Konkurs na opracowanie logo „Wielkopolska BIKE”


(wartość Konkursu nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro)

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłasza Konkurs na opracowanie logo „Wielkopolska BIKE”. Celem konkursu jest wybór najlepszej koncepcji logo regionalnego systemu szlaków rowerowych pn. Wielkopolska BIKE oraz wyłonienie wykonawcy systemu identyfikacji wizualnej dla Wielkopolska BIKE.

Prace konkursowe należy składać osobiście lub wysłać pocztą / kurierem w terminie do 9 marca 2018 roku do godz. 15.30 na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Sportu i Turystyki
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

Praca konkursowa powinna być dostarczona w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu z oznaczeniem: „Konkurs na opracowanie logo Wielkopolska BIKE. Nie otwierać przed 12 marca 2018 r.”. O terminie złożenia pracy decydować będzie data i godzina wpływu pracy konkursowej do Sekretariatu Departamentu Sportu i Turystyki lub Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Szczegóły konkursu w regulaminie.

Obsługę administracyjno-techniczną Konkursu prowadzi Departament Sportu i Turystyki. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z uczestnikami Konkursu są:
- Małgorzata Prażanowska (tel. 61 626 68 55, turystyka@umww.pl)
- Krzysztof Piechocki (tel. 61 626 68 59, turystyka@umww.pl)


pdf    drukuj    drukuj