Program ramowy konferencji


program ramowy konferencji
Poznań, 30 września 2014 r.

Głównym celem konferencji „e-Usługi. Fikcja czy rzeczywistość?" było przedstawienie problemów polskiej e-Administracji, celów i założeń projektu „e-UM: elektronizacja usług i wymiany korespondencji w Urzędach Marszałkowskich Województw Wielkopolskiego i Kujawsko-Pomorskiego".

W ramach wydarzenia wygłoszone zostanły prelekcje, które swoją tematyką obejmowały m.in. potrzebę elektronizacji usług świadczonych przez Urzędy Marszałkowskie w kontekście rozwoju polskiej administracji publicznej oraz dostępności tych usług dla obywatela.
W drugiej części konferencji przedstawiony został projekt „e-UM: elektronizacja usług i wymiany korespondencji w Urzędach Marszałkowskich Województw Wielkopolskiego i Kujawsko-Pomorskiego", jego założenia i kluczowe zadania mające pozwolić efektywnie zwiększyć jakość usług świadczonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Konferencja dedykowana była urzędnikom administracji publicznej oraz osobom chcącym poznać wyzwania stawiane przed pracownikami administracji publicznej oraz metody ich realizacji i możliwości optymalizacji działań.

Uczestnictwo w konferencji było bezpłatne. Liczba miejsc była ograniczona, decydowała kolejność zgłoszeń.

 

Termin i miejsce:

 • Dzień: 30 września 2014r. (wtorek), godz. 10:00
 • Miejsce: budynek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, al. Niepodległości 18 w Poznań, I piętro – sala sesyjna

 

Program:

 • 10:00 – 10:15 – Otwarcie konferencji

Prowadzący:
- Adam Habryło Sekretarz Województwa, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
- Marek Smoczyk Sekretarz Województwa, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu
- prof. dr hab. Witold Abramowicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Opis: Powitanie zebranych. Przedstawienie celu konferencji oraz znaczenia projektu „e-UM: elektronizacja usług i wymiany korespondencji w Urzędach Marszałkowskich Województw Wielkopolskiego i Kujawsko-Pomorskiego" dla uczestniczących w nim Urzędów Marszałkowskich. Rozwój e-administracji a prawidłowe funkcjonowanie samorządu.

 • 10:15 – 10:45 – Procesy efektywnej administracji samorządowej

Prowadzący:
- prof. dr hab. Witold Abramowicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Opis: Celem prezentacji będzie pokazanie kierunków i sposobów wdrażania rozwiązań informatycznych w administracji samorządowej.

 • 10:45 – 11:30 - Chmura w Administracji Publicznej

Prowadzący:
- prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Opis: Celem prezentacji będzie przedstawienie wizji nowoczesnej Administracji realizującej usługi dla obywateli.

 • 11:30 - 11:50 - przerwa kawowa
 • 11:50 – 12:30 - Centralny Elektroniczny Katalog Administracji

Prowadzący:
- Marcin Kraska, Instytut Logistyki i Magazynowania, Centrum Elektronicznej Gospodarki

Opis: Celem prezentacji będzie przedstawienie koncepcji Centralnego Elektronicznego Katalogu Administracji stanowiącego zbiór podstawowych katalogów przechowujących najważniejsze informacje będące podstawą działania e-administracji.

 • 12:30 – 13:00 - Prawne aspekty realizacji zadań administracji publicznej za pomocą metod i narzędzi informatycznych w wybranych obszarach jej aktywności

Prowadzący:
- Maciej Kiełbus, prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners sp. k. w Poznaniu, redaktor naczelny portalu PrawoDlaSamorzadu.pl

Opis: Celem prezentacji będzie przedstawienie otocznia prawnego funkcjonowania e-Administracji - możliwości, szanse i zagrożenia.

 • 13:00 – 13:30 - Fakty i mity na temat e-Administracji, czyli e-Usługi po polsku

Prowadzący:
- Jacek Orłowski, redaktor naczelny miesięcznika „IT w Administracji"

Opis: Celem prezentacji będzie pokazanie użyteczności internetowych usług polskiej administracji, poprzez pryzmat własnych doświadczeń. Podczas wykładu praktyka zostanie skonfrontowana z ogólnodostępnymi badaniami oraz planami informatyzacji państwa. Zaproponowane zostaną pożądane kierunki rozwoju e-Usług publicznych (urzędów) z punktu widzenia ich odbiorcy.

 • 13:30 – 14:00 - Przerwa kawowa
 • 14.00 – 14:35 – Udostępnianie eUsług na ePUAP – krok po kroku

Prowadzący:
- Rafał Sowiński, Instytut Logistyki i Magazynowania, Centrum Elektronicznej Gospodarki

Opis: Celem prezentacji będzie przedstawienie całego procesu wdrażania e-Usług na ePUAP – od przygotowania formularza elektronicznego, przez omówienie kłopotów związanych z publikacją wzorów dokumentów elektronicznych, aż do wystawienia karty usługi.
Ważnym elementem prezentacji będzie przedstawienie walidatora wzorów dokumentów elektronicznych www.walidatorwzorow.pl

 • 14:35 – 14:50 - Projekt „e-UM: elektronizacja usług i wymiany korespondencji w Urzędach Marszałkowskich Województw Wielkopolskiego i Kujawsko-Pomorskiego" jako narzędzie pozwalające podnieść jakość administracji publicznej w województwie wielkopolskim i kujawsko-pomorskim

Prowadzący:
- Maciej Witkowiak, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Opis: Celem prezentacji będzie przedstawienie projektu „e-UM: elektronizacja usług i wymiany korespondencji w Urzędach Marszałkowskich Województw Wielkopolskiego i Kujawsko-Pomorskiego", jego założeń i celów oraz metod realizacji poszczególnych zadań.

 • 14:50 – 15:45 - Jak usprawnić realizację zadań administracji publicznej za pomocą metod i narzędzi informatycznych - studium przypadku

Prowadzący:
- Grzegorz Fiuk, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego

Opis: Podczas prezentacji przedstawione zostaną dotychczasowe doświadczenia związane z elektronizacją Urzędu oraz jak zakładany wynik Projektu wpłynie na podniesienie jakości świadczonych usług.

Prowadzący:
- dr Agata Filipowska, mgr Wioletta Sokołowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Opis: Podczas prezentacji przedstawione zostaną dotychczasowe doświadczenia związane z potrzebą optymalizacji realizowanych przez Urzędy Marszałkowskie procesów wewnętrznych i zewnętrznych. Przedstawiona zostanie ścieżka planowanej optymalizacji procesów od ich mapowania, przez modelowanie i optymalizację. Zaprezentowane zostanie narzędzie do modelowania procesów wraz z przykładem jego użycia na jednym z rzeczywistych procesów. Pokazane zostaną także możliwości symulacji realizacji analizowanej usługi w kontekście optymalizacji pracy urzędników.

 • 15.45 - 16.00 - Podsumowanie i zakończenie

Prowadzący:
- Marek Smoczyk Sekretarz Województwa, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
- Adam Habryło Sekretarz Województwa, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
- dr Agata Filipowska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Opis: Podsumowanie konferencji, zachęcenie uczestników do bieżącego śledzenia
informacji o postępach projektu.

 

Rejestracja uczestników:

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na formularzu rejestracyjnym na adres: magdalena.kowerczuk@umww.pl lub malgorzata.bartkowiak@umww.pl
nr fax. 61 626 67 02.

Udział w konferencji jest bezpłatny

 

Kontakt:

Magdalena Kowerczuk, e-mail: magdalena.kowerczuk@umww.pl tel. 61 626 67 34
Małgorzata Bartkowiak, e-mail: malgorzata.bartkowiak@umww.pl tel. 61 626 67 33
Strona internetowa: www.umww.pl/eum

 

Organizatorzy:

 • Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
 • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (UMWW)
funkcjonuje od czasów reformy administracyjnej w 1998 roku. Siedziba Urzędu znajduje się w Poznaniu. Obecnie marszałkiem województwa jest Marek Woźniak, który sprawuje tę funkcję od 2005 roku. Województwo Wielkopolskie jest obecnie jednym z największych regionów kraju. Zajmuje drugie miejsce pod względem powierzchni, a trzecie pod względem liczby ludności. Na obszarze województwa wyodrębnia się cztery subregiony, których zróżnicowanie wynika z dziejowych uwarunkowań rozwoju społeczno-ekonomicznego, rozmieszczenia zasobów naturalnych i walorów krajobrazowo-przyrodniczych.
Subregion środkowy - skoncentrowany jest w promieniu 50 km wokół Poznania. Miasto położone jest nad rzeką Wartą i na komunikacyjnym szlaku Warszawa-Berlin, funkcjonuje w nim spełniający światowe standardy, drugi co do wielkości w kraju, port lotniczy Ławica.
Miasto szczyci się zespołami artystycznymi, znanymi dobrze w muzycznym świecie, wydarzeniem o międzynarodowym zasięgu jest odbywający się tutaj co roku Festiwal Teatralny "Malta". W licznych uczelniach wyższych i placówkach naukowo badawczych rozwija się zaplecze intelektualne regionu.
Subregion południowy - obejmuje tereny położone wokół trzech dużych ośrodków - Kalisza, Ostrowa Wielkopolskiego i Leszna, posiada charakter rolniczo-przemysłowy, lecz istnieją tu również dobre warunki do rozwoju aktywnego wypoczynku. Sprzyjają temu liczne jeziora w okolicach Leszna, tereny leśne, rezerwaty przyrody, gospodarstwa agroturystyczne, stadniny koni.
Subregion wschodni - stolicą tego regionu odróżniającego się od pozostałych bardziej specyficznym przemysłem jest Konin. Znajduje się tutaj zagłębie węgla brunatnego, duży kompleks paliwowo-energetyczny i ośrodek hutnictwa metali.
Subregion północno-pomorski może poszczycić się niepowtarzalnymi walorami krajobrazowo-przyrodniczymi. To "zielone płuca" Wielkopolski. Lasy zajmują tu 50% powierzchni. Wśród obszarów króluje Puszcza Notecka na powierzchni około 130 tys. hektarów.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu (UMWK-P)
funkcjonuje od czasów reformy administracyjnej w 1999 roku. Jego główna siedziba znajduje się w Toruniu. Oprócz tego urząd posiada swoje przedstawicielstwa w największych miastach regionu (Bydgoszcz, Włocławek, Inowrocław i Grudziądz). Obecnie marszałkiem województwa jest Piotr Całbecki, który sprawuje tę funkcję od 2006 roku. Położone w północno-centralnej części kraju województwo kujawsko-pomorskie zajmuje powierzchnię 18 tysięcy km kw. i liczy 2,068 mln mieszkańców. Dwa największe miasta, będące jednocześnie stolicami województwa to Bydgoszcz i Toruń. Położone są w bliskiej odległości, a łatwą komunikację między nimi zapewniają dobre drogi, kolej, a nawet szlak wodny. Mocną stroną regionu jest turystyka, na co wpływ ma zarówno bogate dziedzictwo kulturowe, jak i walory przyrodnicze. Kujawsko-pomorskie stawia również na innowacje będące owocem współdziałania nauki i biznesu.

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (UEP) należy do najstarszych i najbardziej prestiżowych uczelni ekonomicznych w Polsce. Działalność naukowa Uczelni obejmuje szeroki obszar naukowo-badawczy, mieszczący się w pięciu dyscyplinach naukowych: ekonomii, informatyce, gospodarce międzynarodowej, naukach o zarządzaniu i towaroznawstwie. Do najważniejszych atutów uczelni zaliczyć można duże doświadczenie w dziedzinie edukacji, współpracę międzynarodową, dobrze rozwiniętą infrastrukturę badawczą, jak również współpracę z biznesem i przemysłem. UEP uczestniczy w licznych projektach finansowanych przez Unię Europejską, w tym programach: SOCRATES/Erasmus, PHARE ACE, Leonardo da Vinci, oraz środki z piątego, szóstego i siódmego Programu Ramowego, np. PISTE, EURAREA, USE-ME.GOV, ASG, SUPER i Service Web 3.0.

 

Informacje o projekcie i konferencji:

Konferencja realizowana w ramach projektu ,,e-UM: elektronizacja usług i wymiany korespondencji w Urzędach Marszałkowskich Województw Wielkopolskiego i Kujawsko-Pomorskiego'' finansowany jest ze źródeł Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z konkursu 2/POKL/5.2.1/2013. Realizacja projektu odbywa się w okresie do 01.04.2014 do 30.09.2015 roku. Numer projektu to POKL.05.02.01-00-002/14.

projekt eum


pdf    drukuj    drukuj