Fundusze europejskie


Środki finansowe pochodzące z Unii Europejskiej to szansa dla naszego regionu na szybszy rozwój, poprawę jakości życia i rozwój zawodowy mieszkańców. To tylko kilka przykładów korzyści jakie możemy osiągnąć stając się beneficjentem jednego z programów unijnych prowadzonych przez Województwo Wielkopolskie. Wiele instytucji, przedsiębiorców prywatnych i indywidualnych odbiorców przekonało się osobiście, że gdyby nie wsparcie finansowe oraz know-how pochodzące z Unii Europejskiej osiągnięcie zamierzonych celów byłoby trudne, a w niektórych przypadkach niemożliwe. Ich sukces jest szansą dla nas wszystkich. Dzięki ich zapałowi i ambicji oraz innowacyjnym rozwiązaniom nasz region zyskuje ciekawe, technologicznie zaawansowane przedsięwzięcia a mieszkańcy nowe miejsca pracy. Wszystko to składa się na budowę kreatywnego i dynamicznie rozwijającego się regionu.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z informacji jakie można znaleźć na podstronach tej zakładki. Staraliśmy się zebrać w jednym miejscu krótkie informacje wraz z przydatnymi linkami do głównych projeków unijnych prowadzonych przez Województwo Wielkopolskie.

 

WRPO 2014+ - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny to fundamentalny program służący do zmniejszenia różnic gospodarczych, społecznych i infrastrukturalnych pomiędzy Wielkopolską a pozostałymi regionami Unii Europejskiej. Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Oś Priorytetowa 1, 2, 3, 4, 5 i 9) oraz ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Os Priorytetowa 6, 7 i 8).

EFS -Europejski Fundusz Społeczny to w pierwszej kolejności działania zmierzające do wzrostu zatrudnienia i spójności społecznej w regionie.

POWER -  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój wspiera osoby młode na regionalnym rynku pracy. Program krajowy współfinansowany ze środków EFS.

EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w swoich działaniach przyczynia się do wzmocnienia spójności gospodarczej i społecznej przy jednoczesnym zmniejszaniu dysproporcji regionalnych.

PROW -Celem głównym PROW 2014 – 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich. Nowy program wspierać będzie dalszą restrukturyzację i modernizację gospodarstw rolnych, rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego, modernizację słabszych ekonomicznie gospodarstw rodzinnych oraz będzie kontynuować działania wspierające tworzenie miejsc pracy na wsi, rozwój infrastruktury technicznej społecznej oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego.

KSOW - Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich służy prawidłowemu przepływowi informacji pomiędzy instytucjami i organizacjami zaangażowanymi w realizacje przedsięwzięć na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, aktywizacji partnerów i interesariuszy sieci oraz ułatwianiu kontaktów między nimi na poziomie krajowym i europejskim. KSOW jest platformą wymiany wiedzy o dobrych praktykach i doświadczeniach we wdrażaniu programów i projektów służących zrównoważonemu rozwojowi obszarów wiejskich.

PO RYBY - Program Operacyjny Rybactwo i Morze, wdrażany w perspektywie finansowej 2014 – 2020, odpowiada m.in. za zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej obszarów rybackich. Priorytet 4 Programu, realizowany przez Samorząd Województwa zakłada dystrybucję środków poprzez Lokalne Grupy Działania.

EWT - Europejska Współpraca Terytorialna stanowi Cel 2 nowej polityki spójności Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Stanowi ona kontynuacje Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III z okresu 2000-2006 oraz Programów EWT z okresu 2007-2013. EWT ma służyć wspieraniu, promocji i realizacji wspólnych projektów o charakterze międzynarodowym na terytorium całej Unii Europejskiej.

RFE - Rzecznik Funduszy Europejskich (RFE) zajmuje się wypracowywaniem optymalnych rozwiązań poprzez kontakt z wnioskodawcami, beneficjentami oraz innymi podmiotami zainteresowanymi wdrażaniem funduszy unijnych - monitoruje propozycje usprawnień w wydatkowaniu środków unijnych oraz sygnalizuje je odpowiednim instytucjom.

 

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
al. Niepodległości 34, I piętro 
tel. 61 626 61 90/92/93
e-mail: info.wrpo@wielkopolskie.pl
Udzielanie informacji: pn. godz. 7.30 – 18.00; wt. - pt. godz. 7.30 - 15.30
www.wrpo.wielkopolskie.pl

 

 

pdf    drukuj    drukuj