Społeczeństwo i rynek pracy


Społeczeństwo
W województwie wielkopolskim obserwuje się stały przyrost liczby ludności. Na koniec 2016 roku w regionie mieszkało 3 481,6 tys. osób. Pod względem liczby ludności Wielkopolska niezmiennie zajmuje trzecie miejsce w kraju, po województwie mazowieckim i śląskim. Wielkopolanie stanowią 9,1% ogółu ludności kraju, przy czym udział ten w ostatnich latach rośnie.

W strukturze ludności według miejsca zamieszkania przeważała ludność miejska. W roku 2016 mieszkańcy miast stanowili 54,7% mieszkańców regionu. Nie uległa zmianie struktura ludności według płci, kobiety nadal dominują wśród mieszkańców województwa. Ich udział kształtował się na poziomie 51,3%.

W województwie wielkopolskim, podobnie jak w kraju, obserwuje się stopniowe zmiany w strukturze ludności według ekonomicznych grup wieku. W 2016 roku udział ludności w wieku przedprodukcyjnym pozostał na poziomie 19,2%. Wzrósł za to udział ludności w wieku poprodukcyjnym - do 18,8%. Ludność w wieku produkcyjnym stanowiła 62,0% mieszkańców regionu.

Ludność Wielkopolski według wieku w latach 2012-2016

Ludność Wielkopolski według wieku w latach 2012 2016

Rynek pracy
Województwo wielkopolskie to jeden z najdynamiczniej rozwijających się regionów kraju. Duży potencjał produkcyjny, rozwinięty sektor usług, wysoka produktywność rolnictwa, wysoki poziom przedsiębiorczości to tylko niektóre z czynników rozwoju gospodarczego województwa. Potencjał Wielkopolski sprawia, że jest regionem atrakcyjnym dla polskich i zagranicznych inwestorów.

Obserwowany jest wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym oraz zmniejszanie się liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym. Zmiany demograficzne zachodzące w Wielkopolsce, choć przebiegają mniej dynamicznie niż w kraju, wskazują, iż struktura ludności z zastojowej przejdzie w regresywną, charakteryzującą się niską liczbą urodzeń przy równoczesnym wydłużaniu się przeciętnego trwania życia. Wiąże się to ze wzrostem udziału ludności starszej w ogólnej liczbie ludności. Sytuacja ta będzie miała swoje bezpośrednie przełożenie na sytuację na rynku pracy, ponieważ zmianie ulegną proporcje w grupach wiekowych, co wpłynie na dostępność siły roboczej.

Procesy starzenia się społeczeństwa będą wpływać na obciążenie demograficzne regionu, co będzie wymuszało zmiany na rynku pracy, w systemach edukacji i zdrowia oraz w opiece społecznej.

Rok 2017 był najlepszym od kilkunastu lat, jeśli chodzi o sytuację na rynku pracy, stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku wyniosła 3,7%. W tym samym okresie w Polsce stopa bezrobocia wyniosła 6,6%, a najwyższy wskaźnik odnotowano w województwie warmińsko- mazurskim. Jednocześnie w regionie występuje duże zróżnicowanie pod względem skali bezrobocia w poszczególnych powiatach tj. od 1,5% w powiecie poznańskim do 9,7% w powiecie konińskim. Oprócz niskiej stopy bezrobocia, bezrobocie rejestrowane w regionie kształtuje się na poziomie 58 857 osób, jest to o 24% mniej niż w grudniu poprzedniego roku. Spadki zanotowano we wszystkich województwach, w kraju liczba bezrobotnych wyniosła 1 081,7 tys. osób.

Stopa bezrobocia w Polsce i Wielkopolsce w latach 2012 – 2017 (w %)

Stopa bezrobocia w Polsce i Wielkopolsce w latach 2012 2017 w

Mieszkańców regionu cechuje wysoka aktywność zawodowa. W 2016 r. współczynnik aktywności zawodowej dla Wielkopolan w wieku produkcyjnym wyniósł 76,3%. Jednocześnie należy podkreślić, że Wielkopolskę charakteryzuje jeden z najwyższych w kraju wskaźników zatrudnienia, który w 2016r. ukształtował się na poziomie 72,5%.

W ostatnich latach w województwie wielkopolskim obserwowany jest systematyczny wzrost liczby pracujących. W 2016 r. grupa ta liczyła ponad 1 mln 500,1 tys. osób. Najwięcej osób pracuje w szeroko pojętych usługach (54,6%), blisko co trzeci mieszkaniec Wielkopolski (31 %) jest pracownikiem sektora przemysłowo – budowlanego, zaś najmniejsza grupę stanowią pracownicy sektora rolno-leśnego (14,3%).

W 2017 roku pracodawcy zgłosili do wielkopolskich urzędów pracy 124 146 ofert pracy, tj. o 6,9% mniej niż w 2016 roku. Region jest w czołówce województw, jeśli chodzi o zgłaszany do urzędów pracy popyt na pracowników. Najczęściej poszukiwani byli sprzedawcy, magazynierzy, pakowacze ręczni, robotnicy gospodarczy, robotnicy magazynowi, pomocniczy robotnicy budowlani, technicy prac biurowych ,kierowcy operatorzy wózków jezdniowych (widłowych).

Zgodnie z krótkookresową prognozą sformułowaną na podstawie badania „Barometr zawodów” w 2018 r. w większości wielkopolskich powiatów poszukiwani będą zarówno wykwalifikowani pracownicy, robotnicy wykonujący prace proste, fizyczne, jak i specjaliści w rozwijających się branżach. Niedobory pracowników odczuje branża budowlana, w której brakuje: betoniarzy, zbrojarzy, brukarzy, cieśli i stolarzy budowlanych, dekarzy i blacharzy budowlanych, murarzy i tynkarzy. Będzie brakowało monterów instalacji budowlanych, monterów konstrukcji metalowych, pracowników robót wykończeniowych w budownictwie i robotników budowlanych. Trudna sytuacja kadrowa wystąpi w branży usług medycznych. Utrzymają się problemy z pozyskaniem lekarzy, wykwalifikowanych pielęgniarek i położnych czy opiekunów osób starszych lub niepełnosprawnych. Poszukiwani będą również samodzielni księgowi, głównie z doświadczeniem zawodowym i biegłą znajomością bieżących przepisów. Trudniej pozyskać będzie pracowników ds. rachunkowości i księgowości. Wyzwaniem dla dzisiejszego rynku pracy jest zaspokojenie kadr dla branży TSL (transport, spedycja, logistyka) oraz branży IT. W zawodach takich jak: kierowcy samochodów ciężarowych, spedytorzy, logistycy czy magazynierzy zidentyfikowano deficyty dobrze wykształconej kadry, z doświadczeniem zawodowym, ze znajomością języków obcych, systemów informatycznych i szeregiem dodatkowych uprawnień. Odpowiednio wykwalifikowanych pracowników będzie poszukiwała również branża handlowa. W deficycie utrzymają się sprzedawcy i kasjerzy.

Sklasyfikowano również zawody charakteryzujące się niewielkim zapotrzebowaniem pracodawców. W przypadku ekonomistów nadwyżka dotyczy przede wszystkim kadr wykształconych na poziomie średnim (technik ekonomista), jednak zawód ten jest stosunkowo łatwy do adaptacji na inne stanowiska pracy, a absolwenci tego kierunku są chętnie pozyskiwani przez pracodawców. Popularnymi kierunkami kształcenia, nieprzekładającymi się na wielkość zapotrzebowania na kadry, są technologia żywności i żywienia oraz turystyka. Dotyczy to również zawodów takich jak: filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy. Nadprodukcja absolwentów na tych kierunkach kształcenia powoduje nadwyżkę podaży pracy, a z powodu braku ofert, perspektywy zatrudnienia są niezachęcające. Zawody z grupy zrównoważonych charakteryzują podobne liczby prognozowanych ofert pracy i osób poszukujących zatrudnienia. Równowaga będzie charakteryzowała przede wszystkim takie zawody jak: kierownicy sprzedaży, instruktorzy rekreacji i sportu, sekretarki i asystenci, opiekunki dziecięce i fotografowie.

Przeciętne wynagrodzenie brutto w Wielkopolsce w 2016 r. wyniosło 3 984,10 zł, a w skali kraju 4150,88 zł. Jedynie w powiecie Miasto Poznań przeciętne wynagrodzenie przewyższało średnią krajową i wyniosło 4 770,94 zł.

 

pdf    drukuj    drukuj