Ogłoszenia otwartego naboru partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu


Projekt pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" w ramach WRPO na lata 2014-2020.

Sprostowanie do Uchwały nr 1473/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie: ogłoszenia oraz ustalenia zasad otwartego naboru partnerów do projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” realizowanego przez Urząd marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 2.1.
oraz do Uchwały Nr 1552/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie: zmiany ogłoszenia oraz zmiany zasad otwartego naboru partnerów do projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”, realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, działanie: 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych.


Aktualnie obowiązujące akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 2164)
  2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2015r. poz. 2069)
  3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2015r. poz. 885).

 


pdf    drukuj    drukuj