkurs Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych”

Celem VI edycji Konkursu jest:
• promowanie i upowszechnianie nowych i sprawdzonych inicjatyw i pomysłów w obszarze włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami, kreowanych i wdrażanych przez wielkopolskie powiaty i gminy w obszarze przedsiębiorczości społecznej z uwzględnieniem narzędzi ekonomii społecznej.
• inspirowanie samorządów do wdrażania działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami w kontekście ich włączenia społecznego we wszystkie nurty aktywności życia społecznego w partnerstwie z partnerami społecznymi.

W Konkursie mogą wziąć udział samorządy gminne i powiatowe z województwa wielkopolskiego w partnerstwie z lokalną organizacją społeczną, które złożą Formularz zgłoszeniowy wraz z opisem. Formularz zgłoszeniowy, zawierający opis pomysłu lub inicjatywy, podpisany przez osoby uprawnione składa jednostka samorządu terytorialnego reprezentująca w konkursie partnerstwo.

 

- kryteria oceny konkursowej –

 

Przy analizie zgłoszeń na etapie wyboru zgłoszeń do udziału w plebiscycie internetowym, Kapituła Konkursu bierze pod uwagę następujące kryteria:

wrażliwość – rozumianą jako istniejącą i rozwijaną przez Samorządy, jako świadomość na wyzwania ON we własnej społeczności lokalnej, jako wyzwalanie wrażliwości w innych – partnerach społecznych, społeczności lokalnej.
wyobraźnię – rozumianą jako kreowanie przez Samorządy nowych rozwiązań dla ON, nowych pomysłów, wspieranie istniejących i sprawdzonych w społeczności, patrzenie w przyszłość w celu tworzenia i budowania rozwiązań tu i teraz.
współuczestnictwo – rozumiane jako zaproszenie do współpracy wszystkich interesariuszy działań na rzecz ON i realizacja inicjatyw/pomysłów w partnerstwie społecznym, jako promowanie współpracy i budowa silnej społeczności lokalnej.

 

- nagrody i wyróżnienia –

 

Za zajęcie I miejsca w Konkursie jednostce samorządu terytorialnego reprezentującej partnerstwo przyznaje się nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego w wysokości 15.000,00 zł na realizację pomysłu/inicjatywy na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz za zajęcie II i II miejsca w Konkursie odpowiednio 10.000 zł i 5.000,00 zł.

 

- biuro obsługi Konkursu –

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, Dział Koordynacji Integracji Społecznej
ul. Feliksa Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań, tel. +48 61 8567334, +48 61 8567300

- informacje o Konkursie -
www.rops.poznan.pl, www.wielkopolskaes.pl, www.umww.pl
Monika Zembrzycka, monika.zembrzycka@rops.poznan.pl, tel. +48 61 8567334

 

Zapraszamy do udziału w Konkursie!


pdf    drukuj    drukuj