Społeczeństwo i rynek pracy


Społeczeństwo
W końcu 2015 roku województwo wielkopolskie zamieszkiwało 3 475,3 tys. osób. Pod względem liczby ludności region zajmuje trzecie miejsce w kraju, po województwach mazowieckim i śląskim. W skali roku liczba ludności zwiększyła się o 2,7 tys. osób, tj. o 0,1%.W strukturze ludności według miejsca zamieszkania przeważała ludność miejska, w roku 2015 mieszkańcy miast stanowili 54,9% mieszkańców regionu. Kobiety od lat dominują wśród mieszkańców województwa, a ich udział w 2015 r. kształtował się na poziomie 51,3 %.

Obserwowany jest wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym oraz zmniejszanie się liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym. Zmiany demograficzne zachodzące w Wielkopolsce, choć przebiegają mniej dynamicznie niż w kraju, wskazują, iż struktura ludności z zastojowej przejdzie w regresywną, charakteryzującą się niską liczbą urodzeń przy równoczesnym wydłużaniu się przeciętnego trwania życia. Wiąże się to ze wzrostem udziału ludności starszej w ogólnej liczbie ludności. Sytuacja ta będzie miała swoje bezpośrednie przełożenie na sytuację na rynku pracy, ponieważ zmianie ulegną proporcje w grupach wiekowych, co wpłynie na dostępność siły roboczej.

Zgodnie z prognozami demograficznymi w latach 2012-2021 następować będą zmiany w strukturze ludności w Wielkopolsce, przejawiające się wzrostami i spadkami liczby ludności według grup wieku:

  • początkowo liczba ludności dla osób w wieku 0-5 lat - do 2012 r. stanowiła 7% ogółu ludności, prognozuje się, że w 2021 r. liczba ta spadnie do 6,4%;
  • spadek, ale w mniejszym stopniu nastąpi również wśród ludności w wieku 6-64 lat - w 2012 r. grupa ta stanowiła 80,7% ogółu ludności, w 2021 r. spadnie do 76,6%;
  • stały wzrost liczby ludności w wieku 65 lat i więcej - w 2012 r. ich udział wyniósł 12,2% , w 2021 r. grupa ta stanowić będzie 17%.

Procesy starzenia się społeczeństwa będą wpływać na obciążenie demograficzne regionu, co będzie wymuszało zmiany na rynku pracy, w systemach edukacji i zdrowia oraz w opiece społecznej.

Rynek pracy
Województwo wielkopolskie to jeden z najdynamiczniej rozwijających się regionów kraju. Duży potencjał produkcyjny, rozwinięty sektor usług, wysoka produktywność rolnictwa, wysoki poziom przedsiębiorczości to tylko niektóre z czynników rozwoju gospodarczego województwa. Potencjał Wielkopolski sprawia, że jest regionem atrakcyjnym dla polskich i zagranicznych inwestorów.

Województwo wielkopolskie od kilku lat charakteryzuje najniższa stopa bezrobocia rejestrowanego, która w grudniu 2016 r. wyniosła. 5,0%. W tym samym okresie w Polsce stopa bezrobocia wynosiła 8,3% a najwyższy wskaźnik 14,2% odnotowano w województwie. warmińsko-mazurskim. Jednocześnie w regionie występuje duże zróżnicowanie pod względem skali bezrobocia w poszczególnych powiatach, tj. od 2,0% w powiecie poznańskim do 14,2% w powiecie ziemskim konińskim. Oprócz niskiej stopy bezrobocia, liczba osób bezrobotnych wyniosła 77 697 osób i była o ponad 15,5 tys., tj. o ok 16,7% mniejsza niż przed rokiem.

Bezrobocie

 

Mieszkańców regionu cechuje wysoka aktywność zawodowa. W 2015 r. współczynnik aktywności zawodowej dla Wielkopolan w wieku produkcyjnym wyniósł 75,5% (w kraju 74,5%). Jednocześnie należy podkreślić, że Wielkopolskę charakteryzuje jeden z najwyższych w kraju wskaźników zatrudnienia, który w 2015r. ukształtował się na poziomie 69,6%. Wartość ta była zbliżona do średniej dla UE (70,0%).
W ostatnich latach w województwie wielkopolskim obserwowany jest systematyczny wzrost liczby pracujących. W 2015 r. grupa ta liczyła ponad 1 mln 448,4 tys. osób. Najwięcej osób pracuje w szeroko pojętych usługach (54,1%), blisko co trzeci mieszkaniec Wielkopolski (31,1%) jest pracownikiem sektora przemysłowo – budowlanego, zaś najmniejsza grupę stanowią pracownicy sektora rolno-leśnego (14,8%).

W Wielkopolsce w 2016r. bezrobotnym za pośrednictwem powiatowych urzędów pracy ofertowano 133,4 tys. ofert pracy i było to o 9,5% więcej ofert niż w poprzednim roku. Region jest w czołówce województw, jeśli chodzi o zgłaszany do urzędów pracy popyt na pracowników. Najczęściej poszukiwani byli sprzedawcy, magazynierzy, pakowacze ręczni, robotnicy gospodarczy, kierowcy samochodów ciężarowych, technicy prac biurowych, szwaczki maszynowe, robotnicy magazynowi oraz kierowcy ciągnika siodłowego.

Dla sprzedawców wpłynęło 7,8 tys. ofert, dla kierowców samochodu ciężarowego 3,1 tys. Około 1,5 tysiąca ofert wpłynęło również dla stolarzy, ślusarzy i spawaczy. Dzięki dużemu popytowi na pracę za pośrednictwem powiatowych urzędów pracy zatrudnienie podjęło 92,5 tys. osób bezrobotnych, tj. o 7% mniej niż w 2015r. Jednak dodać należy, że w końcu 2016r. liczba osób w rejestrach urzędów pracy była mniejsza o niemal 16 tys. niż w końcu 2015 r.

Zgodnie z krótkookresową prognozą sformułowaną na podstawie badania „Barometr zawodów” w 2017 r. w większości wielkopolskich powiatów odczuwalny będzie deficyt pracowników m.in. w zawodach kucharz i szef kuchni, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz i lakiernik samochodowy, krawiec i pracownik produkcji odzieży. Poszukiwani będą również fachowcy z branży budowlanej: betoniarze i zbrojarze, cieśle i stolarze budowlani, posadzkarze, malarze budowlani, monterzy instalacji budowlanych, robotnicy budowlani. Obserwowany jest także deficyt pracownikach w branży medyczno-opiekuńczej (lekarze, pielęgniarki i położne, opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej) i usług osobistych (fryzjer, kosmetyczka). Ponadto zapotrzebowanie na pracowników szczególnie odczuwalne jest w najdynamiczniej rozwijających się branżach w regionie, wśród których warto wymienić branżę TSL (transportowo-spedycyjno-logistyczną) oraz przetwórstwo meblarskie. Skutkuje to popytem na kierowców, magazynierów, spedytorów, logistyków, stolarzy i tapicerów.


Przeciętne wynagrodzenie brutto w Wielkopolsce w 2015 r. wyniosło 3 728,52 zł i było niższe od przeciętnego wynagrodzenia w skali kraju o 10,2%. Jedynie w powiecie Miasto Poznań przeciętne wynagrodzenie przewyższało średnią krajową i wyniosło 4 549,11 zł.

 

pdf    drukuj    drukuj