Konkurs na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego w 2016 r.


 1. Termin i miejsce składania wniosków o dotacje:

  Wniosek o dotację wraz z wymaganymi załącznikami można składać osobiście w Sekretariacie Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przy al. Niepodległości 34 (pokój 333) lub w Punkcie Kancelaryjnym na parterze Urzędu Marszałkowskiego w godzinach pracy urzędu, tj. pn.-pt. od 7.30 do 15. 30 lub przesłać na adres: Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznaniu. Wnioski będą przyjmowane w terminie od 18 stycznia 2016 roku do 1 marca 2016 r. O przyjęciu ofert decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego (nie decyduje data stempla pocztowego). Wnioski złożone po terminie oraz niekompletne a także przesłane faksem lub drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

  Kontakt telefoniczny w godzinach pracy Urzędu: Anna Kamińska-Janowicz 61 626 68 85, Natalia Wasilewska 61 62 66 889, sekretariat Departamentu Kultury 61 626 68 80.
 1. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane może obejmować nakłady konieczne na:
 • sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich,
 • przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych,
 • wykonanie dokumentacji konserwatorskiej,
 • opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich,
 • wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
 • sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz,
 • zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku,
 • stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku,
 • odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki,
 • odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności,
 • odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych,
 • modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności,
 • wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
 • uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych,
 • działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego parku lub ogrodu,
 • zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt. 7-15 i które będą wykonane w bieżącym roku,
 • zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.
 1. Zasady przyznawania dotacji. Samorząd Województwa Wielkopolskiego w 2016 r. przeznacza na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 902 000 złotych.

  O dotację może ubiegać się podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku położonego lub znajdującego się na obszarze województwa wielkopolskiego. Z budżetu Województwa Wielkopolskiego mogą być udzielane dotacje celowe na prace lub roboty przy zabytku dostępnym publicznie, posiadającym istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe. Dotacja może zostać udzielona do 70% ogółu nakładów na prace lub roboty. W uzasadnionych przypadkach, gdy zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową lub gdy wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, a także w sytuacji, gdy konieczne jest niezwłoczne podjęcie prac lub robót, może być udzielona dotacja do 100 % nakładów. Podstawą udzielenia dotacji jest prawidłowo złożony wniosek wraz z kompletem załączników. Kopie załączników należy potwierdzić na każdej stronie    za zgodność z oryginałem wraz z wpisaniem daty potwierdzenia. Po przyznaniu dotacji Województwo Wielkopolskie zawiera umowę z beneficjentem, który zobowiązany jest do wykonania dotowanych prac w 2016 r.

  Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego ani z przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.

  Wybór ofert wytypowanych do udzielenia dotacji zostanie dokonany w postępowaniu konkursowym, jednak o przyznaniu dotacji decyduje Sejmik Województwa Wielkopolskiego. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone w terminie i spełniające wymagania formalne. Oceny ofert pod względem formalnym dokona Departament Kultury, a pod względem merytorycznym komisja opiniująca, powołana przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Komisja będzie brać pod uwagę znaczenie zabytku ze szczególnym uwzględnieniem jego wartości historycznej i artystycznej, stan zachowania obiektu oraz zaangażowanie finansowe podmiotu ubiegającego się o dotację w zaplanowane prace i realność ich wykonania w bieżącym roku.

  Ze względu na rosnącą liczbę rezygnacji z przyjęcia dotacji Departament Kultury zwraca się   z prośbą do podmiotów ubiegających się o dotacje, aby rozważnie zaplanowały prace, które mają być wykonane w 2016 r. oraz zabezpieczyły wkład własny na poziomie umożliwiającym ich wykonanie. W sytuacji, gdy podmiot równolegle ubiega się o dofinansowanie prac ze środków publicznych ze źródeł innych, niż budżet Samorządu Województwa Wielkopolskiego, termin zakończenia prac musi być określony w ten sam sposób w umowach zawieranych z innymi podmiotami, uwzględniony taki sam koszt zadania oraz jego zakres oraz nazwa zadania. Załączony do wniosku kosztorys powinien odnosić się wyłącznie do zakresu zadania, który został określony we wniosku o dotację.

  Dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach udziela w formie uchwały Sejmik Województwa Wielkopolskiego na wniosek Zarządu Województwa. Oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do nich dokumentacją pozostaną w aktach Departamentu Kultury i nie będą odsyłane oferentowi. Informacje na temat udzielenia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego dotacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, po przyjęciu stosownej uchwały przez Sejmik Województwa.
   
 2. Wykaz wymaganych załączników:

  Wszystkie dokumenty i ich potwierdzone kopie muszą być aktualne. Wszystkie kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem na każdej zapisanej stronie wraz z datą tego potwierdzenia. Wymagany jest czytelny podpis oraz zaznaczenie sprawowanej funkcji bądź imienna pieczątka wraz z podpisem.

  Zasady udzielania dotacji przez Województwo szczegółowo określają:

  Po udzieleniu dotacji przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego beneficjenci zobowiązani są do dostarczenia zaktualizowanego kosztorysu na realizację zadania (plik do pobrania znajduje się powyżej) do Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Należy również przekazać pisemną informację o planowanych terminach rozpoczęcia i zakończenia prac lub robót, na które została udzielona dotacja. Po zweryfikowaniu zaktualizowanych kosztorysów i ich akceptacji zostaną przygotowane umowy.

  W przypadku rezygnacji z przyjęcia dotacji i prowadzenia prac lub robót należy o tej decyzji bezzwłocznie zawiadomić Departament Kultury UMWW zachowując formę pisemną. W sytuacji, gdy podmiot ubiegający się o dotację wykonał prace lub roboty przed zawarciem umowy z Województwem, zobowiązany jest do bezzwłocznego poinformowania o tym Departamentu Kultury UMWW, gdyż w takiej sytuacji niemożliwe będzie refundowanie prac lub robót ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
 • kopia decyzji o wpisie do rejestru zabytków,
 • aktualne pozwolenie służb konserwatorskich na prowadzenie zaplanowanych prac lub robót przy zabytku,
 • odpis Księgi Wieczystej (w przypadku złożenia wydruku z elektronicznego systemu ksiąg wieczystych konieczne jest poświadczenie wnioskodawcy zgodności ze stanem faktycznym),
 • wypis z rejestru gruntów,
 • dokument potwierdzający pełnioną funkcję (np. potwierdzający powołanie na stanowisko dyrektora, potwierdzający powołanie na stanowisko proboszcza, upoważnienie do reprezentowania podmiotu i zaciągania zobowiązań finansowych w jego imieniu, zaświadczenie o osobowości prawnej itp.),
 • wypis z KRS (dotyczy stowarzyszeń i fundacji oraz spółek prawa handlowego),
 • dokumentację fotograficzną zabytku w wersji elektronicznej lub papierowej (min. 3 zdjęcia obiektu),
 • dokumenty potwierdzające pozyskanie dotacji ze środków publicznych, jeśli te zostały przyznane na zadanie określone we wniosku,
 • kosztorys planowanych prac (ofertowy lub inwestorski),
 • oświadczenie o braku zobowiązań publiczno-prawnych wobec budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego,
 • oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rozpatrzenie wniosku,
 • w sytuacji, gdy przepisy wymagają innych pozwoleń oprócz pozwolenia wydanego przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, wnioskodawca zobowiązany jest do ich posiadania i powinien załączyć ich kopię do wniosku).

Wszystkie dokumenty i ich potwierdzone kopie muszą być aktualne. Wszystkie kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem na każdej zapisanej stronie wraz z datą tego potwierdzenia. Wymagany jest czytelny podpis oraz zaznaczenie sprawowanej funkcji bądź imienna pieczątka wraz z podpisem.

Zasady udzielania dotacji przez Województwo szczegółowo określają:

 Po udzieleniu dotacji przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego beneficjenci zobowiązani są do dostarczenia zaktualizowanego kosztorysu na realizację zadania (plik do pobrania znajduje się poniżej) do Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Należy również przekazać pisemną informację o planowanych terminach rozpoczęcia i zakończenia prac lub robót, na które została udzielona dotacja. Po zweryfikowaniu zaktualizowanych kosztorysów i ich akceptacji zostaną przygotowane umowy.

W przypadku rezygnacji z przyjęcia dotacji i prowadzenia prac lub robót należy o tej decyzji bezzwłocznie zawiadomić Departament Kultury UMWW zachowując formę pisemną. W sytuacji, gdy podmiot ubiegający się o dotację wykonał prace lub roboty przed zawarciem umowy z Województwem, zobowiązany jest do bezzwłocznego poinformowania o tym Departamentu Kultury UMWW, gdyż w takiej sytuacji niemożliwe będzie refundowanie prac lub robót ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała w sprawie: udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze Województwa Wielkopolskiego:
Uchwała - pobierz
Załącznik nr 1 - pobierz
Załącznik nr 2 - pobierz

Przewodnik jak wypełnić wniosek - pobierz
Wniosek o dotacje - pobierz
Oświadczenie wnioskodawcy - pobierz
Oświadczenie o zobowiązaniach publiczno-prawnych - pobierz
Zaktualizowany kosztorys (po otrzymaniu dotacji) - pobierz

pdf    drukuj    drukuj