Komisje Sejmiku


 • Zadania i kompetencje komisji określa Statut Województwa Wielkopolskiego (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. z 2013 r., poz. 431).
 • Zadaniem komisji jest pomoc w wykonywaniu zadań Sejmiku. W tym celu Sejmik powołuje komisje stałe oraz doraźne. Podlegają one Sejmikowi, przedkładają mu ramowy plan pracy oraz sprawozdania z działalności.
 • W skład komisji wchodzą wyłącznie radni a jej przewodniczącego i wiceprzewodniczącego wybiera Sejmik.
 • Komisje działają na posiedzeniach, zgodnie z ramowym planem pracy przyjętym przez Sejmik. W posiedzeniach mogą uczestniczyć inne osoby a z każdego posiedzenia sporządzany jest protokół.
 • Wszystkie rozstrzygnięcia podczas prac komisji dokonywane są w drodze głosowania, w obecności co najmniej połowy składu komisji w głosowaniu jawnym. W głosowaniu biorą udział wyłącznie członkowie komisji.

Aktualnie działające komisje Sejmiku:

Najbliższe terminy posiedzeń komisji znajdziecie Państwo w zakładce "Plan pracy".

Skład osobowy komisji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego V kadencji

 

Komisja Budżetowa:

 1. BERENDT Jarosław
 2. CZERWIŃSKI Zbigniew
 3. GRABOWSKI Krzysztof
 4. GRZESIEK Jan - przewodniczący
 5. GROBELNY Ryszard - wiceprzewodniczący
 6. GRZYB Mikołaj
 7. JANKOWIAK Wojciech
 8. MIKOŁAJCZAK Stefan
 9. RUTKOWSKA-KRUPKA Mirosława
 10. SZYMCZAK Dariusz
 11. WITKOWSKI Waldemar
 12. WODZIŃSKA Marzena
 13. WOJTASIAK Leszek
 14. WOŹNIAK Marek
 15. ŻELANOWSKI Rafał

Komisja Edukacji i Nauki:

 1. HINC Sławomir - wiceprzewodniczący
 2. ITMAN Zofia
 3. MAJDA Anna
 4. SZALCZYK Zofia
 5. WASZAK Małgorzata - przewodnicząca
 6. WODZIŃSKA Marzena

Komisja Gospodarki:

 1. BERENDT Jarosław
 2. KAŹMIERCZAK Mirosława - przewodnicząca
 3. KOZAN Karol
 4. PAŁASZ Kazimierz - wiceprzewodniczący
 5. POSPIESZYŃSKI Andrzej
 6. SZYMCZAK Dariusz
 7. WASZAK Małgorzata
 8. WITKOWSKI Waldemar
 9. WOJTASIAK Leszek

Komisja Kultury:

 1. BIERŁA Leszek
 2. IGNASIŃSKI Włodzimierz
 3. ITMAN Zofia
 4. KAŹMIERCZAK Mirosława 
 5. KOZAN Karol
 6. JOKŚ Julian
 7. MIKOŁAJCZAK Stefan - wiceprzewodniczący
 8. PIWOŃSKI Krzysztof
 9. SOKOŁOWSKA Tatiana
 10. SZALCZYK Zofia
 11. SZOPIŃSKI Henryk – przewodniczący
 12. WITKOWSKI Waldemar
 13. WITUSKI Maciej

Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki:

 1. GROBELNY Ryszard
 2. GRZESIEK Jan - wiceprzewodniczący
 3. HINC Sławomir
 4. PIWOŃSKI Krzysztof
 5. SOKOŁOWSKA Tatiana
 6. SOWA Marek
 7. SZCZEPAŃSKI Wiesław
 8. WITUSKI Maciej - przewodniczący
 9. WODZIŃSKA Marzena

Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

 1. CIEŚLAK Czesław
 2. JOKŚ Julian - wiceprzewodniczący
 3. KOZAN Karol
 4. PAŁASZ Kazimierz
 5. PIWOŃSKI Krzysztof
 6. SOKOŁOWSKA Tatiana - przewodnicząca
 7. SZOPIŃSKI Henryk
 8. WITUSKI Maciej
 9. WODZIŃSKA Marzena

Komisja Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej:

 1. CZERWIŃSKI Zbigniew
 2. JANKOWIAK Wojciech
 3. KADO Jerzy - wiceprzewodniczący
 4. KRUSZYŃSKI Mirosław
 5. NAPIERAŁA Ryszard
 6. PIKULIK Jan
 7. POSPIESZYŃSKI Andrzej - przewodniczący
 8. RUTKOWSKA-KRUPKA Mirosława
 9. SOWA Marek
 10. SZOPIŃSKI Henryk
 11. ŻELANOWSKI Rafał

Komisja Rewizyjna:

 1. KADO Jerzy 
 2. KAŹMIERCZAK Mirosława
 3. NOWACKA Bożena
 4. SZCZEPAŃSKI Wiesław - przewodniczący
 5. SZYMCZAK Dariusz
 6. WITUSKI Maciej - wiceprzewodniczący

Komisja Rodziny i Polityki Społecznej:

 1. CZERWIŃSKI Zbigniew - przewodniczący
 2. IGNASIŃSKI Włodzimierz
 3. JANKOWIAK Wojciech
 4. KAŹMIERCZAK Mirosława
 5. KOZAN Karol
 6. NOWACKA Bożena - wiceprzewodnicząca
 7. WODZIŃSKA Marzena

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

 1. BIERŁA Leszek
 2. CIEŚLAK Czesław – przewodniczący
 3. GRABOWSKI Krzysztof
 4. KADO Jerzy
 5. KAŹMIERCZAK Mirosława
 6. NAPIERAŁA Ryszard - wiceprzewodniczący
 7. PIKULIK Jan
 8. PIWOŃSKI Krzysztof
 9. SOKOŁOWSKA Tatiana
 10. SOWA Marek
 11. WITUSKI Maciej
 12. WODZIŃSKA Marzena

Komisja Statutowa:

 1. GRABOWSKI Krzysztof
 2. KAŹMIERCZAK Mirosława
 3. KRUSZYŃSKI Mirosław
 4. PAŁASZ Kazimierz - wiceprzewodniczący
 5. SZALCZYK Zofia
 6. SZYMCZAK Dariusz - przewodniczący
 7. WITUSKI Maciej

Komisja Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej:

 1. GRZYB Mikołaj - przewodniczący
 2. HINC Sławomir
 3. IGNASIŃSKI Włodzimierz
 4. NOWACKA Bożena
 5. RUTKOWSKA-KRUPKA Mirosława
 6. SOKOŁOWSKA Tatiana
 7. SZALCZYK Zofia
 8. SZCZEPAŃSKI Wiesław
 9. WASZAK Małgorzata - wiceprzewodnicząca
 10. WITUSKI Maciej
 11. WOJTASIAK Leszek
 12. WODZIŃSKA Marzena

Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego:

 1. BERENDT Jarosław
 2. BIERŁA Leszek
 3. CZERWIŃSKI Zbigniew
 4. GROBELNY Ryszard
 5. HINC Sławomir
 6. ITMAN Zofia
 7. KADO Jerzy
 8. KAŹMIERCZAK Mirosława
 9. MAJDA Anna - przewodnicząca
 10. MIKOŁAJCZAK Stefan
 11. SOKOŁOWSKA Tatiana
 12. WODZIŃSKA Marzena 
 13. WOJTASIAK Leszek
 14. ŻELANOWSKI Rafał - wiceprzewodniczący
pdf    drukuj    drukuj