Informacja w sprawie małych grantów


Informacja w sprawie zlecania organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert w formie tzw. „małych grantów” w roku 2017

 

 1. PODSTAWA PRAWNA:
  • Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817), zwanej dalej Ustawą
  • Uchwała nr XXIII/626/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 października 2016 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”
  • Uchwała nr 1558/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia procedury obowiązującej przy zlecaniu przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego realizacji zadań publicznych w trybie małych grantów
  • Uchwała nr XXXVII/739/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 września 2013 roku w sprawie uchwalenia „Priorytetów współpracy międzynarodowej Województwa Wielkopolskiego”

 2. RODZAJ ZADAŃ:
  • Zadania z zakresu i na rzecz rozwijania kontaktów zagranicznych i współpracy międzynarodowej Województwa Wielkopolskiego, nawiązujące zwłaszcza do:
   - wzmacniania Wielkopolskiej Sieci Współpracy Zagranicznej,
   - współpracy z regionami partnerskimi Województwa Wielkopolskiego.
  • Preferowane będą działania związane z międzynarodową wymianą młodzieży.
  • Powyższe zadania dotyczyć będą wyróżnionej w Ustawie sfery zadań publicznych „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami”.
  • Wysokość środków finansowych zaplanowanych w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2017 na dofinansowanie powyższych zadań zleconych organizacjom pozarządowym wynosi w sumie 30.000,00 zł.

 3. KRYTERIA JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ PODMIOTY SKŁADAJĄCE OFERTĘ:
  1. Prowadzić działalność na terenie Województwa Wielkopolskiego.
  2. Posiadać status organizacji pozarządowej lub być podmiotem wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy.
  3. Nie posiadać zaległości z tytułu zobowiązań publiczno-prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym.
  4. Posiadać własne konto bankowe.
  5. Prowadzić działalność z zakresu kontaktów zagranicznych i/lub współpracy międzynarodowej zapisaną w statucie organizacji.
  6. Posiadać numer NIP i REGON.

 4. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:
  1. Wysokość jednorazowego dofinansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10.000,00 zł.
  2. Łączna kwota środków finansowych przekazanych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego organizacji pozarządowej lub podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 Ustawy w roku kalendarzowym 2017 w trybie „małych grantów” nie może przekroczyć kwoty 20.000,00 zł.
  3. Zadanie publiczne musi być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
  4. Zadanie musi posiadać charakter lokalny lub regionalny.

   Ponadto:

  5. Złożenie oferty wraz z załącznikami winno nastąpić co najmniej 40 dni przed rozpoczęciem realizacji zadania publicznego.
  6. Każda oferta powinna zawierać opis działania „promocja realizowanego zadania”, nawet jeśli nie będzie generowała żadnych kosztów.
  7. Wymaga się, by oferent wszechstronnie informował opinię publiczną o otrzymanej dotacji ze środków budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

  O przyznaniu środków finansowych w ramach tzw. małego grantu decyduje Zarząd Województwa Wielkopolskiego, biorąc pod uwagę każdorazowo celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych. Biuro Współpracy Międzynarodowej zastrzega, że oferta może być odrzucona zarówno poprzez nieuznanie jej celowości, jak i w przypadku stwierdzenia braku środków w budżecie, lub gdy środki będące w dyspozycji Biura zostały już zaplanowane na realizację innych zadań publicznych.

  Nie będą rozpatrywane oferty złożone po terminie określonym w niniejszej informacji, nie spełniające wymogów formalnych, złożone na niewłaściwych drukach, nie zawierające kompletu dokumentów, bądź zawierające inne braki formalne, w przypadku nieusunięcia tych braków we wskazanym w wezwaniu 7-dniowym terminie do ich usunięcia.

 5. WYMAGANE DOKUMENTY

  1. Oferta
   Warunkiem otrzymania dotacji jest złożenie oferty zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 roku w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 570). Przez prawidłowo wypełnioną ofertę rozumie się wypełnienie druku oferty przy wykorzystaniu Generatora Ofert i Sprawozdań, dostępnego za pośrednictwem portalu Wielkopolskie Wici (www.wielkopolskiewici.pl, zakładka „Konkursy”) po zarejestrowaniu się w Bazie Organizacji Pozarządowych. Wypełnienie oferty w Generatorze gwarantuje, że dochowane zostaną najważniejsze przesłanki prawidłowego złożenia oferty, tj. wypełnienie w sposób czytelny wszystkich punktów zawartych w druku oferty (w przypadku, gdy punkt zawarty w druku oferty nie dotyczy oferenta, należy wpisać „nie dotyczy”).

   Wypełnienie oferty w Generatorze kończy się utworzeniem pliku PDF z przypisaną „sumą kontrolną”, który należy wydrukować, podpisać przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu i przekazać do Biura Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w terminie do trzech dni roboczych od daty złożenia oferty elektronicznie (decyduje data wpływu do Urzędu).

   Ostatecznie złożona oferta musi posiadać ten sam nr kontrolny jak oferta zapisana w Generatorze Ofert i Sprawozdań!

   Powyższe zasady dot. Generatora Ofert i Sprawozdań stosuje się również w sytuacji uzyskania dotacji i konieczności złożenia zaktualizowanego harmonogramu i przewidywanej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego – należy przygotować je w Generatorze w oparciu o złożoną ofertę.

  2. Dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu zawierający aktualne dane:

   • Dla fundacji i stowarzyszeń: odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, który bezpłatnie można pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości (https://ems.ms.gov.pl), lub odpis z Rejestru Starostwa.
    Zgodnie z art. 4 ust. 3 i 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1203 ze zm.), za dokument tożsamy z odpisem uznaje się pobrany samodzielnie wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Rejestru, dokonany za pośrednictwem strony internetowej Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego (https://ems.ms.gov.pl).
   • W przypadku kościelnych osób prawnych: zaświadczenie o osobowości prawnej parafii/zakonu oraz upoważnienie dla proboszcza/przeora o reprezentowaniu parafii/zakonu i zaciąganiu zobowiązań finansowych lub dekret powołujący kościelną osobę prawną.
   • W przypadku pozostałych podmiotów: inny dokument właściwy dla podmiotu.
  3. Aktualny statut lub inny akt regulujący status podmiotu
   Dokument przedkładany przez podmioty wskazane w art. 3 ust. 2 oraz ust. 3 pkt 2-4 Ustawy, zawierać winien adnotację o jego przyjęciu przez organ rejestrowy. W przypadku zadeklarowania w ofercie pobierania wpłat i opłat od adresatów zadania przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, stosowna informacja o zakresie prowadzonej działalności odpłatnej winna znaleźć swoje potwierdzenie w statucie lub w innym akcie wewnętrznym, zgodnie z art. 10 ust. 3 Ustawy.
  4. Ewentualne pełnomocnictwo
   W przypadku oddziału terenowego organizacji składającej ofertę niezbędne jest załączenie pełnomocnictwa zarządu głównego dla przedstawicieli ww. oddziału (liczba osób zgodna ze wskazaniem zawartym w KRS) do składania w imieniu tej organizacji oświadczeń woli w zakresie nabywania praw i zaciągania zobowiązań finansowych oraz dysponowania środkami przeznaczonymi na realizację zadania (w tym rozliczenia uzyskanej dotacji), o którego dofinansowanie stara się jednostka organizacyjna.
  5. Oświadczenie o braku zaległości z tytułu zobowiązań publiczno-prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym.
  6. Oświadczenie o zgodności składanej oferty z ofertą wygenerowaną przy wykorzystaniu Generatora Ofert i Sprawozdań.
  7. Oświadczenie o ubieganiu/nieubieganiu się z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego w roku 2017 o środki finansowe w trybie „małych grantów”.

 6. TERMIN SKŁADANIA OFERT
  1. Procedura przyznawania „małych grantów” ulega zakończeniu z chwilą wyczerpania środków finansowych zaplanowanych w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2017 na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym z dziedziny kontaktów zagranicznych i współpracy międzynarodowej.
  2. Oferty składać należy nie później niż do 02.10.2017 r., z zastrzeżeniem lit. a).

 7. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
  • Siedziba Biura Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań – Punkt Kancelaryjny w holu głównym lub Sekretariat Biura Współpracy Międzynarodowej, piętro V, pok. 557.

pdf    drukuj    drukuj