B(a)P


B(a)P - (benzoalfapiren) jest głównym przedstawicielem wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), których źródłem są wszelkie procesy rozkładu termicznego związków organicznych przebiegające przy niewystarczającej ilości tlenu (np. spalanie węgla i drewna w kotłowniach domowych). B(a)P jest substancją oddziałującą szkodliwie nie tylko na zdrowie ludzkie, ale także na roślinność, gleby i wodę. Wykazuje on małą toksyczność ostrą, zaś dużą toksyczność przewlekłą, co związane jest z jego zdolnością kumulacji w organizmie. Jest substancją kancerogenną. B(a)P, może powodować uszkodzenie nadnerczy, układu chłonnego, krwiotwórczego i oddechowego. Badania toksykologiczne i epidemiologiczne wskazują na wyraźną zależność pomiędzy ekspozycją na te związki, a wzrostem ryzyka powstawania nowotworów. B(a)P, podobnie jak inne WWA wykazuje toksyczność układową, powodując uszkodzenie nadnerczy, układu chłonnego, krwiotwórczego i oddechowego.

Dobre praktyki – działania wpływające na obniżenie emisji B(a)P

 • Zmiana paliwa węglowego na lepsze, o mniejszej zawartości popiołu;
 • Niestosowanie do ogrzewania paliwa o bardzo niskiej jakości np. miału węglowego;
 • Stosowanie się do prawnego zakazu spalania odpadów w przydomowych piecach;
 • Regularne czyszczenie pieca i komina (przy kotłach opalanych paliwem stałym);
 • Zmniejszanie zapotrzebowania na energię cieplną poprzez ograniczanie strat ciepła – stosowanie termostatów, wietrzenie przy zakręconych grzejnikach;
 • Oszczędzanie energii cieplnej i elektrycznej w gospodarstwach domowych;
 • Ograniczenie palenia w kominkach;
 • Zmiana sposobu ogrzewania (jeżeli jest to możliwe) na niskoemisyjne źródło ciepła – np. piec gazowy, sieć ciepłowniczą;
 • Korzystanie z komunikacji zbiorowej, zamiast samochodu osobowego;
 • Na krótkich odcinkach poruszanie się pieszo lub rowerem, a nie samochodem;
 • Stosowanie eko jazdy, która pozwala na zmniejszenie zużycie paliwa w samochodach;
 • Zapobieganie pożarom w lasach (stosowanie się do zakazu wchodzenia do lasu w trakcie suszy, nie śmiecenie w lasach);
 • Stosowanie się do zakazu wypalania łąk, ściernisk i pól;
 • Stosowanie selektywnej zbiórki odpadów;
 • Stosowanie kompostowników (jeżeli jest to możliwe) do zbierania odpadów zielonych i biodegradowalnych.

Źródło: Plany działań krótkoterminowych

pdf    drukuj    drukuj