trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Informacja dla gmin z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

    Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany do sporządzania rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi - zgodnie ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

    Sprawozdanie jest przekazywane marszałkowi województwa w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy.