Sprawozdawczość gmin


Jednostki samorządu gminnego zobowiązane są do składania: rocznych sprawozdań z działalności w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, co wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 oraz informacji z realizacji działań podejmowanych w danym roku, wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (art. 11 ust. 2 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii). Właściwe instytucje, tj. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii wykorzystują informacje w nich przedstawione do sporządzenia zbiorczych sprawozdań, które przyjmowane są corocznie przez Sejm.

Począwszy od 2016 roku sprawozdania PARPA-G1 stały się elementem elektronicznego Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia. Oznacza to, że ankieta za rok 2017 z realizacji gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych może być wypełniana wyłącznie w wersji elektronicznej. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Agencji: http://parpa.pl/index.php/informacje-dla-gmin/ankieta-parpa-g1

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu nadal jednak pośredniczy w zbieraniu na rzecz Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii sprawozdań z realizacji gminnych programów przeciwdziałania narkomanii. Załączony poniżej formularz należy wypełnić i przesłać do dnia 13 kwietnia 2018 r. na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Zdrowia
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

Wersję elektroniczną (plik PDF z podpisami) kwestionariusza proszę przesłać na adres: uzaleznienia@umww.pl

Formularz sprawozdania z realizacji GPPN w 2017 r. jest również dostępny na stronie Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii: http://www.cinn.gov.pl/portal?id=1288928






pdf    drukuj    drukuj