Społeczeństwo i rynek pracy


Społeczeństwo
W województwie wielkopolskim obserwuje się stały przyrost liczby ludności. Na koniec 2017 roku w regionie mieszkało 3 489,2 tys. osób. Pod względem liczby ludności Wielkopolska niezmiennie zajmuje trzecie miejsce w kraju, po województwie mazowieckim i śląskim. Wielkopolanie stanowią 9,1% ogółu ludności kraju, przy czym udział ten w ostatnich latach rośnie.

W strukturze ludności według miejsca zamieszkania przeważała ludność miejska. W roku 2017 mieszkańcy miast stanowili 54,6% mieszkańców regionu. Nie uległa zmianie struktura ludności według płci, kobiety nadal dominują wśród mieszkańców województwa. Ich udział kształtował się na poziomie 51,3%.

W województwie wielkopolskim, podobnie jak w kraju, obserwuje się stopniowe zmiany w strukturze ludności według ekonomicznych grup wieku. W 2017 roku wzrosły udziały ludności w wieku przedprodukcyjnym do poziomu 19,3% oraz ludności w wieku poprodukcyjnym - do 19,4%. Ludność w wieku produkcyjnym spadła do 61,3% mieszkańców regionu.

 

Ludność Wielkopolski według wieku w latach 2013-2017

Ludność Wielkopolski według wieku w latach 2013 2017

Rynek pracy
Województwo wielkopolskie to jeden z najdynamiczniej rozwijających się regionów kraju. Duży potencjał produkcyjny, rozwinięty sektor usług, wysoka produktywność rolnictwa, wysoki poziom przedsiębiorczości to tylko niektóre z czynników rozwoju gospodarczego województwa. Potencjał Wielkopolski sprawia, że jest regionem atrakcyjnym dla polskich i zagranicznych inwestorów.

Obserwowany jest wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym oraz zmniejszanie się liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym. Zmiany demograficzne zachodzące w Wielkopolsce, choć przebiegają mniej dynamicznie niż w kraju, wskazują, iż struktura ludności z zastojowej przejdzie w regresywną, charakteryzującą się niską liczbą urodzeń przy równoczesnym wydłużaniu się przeciętnego trwania życia. Wiąże się to ze wzrostem udziału ludności starszej w ogólnej liczbie ludności. Sytuacja ta będzie miała swoje bezpośrednie przełożenie na sytuację na rynku pracy, ponieważ zmianie ulegną proporcje w grupach wiekowych, co wpłynie na dostępność siły roboczej.

Procesy starzenia się społeczeństwa będą wpływać na obciążenie demograficzne regionu, co będzie wymuszało zmiany na rynku pracy, w systemach edukacji i zdrowia oraz w opiece społecznej.

Rok 2018 był najlepszym od kilkunastu lat, jeśli chodzi o sytuację na rynku pracy, stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku wyniosła 3,1%. W tym samym okresie w Polsce stopa bezrobocia wyniosła 5,8%, a najwyższy wskaźnik odnotowano w województwie warmińsko – mazurskim 10,4%. Jednocześnie w regionie występuje duże zróżnicowanie pod względem skali bezrobocia w poszczególnych powiatach tj. od 1,3% w powiecie poznańskim do 7,7% w powiecie konińskim.

Bezrobocie rejestrowane w regionie kształtuje się na poziomie 50 867 osób, jest to o 13,6% mniej niż w grudniu poprzedniego roku. Spadki zanotowano we wszystkich województwach, w kraju liczba bezrobotnych wyniosła 968,9 tys. osób.

 

Stopa bezrobocia w Polsce i Wielkopolsce w latach 2012 – 2018 (w %)

Stopa bezrobocia w Polsce i Wielkopolsce w latach 2014 2018 w

Mieszkańców regionu cechuje wysoka aktywność zawodowa. W 2017 r. współczynnik aktywności zawodowej dla Wielkopolan w wieku produkcyjnym wyniósł 77,7%. Jednocześnie należy podkreślić, że Wielkopolskę charakteryzuje jeden z najwyższych w kraju wskaźników zatrudnienia, który w 2017 r. ukształtował się na poziomie 75,2% (dot. populacji w wieku 18-59/64 lata).

W ostatnich latach w województwie wielkopolskim obserwowany jest systematyczny wzrost liczby pracujących. W 2017 r. grupa ta liczyła ponad 1 mln 541,7 tys. osób. Najwięcej osób pracuje w szeroko pojętych usługach (54,8%), blisko co trzeci mieszkaniec Wielkopolski (31,3 %) jest pracownikiem sektora przemysłowo – budowlanego, zaś najmniejsza grupę stanowią pracownicy sektora rolno-leśnego (13,9%).

W 2018 roku pracodawcy zgłosili do wielkopolskich urzędów pracy 103 785 ofert pracy, tj. o 16,4% mniej niż w 2017 roku. Najczęściej poszukiwani byli pracownicy wykonujący prace proste, sprzedawcy, magazynierzy, pakowacze ręczni, robotnicy gospodarczy, pomocniczy robotnicy budowlani, technicy prac biurowych, robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle, kierowcy samochodów dostawczych, ślusarze.

Zgodnie z krótkookresową prognozą sformułowaną na podstawie badania „Barometr zawodów” szacunki na 2019 rok identyfikują na poziomie regionu 54 zawody deficytowe. Większość z tych zawodów jest poszukiwana w regionie od dłuższego czasu, a wśród nich są takie, które zasilają kluczowe branże m.in. transportowo-logistyczną, budowlaną, usługową i meblarską. Do listy zawodów deficytowych dołączyli: pracownicy służb mundurowych, blacharze i lakiernicy samochodowi, mechanicy maszyn i urządzeń, operatorzy urządzeń dźwigowo-transportowych, rolnicy i hodowcy, diagności samochodowi, ogrodnicy i sadownicy, operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, a także: pracownicy ds. finansowo-księgowych ze znajomością języków obcych oraz szeroko pojęta grupa analityków, testerów i operatorów systemów teleinformatycznych. Szacuje się, że w 2019 roku deficyt dotyczył będzie zarówno specjalistów z wielu dziedzin jak i robotników wykonujących prace proste i fizyczne. Brakowało będzie dobrze wykwalifikowanych pracowników usług z przygotowaniem zawodowym (kucharzy, piekarzy, cukierników, masarzy, krawców, tapicerów, fryzjerów i kosmetyczek). Niedobory pracowników w branży budowlanej wystąpią w przypadku: murarzy i tynkarzy, cieśli i stolarzy budowlanych, dekarzy i blacharzy budowlanych, monterów instalacji budowlanych oraz monterów konstrukcji metalowych. Brakowało będzie pracowników robót wykończeniowych, brukarzy i robotników budowlanych. W sektorze medycznym, utrzymają się problemy z pozyskaniem lekarzy (głównie specjalistów), wykwalifikowanych pielęgniarek i położnych z aktualnymi uprawnieniami oraz opiekunów osoby starszej lub niepełnosprawnej. W 2019 roku nadal poszukiwani będą samodzielni księgowi oraz pracownicy ds. rachunkowości i księgowości. Coraz wyraźniejszy staje się brak pracowników ds. finansowo-księgowych ze znajomością języków obcych. Kolejny rok z rzędu we wszystkich powiatach pracodawcy odczują brak kierowców samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych oraz spawaczy. Wykwalifikowanych pracowników poszukiwała będzie również branża handlowa. W deficycie utrzymają się sprzedawcy i kasjerzy.

Pogłębiający się deficyt kadr w Wielkopolsce znalazł swoje odzwierciedlenie w wynikach badania. Po raz pierwszy obserwuje się sytuację, że w prognozie dla Wielkopolski nie występują zawody nadwyżkowe. Natomiast w powiecie poznańskim, z uwagi na akademicki charakter aglomeracji, w dużej nadwyżce pozostają filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy, dla których brakuje ofert pracy na rynku. W powiecie konińskim problem ze znalezieniem pracy mogą mieć przedstawiciele aż 13 zawodów, w tym również specjaliści z wyższym wykształceniem (ekonomiści, filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy, inżynierowie chemicy i chemicy, nauczyciele, pedagodzy, specjaliści administracji publicznej). Z uwagi na specyfikę powiatu i restrukturyzację przemysłu górniczego listę zawodów nadwyżkowych uzupełniają górnicy i operatorzy maszyn i urządzeń.

Przeciętne wynagrodzenie brutto w Wielkopolsce w 2017 r. wyniosło 4 124,13 zł, a w skali kraju 4 527,89 zł. Jedynie w powiecie Miasto Poznań przeciętne wynagrodzenie przewyższało średnią krajową i wyniosło 5 062,37 zł

 





pdf    drukuj    drukuj